Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Usnesení ZMě 4.6.2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 4.6.2008

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,
které se konalo dne 4. června 2009

za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

        
1. Rozšířený program zasedání

2. Průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. J. Bendl, Ing. Z. Malík, Z. Šebek

4. Ověřovatele zápisu: V. Kuchtu a J. Medka

5. Závěrečný účet za rok 2008, vykazující hospodářský výsledek ve výši 371.076.- Kč s výhradou a přijímá nápravná opatření a způsoby odstranění nedostatků

6. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2009 v předloženém znění

7. Limity pro stanovení změn v území (etapizaci) k zapracování do návrhu ÚP Klecan takto:

1. etapa – bez omezení, předpoklad využití do roku 2020
2. etapa – po využití 80% ploch 1. etapy, ale ne dříve, než v roce 2020
3. etapa – po využití 80% ploch 2. etapy, ale ne dříve než v roce 2030

8. Požadavek ZŠ a MŠ  na pokrytí nutných nákladů pro fungování školy ve výši 1,310.000.- Kč s tím, že náklady budou pokryty z hospodářské činnosti (kap. 311)

9. Pořádání 4. ročníku Dne DSO Dolní Povltaví v roce 2010 v Klecanech

10. Prodej části pozemku p. č. 626/28 v k. ú. Klecany označený v oddělovacím plánu jako pozemek p. č. 626/60 o výměře 7 m2 manželům Daně a Karlovi Hořánkovým, K Sídlišti 397, Klecany, za cenu 410.- Kč/m2

11. Částku 237.000 .- Kč na činnost TJ Sokol Klecany v roce 2009 z hospodářské činnosti města (kap. 3419)

12. Pokračování   dosavadní spolupráce s Obecní policií Zdiby

13. Starostu Ivo Kurhajce jako delegáta na valnou hromadu DSO Svazu měst a obcí VKM, a. s. a jako náhradníka místostarostu Ladislava Němečka

14. Pokračování zasedání ZMě po 22.00 hodině

15. Závěrečný účet  a výsledek hospodaření DSO Dolní Povltaví za rok 2008

16. Navýšení ceny na vybudování zabezpečení Dolních kasáren na částku 533.057.- Kč


II. REVOKUJE:
        
 1. Bod I/1 usnesení ZMě ze dne 2. 12. 1999
          
III. UKLÁDÁ:
        
1. K nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření města Klecany, IČO 00240290 za rok 2008:

    I. Vedení města a Finančnímu výboru vypracovat zprávu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., s uvedením termínů, kdy budou tato opatření uskutečněna (§ 13 odst. 2 citovaného zákona). Zodpovídá starosta města
   II. Vedení města – zajistit předání této zprávy přezkoumávajícímu orgánu v zákonné lhůtě, t. j. do 19. 6. 2009. Zodpovídá starosta města
III. Ve lhůtách, uvedených v bodě I. podat přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Zodpovídá starosta města
IV. Zprávu o splnění bodu I. a II. předložit na nejbližším zasedání ZMě. Zodpovídá starosta města

2. Předat písemnou informaci starosty města pro KÚ o přijetí opatření k nápravě chyb v písemné formě všem členům ZMě. Zodpovídá starosta města

3. Vedení města – pokračovat v jednáních s komisí ZMě a TJ Sokol Klecany na dořešení vlastnictví budovy Sportklubu. Termín – do příštího zasedání ZMě

4. Starostovi města – připravit využití dotace na opravu pomníku V. B. Třebízského

5. Vedení města – pokračovat v jednání s Archeologickým ústavem AV Praha a  Stavebním úřadem Klecany ve věci odstranění důsledků stavební činnosti v lokalitě Na Hradišti

IV. BERE NA VĚDOMÍ:
        
         1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2008
         2. Zprávu o plnění usnesení ZMě předloženou starostou města
         3. Zprávu o činnosti Rady města za II. pololetí 2008
         4. Zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany za období únor – duben 2009 v rámci smlouvy o spolupráci
         5. Zprávu o valné hromadě VKM, a. s.
         6. Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM, a. s.
         7. Poskytnutí dotace z programu FROM 538/2009 ve výši 7,113.680.-Kč, schválenou ZStř. Kraje dne 25. 5. 2009
         8. Zprávu o kontrole VHP v provozovnách na území města Klecany
         9. Zprávu o doplnění uličních štítů
         10. Odstoupení od projektu Lesoparku Klecany


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Jiří Bendl, Ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek

Usnesení bylo schváleno všemi 13 hlasy přítomných zastupitelů


Ověřovatelé: Václav Kuchta, Jiří Medek

Ivo Kurhajec                                        Ladislav Němeček
   starosta                                               místostarosta
 

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.