Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 19.3.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 19.3.2012

Usnesení č.8/2012 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 19.3. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák

Zastupitelé: lng. Jiří Bendl, Jan Busch, lng. Miroslav Filinger, Martin Hora, Martin Lemon, Zdena Tomášová, Dagmar Valterová, lng. Jiří Valtera

Omluven: lng. Jan Pinc

Hosté: Mgr. Vladimír Lacina, lng. arch. Josef Panna, Luboš Ježek

1. Č.j. 535/2012 vzala na vědomí oznámení vedoucího odboru Administrace ROP o zařazení projektu "Rekonstrukce MŠ Klecany" mezi náhradní projekty vhodné pro případné poskytnutí dotace zfinančních prostředků ROP NUTS ll Střední Čechy, což nebrání v opětovném podání žádosti ve výzvě č. 67, zaměřené na mateřské školky.

2. Schválila návrh a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 67 V roce 2012 ROP NUTS ll Střední Čechy pro projekt "Rekonstrukce MŠ Klecany".

3. Č.j. 534/2012 vzala na vědomí oznámení vedoucího odboru Administrace ROP o schválení poskytnutí dotace projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz" z ROP NUTS ll Střední Čechy.

4. Č.j. 498/2012 vzala na vědomí oznámení vedoucího odboru Administrace ROP o zamítnutí financování projektu "Víceúčelový sportovní areál Klecany". (Pozn. Jedná se o projekt u fotbalového hřiště u Sportklubu).

5. Č.j. 523/2012 vzala na vědomí oznámení o výsledku předběžné kontroly dokumentace k veřejné zakázce,,Revitalizace náměstí V.B. Třebízského'', která se týkala formálních náležitostí předložené dokumentace. Zadavatel může zahájiI
zadávací řizení po zapracování připomínek uvedených v záznamu.

6. Č.j. 605/2012  vzala na vědomí oznámení projektové manažerky oddělení Realizace projektů a plateb o schválení změn projektu č. 3, které se týkají zpřesnění slepých výkazů výměr projektu ,,Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech".

7. Č.j. 516/2012 schválila nákup materiálu pro rozšíření a obnovu PC sítě, která se týká obnovy serverové části a nákupu 2 nových počítačů a o obnovu 2 starých počítačů v celkové výši 92.400,- Kč včetně DPH.

8. Č.j. 576/2012 projednala žádost pana Marka Kotrče o pronájem prostor v budově 943 nebo 944 na parcele č. 463/7 v Dolních kasárnách za účelem garážování nákladních vozidel a vyžádá si podklady pro další jednání.

9. Č.j. 482/2012 projednala žádost občanského sdružení Pravý Hradec o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerské spolupráci mezi městem Klecany a o.s. Pravý Hradec a pozve na jednání předsedkyni sdružení Zdeňku Tomášovou a ředitele školy Mgr. Vladimíra Lacinu.

10. Č.j. 392/2012 schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klecany a ČEZ Distribuce, a.s. č. lV-12-6012382101 na pozemku p.č. 626/28 pro kabelové vedení NN, 2 x spojka NN na stávající kabel 0,59 m2. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena RM dne 24.10.2011.

11. Č.j. 573/2012 vzala na vědomí zprávu o činnosti OP Zdiby na území města Klecany za únor 2012.

12. Č.j. 389/2012 schválila podpis smlouvy mezi městem Klecany a PxP Studio s.r.o. na předprojektovou přípravu stavby na stavbu "lS a komunikace pro RD a BD na pozemku parc. č. 357/1 v k.ú. a obci Klecany."

13. Č.j. 569/2012 projednala návrh společnosti SUHOX, s.r.o. na odkup či dlouhodobý pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví města a vyzve paní lrenu Novákovou k přípravě podkladů pro jednání.

14. Na rozšířeném jednání RM a zastupitelů prezentoval lng. arch. Josef Panna možné varianty dělení pozemku par. č. 357/1v k.ú. Klecany.

Poté ředitel školy Mgr. Vladimír Lacina seznámil přítomné s problematikou kritérii pro přijetí dětí do MŠ a s předpokládaným počtem dětí v ZŠ a MŠ v dalších letech. Situací se bude RM dále zabývat po zápisu dětí do MŠ.

Dále byla projednána žádost o změnu ÚPD Č. 1, která se týká areálu Horních kasáren, a byly navrženy požadavky na budoucího investora. Do změny ÚDP č.1 RM navrhuje zahrnout i projekt ,,Rodinné domky Klecany v Remízkách - l. etapa",
který řeší přístup do MŠ a předá ZMě ke schválení.

RM i zastupitelé projednali žádost Pražského spolku ochránců zvířat o pronájem objektu v blízkosti areálu Dolních kasáren a pověřili vedení města přípravou podmínek pronájmu.

15. Č.j. 371/2012 po projednání se zastupiteli města RM neschválila předloženou nabídku společnosti CANNONEER na odstranění 3 nádrží PHM v areálu Dolních kasáren z důvodu vysoké nabízené ceny.

Příští zasedání Rady města se bude konat 26. března 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.