Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy a usnesení 2012 ~ Usnesení ze zasedání Rady 28.5.2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ze zasedání Rady 28.5.2012

Usnesení č.17/2012
 ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 28. 5.2012

Přítomni dle prezenční listiny: lvo Kurhajec, Ladislav Němeček, lng. Kristýna Holubová, Daniel Dvořák

Zastupitelé: lng. Jiří Bendl, Martin Lemon, Zdena Tomášová, Jan Busch. lng. Miroslav Filinger

Hosté: Pavla Benešová

Omluveni: Matouš Kolář, Jiří Medek, lng. Jiří Valtera, Dagmar Valterová, lng. Jan Pinc, Martin Hora

1. Dne 2.5.2012 se uskutečnilo otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba jednoho až dvou oddělení MŠ stavebnicovým systémem obytných modulů (kontejnerů). Dle § 60 a § 76 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče ELEKTROMONTÁŽE STAVBY s.r.o., sídlo: Smečenská 1009, 274 01 Slaný, lČ:25700936, jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož zájemce nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Zájemce nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci v nabídce je nesoulad u termínů plnění. Zadavatel požadoval vypracování projektové dokumentace jako součást předmětu plnění, což není v nabídce doloženo. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.

Dle § 71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada schválila vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky uchazeče CONT s.r.o., sídlo: Nad Stadionem 1306, 549 01 Nové Město nad Metují, lČ28785251, jehož nabídka byla komisí vyřazena, jelikož nabídka nebyla z hlediska požadovaného obsahu úplná. Uchazeč rovněž nepředložil v nabídce podepsaný návrh smlouvy. Vyloučení bude uchazeči písemně oznámeno.

2. Č.j.1380/2012 schválila výpověd' z nájmu společnosti WR Construct, z důvodu nedodržení nájemní smlouvy.

3. Č.j.1218/2012 schválila výpověd' smlouvy s panem lgorem Osvaldem, který dle bodu 5 nájemní smlouvy není oprávněn přenechat byt do podnájmu třetí osobě bez předchozího souhlasu majitele.

4. Č.j.1394/2012 schválila nabídku společnosti Marten, spol. s r.o. na vytištění a instalaci billboardu pro prolekt "Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech".

5. Č.j.1378/2012 vzala na vědomí veřejnou vyhlášku obecního úřadu Bašt' - oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Bašt''

6. Schválila na den 9.6. 2012 od 7:00 hodin do 14:00 hodin přístup na pozemky města v Klecánkách při akci "XVl. Klecanská veterán rallye", projednala rozpočet, akci pořádá město Klecany.

7. Schválila podpis smlouvy o spolupráci při zajištění autobusové dopravy mezi městem Klecany a společností Ahold Czech Republic, a.s.

8. Č.j1364/2012 vzala na vědomí podnět České inspekce životního prostředí, jedná se o jízdu motorových vozidel mimo lesní cestu do prudkého svahu na par.č.62/10 v k.ú. Klecany, předá obecní policii Zdiby.

9. Připojuje se za svazek Dolní Povltaví k podání námitky proti návrhu opatření obecné povahy ze dne 25.4.2012, Sp. zn. 11/730/0090/LKVO/01/12, kteým se zřizují ochranná pásma letiště Vodochody. S návrhem ochranných pásem svazek nesouhlasí, a proto v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podává proti shora označenému návrhu opatření obecné povahy, následující námitky, které odůvodňuji takto: Jsme přesvědčeni, že návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Vodochody, není v souladu se zákonem. Z návrhu nelze nikterak seznat, zda ochranná pásma jsou vyhlašována pro letiště v jeho stávající podobě, nebo v podobě, o jejíž prosazení usiluje společnost Letiště Vodochody, a.s. Dle zákona nelze vyhlásit ochranná pásma pro pouhý investiční záměr, pro který doposud nebylo vydáno ani kladné stanovisko ElA. Vymezení ochranných pásem je v rozporu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Návrh opatření dále neobsahuje žádné relevantní odůvodnění. Z porovnání mapových podkladů je zřejmé, že dochází k výraznému rozšíření stávajících hlukových pásem a zřzení zcela nových ochranných pásem. Návrhem opatření obecné povahy je dotčeno vlastnické právo města jako vlastníka nemovitostí nacházejících se v území navrhovaných ochranných pásem, protože vyhlášením nových ochranných pásem jsou stanovena nová omezení pro výkon jeho vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že zde dochází k vyhlášení nových ochranných pásem letiště Vodochody, aniž by k tomu existoval právně relevantní důvod, považujeme žádost o vyhlášení ochranných pásem za zjevně právně nepřípustnou a požaduji, aby ÚCL řízení dle ust. § 66 odst. 1 písm.b) ve spojení s ust. § 174 odst. 1 správního řádu zastavil.

10. Na společném jednání Rady města a zastupitelů bylo projednáno:
- 2 varianty na dělení pozemku p.č.357/1. Varianta 1 - E s komunikací v horní části je výnosnější a předpokládá se u ní méně střetů s vjezdy do zahrad a přeložkami sítí.

-  lnformace o možnosti zřízení přípravné třídy v ZŠ Kecany. Starosta města společně s ředitelem školy zjistí podmínky zřízení přípravné třídy.

-  Návrh občanské hosdružení Pravý Hradec na zřízení Školičky, který prezentovali paní Tomášová a paní Benešová. Jednalo by se o zřízení školičky po dobu převisu děti nepřijatých do MŠ.

-  Podmínky zřízení školského obvodu ZŠ a MŠ Klecany s okolními obcemi.

- Změnu ÚPD č. 1, kde je navrženo 10 úprav územně plánovací dokumentace a bude řešeno na nejbližším ZMě.

Příští zasedání Rady města se bude konat 4. června 2012.
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.