Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 30.7.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 30.7.2012

Usnesení č.23/2012
 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 30. 7. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák, lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, Jiří Medek
Hosté: lng. Antonín Kučera, Luboš Ježek

1.    Č.j. 1842/2012 vzala na vědomí rezignaci člena Zastupitelstva města Klecany p. Matouše Koláře na svůj mandát podanou dne 10.7. 2012. Dalším v pořadí na mandát člena Zastupitelstva města Klecany byla paní Mgr. Jana Bartošová, která na funkci rezignovala dne 24.7.2012. Vydává osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Klecany panu lng. Antonínu Kučerovi ke dni 25. 7. 2012 v souladu s § 55 a následujících zákona č. 491/2001 Sb.

2. Schválila na základě výběrového řízenína funkci matrikáře/-ky, evidence obyvatel Mě.ú. Klecany p. Petru Melicharovou, Vilová 190, 250 70 Panenské Břežany. Nástup do pracovního poměru od 1.8. 2012.

3. Schválila na základě výběrového řízení na funkci knihovnice Mě.ú. Klecany p.Barboru Krátkou, Na Vinici 353, 250 67 Klecany. Nástup do pracovního poměru od 1.8.2012.

4. Č.j.1717/2012 neschválila žádost Obecní policie Zdiby o finanční dotaci. Město Klecany má v rozpočtu pro rok 2012 částku 500.000,- Kč na činnost obecní policie Zdiby na Území města Klecany. Zástupci OP Zdiby budou pozváni v září na jednání Rady města.

5. Č.j. 2163/2012 projednala zpracování DUR pozemku 357/1 dle varianty 1-E s následujícími podmínkami: trasa pro pěší bude umístěna pouze na části trasy úcelové komunikace, dopracování umístění návštěvnických parkovacích stání, dopracování průchodu pro pěší z lokality okolo pozemku 357/1 na JZ straně s vyústěním na komunikaci Do Klecánek.

6. Vzala na vědomí, že byly poptány 4 společnosti (Stav. Servis Lakam s.r.o., VOSMED s.r.o., Vávra, spol. s r.o., NOANO group s.r.o.) k podání cenové nabídky pro projekt "Výměna oken pavilonu ZUŠ Klecany". Schválila podpis smlouvy se společností NOANO group s.r.o., U obalovny 488, 250 67 Klecany, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 915.819,- Kč bez DPH. V rámci výměny oken budou namontovány i nové žaluzie a parapety.

7. Č.j. 1584/2012 schválila podpis nájemní smlouvy s f. TT pozemní stavby s.r.o na pronájem nebytových prostor v Dolních Kasárnách. Vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy s p. lng. Jiřím Trčkou v Dolních Kasárnách k 31.7. 2012.

8. Č.j. 2119/2012 vzala na vědomí kontrolu hranice mezi pozemky p.č.202/2 a 205/29 v k.ú. Klecany (areál školy).

9. Č.j. 2169/2 a 12 vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o řešení změn projektu č. 5 a 6 pro projekt "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které byly schváleny jako nepodstatné. Jedná se o úpravu polohy horní nádže, boční přítok u objektu č.p. 61, změnu obkladu soklu pomníku z navržené žuly na pískovec, odklon chodníku u dolní nádrže, vynechání dlažby u chodníku u zastávky a přeložku nadzemního vedení telefonu.

10. Č.j. 2201/2012 schválila provedení víceprací projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech", které představují výměnu skruží u dolní nádrže za cenu 73.147,- Kč bez DPH.

11. Schválila podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2012/03 se společností Sládek GROUP, a.s. o provedení schválených víceprací projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech"

12. Schválila vzdání se práva odvolání k rozhodnutí SZn. S-MHMP-873428/2012, č.j. MHMP-919091/2012/OZP-llR-176/Fi ze dne 25.7. 2012 vydaném OŽP MHMP, kterým bylo hl. m. Praha povoleno nakládávání s odpadními vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do významného vodního toku Vltavy.

13. Č.j. 2190/2012 schválila žádost JFT s.r.o. o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "Klecany - přeložky VN pro DTS PY 1027 (přeložka vedení v areálu fotbalového hřiště)" a podepsání dodatku smlouvy o dílo o prodloužení termínu plnění.

14. Schválila podpis smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.73015994 s f. Středočeské vodárny, a.s. k odběrnému místu U Školky č.p. 74, Klecany.

15. Schválila podpis smlouvy o dílo s f. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., předmětem plnění je spolupráce při zpracování žádosti o podporu z operačního programu životní prostředí pro akci ,,Klecany - rekonstrukce ČOV" za částku 98.000,- Kč bez DPH.

Příští zasedání Rady města se bude konat 13. srpna 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.