Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 12.11.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 12.11.2012

Usnesení č.37/2012 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 12. 11. 2012

Přítomni dle prezenční listiny: Daniel Dvořák, lng. Kristýna Holubová, lvo Kurhajec, Jiří Medek, Ladislav Němeček

Přítomni na rozšířeném jednání RM: lng. Antonín Kučera, Zdena Tomášová, Jan Busch, Martin Lemon, lng. Jiří Bendl, lng. Miroslav Filinger,

Hosté: lng. arch. Václav Zůna, lng. arch. Beneš, Luboš Ježek,  Miroslav Kodet, Jan Filinger

1. Č.j. 3192/12 projednala doplněnou žádost PhDr. Nadi Profantové o přidělení finančních prostředků na vydání knihy Klecany v pravěku a raném středověku. Částka 70.000,- Kč je potřebná k dokončení odborné dvousvazkové publikace na
toto téma. Částka 55.000- Kč je potřebná na doplňkový archeologický záchranný výzkum v místě valu (obecně souvisejícím s hradištěm) a 5.000,- Kč na geodetické zaměření daného místa výzkumu. RM předá žádost  ZMě ke schváleni do rozpočtu
na rok 2013

2. Č.j. 34/3/12 vzala na vědomí oznámení Mě.ú. Brandýs n/L.- St. Boleslav, odboru životního prostředí jako příslušného vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 a 106 vodního zákona zahájení řízení o novém povolení vypouštění odpadních vod z obecní ČOV. Toto povolení bude omezeno do 31.12. 2015. Nové povolení nahradí rozhodnutí zdejšího odboru ze dne 7.3.2005 pod č. j. 100/2267, jehož platnost konči dne 22.12.2012

3. Schválila částku 500,- Kč na Fond ohrožených dětí. Prostředky budou použity z §4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální - položka 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (v rámci paragrafu změna na položku 5222).

4. Č. j. 3384/12 projednala žádost o souhlas s odkoupením části pozemku města 626/122 o výměře 70 m2. Po doplnění podkladů RM předá žádost ke schválení do ZMě

5. Č.j. 3386/12 schválila nabídku f. ALFEZA s.r.o. na dodání krytů na anglické dvorky (7 ks) ze žárového zinku na objekt Rychta v částce 42.313 Kč bez DPH. Důvodem je odstranění nebezpečného prostoru v těsné blízkosti budovy. Prostředky budou použity z § 6171 činnost místní správy - položky 5171 opravy a udržováni.

6. Č.j. 3404/12 vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly provedené lnspektorátem práce pro Středočeský kraj podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,  v rozsahu ustanovení § 3 tohoto zákona a podle ustanoveni § 125 Zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  v rozsahu ustanovení § 126 odst. 1 tohoto zákona, pořízený ve smyslu ustanovení § 8 písm. h) zákona č. 251/2005 sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Z předložených dokladů nebylo zjištěno porušení povinností při zajišťování rovného zacházeni se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání ani jakákoliv jejich diskriminace.

7. Rozhodla o zrušení veřejné zakázky na nástavbu domu č. p. 349 (sídliště)  z důvodu žádosti spoluvlastníků (rozsah podílu 32/48), kteří navrhli odprodej 16/48 podílu spoluvlastníka Města Klecany poměrným způsobem za cenu 750.000,- Kč. Z tohoto důvodu se ruší záměr nástavby na bytovém domě.

8. Č.j. 3405/12 schválila žádost ředitelky ZUŠ o opravu a výměnu regulačních kohoutů topení v budově, opravu provedou zaměstnanci Mě.Ú. částka 37.000Kč bude čerpána z § 3231 ZUŠ - položky 5171 opravy a udržování. Zastřešení vchodu
do ZUŠ bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2013.

9. Č.j. 3458/12 neschválila částku 12.880,- Kč jako příspěvek Pravému Hradci o.s. na aktivizační činnost programu  v  Klubu seniorů na nákup cvičebních pomůcek, odborné literatury a honoráře pro externí lektory dle předloženého rozpočtu. RM doporučuje zahrnout částku do rozpočtu na rok 2013.

10. Č.j. 3564/12 schválila slovu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónice Czech Republic, a.s. a Městem Klecany stavbu "M" Klecany, revitalizace nám. Třebízského, 16010 - 023861 v jejíchž rámci bude na pozemcích
umístěno podzemní komunikační vedeni a zařízeni veřejné komunikační sítě. Břemeno bude sjednáno za jednorázovou cenu 2.760,- Kč bez DPH.

11. Č.j. 3566/12 neschválila částku 20.000,- Kč jako příspěvek spolku JUDO KLECANY na nákup sportovního oblečení pro potřeby sportovního oddílu.

12. Č.j. 3568/12 schválila projektovou přípravu včetně zajištění podpory z OPŽP-Regenerace urbanizované krajiny  V rámci OPŽP  v prioritní ose 6 oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny a podaní žádosti o poskytnutí dotace na základě XLll. Výzvy (park Třebízského, park U fary, park Pod kostelem). Dále schválila podpis mandátní smlouvy mezi městem Klecany a Čechák spol. s.r.o. na výkon činnosti potřebné k podání dotace a zpracování projektové dokumentace za cenu 42.000,-Kč bez DPH. Prostředky budou čerpány z § 3745 péče o vzhled obcí a Veřejnou zeleň - položka 5169 nákup ostatních služeb.

13. Schválila nájemní smlouvu 032/2012 mezi Městem Klecany a ordinací JACH - TA, s.r.o., IČ 2425904, se sídlem Na Petřinách 49/1768, 162 00 Praha 6, zastoupené jednatelem MUDr. Jáchymem Bednářem a jednatelkou MUDr. Taťánou
Mahdíkovou na pronájem nebytových prostor č.p.17(zdravotní středisko) za účelem podnikání nájemce - provozování zdravotních služeb a dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona souvisejíci
s provozováním zdravotních služeb.

14. V rámci rozšířeného jednání RM dáIe projednala se zastupiteli:

Příští zasedání Rady města se bude konat 26. listopadu 2012.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.