Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2011 ~ Usnesení ze zasedání Rady 8.8.2011

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 8.8.2011

Usnesení ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 8. 8. 2011

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek

omluveni: Daniel Dvořák, Ladislav Němeček

Hosté: lng. Jiří Valtera

1. Č.j. 1079/11 vzala na vědomí rezignaci člena Zastupitelstva města Klecany a člena finančního výboru pana Václava Kuchty na svůj mandát podaný dne 25.7.2011 a vydává osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Klecany panu lng. Jiřímu Valterovi ke dni 26.července 2011 v souladu s § 55 a následujícich zákona č.491/2001 Sb.

2. Dne 4. 8. 2011 se uskutečnilo jednání komise veřejné zakázky zadané vezjednodušeném podlimitním řizení,,Víceúčelový sportovní areál Klecany". Dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízeni veřejné zakázky uchazeče Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod DS STŘED, sídlo: Sokolovská 79/192, 18600 Praha, lČ: 48035599, jehož nabídka byla komisí vyřazena z důvodu nepodání vysvětlení diametrálního rozdílu identické položky mezi jednotlivými částmi rozpočtu (dvojí cena položky - Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku). Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno. Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Univerzální stavební, a.s.., sídlo Smolenská 231261, 10100 Praha 10, lČ 41190866.

3. Č.j. 1111/11 vzala na vědomí odeslání vyjádření zadavatele (Město Klecany) k obsahu návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele společnosti SaM silnice a mosty a.s. k zakázce ,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech".

4. Č.j. 1125/11 vzala na vědomí oznámení o zahájení správního řízení podle § 112. zákona č.137/2006 Sb. Úradu pro ochranu hospodářské soutěže (dálejen ,,UOHS") o přezkoumání úkonů zadavatele města Klecany, učiněných ve veřejné zakázce ,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech".

5. Č.j. 1127/11 vzala na vědomí usnesení ÚOHS, kde stanovuje účastníkům řízení lhůtu do 15.8. 2011 k vyjádření svého stanoviska, dále lhůtu do 22.8.2011 k vyjádření k podkladům rozhodnutí a také zadavateli městu Klecany lhůtu do 15. 8. 2011 k podání písemného vyjádření ke zjištěním Úradu uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení.

6. Č.j. 1130/11 vzala na vědomí rozhodnutí ÚOHS, kteým vydává na návrh navrhovatele (SaM silnice a mosty, a.s.) toto předběžné opatření: ,,Zadavateli městu Klecany, lČ 00240290, se sídlem Do Klecánek 52,250 67 Klecany, se ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízeni "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude toto správní řízení ukončeno."

7. Č.j. 1156/11 schválila přijetí daru ve výši 30 000,- Kč od Letiště Praha, a.s. pro realizaci projektu s názvem ,,Slavnosti levého a pravého břehu" pořádaného 17. 9.2011 v Klecánkách a Roztokách. Pověřila starostu města podpisem smlouvy.

8. Schválila přijetí paní Dagmar Braunové jako nové členky sociální komise. Schválila na doporučení sociální komise přijetí paní BoŽeny Tůmové a paní Marii Nejedlé do Domu s pečovatelskou službou. Dále schválila nákup žehlícího systému (mandlu) Singer SP 4300 bílý za cenu 7 349,- Kč pro potřeby v DPS.

9. Č.j. 1126/11 vzala na vědomí žádost KÚ SK, odboru dopravy o vyjádření k udělení licence pro linku 100371 Praha, Kobylisy - Klecany, Klecánky/ Husinec, ŘeŽ, závod, kde budou vybrané spoje zajíždět do zastávky Klecany, Astrapark s účinností od 1.9.2011 (čtvrtek).

10. Č.j. 1137/11 pověřila místostarostu města přípravou podkladů nezbytně nutných pro vytvoření dodatku vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích,rozšířenou o Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene sít technického vybavení pro styk se silničním pozemkem anebo silnicí na něm.

11. Č.j. 1143/11 vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru ŽP o l. dodatečném stavebním povolení vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 629/1 a 162/50 v k.ú. Klecany pro účel odkanalizování a zásobování vodou přilehlých nemovitostí a ll. vydání dle § 82 stavebního zákona souhlasu s užíváním výše popsané stavby.

12. Č.j. 1153/11 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klecany a Telefonica 02 Czech Republic, a.s. na zřízení, provozování, údžby a oprav podzemního komunikačního vedení a zařízení napozemcích p.č. 196/1, 202/8, 202/28, 205/3 v k.ú. Klecany na základé smlouvy o budoucí smlouvě o zřizení věcného břemene na stavbu pod označením "11010-014562, P-083-2-0240, Klecany, V Boleslavce, náhr. sloup. tratě".

13. Č.j. 1155/11 vzala na vědomí nabídku společnosti COPROSYS a.s. za účelem realizace Metropolitní sítě města Klecany (internet, telefon, televize,.'')a pověřila starostu města dalším jednáním.

14. Pověřila starostu města přípravou podkladů pro zadání výběrového řízení na zakázku zateplení a výměny oken v ZŠ a MŠ Klecany. V l. etapě bude provedena výměna oken v ZŠ Kecany v pavilonu A.

15. Schválila podpis smlouvy mezi městem Klecany a ak. soch. Vojtěchem Adamcem na "Restaurování pomníku Václava Beneše Třebízského" V parku Třebízského v celkové ceně 116 380,- Kč (včetně DPH). Práce budou zahájeny v srpnu 2011 a ukončeny do 15. 11. 2011.

16. Schválila podpis mandátní smlouvy č. MSP 0212011 mezi městem Klecany a Lubošem Ježkem za účelem přípravy developerského projektu a inženýrské činnosti výstavby lS a komunikace, resp. RD, BD na pozemku p.č. 357/1 o
výměře 19 008 m2 v k.ú. Klecany.

Příští zasedání Rady města se bude konat 22. 8. 2011
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.