Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 13.2.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 13.2.2012

Usnesení č.5/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 13.2.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Daniel Dvořák, Jiří Medek
Omluvena: lng. Kristýna Holubová

Hosté: Luboš Ježek

1. Schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu ,,PŘEDPROJEKTOVÁ příprava STAVBY - ,,lS A KOMUNlKACE PRO RD A BD NA POZEMKU PARC. Č.357/1 V K. Ú. A OBCl KLECANY" vybranému uchazeči PxP studio s.r.o., Bachmačské nám. 6, 160 00 Praha 6, lČ 27878996, za cenu 198.000,- Kč.

2. Č.j. 214/12  projednala Žádost o dlouhodobý pronájem (cca 30 let) pozemku p. č. 948 a objektu č. 948 v areálu DK pro obecně prospěšnou činnost - ochrana zvířat za účelem vybudování útulku pro opuštěné kočky. Vyžádala si doplnění žádosti a přizvala předsedkyni PSZO k jednání.

3. Č.j.261/12 schválila prezentaci v publikaci ,,Cestujeme po Čechách - Středočeský kraj" v tištěnéa on-line verzi s prolinkem na webové stránky www.cestujemepocr.cz na dobu 5let,za cenu 8.870,- Kč.

4. Č.j. 270/12 projednala žádost nájemce spol. JOKOSPEED p. Josefa Kožery o možnostech snížení nájmu v areálu DK a řešení vzniklé situace. Pověřila starostu a správce kasáren dalším jednáním.

5. Č.j. 299/12 schválila vydání potvrzení pro Bc. Danu Snížkovou, že bude vykonávat funkci ředitelky Základní umělecké školy v Klecanech na dobu určitou šest let vsouladu s §166 odst. 3. zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon)

6. Č.j306/12 vzala na vědomí výsledek šetření podnětu ÚHOS, kteý podle § 112 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, přezkoumal na základě podnětu postup Města Klecany při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dokumentace k oznámení změny v užívánístavby - objekty č.p. 946, 942, 943, 944 a 951 Klecany". Podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu, je však povinen podle § 6 zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Úřad konstatuje, že v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.


7. Č.j 307/12 vzala na vědomí zprávu o činnosti OP Zdiby na území města Klecany v lednu 2012.

8. Č.j. 313/12 schválila návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 předložený ředitelem ZŠ a MŠ Klecany p. Vladimírem Lacinou Ve výši 332.766,83 Kč takto: Fond odměn   266.213,- Kč, Rezervní fond  66.553,83 Kč.

9. Schválila Smlouvu o výpůjčce č.004/2012 dle § 659 - § 662 občanského zákoníku Ev.č. 004/2012 mezi Městem Klecany (půjčitelem) a ZUŠ Klecany (výpůjčitelem), ve které půjčitel půjčuje část objektu budovy č.p. 375, a to prostory ZUŠ a pozemky uvedené v odst. 1 výpůjčiteli, aby je užíval za podmínek v této smlouvě dále uvedených na pozemku p. č.1199.

10. Projednala "Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy a o zajištění předškolního vzdělávání" mezi Městem Klecany a obcí Větrušice dle § 178 odst. 2 písm. c školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. Předá ZMě ke schválení.

11.Projednala "Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy" mezi Městem Klecany a obcemi Máslovice, Vodochody, Husinec - Řež a Zdiby dle § 178 odst. 2 písm. c školského zákona č.561/ 2004 Sb. v platném zněni. Předá ZMě ke schválení.

12.Uděluje výjimku pro školní rok 2011-2012, stejně jako ve školních letech 2009-2010 a 2010-2011 v počtu dětí ve třídách mateřské školy v ZŠ a MŠ Klecany z počtu 24 dětí na 25 dětí v každé třídě.

13. Projednala OZV Města Klecany č.2/2012 , kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Klecany č.1/2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení). Předá zMě ke schválení.

14.Projednala OZV Města Klecany č.2/2012, kterou se stanoví společný školský obvod základni školy. Na základě uzavřené dohody obcí o vývoření společného školského obvodu základní školy je celé územi města Klecan částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Klecany, okres Praha - východ, příspěvková organizace zapsaná v rejstříku škol pod rezortním identifikátorem 600052249, lČO: 750 33 852, se sídlem Klecany č.p. 375, 250 67 Klecany, okres Praha _ východ, jejímž zřizovatelem je Město Klecany. Předá ZMě ke schválení.

Příští zasedání Rady města se bude konat 20. února 2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.