Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 11.7.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 11.7.2011

Usnesení č. 20/2011 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 11.7.2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek, lng. Kristýna Holubová
Nepřítomen: Daniel Dvořák

1. Č. j. 556/11 a 996/11 vzala na vědomí oznámení o výsledku kontroly zadávacídokumentace projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech" od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. V oznámení je uvedeno, že v postupu zadavatele při zadávání zakázky nebyly shledány nedostatky a zadávací řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Č.j. 990/11 vzala na vědomí námitky uchazeče S a M silnice a mosty a.s. proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech'', které podal v zastoupení advokát JUDr. lvo Jelínek. Předá pověřené osobě Mgr. Hájková, AAA zakázky s.r.o. k vypracování návrhu rozhodnutí k námitce. Pověřuje starostu města dalším jednáním.

3. Č.j 951/11 vzala na vědomí vyjádření místopředsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podle kterého musí být v nejbližším období zahájena etapa školení nejdůležitějších editorů v RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) a obce se stavebními úřady se k systému musejí připojit nejpozději do konce července. Pověřuje starostu města dalším jednáním.

4. Č.j. 997/11 schválila podpis závazné objednávky u nabídky společnosti Geosence s.r.o. s návrhem řešení mapového portálu Klecan. Dle nabídky bude proveden pasport veřejného osvětlení, pasport zeleně, pasport mobiliáře, pasport dopravního značení, pasport hřbitova, pasport komunikací a chodníků, pasport katastru nemovitostí a zaškolení práce se systémem ve výši 75.000,- Kč bez DPH. Roční sazba za servisní služby pro pasport katastru nemovitostíje ve výši 13.200,- Kč bez DPH.

5. Č.j. 970/11 vzala na vědomí žádost pí Waszmuthové o změnu stavebního povoleni na stavbu domácí posilovny na stavbu RD na pozemku p.č. 365/3, k.ú. Klecany, kteý je dle územního plánu veden jako zahrady a sady (ZZ) a tato skutečnost brání změně územního rozhodnuti. Žádost předala právnímu zástupci k vyjádření a pověřila starostu města dalším jednáním.

6. Č.j. 955/11 vzala na vědomí usnesení Městského soudu v Praze ve věci navrhovatele ZŠ a MŠ Klecany o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, kterým se vymazává z funkce ředitelka Mgr. G. Janovská (den zániku funkce - 6. 8. 2007) a zapisuje ředitel Mgr. V. Lacina (den vzniku funkce - 1.1. 2008). Usnesení nabylo právní moci dnem zápisu změny.

7. Č.j. 954/11 schválila příjem účelové dotace na provoz a rozvoj přívozu v městě Klecany ve výši 250.000,- Kč schválené usnesením Zastupitelstva kraje č. 1- 13/2010/ZK ze dne 1.12.2010 a usnesením č. 73-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011.Tato dotace je poskytnuta na základě žádosti  č.j. 188055/2010/KUSK ze dne 24.11 .2010.

8. Č.980/11 vzala na vědomí oznámení ředitele školy o organizaci školy v období letních prázdnin. O letních prázdninách od 1.7. do 31.8. 2011 bude areál školy pro veřejnost uzavřen. Mateřská škola a školní jídelna je v provozu od 11. 7. do 29.7.2011.

9. Č.J. 989/11 vzala na vědomí výjimku MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru dopravy pro dopravní vozidlo Škoda 706 soukromého vlastníka (lveta Baštářová) RZ 2S8 27 84, z důvodu zajištění zásobování stavby komunikace k areálu rodinných domů v Přemyšlení, kamenivem z lomu Klecany od 1.7. 2011 do 30. 6.2012 s vjezdem a průjezdem obcí Klecany po komunikacích č. lll/2424, č. lll/083, č. lll/2425, č. ll/243, č. ll/608.

10. Č.j. 991/11 projednala smlouvu o smlouvě budoucí mezi Petrem Novákem, Janou Poživilovou a městem Klecany ve věci budoucího předání kanalizační stoka na pozemku parc. č' 170/1 a od ní vedoucí přípojky na pozemky parc. č. 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9 v k.ú. Klecany.Kanalizační stoka a její přípojky budou vybudovány na náklady předávajících p. Nováka a pí. Poživilové a budou bezúplatně převedeny do vlastnictví Města Klecany. Smlouvu předala právnímu zástupci k vyjádření a pověřila starostu města dalším jednáním.

11.Č.j. 1000/10 na základě opakované stížnosti obyvatel Klecánek schválila poptání společností na monitorování hlučnosti venkovních akcí v době nočního klidu v obytné zóně v Klecánkách.V souvislosti s pořádáním kulturních akcí v občerstvení U Šraněk v Roztokách u Prahy a stížností pana Eduarda Hurycha na Policii ČR ze dne 11.6.2011

Příští zasedání Rady města se bude konat 18.7.2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.