Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 24.9.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 24.9.2012

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 24.9.2012

za přítomnosti 12 členů zastupitelstva zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) program zaseďání

2) pruběh diskuse ke každému bodu zvlášť


3) návrhovou komisi ve složení:Daniel Dvořák, Dagmar Valterová, Ing. Antonín Kučera

4) ověřovatele zápisu: Zdena Tomášová, Jan Busch


5) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy poskytnutí prostor občanskému sdružení Pravý Hradec pro činnost klubu Klíček v prostorách budovy č.p.74 (Rychta) o výměře : 418,7m2, části budovy č.p. 968 (bývalý
výstrojní sklad Dolní kasárna o výměře 137,63m2.

6) zadáni změny č.1 územního plánu Klecan podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení, s tím, že do řešeného území lokality Z14 bude zasazena celá zastavítelná plocha BB2.

7) rozpočtové opatření č.3 - v předloženém znění


8) obnovu herních prvků v mateřské škole na základě nabídky firmy TR Antoš v ceně max. 585.000,- Kč včetně DPH
)

9) záměr odkupu pozemku par. č.287/2, studny na něm umístěné,vč.čerpací stanice a rozvodů vody, v k.ú. Klecany, a zpracování znaleckého posudku na náklady Města Klecany.

10) směnu části cca 17m2 pozemku p.č.235/1 v majetku města Klecany s panem oldřichem Štěpánem za část pozemku cca 17 m2 p.č.85 v majetku pana Oldřicha Štěpána, Nad Rychtou 76, 250 67 Klecany, v dohodnuté vyrovnané ceně 9 520,- Kč bez doplatku jednoho či druhého vlastníka.

11) prodej pozemku p.č.356/7 v k. ú.Klecany o výměře 9m2 panu Jánu Kovalčíkovi a paní Miloslavě Kovalčíkové bytem Topolová 152, 250 66 Zdiby, za celkovou cenu 7 000,- Kč.

12) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. BERE NA VEDOMI

1) složení slibu Ing. Antonína Kučery předepsaným způsobem

2) informaci pořizovatele o "Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Klecan" uvedeném v příIoze č.2 tohoto usnesení.

3) nabídku účastnit se výběrového řízení k prodeji ideální 1/3 pozemku p. č. 446/13 v k. ú.Klecany a nebude se účastnit výběrového řízení

4) informace:

školka D
dotace na MŠ
dotace na ČOV
stav náměstí

III. UKLÁDÁ

Ukládá starostovi

1. zabezpečit zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Klecan v souladu se schváleným zadáním;

2. předat dokumentaci "Zadání změny č.1 územního plánu Klecan - Doklady o pořizování a schválení" po jednom vyhotovení městu Klecany, výkonnému pořizovateli a projektantovi návrhu změny č.1 ÚP Klecan;

3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu "ZADÁNÍ" do evidence územně plánovací činnosti.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Daniel Dvořák, Dagmar Valterová, Ing. Antonín Kučera

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: ZdenaTomášov, Jan Busch.

Č. j.: 2987/2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.