Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Zápis ZMě 31.1.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 31.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva měšta Klecany konaného dne 31. Iedna 2011

v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zasedinízahájeno v 18.17 hod.

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č.128/2000 Sb. (zakon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského uřadu od 21.ledna 2011.

Dle prezenční listiny přítomno 15 členů Zasfupitelstva města.

Zasedání je usnášeníschopné. (Přítomni 1host, 1občan).

Hlasování bude v pořadí: PRO NÁVRI - PROTI NÁVRHU - ZDRŽEL SE.

Zapisovatelka Jaroslava Nováková

V sou|adu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Města Klecany předložil starosta města ke schválení program zasedání v následující podobě:

1. Schvalení programu ZMě
2. Rozpočtové opatření č.5/2010
3. Schválení zástupců města k jednaní
4. Změna katastrální hranice
6. Přijetí dotace
7. Diskuze
8. Schválení usnesení
9. Závěr

1. Schválení programu

Ing. Pinc navrhl doplnění programu zasedáni o rozšíření kontrolního výboru o 2 členy. Starosta dal hlasovat rozšíření programu:

6. Rozšíření kontrolního výboru
7. Diskuze
8. Schválení usnesení
9. Závěr

Kdo schvaluje takto upravený program?

Hlasování: 15 - 0 - 0 Schváleno

Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování: 15 - 0 - 0 Schváleno

Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: p. Martin Hora, p. Martin Lemon, pí. Zdena Tomášová

Hlasování: 15 - 0 - 0 Schváleno

Dále se hlasovalo o návrhu na dva ověřovatele zápisu: p. Daniel Dvořák, p. Matouš Kolář

Hlasování: 15 - 0 - 0 Schváleno

Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města. Nebyly proti něm podany žádné námitky.

2. Rozpočtovéopatření č. 5 2010


Přednesl starosta

Zastupitelé dostali materiáI k prostudování. Pan Kurhajec se otázal, zda má někdo z zastupitelů dotaz nebo připomínku.

Pan Kuchta vznesl dva dotazy. Nejprve požadoval vysvětlení k poplatkům. Pan starosta odpověděl, že je o jeden hrací automat ve městě méně, do města jezdí méně prodejců, tím se snížil zisk za poplatky. K druhému dotaza, který se
týkal par. 6112 (odměny zastupitelů), starosta uvedl, že podá informaci e-mailem. Protože nebyly žádné dotazy, dal pan starosta hlasovat o rozpočtovém opatření.

Hlasování: 12 - 1(V. Kuchta) - 2 (D. Valterová, ing. M.Filinger) Schváleno

3. Zástupci k jednání s VKM, ČS a.s., Letištěm Praha, SO Dolní Povltaví

Přednesl starosta 

Navrhl zastupitelům jako delegáta při jednání s DSO Svazku měst a obcí, VKM, ČS a.s.Letištěm Praha a s DO Dolní Povltaví schválit starostu Ivo Kurhajce, náhradníky místostarostu Ladislava Němečka a radní Kristýnu Holubovou.

Hlasování: 13 - 0 - 2 (K. Holubová, Z. Tomášová) Schváleno

 

4. Změna katastrální hranice

Starosta seznámil přítomné se zněním zápisu ZMě z 15.12.2008.

Starosta města Klecan Ivo Kurhajec a starosta obce Vodochody JUDr. Vladimír Palák projednávali na MěÚ otázky, které týkají ÚP města Klecany a přímo souvisejí s ÚP Vodochody a plánovanou výstavbou na jejich katastrech. Jedná se o lokalitu označenou jako číslo 12 v k.ú. Drasty. Tuto řeší ÚP Klecan, ale spádově budou všechna přípoje (voda, kanalizace, plyn, V.O., TKO) probíhat a napojovat do obce Vodochody. Pokud se podaří odsouhlasit oběma zastupitelstvům změny katastru, bylo by možno toto území darovat, směnit nebo jinak vyřešit majitelů zmíněných pozemků občanů Vodochod a Hoštic.

Usnesení z jednání ZMě v I. SCHVALUJE v bodě 9.

Záměr změny katastrální hranice mezi Vodochody v katastrálním území Drasty (lokalita č. 12 v návrhu územního plánu).

V podkladech k jednání ZMě zastupitelé obdrželi informace seznam pozemků, které by mohly být předmětem směny mezi městem Klecany a Vodochody. Důvodem této směny a s ním spojené změny katastrální hranice je převod pozemků lokality č. 12 v ÚP města Klecany do k.ú. Vodochody, protože plánovaná výstavba rodinných domů bude všemi sítěmi napojena do obce Hoštice-Vodochody. Proto by bylo vhodné, aby celá tato oblast byla převedena do této obce. Za tyto pozemky nám obec Vodochody nabízí směnou lesní pozemky, též uvedené v podkladech.

Pan Filiger se otázal:,,co to městu přinese, směna by měla být pro Klecany výhodná. Pan Kurhajec odpověděl "nebudeme muset udržovat komunikace."

Proběhlo hlasování o schválení směny pozemků.

 

Hlasování: 7 - I (ng. Filinger) - 7 (V.Kuchta D. Valterová, J. Busch, Z. Tomášová, K. Holubová, M. Koliář, ing. J. Pinc) NeschváIeno

5. Přijetí dotace

Doplnění usnesení v návaznosti přijetí dotace Ust. § 85 ods. j) z.č. 128/2000, obecního řízení: usnesení Zastupitelstvo města Klecany v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7 194 532,42Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 2 728 960,58 Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/3.3.00/49.01026 a částky 75 000,00Kč na nezpůsobilé výdaje, celkem 2 803 960,58Kč

Hlasování: 15 - 0 - 0 Schváleno

6. Rozšíření členů Kontrolního výboru

Ing. Pinc navrhl rozšířit KV o tyto dva členy: p. Ondřej Knébl - představil se osobně a p. Martin Kučera, který se na zasedání nedostavil. Pan Lemon navrhl, aby KV připravil rozpis prací a na základě tohoto rozpisu by se rozhodlo o přijetí dalších členů. Následně proběhlo hlasováníí o přijetí navržených členů.

Hlasování: 11 -1 (L.Němeček) - 3 (J.Medek,,M.Kolář,J. Busch) Schváleno

7. Diskuzze

Starosta otevřel diskuzi o směně pozemků s obcí Vodochody..

Ing. Filinger se ptal, jaký to bude mít dopad pro město a zda by nebylo lepší směnit jiné pozemky. K názoru pana Filingera se připojil p. Hora a p. Knébl. Pan Busch navrhl provést rozpočet. K tomuto návrhu se připojil p. starosta, bude vypracován propočet a znovu se bude jednat se starostou Vodochod.

Pan Kuchta se dotázal proč dostal jiný hospodářský výsledek. Paní Holubová mu objasnila, že údaje jsou uvedeny v rozvaze a že se může podívat do dokladů na úřadě u paní účetní. Starosta pokračoval v diskuzi ohledně převodu Sportklubu z majetku města na TJ Sokol Klecany. Pan Busch seznámil přítomné, že stále platí smlouva z r. 1981 a v té době nebyla provedena kolaudace. Nyní je už budova zkolaudována. Pan Dvořák upozornil zastupitele, že jíž v minulosti (v r. 1999 a 2009) zastupitelstvo odsouhlasilo převedení budovy do majetku, Sokola, ale došlo k chybnému uvedení č. pozemků a proto bylo hlasování neplatné. Pan Kuchta připojil do diskuze s tím, že budova byla postavena v akci Z a že už loni sepsal vše potřebné. Pan starosta uzavřel tento bod konstatováním, že tato problematika se vleče již mnoho let a bylo by dobré ji dořešit s pomocí právníků.

Pan Dvořák uvedl, že dotace, kterou dostal Sokol Klecany od města byla v plné výši využita na mládež.

Paní Tomášová připojila připomínkou, aby bylo na web stránkách města uváděno, na co byly jednotlivé dotace použity.

Pan Bendl ptal, zda se také Klecan dotkne změna jízdnich řádů. Pan Starosta odpověděl, že není zatim věc dořešena. Pan místostarosta se připojil do diskuze s tím, že je návrh na zrušení celkem tří spojů, ale ještě proběhnou další jednání.

8. Schválení usnesení

Martin Lemon přečetl usnesení z dnešního zasedání. Pan místostarosta ulpozornil, že v přehledu usnesení ze zasedání ZMě, se dle aktuální metodíické pomoci obcím MV mají uvádět pouze schválená usnesení (schvaluje a ukládá)...

 Hlasování: 15 - 0 - 0

9. Závěr

Protože byl program zasedání vyčerpán a nikdo z přítomných se již nehlásil o slovo, poděkoval starosta přítomným prohlásil zasedání za ukončené.

Zasedéní ukončeno v 19.47hod.

Ověřovatelé zápisu: Daniel Dvořák, Matouš Kolář
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.