Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 24. září 2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 24. září 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 24. září 2009

4.11. podal Zastupitel Kuchta námitku k zápisu a následně byl zápis upraven dle rozhodnutí ZMě ze dne 10.12.2009

PŘÍLOHY

Námitka p. V. Kuchty -  namitka 24_9_09.pdf
Návrh ověřovatele Z. Šebka - NAMITKY 24_9_09.doc  schválený ZMě 10.12.2009. V textu vyznačeno červeně

Příloha k zápisu -  prilohy24_9_09.pdf

 

(Zahájení v 18.16 hodin.)

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na  úřední desce Městského úřadu  od 11. září 2009.  Podle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva,  zasedání je  usnášeníschopné.

Omluveni M. Lemon, J. Busch, ing. Malík.  (Přítomno 8 občanů).

Hlasování bude v pořadí: PRO NÁVRH  - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL SE.

Zapisovatelka  Hana Smolíková.

Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozšířený program:

      1.  Schválení programu ZMě
      2.  Kontrola usnesení minulého ZMě
      3.  FROM přijetí dotace
      4.  Rozpočtové opatření č. 4
      5.  Odprodej akcií - RWE
      6.  Návrh pana Kuchty
      7.  Zpráva o činnosti RM za 1. pololetí 2009
      8.  Nové názvy ulic
      9.  Vydržení pozemků: Alena Droppová a manželé Minářovi
    10.  Valná hromada ČS. a.s.
    11.  Informace - škola
                            - dětská hřiště
                            - sídliště
                            - NEXT zabezpečení kasáren
                            - kanalizace Klecánky
    12.  Diskuze
    13.  Schválení usnesení
    14.  Závěr

             

1.  Schválení programu

K návrhu programu nebyly připomínky. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje tento navržený program ?

Hlasování:  12 - 0 - 0. Schváleno.


Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování: 12 - 0 - 0.  Schváleno.


Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: Ing. Jiří Bendl, Ing. Jan Pinc a Daniel Dvořák.

Hlasování: 12 - 0 - 0. Schváleno.


Hlasovalo se o starostově návrhu na dva ověřovatele zápisu: ing. Zdena Lahodová a
Zdenek Šebek.

Hlasování:  12 - 0 - 0 . Schváleno.


Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do deseti dnů a uložen k nahlédnutí na Městském úřadě. Zároveň byl umístěn na internetové stránky města. Nebyly proti němu podány žádné námitky.

2. Kontrola usnesení minulého ZMě
Starosta přečetl  plnění  úkolů  ze ZMě  13. července 2009.

- částka 250 000,- Kč byla po podpisu darovací smlouvy zaslána na konto obce Hodslavice
- OZV č. 3/2009 byla po vyvěšení na úřední desce zaslána na MV a FÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
- k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2008 - byla vypracovaná zpráva odeslána na KÚ dne 17. června 2009, zpráva je součástí podkladů k tomuto jednání  
- vedení města nebylo vyzváno k jednání žádným z členů komise


Dále pan starosta předložil návrh financování restaurování Pamětního kříže V.B.Třebízského na pozemku par.č. 626/1 v k.ú. Klecany (před kostelem). Rozpočet byl upraven na částku 227.810,- Kč včetně 9 % DPH.

Tabulka:    40. 000,- Kč   dotace Středočeského kraje
                    4.500,- Kč    spoluúčast města Klecany
                   90.000,- Kč    poplatek za výkopy IMM ASTRA s.r.o.
                   50.000,- Kč    dar od Lomu Klecany (3319 ost. zál. kultury)
                   33.000,- Kč    částka za nekonané volby ( § funkčního třídění 6114)
                   10.310,- Kč    z kapitoly (3319 ost. zal. kultury)

Pokud bude částka  227.810,- Kč schválena zahájí akademický sochař Vojtěch Adamec restaurátorské práce na pomníku. Farář Pavel Kuneš byl požádán, aby zjistil poslední termín rekonstrukce pomníku. V záznamech archivu Národního památkového ústavu byla prováděna poslední oprava na tomto pomníku v roce 1983. V roce výročí V.B.Třebízského je příležitost využít nastalé situace ke kladnému rozhodnutí o opravě.
Schválení  restaurování Pamětního kříže V. B. Třebízského v ceně   227.810,- Kč včetně 9 % DPH.

Hlasování:  9 - 0 - 3  (Z. Kudláčková, M. Kříž,V. Kuchta)  Schváleno.


K bodu 5) ze 4. 6. 2009  seznámil pan starosta přítomné s jednáním, které proběhlo 23.6.20009 mezi AV ČR a MěÚ Klecany, SÚ Klecany, p. Bedáněm a p. Svobodou ohledně odstranění důsledků stavební činnosti v lokalitě Na Hradišti. Protokol  z jednání je k nahlédnutí. Dále proběhlo dne 16.7. jednání na místě za přítomnosti zástupců AV (Dr. Profantové a Dr. Kroupy) a místostarosty L. Němečka. Další jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno Stavebním úřadem Klecany na 13.10.2009.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


3.  FROM - přijetí dotace

Starosta seznámil přítomné , s dotací z KÚ Středočeského kraje z programu FROM , která byla na účet Města Klecany připsána dne  7.9.2009. Finanční částka z KÚ Střed. kraje z programu FROM na opravy komunikací ( § funkčního třídění 2212) v částce 6 958 165,- Kč a na vybudování VO v ulici v Mexiku ( § funkčního třídění 3631) v částce 155 515,- Kč. Celková výše dotace činí  7 113 680,- Kč, která bude doplněna spoluúčastí města Klecany v částce 420 064,- Kč ( § funkčního třídění 2212).

Schválení přijetí dotace poskytnuté KÚ Středočeského kraje z programu FROM 538/2009 ve výši  7 113 680,- Kč.

Hlasování:  11 - 0 - 1 ( Z. Šebek)


4.  Rozpočtové opatření č. 4

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4. V. Kuchta řekl, že své námitky  předal pí. Kudláčkové, rozpočet neodpovídá o 260 tis. v § 2212 než bylo uvedeno v tabulce. K tomu ing. Bendl uvedl, že on chybu nevidí a vyzval V. Kuchtu k upřesnění.

R. Skřivánek přiznal, že v § 2212 a v § 4131 mohl udělal chybu a tím vzniknout tento schodek. Vše překontroluje a případná chyba bude opravena. Po diskuzi  I. Kurhajce, R.Skřivánka a V.Kuchty byly R. Skřivánkem vysvětleny skutečnosti, které vznikly v rozpočtu.

Z. Kudláčková sdělila, že takto upravený rozpočet byl předložen a projednán na FV. FV doporučuje toto  předložené rozpočtové opatření  č. 4  Zastupitelstvu města ke schválení.

Kdo je pro schválení  Rozpočtového opatření č. 4, tak  jak bylo předloženo .

Hlasování :  9 - 1 (V. Kuchta) - 2 (J.Brožová, Z. Šebek).  Schváleno.


5. Odprodej akcií RWE Gas International B.V.

Starosta přečetl návrh společnosti RWE Gas International B.V., který je hlavním akcionářem Středočeské plynárenské, a.s. Hlavní akcionář poskytuje protiplnění minoritním akcionářům ve výši 7.327,- Kč za jednu akcii společnosti Středočeská plynárenská, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřená výše tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem a schválena Českou národní bankou. Město Klecany vlastní 382 akcií.
Vedení města předkládá návrh na odprodej 382 akcií v celkové výši 2 798 914,- Kč.

Kdo je pro schválení odprodeje 382 akcií společnosti RWE Gas International B.V. v celkové hodnotě 2 798 914,- Kč.

Hlasování:  11 - 0 - 1 ( Z. Šebek).  Schváleno.


6. Návrh pana Kuchty

Starosta požádal pana Kuchtu o přednesení svého návrhu. V. Kuchta řekl, že  návrh na zrušení uvolněné funkce místostarosty  podal  písemně a nemá
co by k tomu více dodal  ( dopis v příloze k zápisu).

J. Medek dal protinávrh - nerušit funkci místostarosty před koncem volebního období, zatím nemáme nikoho vhodného , kdo by nastoupil na funkci tajemníka. Tajemník se musí do funkce samozřejmě zapracovat a  seznámit se  s problematiku na úřadě.

Po diskuzi D. Dvořáka, M. Kříže, ing. Lahodové a Z. Šebka se došlo k závěru, že nebylo schváleno přijetí tajemníka na MěÚ. Uvažovat o funkci tajemníka na příští volební období. Starosta upozornil, že pro města je ze zákona o obcích tajemník povinný.

opravené znění dle námitky V. Kuchty

K tomuto bodu v diskuzi vystoupil J. Medek. Navrhl zachovat funkci uvolněného místostarosty  do konce tohoto volebního období.
V reakci na tu část dopisu, kde p. Kuchta doporučuje ustavení funkce tajemníka MěÚ pan Medek uvedl, že město nemá na tento post žádného vhodného kandidáta.

V diskuzi ke zřízení funkce tajemníka MěÚ vystoupili D. Dvořák, M. Kříž, Z. Lahodová, Z. Šebek a starosta města. Ten ve svém příspěvku konstatoval, že Město Klecany má mít tajemníka  MěÚ. Tato povinnost je zakotvena v zákonu o obcích. 

Hlasovalo se o zachování stávající uvolněné funkce místostarosty.

Kdo je pro zachování  uvolněné funkce místostarosty.   

Hlasování :  8 - 1 (V.Kuchta) - 3 (Z. Šebek, ing. Lahodová, J.Brožová).  Schváleno.


7.  Zpráva o činnosti RM  za I. pololetí 2009

Z. Kudláčková:  vypracovala zprávu z činnosti  RM za I. pololetí , která byla předložila  zastupitelům. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. J. Brožová poděkovala, za kontrolní výbor, že byla ulehčena práce KV.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


8. Pojmenování a přejmenování ulic

Místostarosta: s nárůstem výstavby je nutné u nově vybudovaných domů uvádět úplnou adresu. Bylo zjištěno, že máme  pojmenované dvě ulice V Zátiší. Jednu v Klecánkách a jednu v Klecanech u háje. V Klecánkách je ulice zaregistrovaná v evidenci matriky. Ulice v Klecanech  nikde zaevidovaná není. V zátiší navazuje na komunikaci U Háje a je široká 8 m, jsou v ní vedeny inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že v této ulici nemá nikdo hlášený trvalý pobyt, navrhujeme pojmenovat tuto část ulice U Háje, protože na tuto ulici navazuje a dojde tak pouze k prodloužení ulice U Háje.      

Dále předkládáme návrhy na nově vybudované ulice, do některých se již začali  obyvatelé přihlašovat.  Jde o lokalitu u Horních kasáren u bytovek Astraparku. Zde je přihlášeno zhruba kolem 50 obyvatel, jenže investor teprve nyní dodal skutečný stav, jak tam bude ulice probíhat a žádá o pojmenování. Návrh investora byl dodán zastupitelům v materiálech. Součastně s ní by bylo vhodné určit název i příjezdové komunikaci vedoucí podle zdi Horních kasáren ( návrh U KASÁREN , ZA KASÁRNAMI).

Dále pod Horními kasárnami  navrhujeme prodloužit název ulice Dolní kasárna. I zde se již několik obyvatel přihlásilo.

Další ulicí je nyní budovaná komunikace mezi touto ulicí a ulicí Topolová návrh  POD KASÁRNAMI , SPOJAŘSKÁ ). Navrhujeme držet se názvů, které mají něco společného s kasárny, nebo s vojáky, případně vycházet z historických názvů těchto lokalit, protože pak i člověk,  který nezná přímo, o kterou ulici jde, logicky odvodí, že to bude patrně někde v této lokalitě.

Hlasování proběhne ke každému návrhu zvlášť.

Kdo souhlasí s názvem ulice  U HÁJE  (prodloužení stávající komunikace -místo V Zátiší).

Hlasování: 12 - 0 - 0.  Schváleno.


V  ASTRAPARKU, U  ASTRY,  K  ASTRAPARKU

Od obyvatel přihlášených z bytů  Astry byl dán protinávrh na ulici  V HONECH, vzhledem k tomu, že je na této adrese přihlášeno více než 50 občanů.

Kdo souhlasí s  protinávrhem  zachování  stávající komunikace  V  HONECH  (rozšíření stávající komunikace.

Hlasování:  11 - 0 - 1 ( L. Němeček).  Schváleno.


ZA  KASÁRNAMI

Kdo souhlasí s názvem ulice  ZA  KASÁRNAMI .

Hlasování:   12 - 0 - 0.  Schváleno.  


DOLNÍ  KASÁRNA  ( prodloužená stávající komunikace )

Kdo souhlasí s názvem ulice  DOLNÍ  KASÁRNA.

Hlasování:  10 - 0 - 2 (V. Kuchta, ing. Lahodová).  Schváleno.


SPOJAŘSKÁ                                              

Ing. Bendl dal protinávrh na název ulice  U  KASÁREN.

Kdo souhlasí s protinávrhem  a  s názvem ulice  U  KASÁREN.

Hlasování:  5 - 0 - 7 (ing. Pinc, Z.Kudláčková, M.Kříž, I.Kurhajec, J.Medek, J. Brožová, ing.Lahodová).  Neschváleno.


Kdo souhlasí s názvem ulice  SPOJAŘSKÁ.

Hlasování :   9 - 0 - 3 ( Ing. Bendl, Z. Šebek, V. Kuchta).  Schváleno.

Plánek se zakreslenými ulicemi je přílohou k zápisu.

9.  Vydržení pozemků  Aleny Droppové a manželů  Minářových

Starosta předložil věc  vydržení pozemků, které v dobré víře užívají více než 10 let. U Aleny Droppové jde o část pozemku v majetku Města Klecany par.č. 91 o výměře 17 m2 zastavěnou domem č.p. 53. Paní Droppová  zdědila pozemek i s domem v roce 1989. Pozemek byl v té době oplocen tak, jak je nyní. V dobré víře, že se jedná o její majetek od této doby užívá. Nyní při zaměření pozemku ke kolaudaci přístavby jejich domu se zjistil tento stav. Podle Občanského zákoníku § 134 vydržení nastává. Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost a po dobu deseti let, jde-li  o nemovitost.

Oprávněným držitelem je ten, kdo má věc v držbě a během držby je v dobré víře, že mu věc patří. K nabytí vlastnictví tedy dochází automaticky ze zákona uplynutím  lhůty.

Nejjednodušší způsob řešení je, když subjekt, který je zapsán jako dosavadní vlastník, dosvědčí, že k vydržení opravdu došlo a že ke změně vlastníka nemá námitek. To lze řešit společným prohlášením původního vlastníka současného držitele, například smlouvou o narovnání.

Pokud má původní vlastník výhrady, může se oprávněný držitel obrátit na soud a požádat jej, aby konstatoval, že došlo k vydržení. Pokud je možná dohoda, je zbytečné se obracet na soud.

Po diskuzi  M. Kříže, J. Brožové a V. Kuchty se přistoupilo k hlasování.

Doplnění zápisu dle nátirky V. Kuchty

V diskuzi vystoupili M. Kříž, J. Brožová a V. Kuchta, který měl následující dotaz: Ve kterém roce a při jakém stavebním řízení se poprvé na nesrovnalosti přišlo. To přece nemohlo vzniknout až v roce 2009 při žádosti o kolaudaci přístavby. Již při vydání stavebního povolení museli účastníci řízení vědět a odsouhlasit, že přístavba bude realizována na pozemku města. A to jak odpovědný pracovník stavebního úřadu, tak zástupce města.

Další diskuze nebyla, předsedající dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Kdo souhlasí se sepsáním smlouvy o narovnání pozemku s paní Alenou Droppovou?

Hlasování:  11 - 0 - 1 ( V. Kuchta).  Schváleno.


Starosta: podobná situace nastala u manželů  Oldřicha a Zdenky Minářových, kteří vlastní pozemek par.č. 311/1, který koupili v roce 1990. V letošním roce při opravě plotu a s tím přeměřením pozemku zjistili, že celou dobu od roku 1990 mají zaplocenou část pozemku par. č. 306/3, který je v majetku Města Klecany.  Vznikl při zaměření geometrickým plánem, který v dobré víře užívají. Měřením bylo zjištěno, že se jedná o 90 m2.

Kdo souhlasí se sepsáním smlouvy o narovnání  pozemku s manželi Oldřichem a Zdenkou Minářovými.

Hlasování:  10 - 0 - 2 (J. Brožová, V. Kuchta).  Schváleno.


10.  Valná hromada České  spořitelny, a.s.  

Starosta seznámil zastupitele s dopisem Představenstva společnosti Č.S., a.s. o pořádání Mimořádné valné hromady, která se koná 7. října 2009. Vedení města navrhuje delegovat starostu  Ivo Kurhajce a náhradníka Ladislava Němečka.

Kdo souhlasí s delegováním na Mimořádnou valnou hromadu Č.S., a.s. starostu Ivo Kurhajce a náhradníka místostarostu Ladislava Němečka.

Hlasování:  12 - 0 - 0.  Schváleno.


11.  Informace 

a)  - Základní škola     

Starosta: v červenci byly zahájeny práce na opravě tělocvičny , které jsou v současné době dokončovány. Po skončení prací dojde k předání opravené tělocvičny vedení školy. Byla provedena oprava sociálního zařízení, vybudování sprch v šatnách, výměna dveří, dlažeb, obkladů, oken a vchodových dveří ve všech pavilonech, výměna protipožárních dveří ve čtyřech pavilonech. Jako vícepráce se provedlo otevření teplovodního kanálu a jeho následné zaizolování potrubí, oprava topení, výroba mříží v prostoru ukládání nářadí, odvětrání v jedné sprše, a opravy soklů novým nátěrem. Zastupitelé jsou srdečně zváni na slavnostní předání. Termín bude zveřejněn.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


b)  -  dětská hřiště

Starosta seznámil přítomné s dokončovacími zemními pracemi na hřištích. Celková cena činí 605.589,- Kč a byla hrazena z dotace od Letiště Praha - Ruzyně, které poskytlo 600.000,- Kč, zbytek 5.589,- uhradilo Město Klecany. Na hřištích je vyvěšen provozní a návštěvní řád.  

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.       


c)  -  sídliště

Starosta informoval, že došlo k úpravě  parkování a výměně povrchu na komunikaci před domy č.p. 369 a 371. Zároveň se upravilo kontejnerové stání a chodník ke škole. Celý prostor bude osázen zelení ve spolupráci s nadací Partnerství  - grant  Strom života , o.s. Pravý Hradec a občany Klecan.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


d) NEXT zabezpečení kasáren

Starosta:  firma NEXT dokončila práce a  celý systém  je v  provozu . Obsluhu provádí tři  zaměstnanci v nočních a víkendových směnách. Navýšení ceny bylo způsobeno položkami, které jsou součástí vyúčtování. Celý systém zabezpečení byl zahrnut do pojistky Dolních kasáren. Rozšíření smlouvy navýšilo platbu o 6 073,- Kč.

Zároveň jsme nechali upravit smlouvu s pojišťovnou Alianz  na platbu 1x ročně. Tím nám bude výše platby oproti čtvrtletním platbám, snížena celková cena zhruba o 8.000,- Kč . K tomu dojde od 1.1. 2010. Vedení města děkuje správci  Dolních kasáren panu Otto Herdicsovi  za  velký podíl na realizaci celého projektu.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


e)  -  kanalizace Klecánky

Starosta informoval o odstranění  všech závad a dodání chybějící dokumentace  Odboru životního prostředí  MěÚ Brandýs nad Labem –Stará Boleslav jako příslušného vodoprávního úřadu  bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k tomuto vodnímu dílu . Vedení města vyzvalo Středočeské vodárny a.s. k převzetí podtlakové kanalizace do správy a údržby a vypracování kanalizačního řádu města Klecan . Vedení města navrhuje  ZMě  zvážit vložení  tohoto vodního  díla  do majetku Středočeských vodáren a.s. (respektive společnosti Veolia .a.s.). Jako důvod uvádíme vysoké náklady na jeho provoz a opravy a dále umístění v zátopovém území.

Zastupitelé vzali na vědomí  informaci o převzetí podtlakové kanalizace do správy Středočeských vodáren.   


12.  Diskuze

Starosta: v pondělí  21.9.2009 byla vyvěšena vyhláška k ÚP k veřejnému projednávání.
Veřejné projednávání se uskuteční  ve čtvrtek  5.11. 2009 od 14.00 hodin  v zasedací místnosti MěÚ v  Klecanech. V. Kuchta  se zúčastnil jednání ohledně " Letiště Vodochody", které se konalo v  Kralupech  nad Vltavou.

Vypouští se :  Zastupitelům předal z  jednání  Návrh usnesení  Středočeského kraje.

Nové znění dle námitky V. Kuchty

Členům ZMě předal jako informaci „Stanovisko komise životního prostředí Středočeského kraje k danému projektu“.

V .Kuchta dále podotkl, že předal požadavek na vyúčtování Veteran rallye a ještě nedostal žádné vyrozumění.

Starosta řekl, že všechny podklady předá pan  Skřivánek  FV a  na některém z příštích jednání předloží na ZMě. L. Němeček:  vyúčtování Veteran rallye je udělané bez  dotace z KÚ, která zatím nepřišla.

Minulý týden byla podepsaná smlouva.

J. Brožová  měla dotaz, zda se bude opravovat ulice Dlouhá. L.Němeček  sdělil, že na opravu ulice Dlouhá bude udělaný projekt a pak provedena  oprava.

13.  Schválení usnesení

Starosta požádal návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení ze zasedání městského zastupitelstva. Za návrhovou komisi je přednesl D. Dvořák.
Po krátké diskuzi z řad zastupitelů dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení tohoto usnesení z dnešního zasedání ?

Hlasování:  11 - 0 - 1 ( V.Kuchta).  Schváleno.14.  Závěr

Starosta konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán, protože se už nikdo nepřihlásit o slovo.

Poděkoval zastupitelům za účast na dnešním zasedání.

(Zasedání ukončeno ve 21.22 hodin).
Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdena Lahodová, Zdenek Šebek  

 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta Č.j.: 1532/ 2009

 

Příloha:  prilohy-zme.PDF
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.