Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 12.12. 2013

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 12.12. 2013

USNESENÍ č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 12. 12. 2013

za přítomnosti 11 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

SCHVALUJE:


1) návrhovou komisi ve složení:

Tomášová Zdena
Ing. Valtera Jiří
Busch Jan


2) ověřovatele zápisu:

Medek Jiří
Dvořák Daniel


3) program zasedání


4) podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a mandátní č. 32006 uzavřené dne 9. července 2012 na akci Změna č. 1 Územního plánu Klecan - číslo smlouvy 32006, číslo dodatku DOD1 mezi objednatelem - Město Klecany a zhotovitelem PRISVICH, s.r.o.

5) RO č. 10/2013 - v navrženém znění

6) podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 018-2012, číslo zhotovitele 1507.20304851LPA se společností EUROVIA CS, a.s.

7) rozpočet OS Dolní Povltaví na rok 2014 v předloženém znění ve výši 124.500,-

8) rozpočet OSO Údolí Vltavy na rok 2014 v předloženém znění ve výši 350.000,-

9) navržený rozpočet města Klecany v paragrafovém členění na rok 2014 v navrženém znění ve výši 53.717.090,- Kč

10) podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6. 2013 se společností EMY s. r. o.

11) navržený rozpočtový výhled na roky 2014-2017 města Klecany s úpravou

12) pořízeni Změny č. 2 územního plánu Klecan v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na výhradní návrh společnosti Northpoint DC06. s. r. o., IČ 27127842, Northpoint DC07. s. r. o., IČ 27 127877, Northpoint DC08. s. r. o.. IČ 27109178, Northpoint Management, s. r. o., člen koncernu, lČ 28244397, všechny se sídlem Karolinská 650/ 1, 186 00 Praha 8, podaný podle § 46 odst. I stavebního zákona na Městský úřad Klecany dne 4. listopadu 2013

13) uzavření trojstranné smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení změny č. 2 ÚP Klecan mezi městem Klecany, společnosti PRISVICH, s. r. o., lČ 27101053. oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. I stavebního zákona. jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 2. a společností Northpoint Management. s.r.o. člen koncernu. IČ 28244397, která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením a zhotovením změny č. 2 ÚP Klecan.

14) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek pod stavbou transformační stanice na pozemku 626/14 v k. ú. Klecany, mezi Městem Klecany a společností ČEZ Distribuce, a. s.

15) Zastupitelstvo města Klecany, jako zřizovatel Základní umělecké školy Klecany, okres Praha - východ, se sídlem: Klecany č. p. 375, PSČ 250 67, IČO: 43 755208 (dále jen ZUŠ Klecany) ruší pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznici. Zároveň proto schvaluje v souladu s§ 129 odst. 1, písm. b) školského zákona tuto změnu zřizovací listiny ZUŠ Klecany: V čl. ll zřizovací listiny se v seznamu pracovišť s místem poskytováni vzdělání vypouští slovo Líbeznice. Odůvodnění: "Vzhledem ke zřízeni samostatné základní umělecké školy v Líbeznici se pracoviště ZUŠ Klecany v Líbeznici ruší."

16) Ing. Jitku Homoláčovou. nar. 17. 5. 1965, bytem V Zátiší 25, Klecánky, 250 67 Klecany a paní Mgr. Jarmilu Holušovou, nar. 16. 3. 1955, bytem Nám. Třebízského 657, 250 67 Klecany jako kandidáty na přísedícího Okresního soudu Praha - východ

17) přihlašování Města Klecany k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy, Stř. krajem a jinými subjekty v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města.

18) úplnost přehledu přijatých usnesení

ll. UKLÁDÁ

1) RM svolat rozšířenou RM a společně s členy zastupitelstva schválit výši jednotlivých příspěvků v termínu do konce února 2014

2) ukládá RM zajistit uzavřeni smlouvy o Zřízení věcného břemene na pozemek pod stavbou transformační stanice na pozemku 626/14 v k. ú. Klecany. mezi Městem Klecany a společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

3) starostovi oslovit předsedu kontrolního výboru v souvislosti s činností kontrolního výboru

III. Pověřuje

1) zastupitele Martina Lemona, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Klecan, jako určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Ing. Jiří Valtera Zdena Tomášová

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Medek Jiří, Dvořák Daniel


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.