Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Zápis ZMě 22.9.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 22.9.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 22. září 2011

Zasedání zahájeno v 18.18 hodin.

Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Klecany dne 14. září 2011 společně s programem jednání.

Dle prezenční listiny je přítomno 11 členů Zastupitelstva města, 3 členové omluveni: Ing. Jiří Bendl, Matouš Kolář a Dagmar Valterová. Později se dostaví  Ing. Miroslav Filinger. Zasedání je usnášeníschopné.

Přítomní hosté: Ing. Ivo Stanislav a 5 občanů.

Hlasování bude v pořadí :  PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL  SE.

Zapisovatelka :  Hana Smolíková

 

Ing. Jiří Valtera bude  hlasovat po složení slibu. Nyní hlasuje pouze 10 členů ZMě.

Hlasovalo se o zvolení 3 členů návrhové komise ve složení : Martin Lemon, Jan Busch, Zdena Tomášová

Hlasování:  10 - 0 - 0  Schváleno

 

Dále se hlasovalo na 2 ověřovatele zápisu :  Daniel Dvořák a Ing. Jan Pinc

Hlasování : 10 - 0 - 0  Schváleno   

 

V souladu s ustanovením čl. 6 a 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany předložil starosta města ke schválení program zasedání v následující podobě:

 

1. Schválení programu ZMě
2.  Slib zastupitele

      Doplnění člena FV

3. Plnění usnesení minulého jednání ZMě
4. Rozpočtové opatření č. 4.
5. Zřizovací listiny  ZŠ a MŠ,  ZUŠ
6. Pozemky

- nabídka Srbovi
- odprodej Havlová – doplnění
-  odprodej Morvayová

7. Návrh řešení pohledávka nájmu v kasárnách
8. Informace:

-  Policie – rozšíření smlouvy
-  Zpráva K.V.
-  Nám. V.B. Třebízského
-  Víceúčelový sportovní areál Klecany

9.        Diskuze                     
10.       Schválení přehledu přijatých usnesení
11.       Závěr

1.  Schválení programu ZMě 

Má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému programu, nebo jeho  změnu ?

Schválení programu.

Hlasování : 10 - 0  - 0  Schváleno   

Zápis z minulého zasedání  Zastupitelstva města Klecany byl ověřen, byl pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města. Nebyly proti němu podány žádné námitky. Tento zápis je na předsednickém stole  k nahlédnutí.

2)    Slib zastupitele - Ing Jiřího Valtery

Starosta města sdělil, že z důvodu rezignace pana Václava Kuchty z funkce zastupitele a člena FV města Klecany, která byla podána v souladu s § 55 odst.2. písm. b) zákona 491/2001 Sb., starostovi Města Klecany, dne 25. července 2011, je nutné složení slibu nového člena ZMě.  Podle § 56 odst.1) zákona 491/2001Sb., nastupuje za člena náhradník z kandidátní  listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5  zákona 491/2001Sb. a to dnem následujícím po dni kdy došlo k zániku mandátu. Tímto náhradníkem je pan Ing. Jiří Valtera, kterému bylo v souladu s § 56 odst. 2 zákona 491/2001 Sb. Radou města, předáno osvědčení o tom, že se 26. července 2011, stal členem zastupitelstva Města Klecany.

Proto je v tuto chvíli nutné, v souladu s § 69 zákona 128/2000 Sb.,o obcích, aby nový člen ZMě složil slib. Člen zastupitelstva skládá slib před ZMě   pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem.

Pan starosta přečetl předepsaný slib a požádal o následné složení slibu pana Ing. Jiřího Valteru.

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat  svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Dotázal  se pana Ing. Jiřího Valtery, zda má výhrady, nebo odmítá složit citovaný slib?

Protože tomu tak nebylo, dostavil se Ing. Jiří Valtera  k  předsednickému stolu a předepsaným způsobem složil slib.

Pan starosta  konstatoval, že pan Ing. Jiří Valtera složil zákonem předepsaný slib a může se ujmout svého mandátu.

 

BERE  NA  VĚDOMÍ

 

Přednesl pan starosta  

Předsedkyně  FV Ing. Kristýna Holubová navrhuje po rezignaci pana Václava Kuchty, doplnění FV na lichý počet členů (5).FV navrhuje ZMě schválit jako člena FV pana Ing. Ivo Stanislava ( je zde přítomný), pan  starosta  ho požádal, aby se představil. Ing. Ivo Stanislav se v krátkosti představil a protože neměl nikdo žádné dotazy ani připomínky přistoupilo se k hlasování.

Na jednání se dostavil  Ing. Miroslav Filinger - v 18.28 hodin.

Starosta dal  hlasovat o schválení doplnění FV o člena pana Ing. Ivo Stanislava.

Hlasování : 11 - 0 - 1 ( Ing. M. Filinger)  Schváleno

Dále pan starosta řekl, že členům finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli, jsou vypláceny odměny na základě DPP ve výši 542,- Kč, navrhuje zastupitelstvu schválit vyplácení odměn  členu FV Ing. Ivo Stanislavovi od 1.10.2011.

Přistoupilo se k hlasování : členu FV  Ing. Ivo Stanislavovi bude za výkon funkce vyplácena měsíční odměna ve výši 542,- Kč od 1.10.2011.

Hlasování : 11 - 0 - 1 (Ing. M. Filinger)  Schváleno

 

3)   Plnění usnesení minulého jednání ZMě  - přednesl starosta

III. UKLÁDÁ:

1)  vedení města pokračovat v jednání s obcí Husinec – Řež a členy DSO Dolní Povltaví  o vytvoření společného školského obvodu a upřesnění smluvních podmínek v rovině  investic.

Zápis č.4/2011 z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne  6.6.2011

V jednání bylo pokračováno, zastupitelstvo obce Husinec- Řež, schválilo vytvoření společného školského obvodu s městem Klecany.

13b/ Schválení společného školského obvodu s městem Klecany

Návrh usnesení č.13:  OZ schvaluje vytvoření společného školského obvodu s městem Klecany.

Hlasování: Jednohlasně schváleno

13c/ Schválení vyhlášky o společném školském obvodu s městem Klecany

Návrh usnesení č.14: OZ schvaluje vyhlášku č.3/2011 o zřízení společného školského obvodu s městem Klecany.

Hlasování: Jednohlasně schváleno 

Nyní je na nás abychom schválili vytvoření společného školského obvodu s obcí  Husinec – Řež a to s účinností od 1.9. 2011.

Má někdo nějaké připomínky, nebo nějaký jiný návrh.

Hlasovalo se o schválení  usnesení: ZMě schvaluje vytvoření společného školského obvodu s obcí  Husinec – Řež   s účinností od 1.9. 2011.

  Hlasování : 11 - 0 - 1 ( Z. Tomášová)  Schváleno

4)   Rozpočtové opatření č. 4.  

Přednesl starosta

Z důvodu havárie topného kanálu ve škole, bylo nutné provést další  úpravu RO č. 4 oproti podkladům, které zastupitelé obdrželi. Dodatečnou úpravu předkládáme dnes.

Dále byly zjištěny nedostatky ve školní  kuchyni - vzduchotechnika. Při revizi zařízení byly zjištěny nedostatky u bojleru v kotelně ZŠ, kotel v MŠ pavilon Beruška.

Ing. Filinger doporučuje oslovit  více firem ve věci rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ.

Hlasovalo se o znění usnesení: ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 4 s úpravou

Hlasování: 11 - 0 - 1  (Ing. M. Filinger)  Schváleno

5)   Zřizovací listiny  ZŠ a MŠ Klecany,  ZUŠ Klecany

      Přednesl starosta

Na minulém jednání ZMě byly v bodech 7) a 8) I. schvaluje, schváleny návrhy zřizovacích listin ZŠ a MŠ a ZUŠ Klecany. Tyto listiny byly doplněny o hodnoty pronajatého majetku města ( budov, pozemků a zařízení atd.) . Zároveň došlo ke změně ve způsobu předání svěřeného majetku.

Majetek bude předán k hospodaření, příspěvkové organizaci, na základě smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem.

Důvodem tohoto je , že:

Majetek využívaný příspěvkovou organizací na základě smlouvy o výpůjčce nebude předmětem majetkové podstaty například při konkurzním řízení na majetku příspěvkové organizace.

Tento způsob předání je nutné uveřejnit na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů. Podpis této nájemní smlouvy bude pak schválen Radou města.

Po tomto schválení budou podepsány.

BERE NA VĚDOMÍ

 

6) Pozemky  -  nabídka Srbovi

Předáno slovo místostarostovi města

Rodina Srbových nabídla po jednání s vedením města k odprodeji pozemek par.  č. 515 o výměře 733 m2 v k.ú. Klecany.

Tento pozemek se nalézá  v ulici Dolní Kasárna u Horních kasáren. V ÚP je pozemek určen na občanskou vybavenost. Rada Města zvažovala vybudovat na tomto pozemku točnu pro autobus s autobusovou zastávkou.  Od 1. září letošního roku zajíždějí některé autobusové spoje do ulice V Honech. Tato trasa je poměrně dlouhá a město za ní platí  dost peněz. Zkrácením této zajížďky řádově o polovinu, by bylo možné za stejné peníze využít dvojnásobný počet spojů, které by v tomto případě obsluhovali, jak oblast Astraparku, tak i část Boleslavky.

Ohledně odkupu pozemku par. č. 515 bylo jednáno na rozšířeném jednáni RM,  většina zastupitelů je s problematikou seznámena. Na tomto jednání došlo k závěru, že cena, za kterou je pozemek městu nabízen, je příliš vysoká. Tato informace byla předána panu Jiřímu Srbovi k dalšímu jednání. Pan Srb se dostavil na zasedání  ZMě, pan místostarosta dal slovo panu Srbovi.

Pan Jiří Srb řekl, že po dohodě se všemi spoluvlastníky  pozemku par. č. 515 nabízejí  pozemek k prodeji jako celek a cenu snižovat nemíní.

Místostarosta dal hlasovat kdo schvaluje pokračování v jednání vedoucí k odkoupení pozemku par. č. 515 v k.ú. Klecany na vybudování točny pro autobus.

Hlasování :  8 - 2 ( Ing. J. Valtera, Ing. J. Pinc) -  2 ( J. Busch, Z. Tomášová)  Schváleno

 

 

Prodej - paní  Jiřina Havlová - Slunečková

Přednesl místostarosta

V usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  které se konalo  dne 28. dubna 2011 I schvaluje: v bodě 16)  prodej části pozemku par.č. 629/10 v k.ú. Klecany o výměře 35 m2 za cenu 400,- Kč/m2 paní Jiřině Havlové,  bytem Střekovská 1341, Praha 8                           

Po zaměření skutečného stavu a vyhotovení geometrického plánu  vyšlo, že ze schváleného pozemku par.č. 629/10 má paní Havlová přeploceno o 45 m2 (označeno v GP par.č.  629/12)  a garáž  na tomto pozemku stojí  na 14 m2 ( v GP označeno 1284).

Garáž se mimo toto  nachází ještě 16 m2 na pozemku par.č. 629/3. Tento pozemek je rovněž v majetku Města Klecany. V GP je tato plocha označena  1284 b.  Po zjištění tohoto stavu, bylo na úřední desku MěÚ vyvěšeno oznámení o prodeji a dnes předkládáme ZMě celou věc k projednání a případnému schválení prodeje, paní Havlové.

Od doby posledního projednávání došlo u paní Havlové ke změně příjmení, neboť paní Havlová se provdala nyní se jmenuje Jiřina Slunečková.

Vzhledem k této situaci navrhuji, aby ZMě pokud dojde ke schválení prodeje části pozemku par. č. 629/3, aby bylo schválení již na nové příjmení, včetně původního již schváleného pozemku.

V původním schválení byla schválena cena 400,- Kč/m2 jednalo se zde o výměru cca 35 m2. Cena byla určena s ohledem na úhradu zpomalovacích prahů v ulici před domem paní Havlové. Po vyhotovení GP vidíme, že se ve skutečnosti jedná o celkovou plochu 75 m2.  Nyní by bylo třeba zvážit, zda prodat  i navýšenou výměru za stejnou finanční částku / m2, nebo cenu upravit. Z GP je vidět, že nesprávným oplocením došlo k podstatnému zúžení komunikace. Byl podán  návrh na cenu 990,- Kč/ m2 za navýšenou výměru.

Má někdo nějaké návrhy dotazy či připomínky?

Ing. Filinger upozornil, že pozemek při připojení ke stávajícímu budu  mít tržní hodnotu podstatně větší.

Hlasovalo se o znění usnesení ZMě:  

Prodej části  pozemku par.č. 629/10 v k.ú. Klecany o výměře  59 m2 a části pozemku p.č.629/3 v k.ú. Klecany o výměře  16 m2, dohromady 75 m2,  35 m2  za cenu 400,- Kč/m2 a 40 m2  za 990 Kč/ m2 paní  Jiřině Havlové - Slunečkové, bytem Střekovská 1341, Praha 8.

Hlasování : 11 - 0 - 1 ( Ing. J. Valtera)  Schváleno

Prodej - paní  Hedvika Morvayová

Přednesl místostarosta

V materiálech jste obdrželi žádost paní Hedviky Morvayové o projednání souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Paní Morvayová byla pozvána na jednání RM dne 25.7.2011, jedná se o 4 m2(v GP označeno 835), za jejich odkoupení navrhla žadatelka 500,- Kč/m2. RM předala záležitost k projednání ZMě  a navrhuje vyhovět návrhu paní Morvayové a 4 m2 ji odprodat za navržených 500,- Kč /m2.  Takovéto pozemky jsme v minulosti prodávali za 1390,- Kč/m2, v tomto případě není jasné čím vznikla tato nepřesnost umístění plotu, je možné, že změnou katastrálního operátu.

Má někdo nějaké připomínky nebo jiný návrh řešení ?

Hlasovalo se o znění usnesení ZMě .

Prodej části pozemku par.č. 626/28 o výměře 4 m2 v k.ú. Klecany paní Hedvice Morvayové, bytem  Na Vršku 42, 250 67 Klecany za cenu 500,-  Kč/m2.

Hlasování :   11 - 0 - 1 (Ing. M. Filinger)  Schváleno

 

7)    Návrh řešení pohledávka nájmu v kasárnách - seznámil starosta      

Společnost 2M Monolit s.r.o.  měla nájemní smlouvu na prostory v Dolních Kasárnách od roku 2004. Celou dobu společnost řádně hradila nájemné bez jakýchkoli problémů. V roce 2009  p. Magur – majitel společnosti, onemocněl a začal mít finanční problémy. V té době přišel na MěÚ a domluvil si zde splátkový kalendář,  který s menšími problémy zvládal. Majitel pan Michal Magur se snažil,  aby dluh vůči městu nenarůstal a snažil se ho snižovat.

V lednu 2011 byl na firmu 2M Monolit podán insolvenční návrh (od firmy Peri). Koncem dubna 2011 byla s majitelem firmy panem Magurem ukončena smlouva a  uznán dluh ve výši 314.853,- Kč. Pan Magur navrhuje odkoupit svoji pohledávku za firmu od města za 20%, tj. za částku  62.970,-Kč.

Celou záležitost jsme konzultovali s právním zástupcem města JUDr. Moravcem, který navrhuje přijmout návrh pana Magura a odprodat mu pohledávku za společnost za 62.970,- Kč. Pokud tuto nabídku nevyužijeme patrně nedostaneme do budoucna peníze žádné.

Má někdo nějaké návrhy dotazy či připomínky?

Po krátké diskuzi D. Dvořáka, Ing. M. Filingera a M. Hory  se dospělo k  názoru, že by mělo ZMě  od pana Magura  schválit odprodej pohledávky za společnost 2M Monolit s.r.o. za 20 % tj.  částka 62. 970,- Kč.

Přistoupilo se k hlasování  o znění usnesení :   ZMě schvaluje odprodej pohledávky za společnost  2M Monolit s. r.o. panu Michalu Magurovi, za částku  62.970,-Kč.

Hlasování:  12 - 0 - 0  Schváleno

 

8)  Informace - policie - rozšíření smlouvy

Seznámil pan starosta

Jak jsme Vás seznámili na rozšířeném jednání RM, od 1. září 2011 byla  požadavkem starosty rozšířena spolupráce s Obecní policií Zdiby a to na 8 hodin denně v průměru za měsíc jednoho strážníka.

Starostka obce Zdiby nám tuto službu nabídla. V součastné době je toto rozšíření podepsáno na 4 měsíce do konce roku 2011. My po cca 2 měsících vyhodnotíme optimálnost a podle tohoto vyhodnocení usoudíme, jak pokračovat v roce 2012, hlavně při schvalování rozpočtu na příští rok budeme vědět kolik peněz budeme muset zařadit do položky s bezpečností. Cena tohoto strážníka je 480 000,- Kč/rok. Z toho plyne poměrná část na jeden měsíc je to 40 000,- Kč. Do konce roku nás to letos bude stát 160 000,- Kč. V letošním rozpočtu jsme na bezpečnost měli schváleno 250 000,- . V době rozšíření spolupráce jsme měli nevyčerpaných ještě cca 170 000,-Kč.

Rád bych požádal zastupitele, aby sledovali fungování Obecní policie  na katastru našeho města, abychom za dva měsíce mohli společně posoudit, zda vydané finanční prostředky jsou efektivně využity .

Ing. M. Filinger - bylo by dobré, aby strážník byl na přechodu, když jsou děti do školy. D. Dvořák  podotkl, že za vynaložené prostředky, aby byly služby policie  nepravidelné, ale  i  v nočních hodinách .

Pan Bažant se dotázal, zda požadují místnost pro policii. Starosta řekl, že nic nepožadují, mají svoji služebnu.

 

NA VĚDOMÍ

 -  Zpráva Kontrolního výboru

Starosta - v materiálech zastupitelé obdrželi zprávu KV o kontrole plnění usnesení RM za rok 2011 a předal slovo předsedovi  KV panu Ing. Janu Pincovi.

Ing. Pinc podal informaci přítomné o kontrolách, které provedl Kontrolní výbor v letošním roce.

NA VĚDOMÍ

 

 -  Náměstí  V.B. Třebízského

Pan starosta informoval přítomné, že stavba není spuštěna z důvodu odvolání vyřazené firmy Silnice a Mosty,  Česká Lípa z výběrového řízení. Firma S a M Česká Lípa se odvolala. Odvolání  je  na ÚOHS  (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)  a proto  jsou veškeré práce zastaveny.

NA  VĚDOMÍ

 

- Víceúčelový sportovní areál Klecany

Informaci podal pan starosta

Stavba byla zahájena 12.9.2011. Stavbu provádí firma Univerzální stavební a.s., Praha 10, která byla vybraná ve výběrovém řízení.

Po dobu stavby je nutné využít veřejnou účelovou komunikaci mezi garážemi ( v pasportu komunikaci města Klecany označena 8u). Město Klecany bude jednat s vlastníky pozemků.

NA  VĚDOMÍ

Starosta  města podal informace o průběhu veřejného projednávání ohledně   " Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy " na  Drastech, které proběhlo 7. září 2011 v sokolovně ve Zdibech.

Nesouhlasné stanovisko podalo Město Klecany včas.

NA  VĚDOMÍ

 

9)   Diskuze

Ing. Valtera  dal námět k zamyšlení, protože pracoval 23 let v areálu Dolních Kasáren a v roce 1968  se zde  natáčel film "Nebeští  jezdci",  podal návrh, zda by se objekt kasáren nedal nabídnout na podobné využití, nebo doporučuje umístění nápisu o natáčení filmu Nebeští jezdci. Z důvodu natáčení filmu by se mohl objekt  také využit jako muzeum.

Ing. Filinger se zeptal,  zda by nebylo lepší na dětské hřiště místo kačírku dát mulčovací kůru. Jezdí často na do zahraničí a všude na dětských hřištích mají mulčovací kůru. Starosta města sdělil, že kačírek na dětském hřišti splňuje požadavky.

M. Lemon dodal, že  mulčovací kůra by musela být  upravená, protože od kůry, která se tady prodává  by byly děti velmi špinavé.

Dále pan Lemon upozornil na dvoje ofiiální stránky města - p. Šebka a Města Klecany.

Pan starosta poděkoval všem organizátorům a účinkujícím na "Setkání pravého a levého břehu Vltavy", které proběhlo 17. září 2011. Všem účastníkům se program líbil, hodnocení bylo velmi kladné.

 

10)  Schválení přehledu přijatých usnesení

Starosta města požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě na dnešním zasedání zastupitelstva.

Pan Martin Lemon  přednesl za návrhovou komisi usnesení ze zasedání ZMě Klecany.

Schválení úplnosti přehledu přijatých usnesení.

Hlasování :   12 - 0 - 0   Schváleno           

 

11)   Závěr

Protože program zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nepřihlásil o slovo, poděkoval starosta přítomným a prohlásil zasedání za ukončené.

 

Zasedání ukončeno ve 20.14  hodin.

 

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.