Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Zápis ze ZMě 28.4.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze ZMě 28.4.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 28. dubna 2011

Zasedání zahájeno v 18.22 hod.

 

Starosta Ivo Kurhajec  přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Klecany 14. dubna 2011.

Dle prezenční listiny přítomno 13 členů Zastupitelstva města (Daniel Dvořák se dostavil v 18,28 hod), 2 členové omluveni (Zdena Tomášová, Martin Hora). Zasedání je usnášeníschopné.

(Přítomni 1 host, 7 občanů).

Hlasování bude v pořadí: PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL  SE.

Zapisovatelka  Jaroslava Nováková

 

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany předložil starosta města ke schválení program zasedání v následující podobě:

1. Schválení  programu ZMě
2. Plnění usnesení z minulého jednání ZMě
3. Rozpočtové opatření č. 1  2011
4. Schválení závěrečného účtu 2010
5. Pozemky - Soukupovi, Štrejbarová

- prodej Havlová
- koupě Beznoska

6. Schválení OZV
7. Jednací řád ZMě
8. Informace

- inventarizace
- kaliště Drasty
- ČOV Klecany
- Nám. V.B.Třebízského

9. Diskuze
10. Schválení usnesení
11. Závěr

                          

1.  Schválení programu

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému programu a nebo  návrhy na jeho změnu?

Schválení programu

Hlasování:  12 - 0 - 0  Schváleno

Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť

Hlasování:  12 - 0 - 0   Schváleno

Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: ing. Jan Pinc, ing. Miroslav Filinger, ing. Jiří Bendl

Hlasování:  11 - 0 - 1  (M. Filinger)  Schváleno

Hlasovalo se o návrhu na dva ověřovatele zápisu: ing.. Kristýna Holubová, p. Jiří Medek

Hlasování:  12 - 0 - 0   Schváleno


2. Plnění usnesení z minulého jednání ZMě

V bodě II. ukládá

1. Předsedovi kontrol. výboru  ing. Janu Pincovi předložit  na nejbližším zasedání Zastupitelstva města závazný plán činnosti KV na rok 2011.

Předseda KV doručil návrh plánu činnosti KV na r. 2011. Starosta města upozornil, že je třeba řídit se zákonem 128/2000 Sb. o obcích, zejména v § 119 odst. 3, který specifikuje činnosti náležející do kompetence KV.

Ing. Pinc – snažili jsme se , aby program byl co nejširší, samozřejmě nebudeme kontrolovat všechno, zatím jsme tvořili plán, kontroly však probíhat budou.

P. Němeček – je nutné specifikovat kontroly, v jakém období a co kontrolovat, zastupitelstvo by to mělo schválit.    

P. Kuchta – nepochopil jsem, proč bude kontrolní výbor kontrolovat  finanční výbor, když jsou oba výbory ze zákona na stejné úrovni.

Ing. Holubová – mají právo kontrolovat, zda FV dodržuje zákon.

Starosta – navrhuji, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí plán činnosti a kontrol KV.

Na zasedání se dostavil p. Daniel Dvořák.

 

2. Vedení města jednat se starostou obce Vodochody o možnostech lepších podmínek  pro Klecany při směně pozemků mezi městem Klecany a obcí Vodochody. Výsledek jednání předložit na nejbližším zastupitelstvu.

P. starosta Kurhajec pozval na dnešní zasedání zastupitelstva starostu obce Vodochody  JUDr. Paláka, aby odpověděl na případné otázky a poznámky. P. Palák  seznámil přítomné se stanoviskem Vodochod.

Ing. Filinger - my jsme chtěli vyčíslit hodnotu pozemků, bližší srovnání, co se týká směny, dopad pro Klecany.

P. Dvořák – tyto pozemky by nikdy nebyly vedeny jako stavební, to bylo domluveno v r. 2008, jinak by nebyla  povolena v ÚP bytová výstavba.

Hlasovalo se o směně pozemků mezi městem Klecany a obcí Vodochody dle návrhu obce Vodochody.

Hlasování:  12 - 0  - 1 (M. Kolář)   Schváleno

 

Schvaluje

1. Vedení města a pracovní komise ZMě Klecany ve věci narovnání vztahů mezi TJ Sokol Klecany a městem Klecany, zpracovat do příštího zastupitelstva návrh dalšího postupu  v majetkoprávní problematice Sportklubu.

Po minulém jednání ZMě se sešla komise společně s vedením TJ Sokol, na schůzce nedošlo k žádnému závěru. Další jednání proběhlo 30.3.2011 mezi předsedou TJ  ing. Josefem Novákem a starostou p. Ivo Kurhajcem, kde se stanovil další možný postup. Na tuto schůzku navázalo další  širší jednání konané 13.4.2011 za přítomnosti paní Horové a pánů D. Dvořáka, J. Busche, L. Němečka, O. Koubka, M. Buchara a I. Kurhajce. Zápis z jednání a vybrané dokumenty (smlouvy, usnesení ZMě, kolaudace apod.) byly předány právnímu zástupci města k navržení dalšího postupu.

 

3. Rozpočtové opatření č. 1   2011

Starosta předal slovo ing. Holubové

K. Holubová – zastupitelé města obdrželi podklady k návrhu rozpočtového opatření, myslím že dost vyčerpávající.

Dodatečně zastupitelé obdrželi podklady na zvýšení kapacity školní jídelny ZŠ bez stavebních úprav od společností KRONEN Praha a SWING. P.Dvořák a doporučil spolupráci s firmou SWING. P. Kolář řekl, že u firmy SWING má rabaty, zjistí, zda by se ceny daly ještě snížit.

P. Kuchta k RO měl dva dotazy – jak toto opatření odpovídá schválenému rozpočtovému výhledu a proč se v RO  nepromítá úspora státní správy. Odpověděl p. starosta.

Slučování odměn za více funkcí ZMě – dle nového znění zák. 128/2000 Sb. o obcích, je možné od roku 2011 na základě schválení zastupiteli obce, slučovat odměny zastupitelů za jednotlivé vykonávané funkce.

Zastupitelstvo schvaluje slučování odměn za jednotlivé funkce zastupitelů od 1.5.2011.

Hlasování:   11  -  1 (V. Kuchta)  -  1 (D.Valterová)    Schváleno

Odměny členům výborů už byly odsouhlaseny a jsou vypláceny, ale na doporučení kontroly je třeba schválit toto znění: Zastupitelstvo schvaluje členům finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli, odměnu na základě DPP ve výši 542,- Kč od 1.1.2011

Hlasování:   11  -  1 (V. Kuchta)  -  1 (J. Bendl)    Schváleno

Zastupitelstvo schvaluje členům kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, odměnu na základě DPP ve výši 542,- Kč od 1.2.2011

Hlasování:   11  -  1 (V. Kuchta)  -  1 (J. Bendl)    Schváleno

Návrh FV na znění usnesení k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 500.000,- Kč včetně v tomto případě – rozpočtového zapojení účelově přidělených finan. prostředků z jiných rozpočtů (účelové dotace) do výše 300.000,- Kč včetně v tomto případě – jsou-li rozpočtová opatření vyvolaná organizačními změnami při úpravách položek v rámci jednoho paragrafu na MěÚ, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může RM samostatně provádět jen v případech

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů  a dohledů  a další nutné výdaje, kdy schválení  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Hlasování k určení pravomocí

Hlasování:  13  -  0  -  0      Schváleno

Finanční výbor navrhuje úpravu pravomocí Rady města

Zvýšení schvalované částky na 200. 000,- Kč  z důvodu nárůstu požadavků při  řešení různých finančních operací přesahující nynější limit 50.000,- Kč, Ing. Filinger navrhuje 100.000,- Kč.

Hlasování úpravy pravomoci RM – zvýšení schvalované částky na 100.000,- Kč 

Hlasování:  13  -  0  -  0      Schváleno

Hlasováno pro schválení RO  č. 1  2011 v předloženém znění

Hlasování:  11  -  1 (V. Kuchta)  -  1 (J. Bendl)       Schváleno

4. Závěrečný účet roku 2010

Ing. Holubová – závěr. účet  2010 projednal na svém zasedání FV a zastupitelům byl předložen.

P. Kuchta - nedílnou součástí je rozvaha, výsledovka, bez těchto příloh bychom neměli záv. účet schvalovat . Nebylo předloženo zastupitelstvu vyúčtování příspěvku Farní charity za r. 2010 a vyúčtování příspěvku na Veterán Rallye  za roky 2008-2010. Jsem rád, že se už účtuje na účtu kultury a sportu.

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2010

ZMě schvaluje převést výsledek hospodaření roku 2010 z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulého období

Hlasování :  13  -  0  -  0      Schváleno

ZMě Klecany schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet roku města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a výhradou a přijímá nápravná opatření a způsoby odstranění nedostatků.

Hlasování:   11  -  1 (V. Kuchta)  -  1 (D. Valterová)        Schváleno

5. Pozemky

Místostarosta města p. Němeček - v souvislosti s rekonstrukcí klecanské ČOV a podáním žádosti o dotaci na tuto rekonstrukci, je nutné vyřešit majetkové poměry pozemků pod stávající čistírnou a v jejím těsném okolí.

Jedná se o směnu celkem  12 pozemků se  samostatnými p.č. o celkové výměře 7363 m2, bratrů Jiřího Soukupa, bytem 250 67 Klecany 427 a ing. Václava Soukupa, bytem ul. 28. října  277 11 Neratovice, p.č. 257/1  1568 m2, 257/2  111 m2, 257/3  871 m2, 257/4 681 m2, 257/5  50 m2, 236/9  178 m2, 236/32  852 m2, 236/107  8 m2, 236/108  1351 m2, 262/1  1519 m2, 314/64  28 m2, 823  46 m2, za dvě stavební parcely, každá o výměře 850 m2 – 1000 m2, které vzniknou oddělením od stávajícího pozemku p.č. 357/1, který je v majetku města Klecany, Do Klecánek 52 , 250 67 Klecany IČO 00240290

Hlasování o směně pozemků

Hlasování:   13  -  0  -  0      Schváleno                                                       

Dále  odkup 6 m2  z pozemku č. 314/68 od ing. Daniely Štrejbarové, bytem K Sídlišti 373 250 67 Klecany za cenu  1000 Kč / m2

Hlasování o prodeji pozemku

Hlasování:   13  -  0  -  0     Schváleno          

Prodej části pozemku  o výměře cca 35 m2 v majetku města Klecany p.č. 629/10 v k.ú. Klecany  paní Jiřině Havlové, bytem Střekovská 1341, Praha 8. Paní Havlová navrhuje cenu za odkup 400,- Kč  a dokládá faktury, které uhradila za vybudování dvou zpomalovacích prahů, které na své náklady nechala vybudovat na příjezdu do sídliště. Pan Dvořák navrhl 560,- Kč / m2, a odečíst částku za faktury, pan Kuchta 400,- Kč / m2 .

Hlasování o prodeji části poz. 629/10 v k.ú.Klecany  za cenu 400,- Kč / m2  paní Jiřině Havlové

Hlasování:   11  -  1 (V. Kuchta)  - 1 (M. Fililger)     Schváleno

V souvislosti s úpravou katastrálního operátu pro k.ú. Klecany, ukončenou v říjnu 2010, byly zjištěny nesrovnalosti u pozemků zařazených do projektu „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“. Jedná se o 21 m2 z poz. p.č. staveb. parcely 97(část chodníku)  a 30 m2 poz. p.č. 109 / 2 (úprava komunikace). Majitelem těchto pozemků je pan Mgr. Jan Beznoska, bytem Na Hradišti 391  250 67 Klecany. Majitel by odprodal pozemky městu Klecany za cenu 1500,- Kč  / m2.

Hlasování o odkupu  51 m2 pozemků od  Jana Beznosky  - 21 m2 p.č. 97 a 30 m2 p.č. 109 / 2 v k.ú. Klecany za cenu 1500,- Kč / m2

Hlasování:   13  -  0  -  0      Schváleno

6. Schválení OZV

Ladislav Němeček – obecně závazné vyhlášky Z důvodu úpravy zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích bylo nezbytné provést  změny a aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2011 – o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2011  - požární řád, která se týká JSDH. Zastupitelé dostali k prostudování upravené znění vyhlášek, které odsouhlasili pracovníci MV.

Hlasování o schválení OZV 1/2011 v upraveném znění z 2 na 1.

Hlasování:   12  -  1  (V. Kuchta)  -  0       Schváleno

Hlasování o schválení OZV 2/2011 v upraveném znění. Doplnění slova nabývá.

Hlasování:   13  -  0  -  0           Schváleno

7. Jednací řády

Pan místostarosta - koncem r. 2010 byla na jednání ZMě zmíněna potřeba upravit jednací řád ZMě. Zastupitelé obdrželi návrh úpravy k projednání. P. Kuchta - proč byl vypuštěn celý § 15, doporučil ho doplnit. Dále navrhl, aby zasedání ZMě se konalo 1 x za 2 měsíce. P. Němeček odpověděl, že § 15 je celý ze zákona

Hlasování o schválení jednacího řádu v navrženém znění se 2 úpravami

Hlasování:   12  -   0  -  1 /V. Kuchta)      Schváleno

8. Informace

Informace podal starosta města

a) Inventarizace

Starosta seznámil přítomné s průběhem a výsledkem dokladové a fyzické inventarizace města za rok 2010.

b) Kaliště Drasty

pan starosta uvedl, že schůzka k otázkám ÚČOV hl. m. Prahy se neuskutečnila

c) ČOV Klecany

na KÚ Středočeského kraje je postoupena žádost o dotaci jedná se o přidělení priority, probíhají jednání s DOSS.   

d) Nám. V.B. Třebízského

byla vyhlášena výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejné zakázky. Termín pro konání nabídek byl stanoven na 29.4.2011 do 13.00 hod, tento termín byl prodloužen do 13.5.2011 do 13.00 hod., nově termín otevírání obálek stanoven na 16.5.2011 ve 14.00 hod.

e) Autobus Astrapark

Místostarosta - 27.4.2011 proběhla zkouška na průjezdnost, bohužel opět nebyla zastávka povolena

P. Kurhajec informoval o dokončení komunikace v Klecánkách 

Pan starosta pokračoval  informací  o přípravách na slavnosti levého a pravého břehu Vltavy, kterých by se účastnily obce Klecany, Roztoky, Únětice, Suchdol.

Ing. Filinger - je členem mezinárodní  charitativní organizace, seznámil přítomné s akcí, která proběhne v MŠ Klecany – měření diagnostiky dětí předškolního věku.

Starosta města dal hlasovat o pokračování  zasedání po 22.00 hod.

Hlasování:   12   -   0   -   1 (V. Kuchta)     Schváleno

9. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

10.  Schvánení usnesení

Ing. Filinger přednesl za návrhovou komisi usnesení ze zasedání ZMě Klecany

Schválení úplnosti přehledu přijatých usnesení

Hlasování:   12  -   1 (V. Kuchta)   -   0      Schváleno

11. Závěr

Protože program zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nepřihlásil o slovo, poděkoval starosta přítomným a prohlásil zasedání za ukončené                  

Zasedání ukončeno v 22.09 hod.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Medek, ing. Kristýna Holubová

 

Č.j.693/2011

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.