Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 26.3.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 26.3.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 26. 3. 2009

(Zahájení v 18.18 hodin.)

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno (na úřední desce vyvěšeno od 13. 3. 2009). Podle prezenční listiny přítomno 15 členů zastupitelstva, zasedání bylo usnášeníschopné. (Dále přítomno pět občanů.) Hlasování v pořadí: pro návrh – proti návrhu – zdržel se hlasování. Zapisovatelkou Zdena Lomová.

Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozšířený program:

1.    Schválení programu
2.    Návrh opatření k účetnictví města
3.    Rozpočtové opatření č. 1/2009
4.    Czech Point – přihlášení k dotaci
5.    Doplnění členů kontrolního výboru
6.    Žádost kontrolního výboru
7.    Inventarizace 2008
8.    Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
9.    Fond kultury a sportu
10.    Obecní policie Zdiby – příspěvek
11.    Smlouva o sdružení Letiště Vodochody
12.    Informace – Sociální komise, Farní charita Neratovice, Dopis Ondřeje Knebla, Komunitní plánování, Vyúčtování Veterán rallye 2008, Schválení zástupce na valnou hromadu VKM a. s., Přijetí daru, Předání čestného občanství
13.    Diskuze
14.    Schválení usnesení
15.    Závěr

1.Schválení programu

Starosta dal po vysvětlení některých bodů programu Václavu Kuchtovi a Martinu Lemonovi hlasovat o návrhu: Kdo souhlasí s rozšířeným programem dnešního zasedání?

Hlasování: 13 – 1 (V. Kuchta) – 1 (Z. Šebek).  

Zastupitelé schválili opatření, že diskuse bude ke každému bodu zvlášť:

Hlasování: 15 – 0 – 0

Zastupitelé souhlasili s návrhem na tři členy ZMě do návrhové komise, a to Danielem Dvořákem, Martinem Lemonem a Zdenou Lahodovou:

Hlasování: 15 – 0 – 0

Souhlasili také s návrhem na dva členy ZMě jako ověřovateli zápisu, a to Jarmilou Brožovou a Zuzanou Kudláčkovou.

Hlasování: 15 – 0 - 0  

Místostarosta Ladislav Němeček oznámil, že k zápisu z minulého zasedání podal námitku  Zdeněk Šebek (znění v materiálech). Po vyslechnutí ověřovatelů zápisu Jana Busche a Jana Pince a dále pak Z. Šebka a V. Kuchty hlasovali zastupitelé o návrhu: Kdo schvaluje oprávněnost námitky Z. Šebka?

Hlasování: 13 – 0 – 2 (V. Kuchta, Z. Šebek)


2. Návrh opatření k účetnictví města

Z. Kudláčková seznámila s návrhem opatření: Po schůzce Rady města a finančního výboru se ukázala jako vhodná nabídka firmy pana Radka Skřivánka, která účtuje některé obce, neziskové organizace a občanská sdružení. Nabízí zpracování I. čtvrtletí 2009 a důslednou kontrolu minulých let, opravu zjištěných nedostatků, případnou rekonstrukci minulých let za částku cca 164.500,- Kč/rok. V diskuzi vysvětloval mimořádnou situaci starosta, který odpovídal na dotazy J. Brožové, J. Pince, Z. Šebka, J. Bendla. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje toto opatření k účetnictví města?

Hlasování: 13 – 2 (Z. Malík, Z. Šebek) – 0

3. Rozpočtové opatření č. 1/2009

Z. Kudláčková: Město Klecany obdrželo od Letiště Praha dotaci 600 tis. Kč v programu Dobré sousedství (jedná se o § 6171 činnost místní správy).  Je naplánováno doplnit vybavení hřiště na Sídlišti o provazovou pyramidu atd. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 v předloženém znění?

Hlasování: 15 – 0 – 0

Z. Kudláčková: Ředitel ZŠ a MŠ Klecany požádal město o půjčku 150 tis. Kč na nákup software do nových notebooků  pro počítačovou učebnu. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 150 tis. Kč pro ZŠ?

Hlasování: 15 – 0 – 0

4. Czech Point – přihlášení k dotaci

Z. Kudláčková: Město se přihlásilo k dotaci – dovybavení pracoviště CP ve výši 68 tis. Kč: pořízení ještě jednoho počítače, tiskárny a skeneru. Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje přihlášení k dotaci (doslovné znění textu v usnesení ze zasedání).

Hlasování: 15 – 0 – 0

O další dotaci, o kterou je možno požádat, informovala Kudláčková Z. Je z programu Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Jde o rekonstrukce místních komunikací. Jedná se o ulici U lékárny, která je v plánu oprav, a o komunikaci v Mexiku.  Po diskuzi (Z. Šebek, V. Kuchta) dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje, abychom požádali o dotaci z tohoto Fondu rozvoje, při spoluúčasti města 5 %?

Hlasování: 15 – 0 – 0

5. Doplnění členů kontrolního výboru
J. Brožová: Snížil se počet členů kontrolního výboru, je nutno doplnit. Důvody: Rezignace Petra Krse na členství v zastupitelstvu, rezignace Martina Lemona na členství v kontrolním výboru. Po diskusi se hlasovalo o těchto návrzích:
Kdo je pro to, aby byl z funkce člena kontrolního výboru uvolněn P. Krs?

Hlasování: 8 (J. Brožová, D. Dvořák, M. Kříž, Z. Kudláčková, V. Kuchta, I. Kurhajec, J. Medek, L. Němeček)  - 0 – 7 (J. Bendl, J. Busch, Z. Lahodová, M. Lemon, Z. Malík, J. Pinc, Z. Šebek).

Kdo je pro přijetí dvou nových členů, J. Pince a J. Busche, do kontrolního výboru?

Hlasování: 15 – 0 – 0

6. Žádost kontrolního výboru

J. Brožová doporučila, aby na každém zasedání zastupitelstva byla podána zpráva, jak se plní usnesení z posledního zasedání. Starosta: Vedení města navrhuje držet se schváleného Jednacího řádu ZMě § 15, odst. 3 a 4: Úkolem kontrolního výboru je provádět kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Předseda kontrolního výboru informuje zastupitelstvo formou zápisu. Souhrnnou kontrolu provádí rada a informuje zasedání zastupitelstva. J. Brožová měla dále námitky proti usnesení zastupitelstva z 25. 3. 2004, kde v příloze byly stanoveny úkoly pro kontrolní výbor. Jedná se mj. o body 3, 4, 5 a 6. Po diskuzi (Z. Šebek, J. Brožová, místostarosta, M. Kříž, J. Bendl, V. Kuchta) dal starosta hlasovat o návrhu V. Kuchty: Kdo je pro zrušení platnosti přílohy usnesení z 25. 3. 2004, v níž jsou úkoly pro kontrolní výbor?

Hlasování: 13 – 0 – 2 (J. Bendl, Z. Šebek).

Starosta slíbil podat na příštím zasedání zprávu, v jakém stavu je kontrola výherních hracích přístrojů a jak se provádí.

7. Inventarizace 2008

Starosta podal zprávu o průběhu a ukončení inventarizace za rok 2008 (viz příloha). Po krátké diskusi (J. Brožová, J. Medek o práci likvidační komise) vzalo zastupitelstvo zprávu na vědomí.

8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009

Místostarosta: Tuto vyhlášku vedení města předkládalo ke schválení na minulém zasedání zastupitelstva. Před tímto předložením požádalo město  o stanovisko k vyhlášce o nakládání s odpady min. vnitra. To sdělilo, že některé úpravy převzaté z dosavadní vyhlášky (povinnosti majitele objektu) jsou v rozporu se zákonem (obec nemůže ukládat povinnost majitelům, protože k tomu není zákonem zmocněna) a obec nemůže zakázat používání soukromých sběrných nádob (ve snaze o sjednocení). Bohužel stanovisko došlo den následující po jednání zastupitelstva. MV ČR nám doporučilo vyhlášku nevyvěšovat - a tím se nestane platnou a ministerstvo ji nebude muset napadnout. Doporučilo na nejbližším zasedání schválit upravenou verzi vyhlášky, a tu vyvěsit. Nezbytné úpravy podle připomínek zastupitelů jsme projednali s ministerstvem a předkládáme ke schválení. Po diskuzi (V. Kuchta, Z. Šebek) ujistil starosta, že občané se dozvědí o vyhlášce z úřední desky, kde bude vyvěšena, z internetu a vyhláška bude uveřejněna také v Klecanském zpravodaji. Místostarosta dal hlasovat jednak o revokaci usnesení: Kdo je pro revokaci usnesení z 16. 2. 2009, bod I/9?

Hlasování: 14 – 0 – 1 (V. Kuchta)

Dál se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje vyhlášku č. 1/2009?

Hlasování: 15 – 0 – 0

9. Fond kultury a sportu

Starosta: Kontrolou bylo zjištěno, že do současné doby nebyl tento účet v účetnictví vůbec založen. Proto v něm nebylo celou dobu účtováno. Dary na kulturní akce, mimo dotace, přinesly do rozpočtu města celkem 380.710,- Kč. Tato částka byla použita k pořádání kulturních a sportovních akcí ve městě. Nová účetní firma byla seznámena s nutností vytvořit tento fond. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

10. Obecní policie Zdiby – příspěvek

Starosta: Členové zastupitelstva obdrželi k tomuto bodu materiály. Po diskuzi (místostarosta, D. Dvořák, J. Brožová, M. Lemon) uložili zastupitelé vedení města, aby jednalo s OP Zdiby o možné činnosti v Klecanech v případě příspěvku na dalšího strážníka.

11. Smlouva o sdružení Letiště Vodochody

Starosta informoval, že velitel Hasičského záchranného sboru Vodochody a. s. Ing. Miloš Hladík zaslal vedení města k podpisu smlouvu o sdružení mezi Letištěm Vodochody  a. s. a městem Klecany. Účelem je vytvoření podmínek pro provoz společné jednotky požární ochrany podle § 69 a) zákona č. 133 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že město Klecany má jednotku SDH zřízenu, není v souladu s uvedeným zákonem nutno tuto smlouvu uzavírat. Hasičský záchranný systém Letiště Vodochody patří do integrovaného záchranného systému. V případě potřeby pomoci v Klecanech bude záchranným systémem vyslán hasičský sbor nejbližší k místu potřeby. Smlouva by město zavazovala k platbě 40 tis. Kč + DPH ročně. Po jednáních s HZS Neratovice a HZS Mladá Boleslav jsme byly ubezpečeni o zbytečnosti podepisovat takovou smlouvu. Vedení města navrhuje neschválit smlouvu v předloženém znění.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro neschválení smlouvy o sdružení mezi Letištěm Vodochody a. s. a městem Klecany?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

12. Informace

Sociální komise

Starosta: Vedení města návrh na rozšíření sociálních služeb předložený V. Kuchtou projednalo s Farní charitou Neratovice při prvotních jednáních v říjnu loňského roku. FCHN tyto služby poskytuje a vytváří podmínky k zlepšení života sociálně potřebných občanů. Stará se o 21 lidí, 16 z Klecan, 5 z Husince-Řeže. (J. Bendl: Sociální komise má k dispozici určitou částku k řešení obtížných situací občanů.) Pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo je zdravotně postižený, hlaste to sociální komisi nebo nám. Z. Kudláčková předložila  vyúčtování sociálních služeb za r. 2008. Po diskuzi (V. Kuchta, J. Bendl, J. Brožová, starosta) vzalo zastupitelstvo zprávu na vědomí.  

Dopis Ondřeje Knebla

Starosta: Materiály pro zastupitele byly před jednáním doplněny o odpověď Dr. Berky (která  byla městu doručena dnes) panu O. Kneblovi ze 4. 3. tr. Jedná se o název ulice U Louže v Klecanech. Dále konstatoval, že cedule na Boleslavce chybějí od r. 2001. Město je  objedná spolu s dalšími (pro celé Klecany) v počtu asi 60 kusů do 30. 5. tr.  Po diskuzi (Z. Šebek, O. Knebl) vzali zastupitele na starostovo doporučení zprávu na vědomí.

Zastupitelé uložili vedení města zajistit umístění chybějících cedulí názvů ulic v Klecanech do 30. 6. 2009.    

Komunitní plánování

Starosta: Projednávání tohoto bodu je dnes už zbytečné, protože dotace z EU na tento projekt nebyly přijaty.

Vyúčtování Veterán rallye 2008

Místostarosta: Zastupitelé dostali v materiálech tabulku s rozepsanými výdaji (místostarosta k ní podal výklad): Na straně příjmů jsou vyčísleny dotace od Středoč. kraje (z odboru kultury 10 tis. Kč a z odboru školství a sportu 20 tis. Kč) a dary od partnerů této akce, jejichž dary poskytnuté městu byly darovací smlouvou určeny přímo na tuto akci (celkem město získalo takto 170.710 Kč). Příjmy přímo z této akce jsou vyčísleny dole na posledních šesti řádcích. Výdaje jsou rozděleny na plánovaný rozpočet a ve vedlejším sloupci jsou skutečně vyplacené částky na fakturách.  Prvních šest řádků výdajů je částka sečtená celkem. Tyto položky zajišťovala firma Romax produkce, a byly vyčísleny na jedné faktuře podle cenové nabídky. U položky DVD je poznámka „zatím“. Tzn., že DVD zatím ještě není dokončeno. V současné době je filmová nahrávka sestřihána (tj. částka 10.710 Kč). Ještě je nutno nechat vyrobit namnožení vlastních nosičů. Toto v loňském roce stálo něco přes 3.000 Kč.  

Peníze z dotace Středočeského kraje byly včas vyúčtovány na kraj. Vyúčtování na oba odbory provedla paní Ing. Zemánková. Proti tomuto vyúčtování neměl kraj připomínky. Místostarosta vyúčtování předložil na finančním výboru. V. Kuchta přišel 13. 3. provést kontrolu vyúčtování. Po diskuzi (V. Kuchta, Z. Šebek, místostarosta, starosta, J. Medek, M.Kříž) dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení rozpočtu XIII. Klecanské veterán rallye na rok 2009 ve výši 207.200,- Kč?

Hlasování: 11 – 0 – 4

Schválení zástupce na valnou hromadu VKM a. s.

Místostarosta: Svazek měst a obcí požaduje zvolení našeho zástupce na valnou hromadu, a to rozhodnutím zastupitelstva. Navrhujeme delegovat jako zástupce města Klecany starostu Ivo Kurhajce k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník a. s. se sídlem v Kladně, které se budou konat v r. 2009. Jako náhradníky navrhujeme Ladislava Němečka a Zuzanu Kudláčkovou.

Připomínky ani dotazy nebyly, hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení, aby zástupcem města při jednání byl starosta Ivo Kurhajec a kdo je pro jmenované náhradníky?

Hlasování: 15 – 0 – 0

Přijetí daru

Starosta informoval o možnosti přijetí daru od paní Vávrovské. Dr. Berka doporučuje.

Jedná se o jednu polovinu rodinného domu čp. 376, která patří paní Vávrovské, včetně její části stavebního pozemku pč. 577 a části pozemku pč. 229/40 městu Klecany. Paní Vávrovská by ráda získala místo v DPS. Po diskuzi (Z. Kudláčková, J. Bendl, Z. Šebek, J. Medek) se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro schválení přijetí daru uvedených nemovitostí?

Hlasování: 1 (Z. Šebek) – 1 (V. Kuchta) – 13

Předání čestného občanství

Starosta informoval, že na minulém jednání bylo schváleno udělení Čestného občanství paní Jiřině Koktanové a panu Ing. Janu Novotnému. Vedení města navrhuje termín slavnostního předání těchto titulů na 7. května 2009 v 18.30 hodin v Obřadní síni V. B. Třebízského na Městském úřadě – po slavnostním kladení kytic k pomníku padlých.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

 
11. Diskuze

Jednání s CG

Starosta informoval o jednání s firmou Central Group v lokalitě Slunečná stráň dne 25. 3. tr. při kontrolním dnu. Vedení města se seznámilo s prováděnými úpravami příčného sklonu vozovky větve A v napojení na stávající komunikaci III/2424. Zástupci CG pp. Musil a Balušík potvrdili, že práce budou provedeny podle změny PD z 22. 10. 2008. Starosta konstatoval, že změny jsou v souladu s ústními dohodami mezi městem Klecany a CG. Jedná se o zapojení obrubníků na komunikaci, aby docházelo k plynulému toku vody do mokřadu.

Next – zabezpečení Dolních kasáren

Starosta: Při projednávání  bodu na minulém jednání bylo uloženo vedení města, aby vyzvalo firmu Next k předložení provozních nákladů na toto zabezpečení. Zastupitelé obdrželi v materiálech časový harmonogram montáže a provozní náklady na akci. Společnost dodala i upravenou nabídku na vjezdový a kamerový systém pouze pro jeden vchod. Jde o nákup bran a zabezpečení interního provozu. Jednalo by se o dva vjezdy. Částka na pořízení je 430 až 450 tis. Kč. Po diskuzi (J. Bendl, J. Busch, J. Brožová, V. Kuchta, M. Kříž) se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje realizaci zabezpečení Dolních kasáren podle nabídky firmy Next na elektronický zabezpečovací systém?

Hlasování: 15 – 0 – 0

Smlouva o spolupráci s Pravým Hradcem

Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o partnerské spolupráci s o. s. Pravý Hradec, aby si ji zastupitelé prohlédli. Právník dr. Berka návrh smlouvy prohlédl a souhlasil.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje, aby město Klecany uzavřelo smlouvu o partnerské spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec?

Hlasování: 12 – 0 – 3 (V. Kuchta, Z. Malík, Z. Šebek)

V závěru diskuse informoval V. Kuchta o změně v zákoně ohledně pozemků a budov v areálu sportklubu. Starosta sdělil, že byl minulý týden přítomen zaměření areálu, které nechalo udělat Arcibiskupství pražské. Zatím se musí čekat na výsledek.

Poté diskuzi ukončil.

12. Schválení návrhu usnesení

Z. Lahodová přečetla za návrhovou komisi návrh usnesení ze zasedání. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo souhlasí, aby bylo usnesení schváleno v tomto znění?

Hlasování: 15 – 0 – 0

13. Závěr

Starosta konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Prohlásil zasedání za ukončené a požádal přítomné, aby se dostavili na slavnost udělení Čestného občanství, která se koná 7. května tr.  

(Zasedání ukončeno ve 22.18 hod.)


Ověřovatelé: Zuzana Kudláčková, Jarmila Brožová

 

 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-14 09:20:53

Když už jsme u té bezpečnosti a veteranrallye,
v rozpočtu na rok 2009 jsem nikde nenašel náklady na pořadatelskou činnost,která by též měla zajišťovat i bezpečnost účastníků.
podle zkušeností z minula bych se chtěl zeptat
,může pořadatel během své činnosti konzumovat alkoholický nápoj?Jak pod vlivem
může spolehlivě řešit incidentní situaci?
Jak má člověk poznat pořadatele a co vlastně chce,když řídí dopravu osoba ustrojená do svršků oděvů bývalé VB a používá neidentifikovatelnývh gest?

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-13 16:40:56

Je sice moc hezké že sem pan starosta píše že je bezpečnost občanů zajištěná,ale myslí si to bohužel sám. Stačí se podívat v noci na náměstí opilci, feťáci a jiná verbeš tam má reje, auta po hlavní jezdí v průměru 100 km/h a více. Přes noc jenom slyšíte pískání gum, racot motorů a řev. Holt v klecánkách je asi v noci klid co?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-14 06:50:03

Neregistrovaný musím souhlasit,náměstí je takové,nahoře u Sportklubu zase řádí návštěvníci diskoték ,zejména ti z Prahy a okolních vesnic.Zřejmě vandalství mladistvých , násilí proti jednotlivci či skupině, opilství a výtržnictví neoprávněné užívání motorového vozidla rozkrádání a.t.d.
ve městě není a není co řešit,neboť je bezpečnost občanů zajišťována PČR.Zaptám se Vás pane starosto,na kterém místě se umístilo
v anketě,pořádané MěÚ, zřízení MP?Nebylo to ještě před revitalizací náměstí?Vy sice pískání gum neslyšíte,ale jděte se na to náměstí podívat,jak je tam gumováno.
Je hezké,že máme hlásit protiprávní jednání
na PČR,ti však než přijedou je po všem.
Ve městě chybí preventivní činnost - přítomnost strážníka a to hlavně v nočních hodinách.U nás sice zasahuje strážník ze Zdib,k služebnímu zákroku si přizve strážníka z Líbeznic a město jim platí.Co stojí jen ta cesta z Líbeznic?

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-04-14 14:44:49

Bohužel město Klecany za zákrok strážníka ze Zdib neplatí, strážník ze Zdib požádal strážníka z Líbeznic o pomoc při převozu muže na záchytnou stanici. Takže náklady platila Obec Zdiby a Líbeznice. Náklady na některé zákroky strážníka v Klecanech v době mimopracovní si strážník ze Zdib uhradil ze své výplaty !!!! Do dnešní doby nedošlo k žádné dohodě o spolufinancování bezpečnosti.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 06:56:12

Kdyby obec Zdiby neměla ochotného strážníka,co je ochoten zasahovat i v době mimopracovní a co si zásahy platí ze své výplaty a působí služební zákroky a úkony v Klecanech,toto město by trpělo krádeže vozidla i opilství a výtržnictví.
Dík mu za tuto práci.
Bohužel, poněkud divný způsob zajištění bezpečnosti ve městě.Ve volebním programu
píší dokonce o zvyšování oné bezpečnosti,
Toto je tak akorát Vlk se nažere a koza zůstane celá.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 06:38:56

Dobrý den zastupiteli obce Zdiby,
v činnosti Vaší policie je psáno,že na místo byla přivolána též PČR,proč nebylo využito k převozu jejich auta a hlídky a byla přivolána k převozu hlídka z Líbeznic?

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-04-15 13:43:52

Nic takového v události není.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 14:16:44

Omlouvám se, věc byla zřejmě jen konzultována s PČR.
Podivný muž z Klecan převezen strážníkem na
záchytku !
Dne 6.4.2009 v 17.50 hod. projížděl strážník na motocyklu okolo restaurace na Nám. Třebízského v Klecanech a byl
zastaven místními dětmi. Strážník zjistil, že v restauraci sedí muž slovenské národnosti pod velkým vlivem
alkoholu a jednoho chlapce se pokoušel hladit na ruce. Strážník muže vyzval k prokázání totožnosti a
informoval Policii ČR. Muž se před restaurací náhle přestal kontrolovat, začal hrubě narušovat
veřejný pořádek a budil veřejné pohoršení. Muž se dobrovolně podrobil dechové zkoušce s
výsledkem 1,93 promile. Po dohodě s Policií ČR byl muž strážníkem převezen na
Záchytnou stanici Bulovka a to za pomoci přivolaného vozidla OP Líbeznice.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 14:19:50

Domníval jsem se ,přijme li PČR oznámení od kohokoli, bude je řešit na místě,vzlášť, jde li o osobu popisovanou.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 17:00:10

Oznámení Policie ČR přijme a za 6 hodin přijede.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2009-04-14 22:28:29

Tak to se obraťte na ty co nám tady tu větší bezpečnost slibovali, nyní sedí na MěÚ a z Vás si dělají poloviční alibi, nebo se vám nechce házet "perly sviním" ?(pro vebmastery - "házení perel sviním" je vcelku běžné české úsloví, jde o marné dělání práce pro ty, co ji ani nepochopí, natož ocení...)

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-14 13:57:51

Vemte si jaké území má na starosti PČR ,bylo by náhoda,kdyby naše oznámení nepřijali při řešení nějakého případu.Těžko by odjeli od rozdělané práce jinde.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-12 20:58:58

zapište si tento slavný den jako výročí.26.3.2009. klecanský pan starosta nám něco odepsal.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-10 13:52:49

Dobrý den.Dost často na těchto stránkách čtu jméno pana Kuchty.Jakoby byl jediným zastupitelem.Jediný on "vrtá" do tzv.práce zastupitestva a uvědomuje si že žije mezi obyčejnými lidmi a ne na tom posvátném Olympu.Ať je zelený,červený nebo modrý.Dík za práci. S.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: webmaster - 2009-04-09 13:37:22

Zápis ZMě 26.3.2009
Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 22:34:33 NOVÉ

at už jde todle vedení města zase tam od kud přišlo...

Nezlobte se, ale to už je trochu moc. Prosím přečtěte si pravidla diskuze na fóru www.klecany.cz a vložte svůj opravený komentář znovu.

Děkuji Webmaster

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-10 13:33:08

Odsuzuji co bylo odsouzeno!Správně že bylo smazáno.Takhle to přece dál nejde.Pryč s tím!!! Slavík.
...sssakra a co jsem vlastně osdoudil???

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: webmaster - 2009-04-10 15:10:35

Když o někom napíšu, že je darebák, měl bych být hrdina a podepsat se... pak čekat, zda mi ten dotyčný odpoví, nebo dá po hubě...

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 20:06:14

Prosakuje že se bude připlácet na odpady, ale ať to zaplatí Němeček byl to jeho "kšeftík", já nic doplácet nebudu!!!!!! My byli s IPODECEM spokojeni. Prý to má být 300 -400 na osobu.
P.S. děkujeme odejděte!!

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Ivo Kurhajec - neregistrovaný - 2009-04-10 13:15:53

K žádnému zdražování poplatku nebude docházet ,ten je stanoven na 500,- Kč za osobu.
K otázkám Veteránské soutěže bude odpovězeno v příštím týdnu .Rozpočty této akce byli vyvěšovány na úřední desce.Pokud se vybere pouze část dotace bude se řešit soutěž za méně peněz.Bezpečnost občanů v Klecanech zajišťuje Policie ČR .Byly jsme vyzíváni Policií ČR o nutnosti hlášení případů porušování zákona na linku 158.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-14 13:53:28

Za psy se platilo taky 100 a neska chcete 300

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-14 22:18:56

protože dneska už můžete vyhodit to psí hovno do speciálních košů a možná i nějaký ten papírový sáček u něj najdete, ale je to tak 50 na 50, buď to berou lidi na svačiny, nebo někdo nestíhá...

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-15 09:13:37

Ano ,každý den vybírám z trávy to teplé hovno,a obcházím s ním Klecany, až narazím na ten krásný zelený koš.Nejvíce mě uspokojuje ten hřejivý pocit v kapse,avšak jsem zklamán,že můj pejsek nepochopil,že má dělat potřebu v co největší blízkosti této banky psích exktrementů.Pak se to zlomilo a já ho chápu ,nenechá se zblbnout organizovaností,a činí podle potřeb daných přírodou.A tak mě přinutil ke stejnému závěru:Na ty koše, Vám sere Bílej Tesák.Vyhozené peníze a záminka ke zvýšení poplatků.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-13 09:56:28

To je zajímavé, že skutečně bezpečnost v Klecanech zajišťuje Policie ČR. Proč tedy v Klecanech vidím každý den strážníka ze Zdib na náměstí a v Klecánkách ? Není to tak, že když zavoláte na linku 158 tak je na místo vyslán strážník ze Zdib a to dokonce i v době volna ??????????

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Kuchta, člen ZM - neregistrovaný - 2009-04-08 13:24:12

Plně souhlasím s přístupem a se stanoviskem pana starosty (viz odpověď ze dne 7.4. u Zápisu Rady z 23.3.2009) a věřím, že i anonymní účastníci "diskuse" na příštím zasedání ZM budou spokojenější. Nelibuji si v problémech a zda-li spolupracuji jako zastupitel s vedením města, nechť sdělí odpovědnější.Ano, na zasedání nemlčím zejména, když jsou pro město navrhována chybná řešení. To bych tam nemusel sedět. Respektuji většinou přijatá usnesení ZM a tím jako člen ZM "v tom jedu i já". Hospodaření města je správa věcí veřejných a má svá pravidla, která je třeba dodržovat. To není jako u spolků, u občanského sdružení nebo v OPS. Akce rallye je pouze jednou 365-tinou potřeb života města a chyba se stala. Tak ať je napravena vysvětlením a bez emocí.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Alena Václavíková - neregistrovaný - 2009-04-07 21:03:26

Vážení, nedivím se Vám , že kritizujete výdaje peněz za Veteran raylle. Tak, jak je to napsané v zápisu, to opravdu vypadá hrozně. Ale já jsem náhodou (kvůli zcela jiné věci) na tom zastupitelstvu byla a tudíž jsem se stala jsem svědkem celého projednávání rozpočtu Veteran raylle. Nejdříve pan Němeček informoval o vyúčtování minulého ročníku. Tam dali sponzoři městu asi 200 000 na pořádání raylle a město je za toto pořádání utratilo. Peníze se na chvilku ohřály v obecní pokladně, jednalo se však o účelový sponzorský dar a nemohly být utraceny za nic jiného(!) Zastupitel pan Kuchta však namítal, že takto utrácet peníze z obecní pokladny není přípustné, protože výdaj neschválilo zastupitelstvo. Ostatní zastupitelé mu odpovídali, že peníze se scházely až do poslední chvíle před konáním raylle, a nešlo o peníze města, protože byly darovány výhradně za účelem pořádání konkrétního podniku. K dohodě zastupitelů však nedošlo, a proto bylo nakonec rozhodnuto, že musí-li utrácení striktně účelových sponzorských darů schválit zastupitelstvo, musí ale také schválit konkrétní částku. Proto byla stanovena částka, která se utratila loni. Stejně jako loni, ani letos nemá jít o peníze z obecní pokladny, ale o peníze ze sponzorských darů a z dotace od Středočeského kraje. Není to tedy tak, že město chce ze svého rozpočtu utratit přes 200 tisíc na veterány. Byla bych raději, kdyby Vám to vysvětlil někdo ze zastupitelstva. A. Václavíková

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 12:45:08

"Na diskusní fórum klecan nenapíšu už ani řádku, jestli mi někdo něco chce, ať za mnou příde"... Toť ve stručnosti vyjádření jednoho z našich mladších zastupitelů při jedné akci Klecanech. Plně to vystihuje přístup k těmto dnes normálním, běžným způsobům komunikace po internetu. Takže zde vám nikdo z nich nic asi nevysvětlí navzdory předvolebním slibům.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-10 13:38:41

To zcela koresponduje s tím co řekl pan Kříž na jednom důležitém zasedání:"Lepší je lidem nic neříkat!" Slavík.

Ps.Jsem zvědav za kým půjde ten onen pisatel až bude chtít hlasy?

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 14:37:26

kdo se tak vyjádřil? možná kdyby odstoupil z fce kam možná nastoupil po tom co jiný odstoupil, udělal by nejlíp - s takovýmhle přístupem...že by "Soubor Nezávislých Kandidátů" ?

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 14:05:53

Oni nechtějí mít zpětnou vazbu svých rozhodnutí,ale Oplymp není v Klecanech na radnici.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Mares-v - neregistrovaný - 2009-04-08 11:42:52

... souhlasím však, že by celou věc měl obhajovat pan Němeček, který je podle jeho slov nejhlavnější pořadatel....

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Mares-v - neregistrovaný - 2009-04-08 11:33:13

Dobrý den paní Václavíková... podle vyúčtování z loňského roku, které jsem 7.5.2008 obdržel od paní Kudláčkové, je v příjmech od sponzorů pouze 170 000Kč - letos je plánováno utratit 240 000Kč - zajímalo by mě, kolik budou v letošním krizovém roce činit dotace od sponzorů. Podle neoficielních informací nemá pan Němeček dostatek sponzorů ani na částku 170 000, natož na částku 240 000Kč. Město tedy bude celou akci dotovat nemalou částkou, která podle mého neodpovídá úrovni akce. Proč není financována ze soukromých zdrojů, jak tomu bylo dříve?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 09:15:23

Děkuji za odpověď paní Václavíková Aleno,hlavně by Vám však měli poděkovat všichni počínaje starostou,kteří nemají zájem
zkomunikovat jakýkoli dotaz.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 06:47:16

Dobrý den,paní Václavíková,vím že kompetence k odpovědi spadá zcela někomu jinému ,ale naskýtá se další otázka,co bude s penězi nad 200 000 a nebudou utraceny, když jsou
účelový sponzorský dar na danou akci, a lze chápat dotace z Středočeského kraje taktéž?Budou tyto peníze převedeny na příští rok nebo jak s nimi bude naloženo, budou utraceny na rautu?Sponzoři přeci neví jakou částkou se podílet,aby dosáhli či nepřekročili částku schválenou.
Ono by to taky chtělo jednoznačně říci, kdo je pořadatel jeli město,asi je nutné schválení částky zastupitelstvem ,je li jiná právnická nebo fyzická osoba,ať si peníze nechává posílat na účet a dělá si s nima co chce.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: mares-v - neregistrovaný - 2009-04-07 10:37:03

Včera jsem podal žádost o informace podle zákona 106/99. Snad alespoň na tuto žádost bude město a pánové starosta a místostarosta reagovat. Je to asi jediná možnost jak se dostat k odpovědi.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 11:32:05

Ano, podle zákona 106/99 musí dostat odpověď i anonymní tazatel. A nemusí být ani z Klecan a nikdo se ho nesmí ptát, na co to potřebuje! Na žádost tazatele musí odpovědět veřejně, případně odpověď vystavit na webu nebo umístit na vývěsku.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 10:50:22

Dobrá práce.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 21:09:23

Dneska u nás v podvečer na náměstí v Klecanech opětovně zasahoval strážník Obecní policie Zdiby a dokonce povolal na pomoc strážníka z Líbeznic. Opilý muž zde osahával naše děti !!!! Je to normální ?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 13:28:06

jestli osahával Vaše opilé děti a přijel to řešit opilý strážník, pak už to normální není, jestli byl opilý jen ten úchylák, pak to v Klecanech normální je...:-(......

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 06:35:27

Je jasné,že se přestupky a trestné činy v Klecanech dějí,naše zastupitelstvo však nedokáže vydat OZV a zřídit vlastní Městskou polici a tak strážník ze Zdib si přizve na pomoc strážníky z celého okolí.
Bohužel není v Klecanech bezpečnost osob a majetku občanů na předním místě,musí se investovat do chyb v účetnictví,musí se
vyhazovat peníze za ohňostroje a zvyšovat
náklady na Veteranrallye,sem tam nějaký ten finanční příspěvek,ale do bezpečnosti - pouze značky a retardéry.
Když si uvědomíme,že Klecany byly dříve spádovou obcí - vesničkou střediskovou,pod ně sladaly Zdiby,je ostuda,že nemáme vlastní MP a že tak málo,záleží na bezpečnosti ve městě.Je zřejmé,že se bude operovat,že nejsou peníze na zřízení MP,neboť se zasupitelstvo zřejmě orientuje dle informací
vedoucího strážníka Zdib,ktrý sumu na zřízení
a požadavky poněkud,dle mého názoru nadnesl.
A tak strážníci z celého okolí budou dojíždět do Klecan k případům a prevence veškerá žádná.Nutno ještě podotknouti,že hned po zvolení do funkce radního nám ve Zpravodaji sdělil (zřejmě expert na bezpečnost)pan Kříž,že se zasadí,v rámci zvýšení bezpečnosti, o zřízení služebny PČR,nám by stačila služebna MP.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 10:44:56

Je to marné stejně nikdo z města neodepíše. Rozpočet na veterány je přemrštěný, zvláště pak v této situaci ve které se město nachází. Vždyť rozpočet na ně je rok od roku větší a program rok od roku ubožejší!! Hlavně že se pak vyvolení den po veteránech v čele s Ládikem sejdou ve zdibch na raoutu!!!!! Za čí asi peníze???

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 07:53:46

Vážení,na účetnictví jste si zřejmě pro neschopnost odstranit chyby,najali soukromou firmu,není na místě zvážit i další výměnu
těch co chyby připustili způsobit?

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-04 18:59:13

ja spis nechapu proc se toto psani jeste davno nezrusilo protoze urad na nas kasle nedokaze na nic odepsat ani na slusne dotazi od obcanu a jedine psani bylo od pani kudlackove ktera psala jak klec. delnici tvrde pracuji ale to uz budou tak dva mesise

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Jan - neregistrovaný - 2009-04-04 09:30:44

Ve volebním letáku psal pan Němeček, že je hlavním pořadatelem všech ročníků veteran ralye a dále tak vystupuje. Dříve však jako hlavní pořadatel vystupovala soukromá firma, která asi i celý podnik financovala. Nyní se to jeví, že hlavní pořadatel je město Klecany a vše financuje město - netahá nás pan Němeček za nos? Kdo je vlastně pořadatel - město, nebo pan Němeček? Mluví se tu o částce přes 200 000Kč - za to pánové zrekonstruujete účetnictví za rok 2008 a ještě část roku 2009. O to se Zastupitelstvo nestará? Podle informací na této stránce asi není uzavřené účetnictví za loňský rok, ale už se plánují další investice. Přitom účetnictví vykazuje ztrátu v řádech milionů korun!!!!! Jak jsou navíc zajištené dary od sponzorů ve výši 170 000Kč v době krize, kdy každý šetří? Odpoví nám na to někdo, nebo budeme financovat z městského rozpočtu koníčky pana Němečka? Jaký přínos má tato akce, jejíž úroveń je spíše klesající? Proč již není placena ze soukromých zdrojů, když to dříve šlo? NENÍ TO PRO MĚSTO PŘÍLIŠ VELKÉ SOUSTO?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 08:55:02

Dobrý den pane starosto,prosím o zodpovězení dotazu:kdo je pořadatelem Veteranrallye v Klecanech?Právnická či fyzická osoba a do jaké míry se podílí na financování akce město?Existuje rozpočet,v němž jsou uvedeny finanční náročnosti jednotlivých úkonú a dílčích akcí (co stojí pořadatelská služba,jenotlivé hudební skupiny,moderování,
a.t.d.)je možné toto zveřejnit na úřední desce?V případě,že je to akce města,nevidím důvod proč né,v případě,že se jen podílí finančně,tak na čem?Je zde spousta nejasností a pan Němeček, jako místostarosta,bohužel,
nereaguje.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 12:26:44

Pane Němečku,není náhodou psáno v Zákoně o obcích,že se může vyhláška vyvěsit na úřední desku až po schválení MV?Dosud Vám visí na úřední desce a zdá se ,že bude upravována.Jak je to s tvorbou a schvalováním OVZ podle zákona o obcích.Myslím,že máte na úřední desku vyvěsit vyhlášku v konečném znění a schválenou,co kdyby vyhlášku MV zamítlo a vyvěšená vyhláška nabyla účinnosti a nebyla v souladu s názorem MV?Nedošlo by k matení občanů?

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 11:43:42

Je vzláštní,že v dnešní době krize ,kdy ostatní investují jen do potřeb velmi důležitých,město zvýší rozpočet na rallye o sto litrů.Co budete dělat až nebudete mít peníze?Budeme se brodit blátem?Co ušetřit
a investovat účelně?Zase vystřelíte peníze do vzdechu?To si mohou dovolit skutečně jen bohatá města.To je sakra drahé uspokojení
kulturních potřeb okruhu přívrženců veteránů.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 17:36:50

Sorry: ne vzláštní, ale ZVLÁŠTNÍ!!!!!

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 21:09:05

bohužel souhlas

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 11:27:39

V jakémsi příspěvku bylo řečeno,že péče o seniory je dána Farní Charitě pro zkvalitnění služeb a zvýšení úrovně.Spočítal někdo z iniciátorů co to vlastně město bude stát?Nejsme charitou pro charitu?

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Kuchta, člen ZM - neregistrovaný - 2009-04-03 11:17:03

Opět se konalo velmi špatně připravené jednání ZM.S obtížemi se může na jednání připravit člen zastupitelstva, natož občan. Ten tam proto nechodí. Zápis skutečně není odrazem průběhu jednání a je zřejmě účelově upravován. Např.:
- není mi známo, že by město obdrželo do rozpočtu 2008 dary na kulturní akce ve výši 380.710,-Kč, když na Rallye došlo vykazovaných 170.710,-Kč. Kdo poskytl další dary za 200.000,-Kč?
-p.Skřivánek nenabízí pouze "zpracování účetnictví za I.čtvrtlrtí 2009", ale snad zajistí vedení účrtnictví města po celý rok 2009. To bychomměli vědět již na příštím jednání ZM.Rekonstrukce /náprava chyb/ účetnictví minulých let za uvedenoupředpokládanou částku je skutečně pro město škodou, za kterou musí být stanovena odpovědnost buď zajišťující firmy, ale i odpovědných funkcionářů města.To v zápise chybí. Vždyť škodou pro město jsou i vyplacené odměny za nevykonané kvalitní účetní práce uvedeného období.
-V bodě 6 programu starosta také slíbil, že bude podána informace o stavu plnění dlouhodobých usnesení ZM. To se dosud neplní a je to uloženo Jednacím řádem ZM pololetně.
- Já jsem Radě předložil návrh na rozšíření působnosti sociální komise již na podzim 2007 a to se netýkalo Farní charity Neratovice. Komise svými rozhodnutíminevyčerpala v roce 2008 ani plánovanou částku 30.000,-Kč. Její rozšířená působnost se zatím nijak neprojevila - proto i ta výzva. Zato charitě za 3 měsíce roku 2008, kromě vozidla, bylo z rozpočtu města poskytnuto 104.000,-Kč pro služby 21 občanů (z toho 15 z Klecan), což je měsíční příspěvek cca 1.700,-Kč na osobu. O co jsou nižší náklady DPS? Kdo provádí výběr osob? Snad to není "na žádost", jako u příspěvků na jiné soukromé akce?
- V zápise chybí, že mé zjištění o financování Rallye 2008 se neshoduje s předloženým přehledem pana Němečka. Nechci mít pravdu já, ale bez lepšího vysvětlení se takto s veřejnými financemi nehospodaří. A schválit 207.000,-Kčna další ročník bez příjmů(!) je krajně nezodpovědné. K tomu nemusí být funkce místostarosty uvolněná, nebo mne označit za "odpůrce" této akce.
-Podal jsem na jednání informaci/tu měl dát JUDr Berka vedení města!)o účinnosti zákona KÚ, týkající se evidence staveb na cizím pozemku s upozorněním, že dlouholetou nečinností představitelů města v řešení vlastnictví, není dořešen /přes ustavení komise!/ a opět ohrožen objekt Sportklubu. To vůbec nesouvisí se zaměřovacími pracemi pražského Arcibiskupství. Proč se záměrně mlží a neřeší?
Škoda, že "vítězné seskupení" nechce přijímat opoziční doporučení a že nereaguje na názory a náměty občanů (tím i svých voličů), kteří je sdělují, byť anonymně. Jaké jsou pak ty nepublikované názory?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 11:58:17

Pane Kuchto, jestli pochybujete o správnosti zápisu, zajistěte si mezi Zastupiteli nápravu a nechoďte s tím do diskuse. Nechápu, co tím sledujete. Snad jen dělat dusno!

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 13:14:01

K tomuto článku můžete vložit svůj komentář,
proč nekomentovat,je li komentář nepravdivý,
kdokoli ho může uvést na správnou míru,dosud to nikdo neudělal,proto mu věřím,a co s tím uvedená osoba sleduje?Odpověď je jednoduchá -asi transparentní jednání a nápravu.Dusnem se nic nevyřeší,ale poukáže li se na chyby,již se dělat nebudou.A oooooo tom to je.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 13:34:31

Jenže pan Kuchta je Zastupitel a mohl by se snažit chyby napravit a ne je vynášet na veřejnost. Jedině, že nechce spolupracovat a libuje si v problémech. Ať se příště přihlásí jako ověřovatel zápisu a bude všechno v pořádku. Na to tam sedí.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 14:08:21

Co chcete tajit před veřejností,jestli se skutek stal,je třeba se za něj postavit,nebo zdůvodnit nebo přiznat.Je však možné,že pan Kuchta vyčerpal všechny možnosti vstřícného jednání a nebyl vyslyšen.Nevím zda je výrok vynášet na veřejnost vhodný,vždyť jde o veřejné funkce,a veřejnosti by se nemělo nic tajit.Naopak by měla být veřejná diskuze a ve volebním programu SNK jsem četl něco o zvyšování informovanostži občanů.Tak jak,nevynášet,nebo zvyšovat?

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 15:02:01

Nemyslím něco tajit, ale postarat se, aby byl zápis v pořádku podle pravdy. A nestěžovat si na veřejnosti, že jsou v něm chyby. Veřejnost je napravit nemůže narozdíl od pana Zastupitele Kuchty. To potom v tom jede i on.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-08 06:57:14

Kdo ví,jak to tam chodí,vždyť oni jen mlčí a mlčí a mlčí.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-07 12:21:07

Mohu odpovědně říci, že to co je v zápisu se rozhodně nerovná tomu co se na Zastupitelstvu děje. Prospělo by třeba nahrávání zasedání... :o( Zápis je uměle přetvářen k lepšímu... konfrontace kdy je vedení města něco vytýkáno se v zápisu objeví jako pan XY vyjádřil svůj názor k bodu...

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Vlastenec - neregistrovaný - 2009-04-04 03:55:09

Ma te zajiste pravdu soudruhu Kuchto

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 07:36:24

lastenče ,Vlastenče,bohužel,RADA v čele se starostou a místostarostou dávají prostor pro jakýkoli příspěvek svým komunikačním kolapsem,
zřejmě nedokáží ani naslouchat,v myšlenkách,že mají pravdu jen oni,tudíš ani nemohou odpovídat.
Na straně druhé,je nutno podotknout,že ti kdo se zůčastní komunikace,chtějí něco vyřešit a jde jim o problém.Nebývá než se zabývat tím,proč nekomunikuje druhá strana.
Možná,by sdělené informace byly poněkud nepříznivé a proto je ani není možné obhájit.
Možná,by musely být i nepravdivé a hrozila by ztráta důvěry.Nebo se domnívají,že bychom se dozvěděli informace nadbytečné?
Nic méně ,je zde spousta otázek,které by měly aktivizovat a zapojit druhou stranu,
ale ta mlčí.
A tak bych chtěl říci,informace se předávají v podobě slov,je však možné že je příjemce nepochopil,a tak jim nerozumí a nemůže odpovědět,NEKOMUNIKOVAT na veřejné funkci
je velkou chybou.A tak buďme rádi,že nám odpoví, či sdělí informace třeba soudruch Kuchta a já mu děkuji.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Tomáš Bažant , zahrádkáři Čern - neregistrovaný - 2009-04-03 22:15:52

Dobrý večer pane Kuchta, zdá se, že jste jediný odborník přes "areál Sportklubu". Mohu mít dotaz k totálnímu fiasku (za 4měsíce od vzniku na Změ se sešla 1x) té komise "pro řešení situace v areálu Sportklubu", jejímž jste měl být členem a snad se nakonec z toho "vyvázal"?. Dobrým náznakem mohlo právě být, že ze zastupitelstva tam měla každá strana svého zástupce. Domníváte se stejně jako já, že by už konečně bylo na čase sjednotit stanoviska a idee k tomuto areálu, kde jste dlouhá léta Sokolu předsedal, nebo je teda lepší se na to úplně vysrat (slušněji to fakt nejde) a začít třeba podporovat podnikatelskou ideu "nadstandartního" golfového areálu (to je taky jako sport) na městských pozemcích v kasárnách. Napříč politickými stranami - podívejte se co slibujete před volbami a co děláte po nich.
Bod. č. 9 - Fond kultury a sportu - zde jsem se domníval, že se určí nějaká "pravidla hry" pro příspěvky na zájmovou činnost - místo toho zjištění, že fond ani nebyl účetně založen ?!?!?
Jakou má mít prostý občan důvěru ve vedení a představitele města ? Má vůbec nějaký prostor pro spolupráci - a s kým vlastně?! Jsem zvědav na další sady předvolebních slibů ze všech pol. stran. Dokáže si někdo z Vás politiků přiznat svůj díl viny, že se prostě neumíte ani dohodnout a osobní antipatie jsou Vám víc než to kvůli čemu kandidujete - lepší Klecany ? Děkuji za odovědi, Váš sokol Bažant, do budoucna raději snad zahrádkář...

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 07:08:08

Tomáši Bažante,to,že nepracuje komise - pláčeš na cizím hrobě (někdo zřídil,někdo kontroluje)to ,že není dohoda s opozicí -
pláčeš na cizím hrobě,(rámec spolupráce udává vítězná strana),obavy z golfového klubu jeho podpora - opět nerozhoduje pan Kuchta.Fond kultury a sportu vždyť "funguje"
rada dává příspěvky i neorganizovaným.
Když už to berete tak politicky,měl byste se s problémy obrátit na ty vítěze voleb,na ty co město vedou,na ty co jsou za vedení placeni,na ty co rozhodují na ty co kontrolují na ty co jsou plně odpovědni.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: tb, zahrádkáři - neregistrovaný - 2009-04-06 07:46:44

díky za vysvětlení, zahrádkáři však vždy byli, jsou a budou apolitičtí,mezi řádky možná vyčtete, že mě ta jejich politika vůbec nezajímá, politickou "kulturu" v Klecanech beru jako celek a dotazy směr pana Kuchty jsou právě proto, že zde ve fóru alespoň nějak reaguje a co se týče Sokola Klecany a jeho zejména pozemkové problematiky je nejfundovanější ze všech. Příspěvky které město rozdává vnímám, a právě proto se divím, že nemá žádný klíč k tomu co může komu dát ä čím přispět, dopadá to tak že kdo něco bude chtít, je nucen k vlezdoprdelství těm čehož nejsou všichni schopni... :-(

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Vlastenec - neregistrovaný - 2009-04-04 04:00:24

Jen DO NICH do hadruuuuu
Je to vsude stejny Keci keci a HOVNO akce!!!!!!!!!

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Jan - neregistrovaný - 2009-04-04 09:44:28

Budu oponovat. Pan Kuchta je jediný s panem Šebkem, kteří upozorňují na aroganci radnice, která si dělá co chce! Ztrátu v účetnictví zaplatíme všichni. Místo aby 200 000 na veterány putovalo do investic ve škole a školce investuje se do soukromé akce pana Němečka, která je jako výsměch nám všem prezentována jako kulturní akce. Pokud si poslechnete oplzlé komentáře pana Němečka na této akci máte o kulturnosti jasno. Peníze, které musí město investovat do rekonstrukce účetnictví, jsou prezentovány jako ušetření! A jedná se o částku min. 2x 160 000Kč - to je již dnes daň za neschopnost vedení. Za tyto peníze a peníze za veteran ralye by vzniklo minimálně jedno až dvě skvěle vybavené dětské hřiště, které by lidé z města využívali více, než jeden den v roce, jak je tomu u veteránů. Rada i vedení města si dělá co chce, rozhazuje finance nás všech a občanům se směje do tváře. Nevím co se děje a dělo okolo Sport Klubu, ale ze zápisů je jasné, že je cosi shnilého v Klecanksé radnici... občané za neschopnost vedení zaplatí 320 000Kč za rekonstrukci účetnictví 2007 a 2008, dalších x tisíc za rekonstrukci 2009 a když si připočtete 240 000 za veterany, máte šástku okolo 600 000Kč - kdo si ročně vydělá tolik peněz? Nenašlo by se lepší využití? Při lepším hospodaření a kontrole činnosti představitelů města? Neměl by celý kontrolní výbor odstoupit společne se starostou a místostarostou, kteří jsou za tuto katastrofální finanční činnost odpovědní? A to se dozvíme jen zlomek problémů!

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-06 06:43:27

Jane,naprostý souhlas.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: Tomáš Bažant , zahrádkáři - neregistrovaný - 2009-04-04 20:47:46

Jane, pana Kuchty si vážím právě proto, že dokáže nějak odpovídat a reagovat a co se týče "složitých" majetkoprávních vztahů v areálu Sokola Klecany, myslím že nemá co se týče znalostí a fundovanosti v Klecanech konkurenci. Právě proto mě zaráží, že se z té komise "vyvázal", místo toho aby se s dalšími 2 pol. stranami pokusil dát dohromady některé "hříchy minulosti". O to tristnější pak je, dovíte li se o námluvách na radnici skrzeva "nadstandartní golfový resort" v kasárna a okolí...jen těžce oddychuji, co vše je v Klecanech možné...

Odpovědět

Zápis ZMě 26.3.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-04-03 07:02:25

Vážení přátelé,jak je zřejmé,došlo k jakémusi pochybení v účetnictví města,a jak je patrné ze zápisu,bude stát náprava nějaké investice.
Kdyby všichni pracovali tak jak mají , k věci by nedošlo.Myslím že by se zastupitelstvo mělo zabývat nejen nápravou
a výší čáastky na na odsrtanění nesrovnalostí
(škod)ale zejména tím jak k problému došlo
a určit jednoznačnou odpovědnost viníků.
Jednak proto,aby se poučili,a již chyby nedělali,a viděl bych i nějaký podíl na odstranění chyb jimi způsobených,nebo to mají platit daňoví poplatníci?Každý z nás,způsobí li škodu na pracovišti,je na něm aby ji odstranil.Půjde li to do ztracena,
nebude li jasná odpovědnost ,budou se dělat dalšía na nich budou vydělávat soukromé firmy,protože ve státní správě někdo neumí účetnictví. Byla by na místě určitá sebereflexe,osob co dopustily tyto chyby.
Dále,jak je možné,že OZV je vyvěšena dříve než je schválená MV ?


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.