Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 9.5.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 9.5.2012

Usnesení č. 14/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 9. 5. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Jiří Medek, Daniel Dvořák

1. Schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo lV-12-6014383/1 na pozemku p.č. 664/1 v k.ú. Klecany pro vybudování kabelového vedení vysokého napětí v rámci stavby: Klecany-smyčka kVN pro TS na č.p. 129/1.

2. Č.j. 1296/2011 schválila žádost obce Zdiby o souhlas s uložením kanalizačního potrubí při výstavbě akce "Rozšíření kanalizace a ČOV pro obec Zdiby" na pozemcích p.č. 62/10 v k.ú. Přemyšlení a pozemcích p.č. 306/1, 307/1, 343/1, 636, 697/10 v k.ú. Klecany, které jsou v majetku města Klecany. Dále schválila podpisy smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 2011-05-42/9, 2011-05-42/10, 2011-05-42/11, 2011-05-42/12, 2011-05-42/13, 2011-05-42/15 na předmětné pozemky.

3. Č.j. 898/12 na doporučení sociální komise rada schválila umístění paní Marie Hejzlové do Domu s pečovatelskou službou.

4. Dne 18.4.2012 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech - ll. etapa". Dle § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče Petr Šach stavební, s.r.o., sídlo: Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice, lČ 27106942, jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož nabídka nebyla z hlediska požadovaného obsahu úplná. Uchazeč doložil v obálce pouze omluvný dopis. Vzhledem k tomu, že dokument byl podán v označené obálce, komise i zadavatel musí postupovat v souladu se zákonem. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno. Rada dále schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SLÁDEK GROUP, a.s., sídlo: Jana Nohy 1441,
264 01 Benešov, lČ 46356886.

5. Dne 24.4. 2012 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení "oprava místních komunikací ve městě Klecany". Rada schválila na doporučení komise uvedené veřejné zakázky výběr
nejvhodnější nabídky uchazeče EUROVIA CS, a.s. sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1, lČ 45274924.'

6. Č.j. 1057/2012 vzala na vědomí oznámení o řešení změn č. 4 projektu "Výceúčelový sportovní areál Klecany" od rozpočtového specialisty Úradu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Změny se týkaly provedení rekonstrukce teplovodních kanálů a víceprací provedených na sportovišti v roce 2011. Změny byly schváleny poskytovatelem dotace.

7. Č.j. 1122/2012 vzala na vědomí oznámení Úradu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly zadávací dokumentace projektu "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech. Úrad konstatuje, že v postupu zadavatele při zadávání zakázky nebyly shledány nedostatky a zadávací řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách.
 8. Schválila nabídku lng. Martiny Forejtové na zpracování dendrologického průzkumu v MŠ Klecany ve výši 26.500,- Kč bez DPH.

9. Č.j. 1042/2012 schválila nabídku lng. Jana Šteflíčka na zpracování pasportu zeleně pro město Klecany pro veškerou zeleň na veřejně přístupných plochách v intravilánu obce a významné prvky zeleně na soukromých pozemcích ve výši
55.000,- Kč bez DPH.

10. Č.j. 1117/2012 vzala na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce, Středočeského inspektorátu z inspekce provedené v Základní a mateřské škole Klecany. Zpráva bude vyvěšena na internetových stránkách ZŠ a MŠ Klecany.

11. Schválila přihlášku do programu Letiště Praha, a.s. na realizaci protihlukových opatření na obecních domech pro výměnu oken v Základní umělecké škole v Klecanech.

12. Č.j. 1106/2012 projednala žádost společnosti Záveská a spol., v.o.s., správce konkurzní podstaty o sdělení, zda má město zájem o nemovitý majetek úpadce Státní podnik Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav. Jedná se
o nemovitý majetek zapsaný na LV č. 1168, okres Praha - východ, k.ú. Drasty. Pověřila místostarostu dalším jednáním.

13. Č.j. 1110/2012 projednala žádost místopředsedy SVJ domu č.p. 431 o vybudování veřejného osvětlení na pozemku p.č. 721 a opravu vjezdu na komunikaci p.č. 721 z komunikace p.č. 626/10. Pověřila starostu města dalším jednáním.

14. Č.j. 1043/2012 projednala základní tezi projektu "Rozšíření nabídky služby Školička" občanského sdružení Pravý Hradec, o.s. Na další jednání bude přizván ředitel školy p. Vladimír Lacina.

15. Č.j. 1058/2012 schválila podpis smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s., pro projekt "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz".

16. Schválila odměnu pro starostu města lvo Kurhajce k životnímu jubileu.

17. Schválila přijetí pana lng. Křemena Martina jako nového člena do školské rady. Dalšími členy zůstávají lng. Kadlec Filip a pí. Kumštová Klára.

18. Schválila přemístění farmářských trhů z prostoru náměstí do prostor areálu fotbalového hřiště po dobu realizace rekonstrukce náměstí.

Příští zasedání Rady města se bude konat 14.5.2012


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.