Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 16.2.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 16.2.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 16. 2. 2009

(Zasedání zahájeno v 18.17 hodin.)

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné a hosty na zasedání, které svolal. Informace o době a místě konání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu dne 5. února 2009. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/ 2000sb. (zákona o obcích).

Podle prezenční listiny je přítomno 13 ( 14tý p. Dvořák se dostavil až na druhé hlasování) členů zastupitelstva, a toto zasedání je usnášení- schopné. Omluvil se Ing. Jiří Bendl. Mezi hosty byl JUDr. Moravec a JUDr. Novák a Zdena Tomášová a Alena Václavíková (o. s. Pravý Hradec). Přítomno bylo také osm občanů.

Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH,  PROTI NÁVRHU,  ZDRŽEL SE..

Zapisovatelem dnešního zasedání je:  Zdena Lomová

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany předkládám ke schválení  program zasedání v následující podobě:

1. Schválení programu
2. Úprava rozpočtu 2008
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2008
    účetnictví města
4. Pozemky - komunikace Ježek - revokace usnesení
                 - převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu
5. OZV  
6. Prodej pozemků  Hořánkovi, Tajblovi
7. Přejmenování ulice U louže - revokace
8. Územní plán
9. Ministerstvo obrany- odkup studní, ČOV               
10. ZUŠ  nákup klavíru
11. Čestné občanství
12. Dolní kasárna - využití areálu
    - zabezpečení objektu nabídka firmy NEXT
    - objekt pro kulturu a Pravý Hradec
13. Informace - práce MěÚ
    - výběrové řízení na svoz TKO
    - institut veřejné služby
    - nařízení vlády č. 20/2009
14. Diskuze
15. Schválení usnesení
16. Závěr

 

Poté starosta sdělil, že došla písemná námitka Zdeňka Šebka proti nedodržení jednacího řádu a návrh na vypuštění bodu 11. – Čestné občanství, protože zastupitelům nebyly poskytnuty všechny podklady (námitka byla přečtena a je v příloze tohoto zápisu). Po krátké diskuzi se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro schválení písemné námitky pro porušování jednacího řádu?

Hlasování: 5 – 0 – 8.

Další námitku vznesl Václav Kuchta: Písemně předložil 9. 2. tr. návrh na doplnění programu o body 1) Roční výkaz užití prostředků z Fondu pro sport, kulturu a volný čas za rok 2008 a 2) Jak se v r. 2008 v činnosti města projevila rozšířená působnost a pravomoci sociální komise o koordinaci péče o zdravotně, tělesně či jinak postižené občany (jeho písemný návrh na doplnění programu zasedání zastupitelstva starosta přečetl a je v příloze zápisu). Tento bod však nebyl zařazen na program. V. Kuchta požadoval svolání zasedání k tomuto návrhu do 21 dnů. Podpořil jej také Z. Šebek. Starosta přislíbil, že o tomto návrhu se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva, které bude řádně svoláno do tří měsíců.

Starosta: Má někdo z přítomných členů zastupitelstva další námitky proti navrhovanému programu, anebo návrhy na jeho změnu? Není tomu tak.

O schválení programu zasedání se hlasovalo takto: 10 – 2 – 2.                                        

Dále schválili zastupitelé opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Kdo souhlasí, aby členy ZMě do návrhové komise byli Martin Lemon, Jiří Medek a
Jarmila Brožová? Hlasování: 14 – 0 – 0.                                                                          
                                                                           
Kdo souhlasí, aby ověřovateli zápisu byli členové ZMě Jan Busch a Ing. Jan Pinc?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Místostarosta Ladislav Němeček: Zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl vyvěšen na vývěsní desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Dne 30. ledna 2009 byl, v souladu s Usnesením ZMě z 25. září 2008 bodem 5.,I. Schvaluje námitku č.2. pana Kuchty proti zápisu ze zasedání ZMě, které se konalo dne 13.3.2008, po projednání s Ing. Bendlem, opraven zápis z uvedeného jednání.

Ve znění zápisu v bodě 7. Statut fondu kulturních akcí se mění věta:
J. Bendl požádal o doplnění názvu, protože tento název je široký a nevystihuje, proč fond vzniká, a co by měl městu přinést.

Nově věta zní:
J. Bendl požádal o doplnění názvu, protože tento název lépe vystihuje, proč fond vzniká, a co by měl městu přinést.
Protože - v souladu s § 7 Jednacího řádu - zápis, proti kterému byly podány námitky, se nepovažuje za schválený, doporučuji schválit zápis v tomto znění nyní.

V. Kuchta namítl, že neobdržel text internetového článku Arcibiskupství pražského. Starosta  vysvětlil, že toto bylo obsahem druhé námitky V. Kuchty proti zápisu z 13. 3. 2008. V.Kuchta s vysvětlením nesouhlasil.

Hlasovalo se o schválení opraveného zápisu ze zasedání ZMě ze dne 13.3. 2008
a to takto: 9 – 0 – 5.

2) Úprava rozpočtu  2008
Zuzana Kudláčková za finanční výbor MěZ seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4: Celkové příjmy 45.963 000,- Kč - celkové výdaje  48.443 000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se pokrývá financováním 2.480 000,- Kč. To jsou finanční rezervy z minulých let. Toto je skutečnost roku 2008. Paní účetní to napravila.     

Z. Šebek požádal o vysvětlení tohoto stavu. Starosta omluvil nepřítomnou paní účetní, která ze zdravotních důvodů už není schopna vykonávat práci v účtárně. Další námitka Z. Šebka se týkala nedodržení rozpočtové kázně. Uvedl jako příklad rozpočet na veřejné osvětlení.

Starosta konstatoval, že účetnictví není z různých důvodů v pořádku. Vysvětlil však, že navýšení částky u veřejného osvětlení je za spotřebovanou energii.

Po dobu zdravotních problémů účetní Ing. Zemánkové jí vypomáhal její syn pan Petr Láznička, který byl pozván na dnešní zasedání. (P. Láznička podal širší výklad.) S problémy v účetnictví pomáhá také bývalá účetní z MěÚ Odolena Voda paní Havlíčková. Podle té by to teď mělo být v pořádku. Starosta vyslovil naději, že od 1. 1. 2009 se už účtují skutečná čísla. S  námitkou se připojil V. Kuchta. Požadoval mj. vysvětlit, kolik je výtěžek z hospodářské činnosti. Po další diskuzi dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo je pro schválení tohoto rozpočtového opatření v předloženém znění?
Hlasování: 9 – 4 – 1.

3) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2008 –  účetnictví města

Starosta: Tento bod byl zařazen do dnešního programu na návrh zastupitele  Z. Šebka. Na minulém jednání byli zastupitelé částečně seznámeni s výsledkem dílčí kontroly. Možnosti nahlédnout do zápisu využil pouze Z. Šebek. Zápis dílčí komise byl předán finančnímu výboru a paní účetní. V současné době vypomáhá do doby přijetí nové účetní P. Láznička a podílí se na odstraňování nedostatků uvedených ve zprávě.

P. Láznička a paní Havlíčková se spolu shodují  na nutnosti rekonstrukce účetnictví  města Klecany podle zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů za prosinec roku 2006 a  celý rok 2007. Účetní p. Havlíčková a účetní p. Polívka (účetní ZŠ a MŠ Klecany) přislíbili pomoc za úplatu na nápravě účetnictví. Rekonstrukce účetnictví za rok 2007 je odhadnuta cca na 200 tis. Kč.

Na žádost starosty podal P. Láznička informace o současném stavu účetnictví  a způsobu nápravy, přičemž objasnil některé věci. Poté přečetl Z. Šebek své záznamy k prozkoumání kontrolní zprávy (spis je v příloze tohoto zápisu). Starosta uvažoval o nutnosti rekonstrukce účetnictví za rok 2007 a na dotazy z pléna řekl, že je zájmem vedení města, aby účetní na Městském úřadě seděl, zatím však je – ze současných čtyř nabídek – těžko vybírat. Dále sdělil, že záležitost přezkoumávání účetnictví je interní záležitost, finanční výbor ji dostal k dispozici obratem. To je důvod, proč to nebylo dáno do podkladů. To je legální postup. Jestliže však zastupitelé odsouhlasí, že materiál dostanou všichni, dostanou kopii. Dále připomněl, že paní Kolářová skončila práci účetní v listopadu 2006, paní Černá v listopadu 2007 a agendu převzala Ing. Zemánková. Otázka je, v jakém stavu. Některé věci může řešit starosta, některé finanční výbor, zastupitelstvo. Ale 95 % je na účetní. To je konstatování věci. Nedošlo k žádnému neúmyslnému neinformování. V další debatě Jarmila Brožová připomněla, že už dávno navrhovala, aby město mělo tajemníka, který by se zabýval přípravou podkladů pro starostu a studiem zákonů a vyhlášek. Starosta doplnil svoje vysvětlení tím, že Ing. Zemánková byla „paní účetní“, která od práce neutekla. Vyzval přítomné, aby byli nápomocni ve vyhledání účetní. P. Láznička doplnil, že zpráva není tak špatná, řada věcí se napravila. Některé věci pro rok 2009 jsou už v pořádku. Po další diskuzi dal starosta hlasovat o návrhu:

Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru připravit na příští zasedání návrh opatření k nápravě nedostatků v účetnictví města.
Hlasování: 13 – 0 – 1.

4) Pozemky

A - komunikace Ježek - revokace usnesení
Starosta:  Na jednání ZMě dne 2. února 2006 bylo usnesením č.j. 86/06, v bodě 7., I. Schvaluje: převedení komunikace p.č. 142/14 v Boleslavce za předpokladu, že nabídka bude včetně veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace.  Ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní,  uzavřené mezi Janem Fafkem, Karlem Tichým a Městem Klecany, se ale již píše o pozemcích 141/7 a 142/14.  Tato smlouva byla sepsána na základě usnesení ZMě č.j. 389/06 ze dne
4. května 2006. Nakonec se při vlastním převodu ukázalo, že jmenovaná komunikace, včetně chodníků, leží na pozemcích 142/14 (2082m2),  142/15 (18m2),  142/16(34m2), jejichž majitelem je Ing. Karel Tichý, a pozemku 141/7(46m2) vlastníka Jana Fafka. Pan Ježek po dohodě s majiteli uvedených pozemků navrhuje uskutečnit způsob převodu formou daru a bezúplatného nabytí do majetku města.  Je nutné revokovat usnesení a schválit bezúplatné nabytí pozemků do majetku Města Klecany, včetně staveb vybudovaných na těchto pozemcích.

Připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení bezúplatného nabytí pozemků 142/14 (2082m2),  142/15 (18m2),  142/16(34m2), 141/7(46m2) , včetně staveb vybudovaných na těchto pozemcích, do vlastnictví Města Klecany?
Hlasování: 14 – 0 – 0.

B – Starosta:

Na základě usnesení  ZMě  č.j. 643/2008 ze dne 13. března 2008 byla zaslána žádost  adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod a následné bezúplatné nabytí pozemků pod místními komunikacemi:

katastrální území parcelní číslo
ulice
poznámka
Klecany7213c 
Klecany187/427c Dlouhá 
Klecany629/142c
V Boleslavce, 36d
 
Klecany67536d 
Klecany67636d 
Klecany656/239d 
Drasty69/342d 
Drasty84/243d 
Drasty8343d 
Klecany65743d 
Klecany656/143d 
Drasty7244d
 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám sdělil, že na nás budou převedeny pouze pozemky p.č. 721 (cesta z náměstí za bránou směrem nahoru k bytovkám) a p.č. 187/4 (ulice Dlouhá od křižovatky s ulicí K sídlišti směrem ke vratům hřiště). Ostatní pozemky nemohou být úřadem na město převedeny, neboť již byly převedeny na jiné subjekty, čímž je Zemědělské družstvo Klecany.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo souhlasí s bezúplatným převodem a následném bezúplatném nabytí pozemků p. č. 721 a 187/4 pod místními komunikacemi?

Hlasování: 13 – 0 – 0 (Z. Kudláčková se vzdálila).
                       
5) OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Místostarosta: V souvislosti s inventurou nádob na domácí odpad bylo zjištěno mnoho nesrovnalostí v platbách a skutečném počtu vyvážených nádob. Při projednání celého stavu s Dr. Chytilem, nám bylo doporučeno, provést několik úprav v této OZV. Protože těchto změn se nakonec objevilo více než se zdálo a doplnění stávající vyhlášky by patrně vneslo ještě větší zmatek, předkládáme ke schválení tuto vyhlášku celou novou. Má číslo 1/2009.

Místostarosta vysvětlil poznámky v diskusi (Z. Šebek, Z. Lahodová, V. Kuchta), dodal, že na podzimní vyvážení listí budou k dispozici pytle. Odvážet je bude multikára.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 v doplněném znění?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Doplnění Požárního řádu

Starosta: Jedná se o Dodatek k OZV 1/2003 , jde o doplnění míst určených jako zdroje vody.  Doplněny jsou hydranty v ulici Do kaštan – nad náměstím vedle schodů ke kostelu, a druhý doplněný hydrant je v objektu školy u budovy C nikoli D jak je uvedeno v podkladech, které jste dostali  k dnešnímu jednání. Opravte si v bodě g) má být budova C.
Tato OZV pod číslem 2/2009 vejde dnešním schválením v platnost 17. 2. 2009.

V. Kuchta připomněl, že v ulici Na Skalkách u Sportklubu je hydrant, který nebyl zařazen do soustavy požárních hydrantů. Starosta vysvětlil, že toto je záležitost vodařů a dal hlasovat o návrhu:  

Kdo je pro schválení OZV 2/2009 v tomto znění?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

6) Prodej pozemků – Hořánkovi,Tajblovi

Starosta:Ve vašich materiálech jste dostali žádosti o odkup částí pozemku 236/31, jednu od manželů Hořánkových cca 42 m2, druhou od p. Jaroslava Tajbla na cca 120 m2. Záměr prodeje těchto pozemků byl již 26.března 2007 oznámen na úřední desce MěÚ.  Tento prodej byl projednán hned na nejbližším jednání ZMě 19.dubna 2007, na kterém bylo usnesením č.j. 698/07 rozhodnuto: I Schvaluje bod 10. neprodávat pozemky, mimo jiné i pozemek p.č. 236/31.  
Na jednání ZMě 20.září 2007 bylo usnesením č.j. 1922/07 schváleno obnovení prodeje pozemků v majetku města v zastavěném území.

Nyní máme před sebou znovu podané tyto dvě žádosti o prodej části pozemku p.č. 236/31. Vzhledem k možnosti připojení k inženýrským sítím patří podle doporučených cen, schválených ZMě,  do II skupiny v rozmezí 560 - 1390 Kč.  Hořánkovi navrhují cenu 410,- Kč/m2. Pořídili jsme na obou místech několik fotografií, na kterých je vyznačeno, o kterou část pozemku Ve Struhách se jedná. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě části jednoho pozemku, myslím že by se měly obě žádosti projednat najednou, se stejnými podmínkami. (Zastupitelé dostali fotografie k nahlédnutí.)                    

Starosta vyzval k návrhům a připomínkám: M. Lemon navrhl cenu 560,- Kč/m2 jako cenu na spodní hranici II. skupiny. Z. Kudláčková navrhla cenu 410,- Kč/m2. Po diskuzi se hlasovalo nejprve o schválení záměru prodeje:

Kdo je pro schválení prodeje části  p. č. 236/1 manželům Hořánkovým a manželům Tajblovým?

Hlasování: 11 – 0 – 3.

Pak se hlasovalo o ceně za pozemek. A jako o prvním o návrhu Z. Kudláčkové.            

Kdo je pro schválení prodeje částí pozemku 236/31 Daně a Karlovi Hořánkovým  a Ljubici a Jaroslavu Tajblovi   za cenu  410,- Kč/m2?

Hlasování: 8 – 0 – 6.

 7) Přejmenování ulice U louže – revokace

Starosta: Na jednání ZMě dne 13. prosince 2007 byly schváleny názvy ulic v lokalitě Boleslavka. Téměř po roce po tomto schválení oznámili matrikářky, že ve smyčce pojmenované (podle mapky) Na kopečku již několik let zapisují obyvatelům této ulice do všech dokladů adresu U louže.

V souladu s § 28 odst. 1. a § 84 odst.2. písmeno u) zákona 128/2000 Sb. je Zastupitelstvu města  vyhrazeno, rozhodovat o názvech ulic. Navrhuji Ulici Na kopečku přejmenovat v celé smyčce (podle mapky)na ulici U louže.

Starosta dal hlasovat o návrhu:  Kdo je pro revokaci usnesení č.j. 2647/2007, odst. I. schvaluje bod č.14 změnu ulice Na kopečku na nový název U louže? Jedná se o p. č. 141/7, 142/14, 142/15, 142/16 v k. ú. Klecany.

Hlasování: 14 – 0 – 0.

8) Územní plán

Starosta: Dne 2. 2. 2009 došlo, v souladu se smlouvou o dílo č. 342/2007, k předání dokumentace Návrh územního plánu Klecany. Na MěÚ byla předána dvě paré této dokumentace spolu s digitální podobou na CD. Vše podle předávacího protokolu od firmy  KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o. zastoupené  Ing. Milanem Řezníkem. Následně byla předána a proplacena faktura za provedené dílo v částce 476.000,- Kč. Pořizovateli Ú.P. Ing. Vladimíru Vichovi z f. PRISVICH bylo následně předáno jedno paré dokumentace Návrhu Ú. P.  Klecany včetně CD pro další část  zpracování. Městský úřad Klecany jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon), dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, že společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí a ostatních subjektů se koná 26. února 2009 v 13.00 hodin na MěÚ Klecany. Pořizovatel na společném jednání předloží NÁVRH ÚP Klecan. V materiálech jste obdrželi oznámení. Toto oznámení dostalo 61 dotčených orgánů pro společné jednání.

Dotazy nebo připomínky nebyly, zastupitelstvo vzalo sdělení na vědomí.
                                   
9)Ministerstvo obrany – odkup studní   

Starosta: Z důvodu skončení smlouvy o zápůjčce v září roku 2008 a následnému prodeji nepotřebného majetku MNO, došlo k jednáním a snaze vedení města získat tento nepotřebný materiál ( pozemky a budovy )vedené jako „Studny a čerpací stanice Klecany“ na pozemcích p.č. 216/1,p.č. 216/8 a p.č. 216/9 v k.ú. Klecany a p.č. 138/11 v k.ú. Přemyšlení do majetku města. Dle posledních informací došlo ke schválení zápůjčky studní v plném rozsahu a budeme pracovat na převodu do majetku města. Jedná se o studny v mokřadu.

Zastupitelé vzali zprávu o stavu jednání na vědomí.               

Čistička odpadních vod

Starosta: V materiálech jste obdrželi text dopisu poslaného jako výsledek jednání o ČOV Klecany. Celá věc se nadále komplikuje, protože nedošlo k převodu ČOV do majetku města, nebo nebyla věc dotažena na katastru. Pokud má někdo ze zastupitelů k celé věci co říci, nechť tak udělá, protože Ministerstvo obrany má opět ČOV v aktivním majetku (na výpisech z katastru a podle vyjádření členky správní rady pí. Fivebrové). Starosta města jedná s VUSS –Praha o možnostech, jak celou věc pro Klecany co nejlépe vyřešit a dotáhnout  převod ČOV do majetku města Klecan. To se zatím nestalo. Město musí prokázat vlastnický vztah k budovám, nebo počkat na vyřízení věci z MO a VUSS, a to již jednou nebylo úspěšné. Nebyl prokázán původ budov, nemají stavební dokumentaci, a archiv je v Olomouci. Nepříjemné je zejména přerušení smlouvy v 3. čtvrtletí 2006 z důvodu, který není znám ani vedení města ani zastupitelům. Prošetřuje se to. Starosta dodal, že v roce 1996 došlo k rekonstrukci čističky za 10 mil. korun. Z vyjádření ředitele Správy majetku i ze zprávy vyplývá, že podle zák. 174/2003 mělo dojít k převodu k 31. 12. 2008. Byli jsme ujištěni, že město bude vyzváno k tomu, aby podepsalo smlouvu.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

10) ZUŠ – nákup klavíru

Starosta řekl, že na zastupitelstvo se obrátila paní ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková a předložila návrh řešení nákupu nového koncertního klavíru  pro potřeby ZUŠ Klecany. Návrh jste obdrželi v materiálech. Přivítal paní ředitelku a předal jí slovo. D. Snížková vysvětlila, že se jedná o koncertní křídlo Petrof za 470 tis. korun a žádá město o půjčku.  Do školy chodí řada nadějných klavíristů a je tu hodně koncertů. ZUŠ pořádá soutěže a zve na ně účastníky z Prahy. K tomu je potřeba kvalitní křídlo. ZUŠ potřebuje na nákup klavíru půjčit 187 tisíc korun.

Starosta doplnil, že by se  peníze uvolnili z § 6171 činnost místní správy na r. 2009. V rozpočtovém opatření č. 1 by tato záležitost musela být zaznamenána, aby došlo k ponížení částky. V. Kuchta doporučil, aby se schválila bezúročná půjčka, vzhledem k situaci, která v roce 2009 nastává. Po další diskuzi (Z.Kudláčková, Z. Lahodová, J. Brožová, Z. Šebek) dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo schvaluje bezúročnou půjčku ZUŠ na dva roky na nákup klavíru ve výši 187 tisíc korun?

Hlasování: 13 – 0 – 1.

11) Návrhy na udělení čestného občanství  

Na minulém zasedání ZMě přijal starosta  z řad zastupitelů  návrhy jmen dvou občanů, kteří byli navrženi  jako kandidáti na udělení Čestného občanství města. Jména  se stručným vyjádřením pro udělení titulu ČO byla předložena Radě města, a ta dle §36 odst.1. zákona 128/2000Sb. (zákona o obcích) v platném znění navrhuje Zastupitelstvu Města udělit Čestné občanství města Klecany fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce.

Rada Města navrhuje Ing. Jana Novotného za vynikající práci a přínos  pro obec ve funkci kronikáře, kterou vykonával 34 let nepřetržitě a svým nestranným přístupem spoluvytvářel a zaznamenával historické dění v Klecanech. Dále se podílel na vydání knihy Klecany obec a město – po cestách historie a mravenčí práci odvedl pro kulturní komisi města a redakci Zpravodaje, kde je aktivním a stálým přispěvatelem.

Dále RM navrhuje paní Mgr. Jiřinu Koktanovou za příkladnou práci učitelky v Základní škole, celoživotní práci s mládeží a za aktivní účast na dění v naší obci. Pracovala pro kulturní komisi města, kde se zasloužila o rozvoj akcí ve městě  a koordinaci spolupráce školy, města a kulturní komisí. Stala se pro generace školáků a pedagogický sbor příkladnou učitelkou a  kolegyní.               

Připomínky ani dotazy nebyly. Starosta proto dal hlasovat  o schválení udělení titulu čestného občanství panu Ing. Janu Novotnému.

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Dále se hlasovalo o schválení udělení titulu čestného občanství paní Jiřině Koktanové.

Hlasování: 11 – 0 – 3.

12) Dolní kasárna – využití areálu
Starosta: Při získávání areálu Dolních kasáren se vždy mluvilo o možnosti využít tento prostor jako volnočasové a sportovní centrum pro Klecany i široké okolí. Zvažme možnosti a nabídky, jak tento prostor dál smysluplně využívat. Máme možnost zachovat DK jako průmyslovou zónu, nebo pouze její část a zbylou část využít pro jiné účely.

Na stole leží doplňující materiály ke konceptu rozvoje vybraných sportovních aktivit ve městě Klecany podaný předkladateli JUDr.Petrem Moravcem a JUDr. Milanem Novákem. Dnešního jednání ZMě se účastní i oba pánové a tak jim předávám slovo.

JUDr. Moravec podal široký výklad ke konceptu. Mimo jiné řekl, že by se v DK vybudovalo golfové tréninkové hřiště, tenisové kurty, přírodní koupaliště a další sportovní aktivity. Spolupráce s městem by byla dána smlouvou. Veškeré pozemky a stavby by byly ve vlastnictví města Klecany. Město by se spolupodílelo na získávání dotací, jak z krajského rozpočtu, tak ze státního i z Evropské unie. „Zbytek potřebných peněz bychom dofinancovali my,“ řekl Dr. Moravec. „Taková je naše představa o spolupráci s tím, že bychom chtěli tento areál provozovat, přičemž město by mělo kontrolní mechanismy,že to děláme poctivě a ekonomicky výhodně.“ Areál by byl nadstandardní s tím, že do budoucna se z nadstandardu stane standard. „Veškeré činnosti a stavební práce budou naší záležitostí. Stavět i bourat se začne v okamžiku, kdy se zjistí, že jsou na to finanční prostředky.“ V současné chvíli jde pouze o to, aby zastupitelé schválili záměr na využití areálu. Starosta doplnil, že o budovu 968 má zájem o. s. Pravý Hradec, který by chtěl získat její část pro svou činnost.

Totéž se týká sociálních bytů a výstavby Domu s pečovatelskou službou, protože to nelze pominout.  - Na dotaz M. Lemona ve věci uzavření smlouvy odpověděl Dr. Moravec, že chtějí začít letos.
Do diskuze se zapojili jak zastupitelé (J. Brožová, V. Kuchta, Z. Kudláčková, J. Busch,
M. Lemon), tak zástupkyně Pravého Hradce Z. Tomášová a A. Václavíková.

Starosta na závěr řekl, že je nutno projednat všechny potřeby města v dané lokalitě.

1) Zastupitelé by se měli vyjádřit k záměru kasáren jako celku.
2) Měli by se vyjádřit k úpravě ostrahy areálu kasáren firmou Next.
3) Měli by se vyjádřit k využívání objektu pro Pravý Hradec.

Následovala další debata (starosta, J. Brožová, D. Dvořák, V. Kuchta, Dr. Moravec).

Na závěr dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo schvaluje záměr využití části areálu Dolních kasáren, k. ú. Klecany (p. č. bude doplněno) pro koncepci rozvoje vybraných sportovních aktivit v městě Klecany?

Hlasování: 14 – 0 – 0

Zabezpečení areálu Dolních kasáren - nabídka NEXT
Starosta: V areálu kasáren dochází k neustálým zjištěním porušování povinností pracovníků ostrahy a k problémům s počtem zaměstnanců, jejich využitím a celkovým stavem strážní služby. Rada města se zabývá situací a navrhuje použít pro ostrahu areálu nabídku firmy Next. Jednalo by se především o úplnou změnu přístupu k ostraze Dolních kasáren. Náklady na provoz strážní služby by se zásadně změnily a došlo by jak k úspoře financí, tak k přesměrování pracovníků na jinou práci  nebo ukončení pracovního poměru. Kamerový systém, kontrola vstupu a telefonní komunikátory, automatické závory a stálá služba(tři strážní na jednu  pracovní pozici) přispějí k zlepšení dnešního stavu. Peníze na pořízení této změny budou použity ze zbylých mzdových nákladů na strážní službu. Celá věc bude řešena se správcem kasáren, vedením města a radou.

Trvale žijící obyvatelé by měli čipové karty.  Jde o záměr a zastupitelé by měli rozhodnout, zda uděláme změnu nebo necháme dosavadní stav. Je možné i to, že v průmyslové zóně si každý bude hlídat svůj objekt sám.

Po debatě (D. Dvořák, J. Brožová, V. Kuchta - ten připomněl, že by měly být shrnuty vstupní investice a provozní investice) formuloval závěr starosta tak, že zastupitelstvo ukládá vedení města, aby vyzvalo firmu Next k předložení nabídky a předloží pak ekonomickou rozvahu zabezpečení areálu zastupitelstvu.

Protože v době tohoto bodu jednání bylo již 22 hodin dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo schvaluje, abychom pokračovali v jednání zastupitelstva  i po 22. hodině?

Hlasování: 13 – 1 – 0.
                
Objekt pro kulturu a Pravý Hradec
Starosta: Do materiálů jste obdrželi požadavek o. s. Pravý Hradec na možnosti využívání prostor. v Dolních kasárnách. Navrhovaná část budovy bude částečně upravena a zpřístupněna pracovníky MěÚ. Další jednání  mezi městem a PH navrhuji vést v kompetenci Rady.  V budoucnu by se hledal objekt, který by byl blíž středu obce. Na dnešní jednání ZMě se  dostavily zástupkyně Pravého Hradce.  Materiál jste obdrželi a tak předávám slovo zástupkyním PH. (Z. Tomášová  a A. Václavíková podaly výklad, při němž diskutovaly se zastupiteli a starostou.) V. Kuchta v diskuzi doporučil, aby se záležitost nepřenášela do rady a aby členové zastupitelstva dostali text smlouvy, kterou by starosta měl podepsat s Pravým Hradcem.

Zastupitelstvo ukládá vedení města, aby vyjednalo s Pravým Hradcem, co a jak se bude řešit v budově, v tom smyslu, jak zástupkyně informovaly o svém záměru. Na příštím zasedání zastupitelstva bude předložena informace.
                                             
13) Informace  - práce Městského úřadu

Starosta: V období od října 2008 do února 2009 byly vykonány další práce, jejichž seznám vám předkládám:
Klecánky

- úprava odvodu dešťové vody
- asfaltování překopů v ulici  Povltavská
- výsadba stromů v ulici  Povltavská

Práce v obci

- vybudování chodníku na křižovatce u hřbitova
- oprava vlhké zdi v archívu MěÚ
- oprava zdi u fary
- výměna kanalizační roury a vybetonování odtokového kanálu v Mexiku
- položení kabelu a betonování sloupů pro veřejné osvětlení  na Černé skále a v Mexiku
- úprava cyklistické stezky Mexiko - ČOV Klecánky
- rekonstrukce koupelny v bytě paní Novákové v MŠ
- rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ Klecany
- výroba a zabudování mříží na okna a dveře pro ZUŠ Klecany
- vyřezávání náletových dřevin v okolí potoka do Klecánek
- vyřezávání náletových dřevin na Drastech
- zabudování větrací mřížky na zdravotním středisku ( lékárna)

Areál Dolních kasáren

- vyzdívání montážní jámy v dílně
- výroba mříží na okno do dílny
- výstavba nového komína v dílně
- údržbářské práce, malování pokojů a výměna umyvadel a baterií na ubytovně
- opravy převoznické lodě pro přívoz v Klecánkách ( svářečské práce, natěračské práce)
- vyřezávání náletových dřevin v celém areálu
- oplocení ohrady pro chov oveček a vybudování přístřešku pro ně


Výběrové řízení na svoz TKO

Starosta dál informoval, že v souvislosti se změnou svozové společnosti koncem loňského roku, byla smlouva s ČSS podepsána pouze na dobu určitou, a to do konce roku 2009. V lednu letošního roku došlo k prodeji části společnosti ČSS. Byla to právě ta část firmy, která se zabývala svozem TKO. Společnost koupila firma ASA. Proto nám odpady od února 2009 odváží společnost ASA. Nezávisle na této změně je nutno, v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypsat výběrové řízení na provádění těchto služeb ve městě. Byl vyzván JUDr. Berka k přípravě výzvy k tomuto výběrovému řízení. Starosta dodal, že ve svozu došlo k určitým problémům a doufá, že se nebudou opakovat.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
                
Informace o institutu veřejné služby

Starosta: Další materiál, který jste dostali,  se zabývá institutem veřejné služby, tak jak jste se mohli dočíst. Ptám se zastupitelů, zda mají připomínky nebo se jim zdá tento způsob jako vhodný pro naše město.

Dotazy ani připomínky nebyly, zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Nařízení vlády č. 20/2009

Starosta: Nařízením vlády ze dne 5. ledna 2009 se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti navrhujeme schválení příspěvku na důchodové připojištění uvolněným zastupitelům,  kterými jsou starosta a místostarosta.
Po kratičké debatě se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro neuplatnění tohoto navýšení?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Dále se hlasovalo to návrhu: Kdo je pro schválení příspěvku na důchodové připojištění starostovi a místostarostovi jako uvolněným zastupitelům ve výši 300 Kč měsíčně?

Hlasování: 11 – 2 – 1.

14) Diskuze

V diskuzi vystoupil Z. Šebek, který se podivoval, že město vyměnilo slušnou firmu za horší. O svozu TKO byla diskuze na internetu (citoval příspěvek p. Mareše), na kterou nikdo z vedení města neodpověděl. Interpretoval pak názor ředitele fy Ipodec a komentoval článek místostarosty v Klecanském zpravodaji v tom smyslu, že položil otázku, kolik subjektů doporučilo firmu ČSS. Místostarosta některé jmenoval a zdůraznil, že po zkušenostech s ČSS bude nyní následovat výběrové řízení na svozovou firmu. Při jednání se zaměstnanci  Ipodecu byl neustále odkazován na obchodního zástupce, který však byl dva roky nečinný. Výpověď Ipodecu následovala až poté, kdy byla zajištěna nová svozová služba. Všechno se dělalo pro to, aby se zlepšilo fungování svozu odpadu. Vysvětlil ještě další okolnosti. Z. Šebka jeho výklad neuspokojil.

J. Brožová vyjádřila nespokojenost s tím, že když dělala inventuru nářadí v dílně, nebyly některé kusy na místě. Navrhla, aby MěÚ uvažoval o skladníkovi, který by odpovídal za dražší elektrospotřebiče. Dále hovořila o prostoru v kasárnách, kam by se měly umístit věci určené k likvidaci. Zeptala se, jestli se likvidační komise schází každý měsíc. Starosta odpověděl, že je řada věcí, které se musí řešit i tady.

V. Kuchta se zmínil o internetu: Na příštím zasedání zastupitelstva by měl někdo z rady nebo z vedení města říci, kdo pracuje s internetem. Občané tam vyjadřují své názory, a to téměř u každého zápisu z rady (přečetl ohlas ze 13. 2.). Dále hovořil o tom, že žádal starostu, aby byl zbaven funkce člena skupiny, která se má zabývat sportovním areálem. Dal všechny podklady a dodnes se skupina nesešla, on sám byl dva měsíce nemocen. (Následovala výměna názorů mezi V. Kuchtou a D. Dvořákem.)                    

Z. Šebek se dále zeptal, jak vypadá situace s přemístěním DPS do kasáren, které se odsouhlasilo na zasedání zastupitelstva 25. 9. loňského roku. Starosta vysvětlil, že hygienici stanovili podmínky, které se musí při rekonstrukci pavilónu MŠ splnit. Proto zatím k rekonstrukci nedošlo. O věci však bude zastupitelstvo informováno. Další příspěvky nebyly, starosta proto diskuzi ukončil.


15) Schválení usnesení
Starosta poté požádal člena návrhové komise J. Medka, aby přečetl návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva (čtení návrhu).
Starosta: Prosím o schválení usnesení.

Kdo souhlasí, aby usnesení bylo schváleno v tomto znění?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

16)  Závěr
Starosta konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Prohlásil zasedání za ukončené a poděkoval zastupitelům za účast.

(Zasedání ukončeno ve 23.08 hodin.)


Ověřovatelé zápisu: Jan Busch, Ing. Jan Pinc

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


Č.j.: 305/ 2009
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-03-10 14:37:25

Pokud jste z mého příspěvku usoudil, že se nemůžu smířit se ztrátou teplé sesle, tak se hluboce mýlíte. A už vůbec jste nepochopil, o co v mém příspěvku jde. Za Váš názor Vám děkuji.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-10 17:48:28

Dobře chtěl chcete dokázat že máte pravdu - ano máte já s vámi souhlasím - naši chlapci do dneška nepochopili o čem ta práci na radnice je asi to nepochopí nikdy, ale co tím svým vzdorem chcete dokázat. Kdykoliv vás přehlasují a ještě s toho dělají srandu. Znemožnit se musí samy a zatím se jim to docela daří, tento extrement tam prostě musí dojít do konce. Je to ponaučení pro všechny.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-17 06:59:27

Vážený pisateli,myslím že chování pana šebka není vůbec jako chování uražené milenky,spíš ho chápu jako snahu,poukázat na nedostatky na radnici a odezvu na způsob jejich řešení.
Co se týče teplé sesle,mám dojem,že se v té sesli mnoho neohřál,zařizoval spoustu věcí v terénu a zřejmě čerpal i poznatky pro další řešení.Oni spolu s Malíkem byli na obci vidět.Vzpomeňte zelenou Š 120 jezdící v kasárnách třeba i sobotu nebo v neděli.
Myslím,že k využití seslí,vychází v současné době daleko více,neboť jsou naši představitelé vidět především na kulturních akcích pořádaných kulturní komisí.
A ještě jeden rozdíl,i když jste použil
určitého přirovnání a termínu sesle,pan Šebek se neurazil a komunikuje dál.Nejde mu o jeho ego,ale o věc.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 17:51:36

Nevyjadřuji se k žádnému článku, ale k tomu nepořádku, co je v Klecanech - Sídliště, před domem č. 371, v blízkosti dětského hřiště. Tento pozemek je města, ale to dělá, jako když to nevidí. Rozježděné zelené plochy, auta parkují na trávníku, po chodníčku pro chodce, který vede od kontejnérů k domu č. 371 jezdí auta, parkují tam a bláta je jako na poli, zelená prostranství se už ztrácejí pod rozježděným blátem a po chodníčku ani silnici se nedá vůbec chodit.Jak může MÚ povolit parkovat na zeleném prostranství??????? Střed Sídliště hyzdí pouze pozemek MÚ, protože majitelé domů udržují své okolí v čistotě.
U tohoto zabahněného, neupraveného místa je také dětské hřiště, pískoviště, které si však "pejskaři" pletou se psím WC. Nad tím se také zavírají oči, jako nad celkovou problematikou psů - hromádky, pobíhání psů bez vodítka, atd

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-06 06:29:38

Víte, je jednoduché vydávat OZV města,a vykašlat se na dohled jejich plnění.Pak to vypadá tak, jak popisujete.Připadá mi,jako by město nemělo přestupkovou komisi.Co vlastně dělá tato komise,neřeší přestupky,které jsou uvedeny?Kdyby se náhodou
přišli podívat do míst tebou zmíněných,zjistili nějaký přestupek,stejně
by nic neudělali a mohli.Je lépe být pasivní,
počkat si, jestli náhodou nějaký občan nepodá oznámení a pak teprve něco řešit.
Proč dělat sankce z vlastní iniciativy proti občanům co činí přestupek,když pak není možné říci ,a odvolat se na oznamovatele.
Už to ,kdyby si náhodou přečet některý z členů přestupkové komise,tento váš příspšvek ,může být oznámením,jevšak třeba vůle věc prověřit a řešit.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Tuhý Bobek - neregistrovaný - 2009-03-05 18:51:11

Pejskaři si pletou s psími WC celé Klecany, nejen dětské pískoviště na sídlišti!!! Projděte se podél betonového plotu od stánku zeleniny na Přemyšlení, je tam dobrá stovka hoven - velká, malá, řídká i tuhé bobky a všechny tyto pejskařské dárečky již netrpělivě čekají na komunální vysavač Otík, až si na nich pochutná...Možná až spočítají jak dlouho trvá a kolik stojí úklid, tak zdraží psí poplatky. Pak by snad mohlo v Klecanech ubýt psů tím pádem jejich hoven. Možná však neukáznění majitelé jsou z řad těch bohatých, co mají psa jako ozdobu a neohnou se pro to hovno a neohnou.... Jinak to prostranství na sídlišti před "L" bytovkou je spolu s převoznickým chlívkem další městskou ostudou - to není o vysněných milionech z fondů EU, zde žádné alibi liknavosti města neobstojí.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-06 06:40:58

Tuhý Bobku,ještě jsem neviděl,že by někdo z městských pracovníků manipuloval s psím exkrementem.Zdražit poplatky to jim šlo rychle.
Na základě ohlasu na zdražení nakoupili koše,
kamse hodí vše,pytlíky,který se rozhazujou po prostranství,Otíka kterýho nikdo neviděl v akci.Stav věci - psích exktrementů je naprosto stejný,jakoby se nedělo nic.Zdůvodněné zdražení bylo na nic.(možná si někdo z poplatků
zahrál florbal)Nyní je přechodné období zima- jaro,a nezbývá než čekat,až se exkrementy rozloží nebo je zaroste tráva.Pak to bude OK.
Chce to pohodu a klídek.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-06 07:29:43

"Pohodu a klídek" - to jste adresoval pracovním četám městského úřadu ?

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-06 11:09:16

Ne, to jsem charakterizoval současný přístup k věci.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: mares-v - neregistrovaný - 2009-03-04 16:55:41

... Rekonstrukce účetnictví za rok 2007 je odhadnuta cca na 200 tis. Kč...

to nikoho nezaráží? Za 200 000Kč se toho dá hodně udělat a ne lepit díry za něčí neschopnost. Kdo je ve finančním výboru? Kdo je v kontrolním? To prostě jedna účetní si dělá rok co chce, je placena, nikdo nic nekontroluje a pak město musí opět zaplatit 200 000Kč na rekonstrukci? Kdo za to nese odpovědnost?

Ad rozpočet. Na jednom zasedání Zastupitelstva pan Němeček hrdě prohlásil, že rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. V tuto chvíli město hospodaří se ZTRÁTOU 2,4MIL KČ!!!! A je úplně jedno, že to pokryjete z rezerv minulého období. Město žije na dluh, nikdo nekontroluje tok VEŘEJNÝCH financí. Pánové a paní Zatupitelé a členové výborů - CO PROSÍM DĚLÁTE? Není čas se hrdě přihlásit k odpovědnosti a rezignovat? Problémy s účetnictvím nejsou jen za poslední rok, problémy jsou od nástupu nového vedení města!

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 17:53:58

Ono je asi zbytečné něco psát, protože MÚ tyto články stejně ignoruje.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-06 09:12:13

K tomuto článku můžete vložit svůj komentář je
psáno v záhlaví,i oni mohou a nemusí věc okomentovat.Pokut nemají sebemenší důvod,nekomentují, třeba i s názory souhlasí.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 06:46:57

Dobrý den pane Mareš,já osobně nevím,co si představit pod pojmem "rekonstrukce účetnictví".Účetnictví na obci přece musí mít nějaký základ a mnění se s přicházejícími nověvzniklými zákony které musí účetní, s jejich účinností "uvádět do života".Tak že je to věc průběžná.
Připadá mi,že nějaké nesrovnalosti v účetnictví se zde snaží napravit jakousi akcí
- rekonstrukcí,která nese další náklady,aniž by se odhalilo ,kde se stala chyba a našel se viník,který by měl vše napravit.
Tak to jde do ztracena,a město vydá 200 000Kč
na rekonstrukci.Tyto peníze lze chápat jako peníze na odsrtranění škody,která vznikla
určitou činností určitých osob a měly by z toho být vyvozeny důsledky.Tak že pane Mareš,
zaráží a chtělo by to nezávislý audit na celé účetnictví a hospodaření.Sami by pak dokázali jak to dělají dobře.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: mares-v - neregistrovaný - 2009-03-05 09:37:06

Pokud si projdete zápisy, proběhla kontrola z Kraje již 2x a vždy se špatným výsledkem. Když se podíváte na schvalování účetnictví ZMě, je opoždění oproti zákonu vždy několik měsíců. Finance na městě rozhodně nejsou v pořádku. A úřad mlčí a mlží.

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 11:26:06

Tady by si měli vzít příklad v postupu při řešení bývalé ředitelky základní školy,
poslat inspekci a vyměnit.Také byly dvě inspekční zprávy se špatným výsledkem.A už to jde.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 13:01:48

vyměnit a vyplatit odstupné...

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-05 13:54:30

A to co nejrychleji.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-03 11:32:29

Dobrý den,
Jarmila Brožová připomněla, že už dávno navrhovala, aby město mělo tajemníka, který by se zabýval přípravou podkladů pro starostu a studiem zákonů a vyhlášek.
Pracuje li někdo ve státní správě,musí se sám zabývat výše uvedenou činností.Dokonce bych si dovolil říci,že by měl znát základní zákony ještě dříve,než nastoupí do pozice a nezná li je,neměl by se nechat volit, nebo alespoň tu pracovní pozici nevykonávat.Oni jsou lehká politická rozhodnutí,ale je otázka ,zda jsou v souladu se zákonem.Proto by každá strana měla při volbách nabídnout nejen program,ale i fundované lidi.Bývalé vedení města nemělo tajemníka a šlo to.Nemyslím,že navyšování pracovníků udělá pořádek,třeba ten skladník,kterého navrhuje paní Brožová.Přeci uvedený materiál musí být u někoho evidiván,
a u něj přechováván.Je to o hmotné zodpovědnosti a přístupu osob jímž je materiál svěřen,né o další pracovní síle.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-03 15:37:39

Také si myslím, že nebudou tajemník či skladník spásou Klecan, jde o to si věci umět organizovat a postupovat odpovědnost s eventuelním finančním ohodnocením dotyčných. Nic víc, nic míň. Po skladníkovi a tajemníkovi by totiž mohlo město uvažovat ještě přijmout vedoucího tajemníka a vedoucího skladníka...

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-03 11:16:38

Zabezpečení areálu Dolních kasáren - nabídka NEXT
Budou mít přístup do průmyslové zóny obyčejní lidé bez čipové karty?Jakou měrou se podílí firmy jimž je majetek střežen?Co až půjdu do domu s pečovatelskou službou?

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-03 11:10:59

K vyřezávání náletových dřevin v okolí potoka Klecánek - Kdysi dávno,jsme si jako děti chodili hrát právě do tohoto údolí,po mnoha letech jsem tudy prošla a byla to hezká procházka.Udivuje mě však,že v místech´,kde byly oploceny vrty studen,již žádné oplocení není,cestička vede přes tento pozemek a bývalé budovy se zařízením jsou zcela dostupné a jsou z nich rujny.Nemáte též za to,že by se měly tyto ojekty zabezpečit?

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Odpad - neregistrovaný - 2009-03-03 06:47:50

Vážení přátelé,již několikrát jsem zde oslovil pana Němečka s otázkou,kdo patí likvidaci odpadu shromážděného ,dá se říci každodenního ,před sběrným dvorem,pocházejícího od různých firem,živnostníků,kdo platí likvidaci lednic a elektrospotřebičů zde navežených ,kdy náklady na likvidaci jsou již zahrnuty v ceně při zakoupení nového výrobku.
A nic.Proto již neoslovuji výše uvedenou osobu,neboť na odpovědi asi není vybavena,
ale ptám se ostatních z vedení města,nebylo by lepší zvolit jiný sistém ve sběrném dvoře?
V okolních městech,třeba v jednotlivých částech Prahy,nebo i v Kralupech,odebírají odpad zadarmo a na základě trvalého bydliště
v OP.Tak se nemůže stát,že se zde likviduje odpad odjinut a od třeba stavebních firem ze satelitu.Nestálo by za to změnit způsob a znemožnit odkládání před dvůr čehokoli od kohokoli?Domnívám se totiž,že tuto likvidaci platí právě občané z poplatků z popelnic.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Svoz KTO - neregistrovaný - 2009-03-03 06:25:56

Nejspravedlivější svoz KTO pro občana byl tehdy kdy,po naplnění popelnice na ni zavěsil visačku zakoupenopu na úřadě a popelnici nechal vyvézt.Nebyl žádný problém co s napůl zaplněnou popelnicí,nebyl žádný problém s počty občanů na jednu nádobu.Je správná ,že si firma eviduje počty popelnic ,které vyveze,Bylo by správné aby měl občan volbu,kdy popelnici nechat vyvézt.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-03 06:19:38

Je vzláštní,že pro Pravý Hradec chcete: V budoucnu hledat objekt, který by byl blíž středu obce,a Dům s pečovatelskou službou klidně umístíte do průmyslové zÓny.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-03-02 16:55:07

K doplnění příspěvku pana Kuchty mohu uvést, že pro svolání zasedání Zastupitelstva města bylo 6 členů ZMě. Tento údaj se nějak "vytratil" ze zápisu. Starosta měl povinnost ze zákona(zák. č. 128/2000 Sb.,§ 92,odst. (1) nové zasedání svolat. Tato povinnost je ostatně zakotvena i v Jednacím řádu zastupitelstva, který je vedením porušován neustále. S Vaším hodnocením bez výhrad souhlasím.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-09 19:09:26

Pane Šebku koukám že se stále nedokážete smířit s tím že už nesedíte na teplé sesli prostě jste prohráli volby, většinu má někdo jiný a tak vás demokraticky přehlasuje, jen mi zaráží se chováte jak uražená milenka ve svých letech byste to měl brát s přehledem.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: Kuchta, člen ZM - neregistrovaný - 2009-03-02 11:49:21

zasedání ukázalo, že Rada ani uvolnění funkcionáři přípravě a programu ZM nevěnují patřičnou pozornost a navíc nerespektují příslušná ustanovení Jednacího řádu ZM. To způsobuje, že jednání končí v pozdních hodinách, že se ho nezúčastňují občané, že Zpravodaj slouží pouze záměrům redakční rady a úzkému okruhu "známých" a méně vydavateli. Příkladem opaku může být na př. Zpravodaj sousední Odolená Vody.
V zápise chybí, že "ZM neschválilo návrh na nové jednání zastupitelstva do 21 dnů". A tak za 3 měsíce bude opět 60% programu o informacích, protože názory občanů (z internetu), ale i členů ZM (byť z opozice) jsou pro vedení města asi nežádoucí. To totiž ví, že rozhoduje většina.
Necítím se poražen, ale stylem práce lidosprávy v Klecanech podveden.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-04 06:50:33

Dobrý den,to co tady čtu mě vůbec netěší,zdá se, že nejvyšší pánové z vedení města, po asi dvouleté činnosti neznají své povinnosti a zákony,to je smutné a nebo tak činí účelově,a
to by bylo ještě smutnější.
Myslím,že starostování je práce jako každá jiná,každá se má dělat poctivě a ukládá li něco jednací řád nebo zákon má tak být činěno.Nebo je skutečně porušování zákonů národním sportem"jak tu někdo napsal"To by ale hraničilo s arogancí.

Odpovědět

Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-02 07:01:01

k BODU 13,
Vážení přátelé,kdysi dávno, některé zastupitelstvo instalovalo před úřadem zákazovou dopravní značku - zákaz odbočení
vpravo a na náměstí se vjíždělo od zhora až druhou ulicí.Po nástupu nového zastupitelstva došlo k mnoha změnám v místní úpravě silničního provozu a uvedená značka byla odstaněna.Stačí pouhý pohled z okna obecního úřadu,a každý přijde na to,
že tam měla nějaký smysl.Jsou tam totiž vyvrácené a rozježděné segmenty stružky,která měla odvádět povrchovou vodu do kanalizace.Tuto stružku ničí zejména autobusy,které tudy jezdí.
Vám to nevadí?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 16.2.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-03-08 01:54:41

Ne.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.