Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 4.11.2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady města ze dne 4.11.2013

Usnesení č. 32/2013 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 4. 11 .2013

Přítomní dle prezenční listiny: Daniel Dvořák. Ing. Kristýna Holubová. Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček
Hosté: Luboš Ježek, Zuzana Kudláčková

1. Č.j. 3876/2013 projednala cenovou nabídku pana Jana Suchomela na provádění TDI v měsíci listopadu pro projekt "Cyklostezka Klecany- Klecánky přivoz" a pozve jej na příští jednání RM.

2. Schválila výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby "Stavební úpravy č.p. 946 Klecany". Nejvhodnější nabídku předložila společnost INTERWALL CZ s.r.o., za cenu ve výši 204.995,- Kč bez DPH.

3. Schválila podpis smlouvy s panem Janem Ježkem o nájmu nebytových prostor č. 944/043/2013 na pronájem části budovy č. p. 944 o výměře 108 m2 se způsobem využití jako garáž.

4. Projednala návrh smlouvy s panem Janem Schüllerem na pronájem části objektu 946 B s možností vybaveni na autodílnu pro opravu osobních vozidel a pozve jej na jednání RM.

5. Schvaluje uzavření dodatku č . 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 948/2012 s Pražským spolkem ochránců zvířat na změnu předmětu nájmu.

6. Schválila podpis nájemní smlouvy č. 042/2013 s panem Martinem Šlechtou na nájem části budovy č.p. 951 o výměře 46 m2 a venkovní zpevněné plochy o výměře 214m2.

7. Schválila podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 032-2013 ze dne 30. 7. 2013 se společnosti Qestel s.r.o., kterým se mění předmět nájmu na části budovy 944, č. vrat 3 a 4 o celkové výměře 216 m2 a plocha před budovou o výměře 80 m2 a v souvislosti s tím se upravuje výše nájmu pro prostory.

8. Č.j. 3789/2013 projednala žádost pana Václava Šťastného o pronájmu nebytových prostor v č.p. 18 v ulici Do Kaštan za účelem otevřeni prodejny Maso, uzeniny. Pozve jej na jednání RM.

9. Č.j. 3878/2013 projednala návrh na pořízení změny územního plánu Klecany společnosti Northpoint Management, s.r.o. o změně v pravidlech uspořádání území zóny u dálnice a pozve zástupce společnosti na jednání RM.

10. Č.j. 3866/2013 schválila žádost společnosti ALFEZA, s.r.o. o zakoupení zplynovacího kotle do objektu 957A z důvodu poruchy stávajícího kotle. Kotel bude hrazen z hospodářské činnosti.

11. Pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" schválila podpisy dodatků ke smlouvám s poskytovateli služeb či dodávek projektu o nutností spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jedná se o tyto smlouvy: mandátní smlouva s Ing. Evou Patákovou - TERST AV, smlouva o dílo s AQ plus, s.r.o ., smlouva o dílo s Architep HK s.r.o., mandátní smlouva s AAA zakázky s.r.o., mandátní smlouva s Janem Suchomelem,
smlouva o poskytováni poradenských služeb s Ing. Vladimírem Klatovským. V dodatku ke smlouvě s Ing. Vladimírem Klatovským je rovně.ž uvedeno, že v souvislosti s prodloužením termínu realizace a nutnosti připravit 2 žádosti o platbu je doplněn způsob fakturace s rozčleněním na 2 dílčí faktury za služby.

12. Č.j. 3837/2013 vzala na vědomí vyjádření Vodáren Kladno - Mělník, a.s. o návrhu pomoci při zainvestování stavby "Klecany - rekonstrukce ČOV". Předá ZMě k projednání.

13. Č.j. 3737/2013 schválila slevu na nájemném za měsíc říjen 2013 pro společnost HOHE s.r.o., jelikož se společností byla uzavřena dne 1.1.2013 nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor č.p. 944 v Dolních kasárnách, ale prostor byl z důvodu budování požární nádrže zpřístupněn dne 17. 10. 2013.

14. Č.j. 3831/2013 projednala žádost Mgr. Davida Lenka o umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/hod do ulice Dolní kasárna na pozemku parc. č. 672 v k.ú. Klecany. Původně umístěná značka musela být odstraněna, jelikož nebyla na pozemku města Klecany. Žádost bude předána Policie ČR a Odboru dopravy Městského úřadu Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

15. Č.j. 3787/2013 schválila žádost Základní umělecké školy Klecany o vymazaní místa pro vzděláváni v odloučeném pracovišti v Líbeznicích z důvodu, že ZUŠ Klecany zde výuku již neprovozuje. Předá ZMě.

16. Č.j. 3757/2013 projednala žádost občanského sdruženi Pravý Hradec o povolení postavit dřevěný přístřešek pro ustájeni koni v zimním období v Dolních kasárnách. Občanskému sdruženi bylo povoleno dočasné umístění koní pro pořádáni letních příměstských táborů pro letní období.

17. Č.j. 3752/2013 projednala žádost pana Jaroslava Melichara, předsedy sdružení FOR CUL TURE o finanční podporu kulturní akce z fondu kultury města Klecany a pořádáni akce v prostorách bývalého výstrojního skladu v Dolních kasárnách. Akce má být konána dne 22. 11 . 2013. Schválila bezplatný pronájem prostor bývalého výstrojního skladu v Dolních kasárnách a hrazeni nákladů na elektřinu a vodné a stočné.

18. Č.j. 3632/2013 projednala žádost paní Daniely Gubertové o odprodej pozemku p.č. 279/8, na kterém stojí chata v jejím vlastnictví. Předá ZMě k projednáni.

19. Schválila návrh rozpočtového opatřeni č. 7 na rok 2013, které se týká navýšeni o 17.178.000,- Kč dle smlouvy s KÚSK o poskytnutí účelové dotace na pokryti prvotních nákladů a nezbytná opatřen í přijatá v rámci řešen i krizové situace.

20. Schválila Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky města Klecany.

21. Č.j. 387 4/2013 schválila nákup multifunkční tiskárny FS-C2125MFP+ za cenu ve výši 25.000,- Kč včetně DPH pro potřeby matriky MěÚ.

22. Č.j. 3663/2013 projednala žádost o vybudování chodníku před bytovými jednotkami v Dolních Kasárnách č. p. 970, které jsou vlastnictví města Klecany. Požadavek bude zařazen do rozpočtu na rok 2014:

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.