Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Akce Vinice - nesouhlasné stanovisko ~ Dopis zastupitelům - změna územního plánu

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Dopis zastupitelům - změna územního plánu

STANOVISKO OBČANŮ KE ZMĚNĚ Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLECANY

(konkrétně k lokalitě Z1-1 – oblast Vinice/Hradiště)


ZCELA ODMÍTÁME ZÁSTAVBU CELÉ OBLASTI POD ULICÍ NA VINICI.

Bohužel jsme v roce 2010 při schvalování platného ÚP zaspali, popř. se o něm vůbec nedověděli a nikomu nedošlo, o jak významný dokument se jedná a jak dalekosáhlé důsledky pro obyvatele oblasti Vinice a Hradiště bude mít (např. masivní navýšení automobilové dopravy, vyvlastňování pozemků atd.). Jednalo se v té době pro Klecany a pro nás o něco zcela nového.

NAŠE STÁVAJÍCÍ FORMÁLNÍ NÁMITKY SE MOHOU TÝKAT POUZE AKTUÁLNÍ ZMĚNY ÚP A MŮŽEME A BUDEME POŽADOVAT ZEJMÉNA REGULACI VÝSTAVBY V TÉTO LOKALITĚ (POUZE RD), COŽ SE JEVÍ JAKO NEJMENŠÍ ZLO. NICMÉNĚ POKUD BYCHOM NEBYLI SVÁZÁNI FORMÁLNÍMI POŽADAVKY PROCESU POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚP, NAŠE NÁMITKY JSOU MNOHEM ŠIRŠÍ:

1. Oblast Vinice a Hradiště je klidová zóna rezidenční oblasti Klecan se starou zástavbou RD. Jakákoliv neregulovaná výstavba a provoz obydlí nejasného typu a množství na stávající Z1-1 zcela zásadně ovlivní ráz této oblasti a zhorší kvalitu života stávajících obyvatel oblasti. Tato lokalita navíc není z urbanistického hlediska vhodná pro masivní zástavbu.

Výstavba naruší krajinný ráz a přírodní charakter lokality v blízkosti Klecanského háje a zcela změní charakter malebného údolí  směrem do Klecánek, vyžaduje nadměrné kácení dřevin a další zásahy do krajiny. Již nyní lze na různých místech Klecan vidět nekoncepční výstavbu nových RD a především urbanisticky nepříliš zdařilý komplex bytových domů Astrapark.

Silnice "Do Klecánek" je v územním plánu avizovaná jako do budoucna "zklidněná". S rostoucím počtem aut v oblasti souvisí i výstavba parkoviště. Zaručí město, že investor vyhraní dostatečný počet parkovacích míst na zastavovaném pozemku, nebo se z ulic Do Klecánek a Na Vinici stane opět jen další parkoviště?

2. Vyvlastňování soukromého majetku - jak může dojít k vyvlastňování soukromého majetku ve veřejném zájmu, přičemž za veřejný zájem se v tomto případě považuje výstavba domků a bytovek?

3. Strategický plán jakožto závazný dokument města Klecany doslova uvádí, že: „Vzhledem k udržení stávajícího poměrně vysokého standardu bydlení by ve městě neměly být umísťovány další vícepodlažní bytové objekty, nová zástavba by neměla působit s ohledem na stávající zastavěnost rušivě.“ (str.78). Má-li obec vypracovaný poměrně čerstvý strategický plán, jak je možné, že již pár let po jeho vzniku popírá zásady v něm uvedené?

4. Archeologie - platný územní plán se zavazuje chránit "Z hlediska archeologických nálezů celé historické jádro, se zvláštním zřetelem na lokality s prokázanými archeologickými nálezy". Celá oblast Vinice významně zasahuje do ÚAN "Klecany - hradiště" kategorie I: "území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů", ve kterém se nachází i kulturní památka Ev. č. rejstř. 39560. Jednoduše řečeno, ve středověku byla oblast Hradiště cosi jako pozdější protějšek Levého hradce, vzhledem k současné zástavbě Hradiště z doby před revolucí není zcela přesně zmapováno, jaký rozsah hradiště původně mělo. Dále přímo v ulici na Vinici jsou zachyceny relikty archeologické struktury tellového rázu s dokázanými kulturami doby bronzové, neolitu, eneolitu a časného keltského osídlení. Pro přímou souvislost této ulice s oblastí Z1-1 je v podstatě jistý předpoklad, že oblast Z1-1 je archeologicky pozitivní.

5. Geologie - je otázka, zda je dané území vůbec vhodné k výstavbě. Neexistuje žádný inženýrsko-geologický posudek, který by toto dokládal. Podloží je sice tvořeno proterozoickými břidlicemi, ale tyto jsou ostrůvkovitě překryty eolickými sedimenty s jinými litologickými vlastnostmi, a navíc ve svrchní části od ulice na Vinici je velká část pozemku pokryta navážkou ne starší než 20 let. V současnosti je zřejmé, že pohyb těžké techniky nestabilní geologické podloží této oblasti výrazně ovlivňuje. Průjezd těžkých aut v ulici má dlouhodobě negativní vliv na stav inženýrských sítí, kdy dochází např. k praskání vodovodních přípojek. Je zde odůvodněná obava, že v momentě výstavby bude současná výstavba díky poruše podloží poškozena.

6. Negativní dopady na okolní sousedy a životní prostředí - ulice Na Vinici je jednou z nejkrásnějších ulic v Klecanech (viz také dendrologický průzkum a pasportizace zeleně města Klecan), které ovšem hrozí poničení zvýšeným provozem a těžkou stavební technikou. V místě navrhované komunikace roste navíc stoletý ořech. Není přece ve veřejném zájmu zničit tento přírodní unikát.

Díky zvýšené dopravě v oblasti, která je klidovou zónou, se neúměrně zvýší zátěž okolí (hluk, prašnost atd.). Výrazně se také sníží bezpečnost celé lokality, a to nejen pro děti, vzhledem k šíři a stavu komunikací, kterými bude těžká technika spojená se stavbou nucena jezdit. Komunikace neobsahují chodníky ani nemají dostatečnou šíři na průjezd takovýchto aut při zajištění nutné alespoň minimální bezpečnosti pro chodce, a zejména děti.

Podle zvoleného typu zástavby Z1-1 se lze obávat využití ulice Na Vinici k průjezdu stavební techniky i na desítky let.

7. Změna ÚP se navrhuje ruku v ruce s chystaným projektem pro územní rozhodnutí pro parcelu 357/1 v majetku města. Tento projekt ale nebyl zveřejněn a není součástí procesu pořizování změny ÚP. Jak je to možné?

Návrh územního plánu se tak jeví jako úprava na míru možným developerům, zřejmě proto, že výstavba bytových domů znamená vyšší finanční zisk pro soukromý subjekt, oproti výstavbě RD. Potenciální developer již zakoupil parcely 357/3, 49/3, 22/1, 49/1, sousedící z pozemkem 357/1 a zřejmě si tak připravuje pozici pro svůj podnikatelský záměr. Zájem soukromé firmy je tak nadřazován zájmům obyvatel uvedené části Klecan?

8. Zcela chybí posudek demografického vývoje obyvatel Klecan. Důsledky takové zástavby, jaká nyní v Klecanech probíhá, a bohužel ještě v příštích letech probíhat bude, stále nejsou dostatečně známy a řešeny. Navíc takováto studie bývá součástí dokumentace pro schvalování územního plánu, což se v Klecanech nestalo. Počet obyvatel obce se zvyšuje extrémní rychlostí a občanská vybavenost Klecan na tuto zátěž není připravena. Oba tyto faktory dohromady navíc negativně ovlivňují celkovou atmosféru obce.

Nové bydlení v blízkosti Prahy vyhledávají zejména rodiny s malými dětmi, na což navazuje problematika kapacit školky a následně i školy, neúměrně zvýšená doprava již nyní přináší problém zácp v okolí města (zejména u vjezdu na dálnici), kapacity autobusového spojení s Prahou jsou již nyní přečerpány, jak dobře ví obyvatelé, kteří chtějí nastoupit na zastávce U hřbitova, atd. atd.

9. Stejně tak chybí zpracovaná dokumentace SEA (posouzení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí). Dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí by však měla být zásadní pro rozhodování o využití území.

10. A nakonec deklarovaný veřejný zájem - ČOV v Klecanech a její financování. Nikdo z nás by kvůli opravě domu neprodal kus svojí zahrádky, ale buď by si našetřil a/nebo si vzal půjčku od banky. Proč Klecany, které patří mezi 5 nejbohatších obcí ve Středočeském kraji v kategorii 2-5tis. obyvatel a hospodaří poslední roky s přebytkem několika milionů Kč, musí nutně prodávat jedinou zeleň ve svém majetku, ze které by mohl být třeba park nebo nový kus lesa? Již nyní je ve městě zachováno pouze naprosté minimum zeleně. Proč není tato oblast ponechána například jako záloha finančního zdroje do budoucna? Je cílem všechen majetek obce prodat developerům?

 

Závěrem žádáme představitele města a naše zastupitele, aby v této věci při hlasovaní, ale i svou vlastní aktivitou na půdě městského úřadu, primárně hájili většinový názor obyvatel oblasti Vinice a Hradiště.

Vaše rozhodnutí na mnoho let dopředu ovlivní životy občanů této oblasti.

 

Pokud souhlasíte s naším stanoviskem proti plánované zástavbě, můžete nás podpořit.

Stačí vyplnit své jméno a příjmení, adresu a e-mail. Adresa a email nebudou zveřejněny na těchto stránkách a budou použity pouze pro komunikaci s MěÚ a pro zpětné informování o našich aktivitách.

Titul:
Jméno *:
Příjmení *:
Adresa *:
E-mail *:
Telefon:
Antispam: kolik je 4 + 3?:
Je třeba zadat skutečný e-mail, na jehož adresu zašleme potvrzovací zprávu.
Po odeslání hlasu Vám na Vaši e-mailovou adresu přijde potvrzovací email, který je nutné potvrdit. Bez toho nebude Vaše jméno vloženo do databáze podepsaných a nebude se zobrazovat zde pod článkem.

Dopis zastupitelům již podepsali:

1. - Ing. Jiří Brázda
2. - Dušan Šebek
3. - dr. Lenka Lisá
4. - Pavel Lisý
5. - Ing. Michaela Brázdová
6. - Eva Baštová
7. - Marie Fluksová
8. - Martin Fluksa
9. - Elena Gabrielová
10. - Petra Borzová
11. - Pavla Šebková
12. - Jana Vossová
13. - Miroslav Ollé
14. - Mgr. Vilém Gabriel
15. - Daniela Zemenová
16. - Jarmila Zemenová
17. - Daniel Zemen
18. - Ilona Ollé
19. - Bohumil Trnka
20. - Zdeňka Trnková
21. - Filip Trnka
22. - Šárka Ságnerová
23. - Miroslava Drtinová
24. - Adéla Kašparová
25. - Zdenek Šebek
26. - Jarmila Šebková
27. - Martina Gkouliamanis
28. - Konstantinos Gkouliamanis
29. - Jitka Dusilová
30. - Vladimír Kašpar
31. - Irena Sedláčková
32. - Květa Mičánová
33. - Jaroslav Mičán
34. - Jiřina Kotrčová
35. - Michal Kotrč
36. - ing. Petra Waszmuthová
37. - Mgr. Iveta Žemličková
38. - IVETA ŠTUMPFOVÁ
39. - LUBOŠ ŠTUMPF
40. - Blanka Kubíčková
41. - Anna Semíková
42. - Aleš Grössl
43. - Vratislav Frk
44. - Jana Klausová
45. - Zdeněk Klaus
46. - Martin Kopa
47. - Marcela Stanislavová
48. - Hana Bezányiová
49. - Jiřinka Malíková
50. - Lenka Štěpánková
51. - Ondrej Szollos
52. - Radka Hladíková
53. - Milan Dubec
54. - Veronika Mičánová
55. - Bc. Iveta Mertová
56. - Jana Semíková
57. - Karel Semík
58. - Jana Melíšková
59. - Jana Melíšková
60. - Ing. Jakub Šimšík
61. - Hana Bečánová
62. - Miloslav Hašek
63. - Jindřiška Hašková
64. - Gerard Kaiser
65. - Olga Šimšíková
66. - Michal Klecker
67. - Jaroslava Nováková
68. - Pavel Novák
69. - jana hakenová
70. - Milan Slavík
71. - Marie Tománková
72. - Jaroslav Tománek
73. - Pavlína Nováková
74. - Jaroslava Faltová
75. - Ing. Lyvie Šimšíková
76. - Josef Řada
77. - Jaroslava Řadová
78. - Tomáš Hlaváček
79. - Mgr. Marta Krpálková
80. - Stanislav Hellige
81. - Miroslav Hellige
82. - Myslivecké Sdružení Zdiby Klecany Trnka Bohumil
83. - Matej Stransky
84. - Radka Šebková
85. - Ing Michal Cech
86. - Jana Steinerová
87. - Bc Radim Zbytovský
88. - Dita Zbytovská
89. - Jaromír Bratka, člen MR-SOP
90. - Petr Plicka
91. - František Plicka
92. - Viktor Bartejs
93. - Jana Květoňová
94. - MUDr. Martin Lamm
95. - Ing. Ivana Lammová
96. - Petr Spěvák
97. - Pavel Šimek
98. - Bohumil Šimek
99. - Marta Šimková
100. - Vladan Rukriegel
101. - Miroslav Filinger
102. - Jiří Bohm
103. - Renáta Bohmová
104. - Jiří Bohm
105. - Marie Bohmová
106. - Martin Bohm
107. - Barbora Bohmová
108. - PharmDr. Petr Krpálek
109. - Kristýna Kvítková
110. - Michaela Savková
111. - Jaroslav Melichar
112. - Štěpánka Bezányiová
113. - Michaela Bezányiová
114. - Adéla Vykydalová
115. - Jiří Kulich
116. - Monika Pospíšilová
117. - Dominika Šiveňová
118. - Markéta Maxová
119. - Karel Černý ml.
120. - Karel Černý st.
121. - Ing. Jana Černá
122. - Vera Vackova
123. - Petr Vacek
124. - Jaroslav Vacek
125. - Marcela Fojtíková
126. - Marek Štěpánek
127. - Miroslav Kebrt
128. - Lenka Hájková
129. - Doc. Ing. Miroslav Grégr
130. - Marie Grégrová
131. - Denisa Hejduková
132. - Václav Bašta
133. - Zdeňka Tomášová
134. - Ing. Jiří Sedláček
135. - Mgr. Lenka Pavelková
136. - Vladislav Pavelka
137. - Jana Kovalská
138. - David Pavelka
139. - Lukáš Kovalský
140. - Tomáš Bažant
141. - Pavlína Mutinská
142. - Lenka Pokorná
143. - Eva Ničová
144. - Hana Hlaváčková
145. - Ing., M.B.A. Marie Šimonová
146. - Věra Nováková
147. - Mgr. David Lenk
148. - Lenka Laušmanová
149. - Simona Drake
150. - Ing. Václav Laušman
151. - Dana Miškovská
152. - Mgr. Vladislav Pavelka
153. - Alžběta Petřinová
154. - --- Lenka Petřinová
155. - Pavla Vejvodová
156. - MUDr. Klára Bláhová
157. - Mgr. Šárka Stočková
158. - Lucie Sýkorová
159. - MVDr. Irena Sedláčková
160. - Lola Sedláčková
161. - Petra Čermáková
162. - Mgr. Lenka Haiselová
163. - Bronislava Tynysová
164. - Veronika Peroutová
165. - Pavla Vopatová
166. - Daniel Bezányi
167. - Petr Miškovský
168. - Zdeněk Klaus
169. - Jitka Coufalová
170. - Mikuláš Kušnír
171. - Marie Kušnírová
172. - Michal Kušnír
173. - Mgr. Jana Kušnírová
174. - paní Jarmila Rukriegelová
175. - Kateřina Vichová
176. - Jaroslav Medek
177. - Stanislava Medková
178. - Pavel Rudolf
179. - Libuše Rudolfová
180. - František Rudolf
181. - Bc. Jindřich Vich
182. - Veronika Prochazková
183. - Mgr., Ph.D. Daniel Haisel
184. - MUDr. Nora Kobedová
185. - MUDr. Bronislav Kobeda
186. - Ing. Jiří Zach
187. - Martin Hejhal
188. - Mgr. Eva Stanislavová
189. - Jaroslav Vorel
190. - Matěj Zach
191. - Eva Zachová
192. - Oldřich Kunrt
193. - Hana Čvančarová
194. - František Kuchař
195. - Dana Kuchařová
196. - Hana Pflegerová Rejlkvá
197. - Jaroslav Chroust
198. - Ing Martin Křemen
199. - David Mutinský
200. - Marie Pazderníková
201. - Bc. Michaela Drozdová
202. - Vítězslav Pazderník
203. - Jan Relich
204. - Andrea Šimková
205. - Lucie Urválková
206. - Roman Mayer
207. - Stanislava Mayerová
208. - Zuzana Cibulova
209. - Růžena Pacovská
210. - Vladimír Pacovský
211. - Heda Hovorková
212. - Petr Hovorka
213. - Michal Nosek
214. - Hana Relichová
215. - Eva Kopecká
216. - Ing. Ivo Šebek
217. - Antonie Trnková
218. - Vladimira Machalová
219. - Jana Hejnalová
220. - Mgr. Lucie Fryčová
221. - Dana Šoltysová
222. - Mgr. Jitka Machalová
223. - Veronika Koubková
224. - Michal Plecitý
225. - Miloslava Plecitá
226. - Ing. Tomáš Lemberk
227. - Olga Lemberková
228. - Jan Relich ml.
229. - Andrea Košťálová
230. - Vladimír Pacovský ml.
231. - Eva Pacovská
232. - Mgr. Klára Kumštová
233. - Monika Fafková
234. - Martin Fafek
235. - Renata Fafková
236. - Jaroslav Fafek
237. - Radka Píchová
238. - Jiří Pícha
239. - Lucie Mičánová
240. - Pavla Křemenová
241. - Marie Satranová
242. - Václav Satran
243. - Eva Kertészová
244. - Ladislav Kertész
245. - Barbora Frídlová
246. - Robert Pribil
247. - Jaroslav Mičán ml.
248. - Paní Irena Hyršlová
249. - Irena Kmínková
250. - Miroslav Stanislav
251. - Tomáš Klecker
252. - Tomáš Tintěra
253. - Karel Tintěra
254. - Drahoslava Tintěrová
255. - Lukáš Tintěra
256. - Kateřina Zajíčková
257. - Ing. Michal Stanislav
258. - Bc. Jitka Kotrlá
259. - Jana Hejnalová
260. - Adriena Pavlíčková
261. - Marek Relich
262. - Ing Lukas Vitek
263. - Josef Řada
264. - Michal Nosek
265. - BC Miroslav Melíšek
266. - Lucie Nosková
267. - Jarmila Šebková
268. - Pavel Sulík
269. - Ivo Stanislav
270. - Ing. Radka Hulačová
271. - Daniel Ded
272. - Jitka Stanislavová
273. - JUDr. Petr Novák
274. - Helena Urbánková
275. - Jana Trávníčková
276. - Markéta Kristianová
277. - pan Ladislav R om
278. - Věra Vacková
279. - Zdeněk Melichna


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.