Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 28.4.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 28.4.2011

Usnesení ze zasedáni Zastupitelstva města Klecany, ze dne 28. dubna 2011 za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém řádném zasedáni


I. SCHVALUJE

1) program zasedáni

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: ing. Jiří Bendl, ing. Miroslav Filinger, ing. Jan Pinc

4) ověřovatele zápisu: ing. Kristina Holubová, p. Jiří Medek

5) směnu pozemků mezi městem Klecany a obcí Vodochody dle návrhu obce Vodochody

6) rozpočtové opatření č. 1/2011 v předloženém znění

7) v souladu s § 102 odst. 2. písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetence Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 500.000,- Kč včetně v tomto případě:
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů do výše 300.000,- Kč včetně v tomto případě:
jsou-li rozpočtová opatření vyvolaná organizačními změnami při úpravách položek v rámci jednoho paragrafu na městském uřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada města samostatně provádět jen v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havarií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbyné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

8) úpravu pravomoci RM schvalovat částky do 100.000,- Kč

9) slučování odměn za jednotlivé funkce zastupitelů od 1.5.2011

10) členům finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli, odměnu na základě DPP ve výši 542,-Kč od 1.1.2011

11) členům kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, odměnu na základě DPP ve výši 542,-Kč od 1.2.2011

12) rozdělení výsledku hospodaření - převést výsledek hospodaření roku 2010 z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulého období

13) celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá s výhradou nápravná opatření a způsoby odstranění nedostatků

14) směnu pozemků p.č. o výměrách: ,"257/4 - 1568 m2, 257/2 - 111m2, 257/3 - 871m2, 257/4 - 681 m2, 257/5 - 50m2, 236/9 - 178 m2, 236/32 - 952m2, 236/107 - 8m2,  236/108 - 1351 m2, 262/1 - 1519 m2, 314/64 - 28m2, 823 - 46m2
(12 p.č. o celkové výměře 7363 m2) v majetku p. Jiřího Soukupa bytem Klecany 427, 25067 Klecany a ing. Václava Soukupa bytem ul. 28. října 1142. 277 11 Neratovice, za dvě stavební parcely, každá o výměře 850 - 1000 m2, které vzniknou oddělením ze stávajiciho pozemku p.č.357/11, který je v majetku města Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany, lČO 00240290

15) odkup 6 m2 z pozemku p.č.314/68 v majetku ing. Daniely Štreibarové bytem K Sídlišti 373, 250 67 Klecany, za cenu 1000,- Kč/m2

16) prodej části pozemku p.č. 629/10 v k.ú. Klecany o výměře 35 m2 za cenu 400,- Kč, paní Jiřině Havlové bytem Střekovská 1341, Praha 8

17) odkup 51 m2 plochy pozemků Mgr. Jana Beznosky bytem Na Hradišti 391, 250 67 Klecany a to 21 m2 z pozemku p.č. st. 97 a 30 m2 z pozemku p.č.109/2 v k.ú. Klecany, za cenu 1500,- Kč/m2

18) obecně závaznou vyhlášku ě. 1/2011 o místních poplatcích v upraveném znění

19) obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 v upraveném znění

20) Jednací řád zasedéní ZMě Klecany v navrženém znění

21) pokračovat v jednání ZMě po 22,00 hod.

II. UKLÁDÁ:

1) vedení města Klecany předložit do příštího veřejného zasedáni zastupitelstva města rozpočtový výhled pro roky 2011 -2013

2) místostarostovi města p. Němečkovi předložit do příštího veřejného zasedání zastupitelstva přehled čerpání z fondu kulfury, sportu a volného času

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Miroslav Filinger Ing. Jiří Bendl Ing. Jan Pinc

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Ing. Kristina Holubová, Jiří Medek

č.j.677/2011


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.