Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání ZMě 18.6.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání ZMě 18.6.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Klecany, ze dne 18. 6. 2012 za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání

2) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť

3) návrhovou komisi ve složení: Jiří Medek, Martin Lemon, Daniel Dvořák

4) ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Valtera, Martin Hora

5) pořízení změny č.1 územního plánu Klecan z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

6) podněty města Klecany uvedené v příIoze č.1 tohoto usnesení a jejich zařazení do zadání změny č.1 územního plánu Klecan

7) uzavření smlouvy podle § 6. odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení změny č.1 územního plánu Klecan s právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ27101053, opravněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č.1

8) člena zastupitelstva města p. Martina Lemona, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č.1 územního plánu Klecan jako "určený zastupitel" ve smyslu stavebního zákona

9) záměr prodeje podílu spoluvlastníka města Klecany ve výši 1/3 domu č.p. 349 Za cenu 750.000,- Kč v případě, že tato nabídka bude využita stávajícími nájemníky

10)  stavební úpravy pavilonu MŠ Beruška a části pavilonu D pro potřeby ZŠ a MŠ, které povedou k provizornímu navýšení kapacity MŠ, včetně nákupu vybavení a dotace na mzdové prostředky. Finanční prostředky na stavební úpravy a vybavení budou použity Z § 3111 předškolní zaÍízení

11)  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2011 bez výhtrad, jak je uvedeno ve zprávě o výsledku hospodaření

12)  převést výsledek hospodaření roku 2011 z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulého období

13)  celoroční hospodaření DSO Dolní Povltaví za rok 2011 včetně zprávy o výsledku hospodaření DSO za rok 2011 bez výhtad  jak je uvedeno ve zprávě o výsledku hospodaření

14)  RO č.2 - v předloženém znění

15) úpravu čl. IX smlouvy o poskytnutí dotace projektu "Cyklostezka Klecany - Klecánky přívoz"(reg. č. CZ.1.15/1.2.00/54.01393

16) členy Školské rady ve složení: Bc. Klára Kumštová, Mgr. Filip Kadlec PhD., Ing. Martin Křemen

17) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ na celém území obce Máslovice v rozsahu 1 až 9.třídy

18) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ na celém uzemí obce Větrušice v rozsahu 1. až 9. třídy a zajištění předškolního vzdělávání

19) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ na celém území obce Vodochody v rozsahu 1. až 9.třídy

20) uzavřenídohody o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu ZŠna celém uzemíobce Husinec - Řežv rozsahu 6. až9.třídy

2I) ozv č.2l20I2 města Klecan, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy (v navrženémznění)

22) prodeje p. č. st. 85, o výměře 327 m2 vedeném na katastru nemovitostí: způsob využití zbořeniště, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, ležící v katastrálním území Klecany, paní Kvetě Horvátové, bytem
U Školky 59, 250 67 Klecany

23) úplnost přehledu přijatých usnesení

II. UKLÁDÁ


1) Radě města zajistit náhradní prostory Pravému Hradci pro provoz klubu Klíček

2) upravit poslední odstavec článku II v Dohodě o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a zajištění předškolního vzdělávání na znění: ,,obec Větrušice na vyžádání poskytne městu Klecany informaci o předpokIádaných počtech žáků prvních tříd a předškolních dětí v následujících školních letech"

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Jiří Medek, Martin Lemon, Daniel Dvořák

Usnesení bylo schváleno třinácti hlasy přítomných zastupitelů

Ověřovatelé zápisu: Martin Hora, Ing. Jiří Valtera

priloha usneseni.pdf (PDF dokument 306kb)
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.