Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ZMě 13.3.2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 13.3.2014

Usnesení č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 13. 3. 2014

za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) návrhovou komisi ve složení: Ing. Filinger Miroslav, Ing. Jiří Bendl, Daniel Dvořák

2) ověřovatele zápisu: Medek Jiří, Jan Busch

3) program zasedání

4) zadání změny č. 2 územního plánu Klecan podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

5) podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 045/2013 se společností Impercomm, s. r. o. pro stavbu „Dokončení projektu cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz“ a navýšení ceny ve výši 522.346,66 Kč bez DPH, což představuje celkové navýšení o 20%.

6) stávající výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva tj. 342,- Kč/měsíc, členům rady 1235,- Kč/měsíc, předsedům výborů (komisí) 1064,- Kč/měsíc, členům výborů (komisí) 836,- Kč/měsíc, odměny budou vypláceny bez příplatku.

7) uzavření dohody o školském obvodu s obcí Máslovice.

8) starostu města Ivo Kurhajce, r. č. 620504/0281, bytem: Přemyšlenská 50, 250 67 Klecany jako delegáta k jednání za Město Klecany s DSO Svazku měst a obcí VKM a. s. v květnu 2014.

9) starostu Ivo Kurhajce, r. č. 620504/0281, bytem: Přemyšlenská 50, 250 67 Klecany jako delegáta Města Klecany na VH VKM a. s. v květnu 2014, a dále k jednání na VH ČS a. s., Sdružení občanů postižených provozem Letiště Praha – Ruzyně a Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha -Ruzyně, DSO Dolní Povltaví a DSO Údolí Vltavy. Jako náhradníky zastupitelstvo schvaluje místostarostu Ladislava Němečka a radní Ing. Kristýnu Holubovou.

10) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. VOLÍ

1) v souladu s § 64 zákona 6/2002 Sb. Ing. Jitku Homoláčovou, nar. 17. 5. 1965, bytem V Zátiší 25 Klecánky, 250 67 Klecany, do funkce přísedící Okresního soudu Praha – východ

2) v souladu s § 64 zákona 6/2002 Sb. Mgr. Jarmilu Holušovou, nar. 16. 3. 1955, bytem Nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany, do funkce přísedící Okresního soudu Praha - východ

3) člena kontrolního výboru Ing. Jiřího Valteru

4) volí předsedu kontrolního výboru Jana Busche

III. BERE NA VĚDOMÍ

1) informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Klecan“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.

2) Zprávu o situaci vodovodu a kanalizace v lokalitě Astrapark

3) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Dolní Povltaví

IV. UKLÁDÁ

1. starostovi zabezpečit zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Klecan v souladu se schváleným zadáním;

2. starostovi předat dokument „Zadání změny č. 2 územního plánu Klecan – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Klecany, výkonnému pořizovateli a zhotoviteli návrhu změny č. 2 ÚP Klecan;

3. starostovi podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ změny č. 2 do evidence územně plánovací činnosti.

4. Radě města ve spolupráci s vedením školy připravit dohodu o účasti obcí na investičních nákladech v ZŠ a MŠ s obcemi Máslovice, Větrušice, Vodochody se stejnými podmínkami.

5. Vedení města zjistit možnosti financování generální opravy U-rampy.

6. Kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu čerpání prostředků z rozpočtu města u spolků, u kterých byl příspěvek vyšší než 50.000,- Kč


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Miroslav Filinger Ing. Jiří Bendl Daniel Dvořák
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Jan Busch Jiří Medek

Příloha č. 1 k usnesení č. 1/2014

Usnesení Zastupitelstva města Klecany č. 1/2014 ze dne 13. března 2014 (VÝPIS) o schválení zadání změny č. 2 územního plánu Klecan

Zastupitelstvo města Klecany:

A) Bere na vědomí
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Klecan“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.

B) Schvaluje
1. zadání změny č. 2 územního plánu Klecan podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

C) Ukládá starostovi
1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Klecan v souladu se schváleným zadáním;
2. předat dokument „Zadání změny č. 2 územního plánu Klecan – Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Klecany, výkonnému pořizovateli a zhotoviteli návrhu změny č. 2 ÚP Klecan;
3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ změny č. 2 do evidence územně plánovací činnosti.

 

Zápis ZMě z 13.3.2014 - pdf dokument 146kB  zapis-zme-1-2014.pdf


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.