Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Zápis ZMě 23.6.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 23.6.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 23. června 2011

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Klecany 14. června 201, společně s programem jednání.

Dle prezenční listiny je přítomno 10 členů Zastupitelstva města, 3 členové omluveni: Zdena Tomášová, Daniel Dvořák, Miroslav Filinger. Později se dostavili Dagmar Valterová: 18,32 hod a Jan Busch - 19,34 hod. Zasedání je usnášení schopné.

Přítomni hosté: p. Lacina, ředitel ZŠ a MŠ Klecany, pí. Příbramská, zástupce ZUŠ Klecany, p. Ježek a 4 občané.

Hlasování bude v pořadí: PRO NÁVRH - PROTI NÁVRHU - ZDRŽEL SE.

Zapisovatelka: Jaroslava Nováková

Hlasovalo se o zvolení 3 členů návrhové komise ve složení: Václav Kuchta, Matouš Kolář, Martin Hora

 

Hlasování: 8 - 0 - 2(M.Kolář, M.Hora) Schváleno

Dále se hlasovalo o návrhu na 2 ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bendl, Martin Lemon

Ing. Jiří Bendl - Hlasování: 9 - 0 - 1(Ing.Bendl) Schváleno

 

M.Lemon-hlasování: 10 - 0 - 0 Schváleno

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany předložil starosta města ke schválení program zasedání v následující podobě:

1. Schválení programu ZMě
2. Plnění usnesení z minulého jednání ZMě
3. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ, ZUŠ, školský odbor
4. Setkání levého a pravého břehu
5. Pozemky - mokřad 216/12 (přijetí od státu)
- směna pozemků garáže v Luční ulici
- návrh dělení pozemku
6. SPORTKLUB Klecany - dotace
7. Informace
- Nám. V.B. Třebízského
- víceúčelový sportovni areál Klecany (ZŠ)
- rozpočtové určení daní (novela MF)
- zamítnuti odvolání k ÚP (MV)
8.Diskuze
9. Schválení přehledu přijatých usnesení
10. Závěr


1. Schválení programu ZMě

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému programu a nebo návrhy na jeho změnu?

Schválení programu

 

Hlasování: 10 - 0 - 0 Schváleno

2. Plnění usnesení z minulého jednání ZMě

Zápls z minulého zasedání Zastupitelstva města Klecany byl ověřen,byl pořízen do 10 dnů a je uložen na MěU k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města.

Dne 30.5. 2011 podal pan Kuchta námitku k Usnesení a Zápisu ze zasedání ZMě konaného 28.4.2011. Článek 7 odst. 6 Jednacího řádu ZMě Klecány říká: ke každé námitce se vyjádří ověřovatelé, kteří předmětný zápis ověřovali. O každé námitce se hlasuje zvlášt'. Konečné znění zápisu se upraví dle námitek přijatých zastupitelstvem.

Na zasedání se dostavila paní Valterová

Starosta předal slovo p. J. Medkovi. Ten souhlasil, aby v usnesení v bodě 13 bylo doplněno vypadlé slovo ,,přezkumu". Dále přesunout slova a uvést správné znění o výsledku hospodaření s výhradou a přijímá nápravná opatření a způsoby odstranění nedostatků" (původní chybný zápis byl: ,,o výsledku hospodaření a přijímá s výhradou nápravná opatření a způsoby odstranění)".

 

Hlasování: 11 - 0 - 0 Schváleno

K zápisu bod 3 Rozpočtové opatření - p. Medek sdělil p. Kuchtovi, že podle nového jednacího řádu má námitka obsahovat přesnou formulaci zápisu, což jeho námitka postrádá. Proto není o čem hlasovat.

Bod 4 Závěrečný účet roku 2010 - p. Kuchta požadoval doplnění neúplné citace svých doporučení. P. Medek konstatoval, že ZÚ byl projednáván na posledním jednání finan. výboru, kterého se p. Kuchta - člen FV nezúčastnil. V Jednacím řádu města Klecany v bodě 7 odst. 11 se říká: ,,diskutující je povinen hovořit pouze k projednávanému předmětu". Při projednáváni ZÚ bylo zaznamenáváno pouze to, co patří k věci.

Starosta dal hlasovat o doplněni dle požadavků p. Kuchty.

 

Hlasování: 1 (V. Kuchta) - 3 (L. Němeček, I. Kurhajec, J.Medek) - 7 Neschváleno

Bod 6 Schválení OZV
Protože není přesná formulace opravy zápisu, není o čem hlasovat.

Bod 7 Jednací řády
Pan Kuchta požaduje doplnit, že se jedná o Jednací řád ZM,

Hlasování, kdo je pro doplnění - Jednací řád ZMě dle námitky p. Kuchty

 

Hlasování: 1 (V. Kuchta) - 7 - 3 (K.Holubová, J.Bendl, M.Lemon) Neschváleno

Bod 7 p.Kuchta požaduje doplnit o jím předložený návrh ,,aby na začátek každého jednání ZM v rozsahu cca 45 minut byly zařazeny dotazy občanů.
Pan starosta konstatoval, že to je v kompetenci RM a dal hlasovat o předloženém návrhu

 

Hlasování: 2 (V.Kuchta, D.Valterová) - 6 - 3 (K.Holubová, J. Bendl, M. Lemon) Neschváleno

Plnění usnesení z minulého jednání ZMě

I. Schvaluje

p. Němeček
Na minulém zasedání v bodě 17 schválilo ZMě odkup 51 m2 plochy pozemků od Mgr. Jana Beznosky bytem Na Hradišti 391,250 67 Klecany. Skutečným zaměřením a vyhotovením oddělovacího geometr. plánu se zjistilo, že skutečná výměra pozemku, který je nutno od p. Beznosky odkoupit je o 4 m2 větši, než bylo minule schváleno, tedy celkem 55 m2. Je třeba
schválit zpřesněný údaj, tedy: odkup 55 m2 plochy pozemku Mgr. Jana Beznosky, bytem Na Hradišti 391,250 67 Klecany a to 21 m2 pozemku p.č 97 a34 m2 z pozemku p. č. 109/2 v KÚ Klecany za cenu 1.500,-Kč za m2.

Pan Hora se zeptal, zda není nutno revokovat původní zápis, pan Němeček odpověděl, že je to upřesnění o 4 m2 a proto se revokovat nemusí.

Hlasování o nové výměře pozemku

 

Hlasování: 11 - 0 - 0 Schváleno

II. Ukládá

1) Vedení města předložit do příštího ZMě rozpočtový výhled pro roky 2011 - 2013, RV za roky 2010 - 2012 je platný a protože město nemá žádné závazky na dobu delší než do roku 2012, není nutné schvalovat nový rozpočtový výhled.

2) Místostarostovi města p. Němečkovi předložit do příštího ZMě přehled čerpání z fondu kultury, sportu a volného času.
Zastupitelé obdrželi přehled čerpání za rok 2010 a část roku 2011. Ing. Pinc upozornil, že nesouhlasí položky účtu 236. Starosta odpověděl, že vysvětlení bude předloženo na příštím zasedání ZMě.

Podle statutu fondu vykonává kontrolu nad hospodařením fondu Finanční výbor ZMě Klecany. V souvislosti s tímto, by bylo vhodné schválit úpravu Statutu Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany.

Článek II odst. 3 - převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, zejména z místních poplatků za provoz hracích automatů, z výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů (VHP) a z místních poplatků ze vstupného.

Starosta dal hlasovat o novém znění čl. II, odst. 3

 

Hlasování: 10 - 0 - 1(V.Kuchta) Schváleno

3. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ, ZUŠ, školský obvod

Přednesl starosta
Zastupitelé v podkladech k zasedání obdrželi návrhy zřizovacich listin ZŠ a MŠ, ZUŠ. Dodatečně se doplní hodnoty majetku dle č1.VI. odst. 2, kďe je potřeba vypracovat odborný odhad pro zjištění hodnot předávaných nemovitostí, hodnoty majetku dle čl. VI odst. 4 budou upřesněny a doloženy invent. seznamy. Navrhovaný termín je k 30.6.2011 po zaúčtování a uzavření pololetí.

P. Příbramská, zástupkyně ZUŠ Klecany se zeptala, zda se jedná o všechen majetek nebo jen investiční a majetek nad 40 tisíc Kč. P. starosta odpověděl, že jen na odpisovaný.

Hlasovalo se o schválení znění zřizovacích listin s dodatečným doplněním hodnoty majetku dle čl. VI, odst.2 a 4.

Hlasování schválení návrhu zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ Klecany, okr. Praha-východ, se sídlem Klecany č.p.375, 250 67 Klecany, IČO 75033852 v navrženém znění od 1.9. 2011

 

Hlasování: 11 - 0 - 0 Schváleno

Hlasování schválení návrhu zřizovací listiny pro ZUŠ Klecany, okr. Praha - východ, se sídlem Klecany č.p.375,250 67 Klecany, IČO 43755208 v navrženém znění od 1.9. 2011

 

Hlasování: 11 - 0 - 0 Schváleno

Dostavil se na zasedání p. Busch

Školský obvod - ředitel ZŠ a MŠ Klecany p. Lacina seznámil přítomné s podmínkami a výhodami zřizení školského obvodu. obec je ze zákona povinna zajistit svým dětem školní docházku. Má-li obec bez školy v místě bydliště podepsán školský obvod, má zajištěna místa pro své žáky v jedné škole a neplatí za žáky ostatním školám, o školský obvod již projevila obec Husinec, s ostatními obcemi bude jednáno. Ing. Bendl a p. Lemon vyslovili názor, že se může změnit přístup ostatních
škol, že všechny obce nemusí souhlasit.

Zastupitelstvo města ukládá vedení města a školy pokračovat v jednáních a připravit podmínky pro školský obvod.

4. Setkání pravého a levého břehu - Svatováclavské slavnosti

Pan starosta seznámil s přípravami a organizací akce, odpověděl na dotazy zastupitelů týkající se rozpočtu. Město Klecany zajistí akce na pravém břehu, celkové náklady by se pohybovaly pro město Klecany ve výši 159.000,- Kč. P. Horovi se tato částka pro město Klecany zdá vysoká. Starosta odpověděl, že se budeme snažit náklady co nejvíce snížit. Pan místostarosta doplnil, že náklady na Svatováclavské slavnosti již dříve konané v Klecanech se pohybovaly kolem částky 159.000,- Kč i vyšší.

Pan starosta dal hlasovat kdo je pro schválení Setkání pravého a levého břehu - Svatováclavských slavností včetně navrženého rozpočtu. Prostředky budou čerpány z fondu kultury, sportu a volného času.

 

Hlasování: 10 - 0 - 2 (v.Kuchta, M. Hora) Schváleno

5. Pozemky

P. Němeček
Mokřad - zastupitelé obdrželi podklady, kterými Česká republika vyzývá město Klecany k dodání souhlasného usnesení ZMě se schválením bezplatného převodu pozemku p.č. 216112 v k.ú. Klecany. Je to pozemek o výměře 38 m2 v mokřadu na cestě k vodárně. Jedná se o komunikaci 4. třidy.

Hlasování schválení usnesení: ZMě Klecany schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č. 216/16 v k.ú. Klecany o výměře 38 m2 z České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Klecany z důvodu veřejného zájmu - pozemek pod místní komunikací.

 

Hlasování: 12 - 0 - 0 Schváleno

Směna pozemků garáže v Luční ulici - variantu již dříve schválenou ZMě katastrální úřad nepřijal a požadoval geometrický plán. Po proběhlé digita|izaci pozemků v našem katastru byla opravena poloha jednotlivých garáží a je třeba směnit pozemek v místě, kde garáž skutečně stojí, za pozemek vlastníků garáží.

Hlasování o schválení směny pozemků KN p.č. st. 628 a 807 v k.ú. Klecany s pí. Boženou Michalcovou a směny pozemků p.č. st. 629 a 806 v k.ú. Klecany s manžely Jiřím Smělým a Danou Smělou z důvodu náprav, vlastnických práv.

 

Hlasování: 12 - 0 - 0 Schváleno

Návrh dělení pozemku 357/1
Přednesl pan starosta
Zastupitelům byly předloženy podklady a možné varianty řešení v rámci přípravné fáze (do vydání UR). Doporučený návrh z jednání RM a zastupitelů města, kde byl projednán návrh p. Luboše Ježka na možné varianty dělení pozemku p.č.257/1 vk.ú. Klecany v rámci dělení parcel pro směnu pozemků (ČOV - Soukupovi) je varianta č. 2. Finanční prostředky na krytí těchto výdajů budou použity z § 3639 komunální služby a rozvoj, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízeni (1.500.000,- Kč). Tyto prostředky jsou rozpočtovány na nákup techniky (dotační titul), ke kterému zatím nedochází a pravděpodobně bude muset být řešen formou leasingu.

Protože nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani žádné doplnění, dal starosta hlasovat, kdo je pro schválení návrhu usnesení: ZMě schvaluje zpracování DUR (s variantním řešením návrhu) jeiimž předmětem by bylo dělení pozemků a zároveň umístění stavby IS a komunikaci - cena cca 750.000,- Kč (DUR vč. průmyslových prací, GP na dělení, IIČ k ÚR), termín 10 - 14 měsíců.

Tato varianta umožňuje budoucí prodej nezasíťovaného pozemku jako celku (po oddělení parc. pro směnu) a zároveň možnost pokračování v realizačni fázi projektu.

 

Hlasování: 12 - 0 - 0 Schváleno

6. Sportklub Klecany - projektová dokumentace

Starosta
Rada města schválila 13.6.2011 návrh a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 65 oblast podpory 3.2, 3.3 ROP NUTS 2 Střední Čechy schválenou MV RPO 21.5.2010 na realizaci sportoviště v majetku města Klecany v areálu Sportklub Klecany. Pověřila starostu jednáním s předsedy TJ Sokol Klecany pí. Srbovou a p. Novákem o možnostech a variantách doplnění návrhu. Podání dotace bylo předjednáno, RM schváleno na rozšířeném jednání RM a zastupitelů.

Zastupitelé na zasedání města obdrželi v materiálech konečnou verzi plánu sportoviště včetně geodetického zaměření. K podaní žádosti je nezbytně nutná projekt. dokumentace a její cena je vysoutěžena na cca 255.000,- Kč včetně výběrového řízení. Finanční prostředky budou čerpány z § 3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 budovy, stavby, haly.

V diskuzi odpověděl starosta na otázky zastupitelů p. Busche, p. Pince, zda se jedná o schválení výstavby a jak je to s pozemky. Jedná se o schválení dokumentace a pozemky jsou města.

P. Kuchta "s tímto projektem nesouhlasím, protože tento projekt svým záměrem likviduje podstatu sportovního areálu tak jak byl založen a tak jak byl doposud situován. To není alibismus, nemusí se nikdo usmívat. Druhým důvodem pro to je, že ta sportoviště, která tady jsou navrhována, jsou pod vysokým napětím, nejde jenom o majetkoprávní záIežitosti a myslím si, že je to chybná cesta"

V tomto návrhu toho dotačního titulu je navrženo uložení drátů do země, odpověděl starosta.

P. Kuchta "také jsem pane starosto řekl, že tímto záměrem se likviduje celá koncepce sportovního areálu".

Ing. Pinc - v současné době to není sportovní areáI, ale fotbalové hřiště. Sportovní areál si představuji možnost využití více druhů sportu, tak jak je v návrhu, dneska je to fotbalové hřiště.

Poté starosta dal hlasovat o schválení podání žádosti o dotaci a vypracování PD.

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 65 oblast podpory 3.2, 3.3 ROP NUTS 2 Střední Čechy schválenou MV ROP 27.5.2011, na realizaci sportoviště v majetku města Klecany v areálu Sportklub Klecany. Dále schvaluje vypracování projektové dokumentace nezbytně nutné k podání žádosti v ceně 255.000,- Kč včetně výběrového řízení.

 

Hlasování: 11 - 1(V.Kuchta) - 0 Schváleno

7. Informace

Náměstí Třebízského

Ing. Holubová uvedla, že dne 21.6.2011 bylo ukončeno výběrové řízeni, byla vybrána společnost TRIGEMA Building a.s., která měla nejnižší nabídkovou cenu a téměř i nejlepší nabídku. Nabídková cena činí 9.477.903,-Kč bez DPH, přičemž původní cena byla 13.500.000,- Kč. Doba realizace je 62 dnů. Dále si sami stanovili pokutu 200.000,- Kč/ den za nedodržení termínu. Musí ještě proběhnout jednání na ROPu na poskytovatele dotace, který všechno bude financovat, musí zkontrolovat návrh smlouvy a teprve potom bude možné přistoupit k podpisu smlouvy s dodavatelem. Z tohoto důvodu není ještě znám termín zahájení prací.

Víceúčelový sportovní areál Klecany (ZŠ)

Přednesl starosta
Rada města schválila přijetí dotace Č.S/0049/RRSC/2011,projektu CZ.1.15/3.3.00/49.01026 Víceúčelový sportovní areáI a podepsání smlouvy ze strany poskytovatele dotace. Dále obdržela Oznámeni o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu Víceúčelový sportovní areál Klecany, podporovaného z dotace ROP NUTS 2 Střední Čechy, 21.6.2011 proběhla schůzka členů komise a byl stanoven harmonogram dalšího postupu.

Rozpočtové určení daní (novela MF)

Informoval starosta
Zastupitelé obdrželi návrh novely MF. Pokud by návrh novely prošel ve sněmovně, došlo by k zajímavému navýšení rozpočtu ve prospěch obcí s 1000 - 5000 obyvatel, tedy i našeho města.

Zamítnutí odvolání k ÚP (MV)

Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Zastupitelstvo bere na vědomí zamítnutí Nejvyššího správního soudu o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 20.4. 2010, č.j. 636/10 - Územního plánu města Klecany, podaného navrhovatelkou Česká republika - Ministerstvo vnitra. Soud dospěl v nyní projednávané věci k závěru, že napadenou částí opatření obecné povahy nebyla navrhovatelka krácena na svých
právech.

DSO Údolí Vltavy

Tento bod byl dodatečně zařazen na jednání zastupitelstva.

Zastupitelé obdrželi Stanovy DSO Údolí Vltavy a Výsledek hospodaření DSO za rok 2010 včetně závěrečného účtu. Starosta pan Kurhajec byl na jednáních ohledně Slavností pravého a levého břehu v rámci Svatováclavských slavností pořádaných v naší obci. Zde byl starosty obcí přímo katastrálně spojených s Vltavou osloven a vyzván ke spolupráci a členství s DSO Údolí Vltavy.

Členy spolku již jsou město Kralupy n. Vlt, město Roztoky, město Libčice n. Vlt., obec Husinec - Řež, obec Úholičky, obec Nelahozeves. Vše potřebné k řešení otázek spojených s údolím Vltavy ÚČOV hl. m. Prahy - vody a kaly, ochrany ŽP a ekologie, cyklostezek na obou březich, společné akce, např. Den na řece atd.) je také součástí činnosti tohoto svazku.
Vstupní poplatek je 5.000,- Kč splatný do 14 dní od vzniku členství, výše členského příspěvku činí 10,- Kč za osobu trvale hlášenou k 31.12. kalendářního roku.

Starosta dal hlasovat o členství v DSO Údolí Vltavy.

ZMě schvaluje členství města Klecany v DSO Údolí Vltavy, přijímá stanovy DSO Údolí Vltavy od 1. července 2011.

 

Hlasování: 11 - 0 - 1(V.Kuchta) Schváleno

8. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

9. Schválení usnesení

Pan Martin Hora přednesl za návrhovou komisi usnesení ze zasedání ZMě Klecany

Schválení úplnosti přehledu přijatých usnesení

 

Hlasování: 10 - 0 - 2 (Ing. J. Bendl, V. Kuchta) Schváleno


10. Závér

Protože program zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nepřihlásil o slovo, poděkoval starosta přítomným a prohlásil zasedání za ukončené

Zasedáni ukončeno ve 20,50 hod.

Ověřovatelé zápisu: Martin Lemon, Ing. Jiří Bendl
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.