Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 4.6.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 4.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany, ze dne 4. června 2009

(Zahájení 18.18 hodin.)

Starosta Ivo Kurhajec zasedání zahájil a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o době a místě konání byla vyvěšena na úřední desce ode dne 22. května 2009. Podle prezenční listiny přítomno třináct zastupitelů (v 18.22 hod. se dostavil Ing. Jiří Bendl). Dva členové se omluvili – Miroslav Kříž a Ing. Jan Pinc. Zasedání byli přítomni hosté, účetní MěÚ Radek Skřivánek, zástupce zhotovitele ÚP Ing. Vich, zástupci TJ Sokol Klecany Josef Novák a Tomáš Bažant, zástupce Pravého Hradce Jan Holub a několik občanů.

Hlasování se provádělo v pořadí: pro návrh – proti návrhu – zdržel se. Zapisovatelkou byla Zdena Lomová.

1. Rozšířený program zasedání
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozšířený program zasedání v následujících bodech:
1.    Schválení rozšířeného zasedání
2.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008
3.    Schválení závěrečného účtu 2008
4.    Návrh rozpočtového opatření č. 2/2009
5.    Územní plán – schválení jeho etapizace
6.    ZŠ a MŠ Klecany – požadavky prací 07/2009
7.    Schválení pořádání Dne DSO Dolní Povltaví 2010
8.    Letiště Vodochody – schválení záměru mezinárodního letiště
9.    Prodej pozemků – manželé Hořánkovi
10.    Plnění usnesení zastupitelstva města v období 2006 – 2009
11.    Zpráva o činnosti rady města za 2. pololetí 2008
12.    Sportklub – komise
13.    Informace:
Smlouva o spolupráci s Obecní policií Zdiby  
Valná hromada VKM a. s.
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM
Dotace – rekonstrukce sochy V. Beneše Třebízského, pomalovaná zeď areálu Sportklubu        FROM dotace na opravu komunikací
Doplnění uličních štítů
Výherní hrací přístroje – kontrola
Závěrečný účet a hospodaření DSO Dolní Povltaví 2008
Lesopark Klecany – odstoupení od záměru
Doplnění nabídky společnosti Next – zabezpečovací systém
Ochrana archeologické památky Hradiště Klecany
Nabídka prodeje – Rychta
14.    Diskuze
15.    Schválení usnesení
16.    Závěr

 

K návrhu programu nebyly připomínky. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje tento navržený program?

Hlasování: 12  – 0 – 0 (V 18.22 příchod J. Bendla.)


Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


Hlasovalo se o starostově návrhu na tři členy návrhové komise – Ing. Zdeněk Malík,
Zdeněk Šebek, Ing. Jiří Bendl:

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


Hlasovalo se o starostově návrhu na dva ověřovatele zápisu – Václav Kuchta, Jiří Medek:

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do deseti dnů a uložen k nahlédnutí na Městském úřadě. Zároveň byl umístěn na internetové stránky města. Nebyly proti němu podány žádné námitky. V. Kuchta sdělil, že své námitky uvedl k zápisu na vebových stránkách. Bylo mu sděleno, že to není úřední postup a proto na ně nebylo ani v zákonné lhůtě odpovězeno vedením města.

Zároveň byl ověřen a vyvěšen na úřední desce opravený zápis z jednání ZMě ze 16. 2. 2009. Ani proti tomuto zápisu nebyly podány další námitky, je tedy již považován za schválený.


2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Starosta představil zastupitelům nového účetního Radka Skřivánka, jehož firma zpracovává účetnictví města od 2. 4. 2009. Poté zastupitelka Zuzana Kudláčková sdělila, že finanční výbor se dopodrobna seznámil s výše uvedenou zprávou a přijal spolu s panem účetním nápravná opatření. Některá zjištění z konečného přezkoumání za r. 2008 jsou již letos napravena a účtuje se v souladu se zákonem, ostatní jsou a budou postupně odstraňována. K odstranění nedostatků jsou uloženy dva termíny, a to do 30. 6. 2009 a druhý do konce roku 2009. Starosta: Podklady jste dostali v materiálech. Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13, odst. 1 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

K nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě zastupitelstvo ukládá:

1. vedení města a finančnímu výboru vypracovat zprávu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zák. č. 420/2OO4 Sb. s uvedením termínů, kdy budou tato opatření uskutečněna (§ 13 citovaného zákona). Zodpovídá starosta.
2.Vedení města zajistit předání této zprávy přezkoumávajícímu orgánu v zákonné lhůtě, tj. do 19. 6. 2009. Zodpovídá starosta.
3.Ve lhůtách uvedených v bodě 1 podat přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. Zodpovídá starosta.
4.Zprávu o splnění bodu 1. a 2. předložit písemně všem členům zastupitelstva na nejbližším zasedání ZMě. Zodpovídá starosta.
Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


3. Schválení závěrečného účtu roku 2008

Z. Kudláčková: Finanční výbor se zabýval na své schůzi závěrečným účtem za rok 2008 a konstatoval, že závěrečný účet vykazuje pravdivý výsledek hospodaření – 37l tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu tento závěrečný účet za r. 2008 schválit. (V diskuzi vystoupili Z. Šebek, V. Kuchta, R. Skřivánek, starosta, J. Bendl, Z. Kudláčková.)
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet za r. 2008 s výhradou a přijímá nápravná opatření k odstranění nedostatků. Kdo schvaluje toto znění usnesení?

Hlasování: 11 – 0 – 2 (Z. Malík, Z. Šebek). Schváleno.


4) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2009

Z. Kudláčková přednesla  návrh: Na straně příjmů  v § 2232 lodní doprava na položce 4122 se jedná o dotaci na přívoz, která v rozpočtu zahrnuta je, ale každou dotaci musí přijmout a schválit zastupitelstvo.
Na straně výdajů se jedná o rozčlenění platů zaměstnanců MěÚ, a to z § 6171 činnost místní správy na paragrafy  uvedené v návrhu rozpočtového opatření číslo 2.
S tím se finanční výbor také seznámil a doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření. (R. Skřivánek: Je to jeden z návrhů k nápravě.)
Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009?

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


5) Územní plán Klecany

Starosta: Kapacita a předpokládaný rozvoj veřejné dopravní a technické infrastruktury, zejména odkanalizování, zásobování vodou, sítě zejména místních komunikací, občanského vybavení i veřejných prostranství vyžaduje časovou regulaci nárůstu počtu obyvatel města. Poté Ing. Vich zpracovatel ÚP Klecany objasnil,  proč pořizovatel tohoto dokumentu, Městský úřad Klecany, žádá zastupitelstvo města o projednání limitů pro stanovení pořadí změn v území. Jedná se o tzv. etapizaci, která je důležitá pro další postup prací na pořizování ÚP Klecany:  Aby se stavělo nejdřív na plochách první etapy, které jsou zatím nezastavěné a měly by být zastavěny v 1. etapě. Jde o inženýrské sítě, které se do dalších ploch musí teprve zavést. Pokud by se zastavěly plochy za hranicí města, zatížilo by to dopravu, inženýrské sítě,  a bylo by to na úkor lokalit, které chceme, aby byly ve městě zastavěny nejdřív. Připomínky ani návrhy nebyly.
Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje limity pro stanovení pořadí změn v území (etapizaci) k zapracování do návrhu ÚP Klecany takto:

1.    etapa – zastavění bez omezení, předpoklad využití do r. 2020
2.    etapa – zastavění pozemků po využití 80 % ploch 1. etapy, ale ne dřív než v r. 2020
3.    etapa – zastavění pozemků po využití 80 % ploch 2. etapy, ale ne dřív než v r. 2030
Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


6) ZŠ a MŠ – požadavky 07/2009

Zastupitelé obdrželi k tomuto bodu podklady. Starosta konstatoval, že ředitel V. Lacina, který měl podat podrobnější výklad, se nedostavil, proto věc vysvětlil sám:
Jde o vymalování dvou tříd,  přetření radiátorů, drobné opravy zdí, výměnu umyvadel, obklady. To udělají pracovníci MěÚ. Ředitel školy by chtěl, aby se aspoň jeden pavilón, kde je interaktivní tabule, dovybavil připojením internetu. Při výběrovém řízení  vyšla celková  částka 450 tis. korun na všechny pavilony. Dále je zde: rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny, aby to bylo k prospěchu všech, kdo tělocvičnu užívají. Instalace protipožárních dveří (ta je podle zjištění hasičů nutná). Jejich cena bude upřesněna, udělá se výběrové řízení. Zhotovení dřevěných skříněk pro žáky druhého stupně. Starosta zdůvodnil, proč by je vyrobil truhlář z areálu kasáren. Po sečtení všech částek se došlo k sumě 1,310 tis. korun. V rozpočtu tyto peníze nejsou. Po diskuzi s účetním R. Skřivánkem dospělo vedení města k názoru, že by se peníze čerpaly z účtu hospodářské činnosti. A to z důvodu: 1) nezbytná nutnost tyto prostředky do školy dát,
2) rekonstrukční práce lze udělat o prázdninách. Rozpočet by se nemusel upravovat.
Po debatě (D. Dvořák, J. Busch, Z. Šebek, J. Brožová, V. Kuchta, R. Skřivánek) dal starosta hlasovat o návrhu:     
Kdo schvaluje  požadavek ZŠ a MŠ Klecany na pokrytí nákladů pro fungování školy ve výši 1,310.000 Kč, s tím, že tato částka bude uvolněna z kapitoly Hospodářská činnost a přeřazena do kapitoly Školství?

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


7) Pořádání Dne DSO Dolní Povltaví 2010

Starosta informoval, že Klecany se už třetím rokem zúčastňují těchto slavností. V prvních ročnících se vystřídaly Máslovce, Odolena Voda a Vodochody, v r. 2010 by byly na řadě Klecany. Jde o akci kulturně-sportovní. Svazek obcí přispívá na tuto akci částkou cca 60 tis. Kč. Další peníze a doplnění programu je vždy na obci samotné. Rozpočet akce bude součástí návrhu rozpočtu města na r. 2010. Dotazy ani připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu:
Kdo je pro pořádání Dne DSO Dolní Povltaví v r. 2010 v Klecanech?

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


8) Letiště Vodochody

Místostarosta informoval o jednání starostů obcí a měst, která se nacházejí v blízkosti letiště Vodochody, dne 2. 6. tr. Ti se již několikrát sešli k jednání, jejichž cílem je postavení se proti vybudování veřejného mezinárodního letiště Vodochody. Jednotliví zastupitelé se však rozcházejí v názorech na tento stav. Některé obce a města již od problému odstoupily. Skupinu starostů zatím vede starosta Kralup nad Vltavou pan Holeček. Nejvíc se ve sdružení angažují zástupci Panenských Břežan, Dolan, Zlončic, Postřižína, Chvatěrub, Líbeznic a Máslovic. Z těchto obcí byla vytvořena 2. 6. pracovní skupina, která se bude scházet jednou za dva týdny. Ostatní zúčastněné obce se budou scházet v delších časových intervalech. Skupina hodlá zajistit firmu, kterou bude platit, aby se pokusila záměr vybudování veřejného mezinárodního letiště zastavit. Samozřejmě se musí najmout právník a další potřebné osoby. Na všechno je třeba mít patřičný obnos peněz. Částka bude vybrána od zúčastněných obcí, výše poplatku vychází z počtu obyvatel jednotlivých obcí. Předběžně se jednalo o částce sto korun na obyvatele na rok. Tato částka se jeví dost vysoká. Pro Klecany by to znamenalo platit ročně 230 tis. korun. Doposud se neřešilo, komu se tato částka bude hradit, neboť zatím se scházejí zástupci obcí. Žádný svazek nebo cokoliv jiného nebylo založeno. Podmínkou účasti na dalším jednání skupiny starostů je doložit usnesení zastupitelstva se schválením nesouhlasu zastupitelů k vybudování veřejného mezinárodního letiště Vodochody. To znamená vyjádřit se, že nechceme, aby bylo veřejné letiště zřízeno.
Starosta doplnil, že zatím Letiště Vodochody statut mezinárodního veřejného letiště nemá.  Snahou Penty je, aby statut mezinárodního veřejného letiště získala. Penta je velice silný partner. Uvedené obce jsou proti. Názory občanů Klecany jsou 50 na 50. Některé obce, např. Klíčany a Odolena Voda, tento typ letiště vítají, je to pro ně zdroj příjmů.  
Po diskuzi (D. Dvořák, J. Busch, J. Bendl, V. Kuchta)  dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro podporu obcí a schválení nesouhlasu k vybudování mezinárodního veřejného letiště Vodochody?

Hlasování: 1 (V. Kuchta) – 5 (D. Dvořák, L. Němeček, I. Kurhajec, J. Busch, J. Brožová) – 7 (Z. Lahodová, M. Lemon, Z. Kudláčková, J. Medek, Z. Malík, Z. Šebek, J. Bendl). Neschváleno.


9. Prodej pozemků – manželé Hořánkovi

Místostarosta: Na jednání zastupitelstva 16. 2. tr. Byl schválen prodej části pozemku č. 236/31, asi 42 m2 manželům Daně a Karlu Hořánkovým, K Sídlišti 397, Klecany. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem, je označen 236/105 a má výměru 50 m2. Při oddělování bylo zjištěno, že část plochy zasahuje do poz. 626/28, a to 7 m2, která je označena jako poz. 626/60. K uskutečnění prodeje je nutno schválit prodej této části poz. 626/28. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce, k prodeji schválena cena 410,- Kč/m2. Navrhuji zůstat u stejné ceny.
Po námitce Z. Šebka, která vycházela ze zákona o obcích,  dal pan starosta protinávrh o prodeji pozemku  626/60 za cenu 560,- Kč/m2:

Hlasování: 5 – 7 – 1. Neschváleno.

Poté se hlasovalo o původním návrhu: Kdo je pro prodej poz. 626/60 za cenu 410,- Kč/m2.

Hlasování: 10 – 0 – 3 (I. Kurhajec, Z. Malík, Z. Šebek). Schváleno.


10) Plnění usnesení zastupitelstva od r. 2006 do r. 2009

Starosta sdělil, že zastupitelé obdrželi v materiálech výpis z usnesení ZMě od 3. 11. 2006 do dnešního jednání. Poté odpovídal na připomínky a dotazy V. Kuchty.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


11) Zpráva o činnosti rady města za druhé pololetí

Starosta sdělil, že zastupitelé obdrželi zprávu v materiálech a odpovídal na připomínku V. Kuchty k bodu 3).

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.  


12) Sportklub – komise

Starosta: Komise ustavená zastupitelstvem se sešla na společném jednání a vytvořila návrh, který jste všichni obdrželi. - D. Dvořák pak podal výklad podle doplňující zprávy, kterou komise vypracovala pro zastupitele.   
Po diskuzi, do které se zapojili kromě členů zastupitelstva (V. Kuchta, Z. Lahodová,
L. Němeček) také zástupci TJ Sokol (T. Bažant, J. Novák) přečetl místostarosta usnesení zastupitelstva z 2. 12. 1999 bod I Schvaluje 1). Starosta dal hlasovat o návrhu Z. Šebka na revokaci tohoto bodu usnesení: Kdo je pro revokaci uvedeného usnesení?

Hlasování: 12 – 0 – 1 (L. Němeček). Schváleno.

Poté se hlasovalo o návrhu, aby vedení města pokračovalo v jednání s komisí ZMě a TJ Sokol na dořešení problematiky vlastnictví budovy Sportklubu:

Hlasování: 12 – 0 – 1 (L. Němeček). Schváleno.

Zastupitelstvu byl předložen ke schválení návrh na částku 237 tis. korun (z hospodářské činnosti) jako příspěvek na činnost TJ Sokol v r. 2009. Ta se týká přímo chodu fotbalového oddílu, který postoupil po 40 letech do vyšší soutěže.

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


13) Informace

Obecní policie Zdiby – smlouva o spolupráci

Místostarosta: Proběhlo několik jednání mezi městem Klecany a Obecní policií Zdiby, poslední za přítomnosti šesti zastupitelů Zdib, za Klecany přítomni místostarosta, Z. Kudláčková, J. Medek. Náš požadavek na ujasnění služeb odpovídající částce, která se projednávala na minulém jednání zastupitelstva, nebyl jasně zodpovězen. Částka určená min. vnitra vycházela z ročních nákladů na jednoho strážníka. Obec Zdiby nám nemůže nabídnout konkrétní služby, neboť z důvodu nedostatku policistů Policie ČR jsou policisté OP Zdiby přivoláni k řešení případů v naší oblasti. Pokud budou policisté vykonávat s námi nasmlouvané služby a v tu chvíli dostanou pokyn z operačního dispečinku Policie ČR, musí okamžitě službu u nás ukončit a jet k zásahu, kam je pošle operační středisko.

Výsledkem jednání je, že se zatím skončilo u pokračování spolupráce, tak jak je. Na pokyn starosty, místostarosty, případně dalších určených osob provede OP Zdiby určený zásah a obec Zdiby nám bude každou hodinu zásahu účtovat, a to po skončení kalendářního měsíce. Výše hodinové sazby (tzn. včetně zdokumentování) je 700 až 800 Kč/hod. podle náročnosti zásahu a výše provozních nákladů.

Starosta dodal, že vyúčtování dostává město pravidelně. Jestliže se spolupráce s OP přeruší, nikoho z Policie v Odolena Vodě k nám nedostaneme. Náš rozpočet tato spolupráce dál nezatěžuje. Můžeme to na příštím zasedání zastupitelstva vyhodnotit. Měli bychom se držet nejnutnější spolupráce s OP, ale porušování vyhlášek apod. dělat vlastní cestou. Jsem pro pokračování této spolupráce.

Po diskuzi (J. Busch, J. Brožová, Z. Šebek) dal starosta  hlasovat o návrhu Z. Šebka: Kdo  schvaluje pokračování v dosavadní spolupráci s OP Zdiby ?

Hlasování: 12 – 0 – 1 (J. Brožová) . Schváleno.

Zároveň zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti OP Zdiby na území města Klecany za období únor, březen, duben 2009 v rámci smlouvy o spolupráci.

Valná hromada VKM a. s.

Starosta oznámil, že zastupitelé obdrželi informaci o valné hromadě a zeptal se na jejich připomínky. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM

Starosta: V materiálech obdrželi zastupitelé závěrečný účet. Dne 18. 6. tr. bude v Kralupech nad Vltavou valná hromada Svazku VKM. Jako delegát za Klecany bude starosta Ivo Kurhajec, náhradníkem je místostarosta Ladislav Němeček.
Zastupitelstvo vzalo závěrečný účet sdružení na vědomí.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje jako delegáta na valnou hromadu DSO Svazku měst a obcí VKM 18. 6. tr. Ivo Kurhajce a jako náhradníka Ladislava Němečka?

Hlasování: 13 – 0 – 0. Schváleno.


Dotace

Rekonstrukce sochy Václava Beneše Třebízského
Starosta: Město požádalo v roce 160. výročí narození a 125. výr. úmrtí spisovatele a kaplana v Klecanech V. Beneše Třebízského o dotaci na rekonstrukci obou pomníků. Nyní čekáme na schválení a přidělení dotace. Jedná se o dotaci na opravu pomníku u autobusové zastávky u kostela (rozpočet 280 tis. Kč) a pomníku v parku V.B.T. pod hostincem Srdíčko (rozpočet 115 tis. Kč). Po krátké debatě (informace V. Kuchty o schválení dotace z Fondu KÚ na památky) uložilo zastupitelstvo starostovi připravit návrh na využití dotace na opravu pomníku V.B.T.
                        
Pomalování zdi areálu Sportklubu

Starosta: Město Klecany a OS Pravý Hradec požádaly o dotaci na projekt: Pomaluj zeď fotbalového hřiště.  Ta byla poskytovatelem - Sdružení VIA schválena a přidělena pro Pravý Hradec, o.s.. Jedná se o 69.500 Kč dotace z fondu ČSOB a Pošt. spořitelny, která přišla minulý týden. Jde o pomalování zdi areálu v části mezi garážemi a hlavní branou do areálu. Před realizací dojde k sérii jednání, na kterých se domluví způsob realizace projektu a zapojení širší veřejnosti. První schůzka proběhla 29. 4. tr.

Starosta doplnil, že je to dobrá forma zapojení rodičů a dětí. Bude možno zapojit problematickou mládež. Dne 8. 6. je schůzka OS Pravý Hradec, fotbalistů TJ Sokol Klecany a vedení města. Půjde o vyjasnění záležitosti. (Následovala rozsáhlá diskuse: J. Bendl, D. Dvořák, starosta, J. Busch, J. Brožová, T. Bažant, J. Holub, místostarosta).
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

Ve 21.58 hodin se hlasovalo o tom, zda má zastupitelstvo pokračovat v jednání.

Hlasování: 11 – 0 – 2  (V. Kuchta, Z. Šebek). Schváleno.

FROM – dotace na opravu komunikací

Starosta: Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na zasedání 25. 5. tr. dotaci z programu FROM ve výši 7,113.680 Kč, o kterou požádalo město Klecany, na opravu a rekonstrukci komunikací a chodníků v Klecanech: Jedná se o komunikace v ulicích U Lékárny, V Mexiku a Pod Černou skálou a rekonstrukci chodníku v ulici Na Skalkách. Starosta podrobněji vysvětlil a uvedl, že dotace bude součástí rozpočtového opatření č. 3, které připraví FV. Při schvalování žádosti o dotaci se již počítalo se spoluúčastí města.

Po diskuzi vzali zastupitelé zprávu na vědomí.  

Doplnění uličních štítů

Místostarosta uvedl, že na posledním jednání uložilo zastupitelstvo vedení města zajistit umístění chybějících označení názvů ulic v Klecanech, a to do 30. 6. 2009. Bylo namontováno 30 těchto uličních štítů v oblasti Boleslavky, v Mírové ulici a v ulici V Mexiku a dalších 30 kusů se instalovalo ve starší zástavbě Klecany a Klecánek. Montáž byla dokončena 3. 6. tr.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


Výherní hrací přístroje

Starosta a pracovnice MěÚ I. Sedláčková provedli kontrolu dodržování zásad provozu přímo u žadatelů. Výsledek kontroly je uspokojivý a drobné nedostatky byly do čtrnácti dnů odstraněny.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.


Závěrečný účet hospodaření DSO Dolní Povltaví

Zastupitelé obdrželi závěrečný účet v materiálech. Nebyly k němu připomínky a starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení závěrečného účtu hospodaření DSO Dolní Povltaví?

Hlasování: 12 – 0 – 1 (V. Kuchta). Schváleno.

Lesopark Klecany

Zastupitelé obdrželi v materiálech dopis JUDr. Moravce, ve kterém je sdělení, že odstupuje od záměru na zřízení lesoparku v Dolních kasárnách.

Zastupitelé vzali na vědomí.

                                                                  
NEXT – zabezpečovací systém Dolních kasáren

Starosta: Na minulém jednání schválilo zastupitelstvo realizaci elektronického zabezpečovacího systému Dolních kasáren, podle nabídky firmy Next. Rozpočet byl 409.364,- Kč bez DPH. Po odstoupení od záměru Lesoparku jsme požádali o zdokonalení zabezpečení, o automatické otvírání vrat, čímž bude zajištěno na obou vjezdech (na straně u
obalovny a u horní brány) dálkové ovládání vrat. A zároveň možnost otvírání čipovou kartou pro vjezd vozidel a průchod pěším. (Nájemci i ubytované osoby budou mít čipové karty, ostraha zkontroluje zavření.) Tím došlo k navýšení ceny o čtyři pohony otvírání jednotlivých křídel vrat.

Novou cenovou nabídku zastupitelé obdrželi. Původní návrh neměl ošetřeno znemožnění průchodu chodci, který by chtěl v mimopracovní době vstoupit bránou do objektu,neboť vrata na straně vjezdu od Horních kasáren by byla otevřena stále a závora by se dala obejít. Touto nově předloženou variantou  bude objekt zabezpečen i proti vstupu pěšími.
Cena se díky této úpravě zvýšila na částku 533.057,- Kč včetně DPH. Pokud zastupitelstvo schválí toto navýšení, do měsíce by mohlo celé zařízení být ve zkušebním provozu. V celém areálu jsou připraveny kabelové rozvody, které pan Herdics zajistil a firma Next vše prověřila. Na dotaz V. Kuchty sdělil starosta, že provozní náklady budou asi 55 tis. Kč ročně, bude se sledovat ve zkušebním provozu. Úspora bude dělat asi 1,5 mil. Kč. V ostraze pracovalo devět lidí, nyní budou tři, je to zhruba třetina.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje navýšení částky na vybudování zabezpečení Dolních kasáren na částku 533.057,- Kč?

Hlasování: 11 – 0 – 2 (Z. Malík, Z. Šebek). Schváleno.

Ochrana archeologické památky Hradiště Klecany

Starosta sdělil, že zastupitelé obdrželi v materiálech dopis Archeologického ústavu AV adresovaný Stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Klecany. Věc je třeba prošetřit a vyvodit důsledky, aby se něco podobného neopakovalo. Dnes dostal starosta sdělení SÚ, že 23. 6. prošetří podání a zajistí nápravu. Došlo k ukládání sutě na hraně hradiště a nebyl vyzván odborný archeologický dohled při výstavbě domů. Hradiště pochází z 9. – 10. stol. A v úpravě územního plánu jsme vyloučili stavební úpravy.

Zastupitelstvo uložilo vedení města pokračovat v jednání s Archeologickým ústavem AV a Stavebním úřadem Klecany.

Nabídka prodeje Rychty, ulice U Školky 74

Místostarosta sdělil, že vlastník Rychty pan Kubiš poslal městu nabídku na koupi areálu. Vedení MěÚ předkládá nabídku ke koupi a dokončení výstavby areálu. Odhad tržní hodnoty je 16 mil. Kč.
Po diskuzi (V. Kuchta, místostarosta, Z. Šebek, starosta) se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro nabídku koupě objektu v ulici U Školky č. 74, bývalá Rychta?

Hlasování: 1 (I. Kurhajec) – 3 (Z. Kudláčková, D. Dvořák, V. Kuchta) – 9 (J. Bendl, J. Brožová, J. Busch,  Z. Lahodová, M. Lemon, Z. Malík, J. Medek,  L. Němeček, Z. Šebek).
Neschváleno.

12) Diskuze

V diskuzi došlo k výměně názorů mezi místostarostou a V. Kuchtou:
L. Němeček vyzval V. Kuchtu, aby doložil, co je podvodného na vyúčtování, které vypracovala Ing. Zemánková. Proč to neudělal, když měl možnost na jednání finančního výboru námitky přednést?
V. Kuchta: To, co jsem viděl ve vyúčtování, se rozchází o 60 tisíc s podkladem, předloženým
členům ZMě dne 16.3.2009 panem Němečkem. Celá akce v roce 2008 byla porušením pravomocí RM. Vlastní vyúčtování dotace od KÚ nebyla zpracována podle pravidel  Krajského  úřadu. Počkal bych si na zaúčtování roku 2008, včetně vyúčtování roku 2009. V bodu Různé jsem se chtěl zeptat, jaký je názor i na určitý úsporný program v r. 2009, když jsme v současném stavu. Za chvíli nebude ve městě co prodávat. Příští rok při snížených dotacích na tom budeme finančně špatně. Rada by měla předstoupit před zastupitelstvo
s úsporným programem pro r. 2009. Pro budoucí období jsem navrhoval, aby v úřadě byla buď funkce ředitele nebo tajemníka. Myslím, že pro Klecany, tak jak je funkce místostarosty prováděna, stačí, aby jedna funkce byla uvolněná.
Z. Šebek? To dáváte jako návrh?
V. Kuchta: Navrhnu (na příštím zasedání?), aby funkce místostarosty nebyla uvolněnou funkcí.
L. Němeček trvá na tom, aby V. Kuchta své tvrzení o vyúčtování doložil. Ten odpověděl a zavázal se, že do příštího ZMě podá námitky a své tvrzení písemně.
Z. Šebek: Není vhodné takovým způsobem jednat.  

13) Schválení usnesení

Starosta požádal návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení ze zasedání městského zastupitelstva. Za návrhovou komisi je přednesl Z. Šebek.
Po krátké diskusi a připomínkách z řad zastupitelů dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení tohoto usnesení z dnešního zasedání?

Hlasování: 13 – 0 – 0.


14) Závěr

Starosta konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán, protože se už nikdo nepřihlásil o slovo. Poděkoval zastupitelům za účast a poděkoval také D. Dvořákovi za uspořádání občerstvení při akci předávání Čestného občanství města.

(Zasedání ukončeno ve 23.17 hodin.)


Ověřovatelé zápisu: Václav Kuchta, Jiří Medek

      Ladislav Němeček                                Ivo Kurhajec


Č.j.: 875/ 2009
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-18 17:13:05

právě že zrovna od pana LEMONA jsem čekal že nám něco k tomu napíše.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-19 12:44:58

Proč zrovna od něho? Není člen Pravého hradce který si to vymyslel, ani člen rady, která to schválila. A co se týče pnoucích rostlin, tak ten poměrně neúspěšný pokus s jejich výsadbou u té zdi je asi jeho práce...

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-19 15:41:46

Martina nechte na pokoji, ten je jeden z mála rozumných... a snaží se vždy najít kompromis. Ptejte se těch Pravých Hradeckých a starosty a místostarosty.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-16 14:39:56

může nám pan,lemon prosím napsat co on si myslí o budoucí počmárané zdi na hřišti a proč když on je tu přes zelen tak nepreferuje rychle pnoucí rostliny.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-17 06:19:00

Jsi neregistrovaný nicek,s takovými oni nekomunikují,ani pan Lemon,oni aby komunikovali
potřebují jméno a příjmení,o to jde v prvé řadě,podružný je pro ně zkomunikovatelný problém.Jde o to vědět,kdo si dovolil oponovat,
to je důležité.Jinak nekomunikují.Hezký den.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-15 10:25:14

Pomalování zdi areálu Sportklubu.
Nejde li o zlegalizovanou zeď pro sprejerství,
platí:Poškozování cizí věci – sprejerství § 257b: Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem značnou škodu, nebo spáchá-li takový čin opětovně, nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu.
Zeď nutno zlegalizovat.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zřejmě rada či zastupitelstvo určí ke graffiti,už se těším,jak k nám budou chodit
"zkrášlovat"prostředí z celého okolí.
To bych nedopustil,Tomáši Bažante.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Vrátnej - neregistrovaný - 2009-06-15 09:18:57

NEXT – zabezpečovací systém Dolních kasáren
zdá se,že největší hodnoty má město v objektech v Dolních kasárnách,potvrzují to investice do zabezpečovacího zařízení.Zdá se,že bude mít na starosti bezpečnost majetku sídlících firem vždy jeden člověk,sedící u jakéhosi pultu centrální ochrany.Soudě z počtu lidí,co budou ve dne i v noci střežit tento majetek firem.Zajímalo by mě,dojde li k narušení objektu,kdo půjde k zásahu,ten jeden člověk ,co bude hlídat a půjde tam pěšky?Nebude třeba ještě auto-další náklady??A co když dojde k narušení na více místech?
Snížení zaměstnanců z devíti na tři,je až neuvěřitelné.Tu noční bych ale sloužit nechtěl.Kdybyste raději chránili majetek města a občanů.Město v kasárnách vlastní pronajaté a možná nepronajaté budovy,které nikdo neukradne a za vnitřní vybavení eventuálně skladovaný materiál odpovídají firmy samé.Jde o ostrahu nepronajatých budov,kolik jich tam je?Město získalo majetek
od armády,zavedlo tam jakýsi strážní režim,
což je pochopitelné,když objekty nebyly pronajaté,nyní se zkvalitní tak,že prostý občan nebude mít možnost vstupu na část území města.To dáte všem čipovou kartu,jak se dostanu do stavebnin třeba pro materiál?
Nemělo by si město ohlídat jen to co je města?

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Slavík - neregistrovaný - 2009-06-12 18:53:35

Zdravím.Docela drsně zní slova z diskuze že:"Za chvíli nebude ve městě co prodávat!"Ještě o jednom patrovém domečku blízko náměstí bych věděl.Místo takovéhoto zastupitelstva by stačil nějaký správce.S

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 14:00:17

V. Kuchta: Navrhnu (na příštím zasedání?), aby funkce místostarosty nebyla uvolněnou funkcí

pane Kuchto nebylo by lepší jen uvolnit z funkce pana Němečka? Ta funkce za to nemůže.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: igor - neregistrovaný - 2009-06-15 19:21:05

Je to děsné, ale je to tak Němeček prostě na tu funkci nestačí, nezná zákony, vyhlášky,předpisy a pod. Měl by sám zvážit svoji účast jako chlap a dobrovolně odstoupit, není žádná ostuda říci že na to nestačí, ale ostuda je když svoji nečinností škodí městu. Kdo někdy chodí na zastupitelstvo tak pozná že tento člověk tam nemá co dělat, je naprosto mimo. Probere se jen když jde o jeho rallye dotovanou s městského rozpočtu, na tomto je vidět že jako manažer (místostarosta) je k ničemu. Kdyby to město nedotovalo žádná rallye by nebyla.
Laďo buď chlap a né baba a odstup, moc pomůžeš všem Klecanským občanům

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-15 11:27:39

Naprostý souhlas s touto myšlenkou.Myslím, že uvolnit z funkce pana Němečka,tak by to byl veliký přínos pro město.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Rejpal - neregistrovaný - 2009-06-15 08:12:56

Naprostý, ale naprostý souhlas s panem Kuchtou,
co se týče pozice místostarosty.Bohužel dnes je jiná doba než dříve,patřičným funkcionářům
již při správě města nestačí jen příslušnost k té správné straně a nadšení funkci vykonávat,
buhužel výkon na úrovni si žádá znalosti zákonů , široký rozhled,umění komunikace a práce s lidmi .Počínaje Zákonem O obcích,Správním řádem,Přestupkovým zákonem,Zákonem o Obecní policii a. t. d.
Je jasné,že se stane,že vítězná strana ve volbách s takovými lidmi třeba nedisponuje a dostane se k moci.Na nejvyšší pozice obsadí lidi,kterým znalosti chybí a doufají ,ře se vše doučí neboť jsou mladí.Bohužel je těžké,učit se na vlastních chybách.Rázem v očích veřejnosti pozbydou autority třeba svými vyjádřeními (zasadit se o zřízení služebny PČR,je lépe lidem nic neříkat,a.t.d.)
a nebo v chybách řešení problémů,nepříliš v souladu s normami,nebo neřešení problémů vůbec.
(nezájem řešit odstranění překážky)
Bohužel, rada města i ostatní zastupitelé jsou pod drobnohledem v očích veřejnosti a ta vnímá i mnimální pochybení.
Pak se stává,že dotyčné osoby raději nekomunikují, aby nedali najevo další neznalosti,nebo jednají z pozice moci.
Když už souhlasím s panem Kuchtou s tím,že by pozice místostarosty nebyla uvolněná,myslím,,
že by měla být vytvořena pozice tajemníka,
který by byl zaměstnancem úředu,bez ohledu jaká strana obsadí hlavní posty,v zákonech by se dokázal orientovat, měl patřičné vzdělání a do určité míry by garantoval,aby rozhodování bylo v souladu s daným zákonem.
Pak by se nemuselo stále něco dohánět ,dělat se rekonstrukce .

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Jirka - neregistrovaný - 2009-06-12 11:48:59

Obecní policie Zdiby – smlouva o spolupráci.
Strážníci OP Zdiby jsou v pracovním poměru k obci zdiby ,jsou zaměstnanci obce.Jejich činnost řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva.Nikoli operační dispečink policie ČR.Spolupráce PČR a OP je zakotvena v zákoně nikoli však suplování činnosti OP za PCŘ.Strážníci mohou řešit stejně jen přestupy a TČ musí stejně předat PČR.
Nevidím tedy důvod,proč by měla OP zdiby při řešení přestupku na území Klecan, ihned u nás ukončit službu a jet k řešení přetupku podle operačního střediska PČR.OP byly zřizovány především k řešení přestupků na území obce,která je zřizuje.
Názor,Jestliže se spolupráce s OP přeruší, nikoho z Policie v Odolena Vodě k nám nedostaneme je matoucí,a vylývá to opět z toho,že OP může řešit jen přestupky,nikoli TČ,které může jen zajistit a předat PČR,která na místo přijede,a měla by též prověřit každé oznámení o protiprávním jednání.
Ze zápisu mi spíš vychází,že OP Zdiby,nemá příliš velký zájem o spolupráci,Naskýtá se i otázka,kdo platí akce dle pokynů operačního oddělení PČR, které mají údajnou přednost.
Zřejmě mají nějakou smlouvu s PČR,která má jakousi přednost před smlouvou s městem Klecany.Proto by Klecany měly mít MP svoji.
Dále je divné,že nám obec Zdiby nemůže nabídnout konkrétní služby,neboť souběh řešení přestupků v Klecanech a dle pokynů z
operačního oddělení PČR,je spíše náhodný.
Možná by byla k jednání prospěšná znalost zákona o OP.
Ještě bych rád poznal,vlastní cestu při řešení porušování vyhlášek,mám dojem,že se nic neřeší.Jaká je cesta v řešení skládání odpadů před sběrným dvorem.(zkládání skládky?)Jak se řeší zábory?Jak se řeší znečišťování prostranství pejskaři,jak se řeší sprejerství a vůbec veřejný pořádek?
Jaká je ta vlastní cesta,kolik přestupků řešila přestupková komise města?Pane místostarosto Němečku Vy jste vyjednával podmínky s OP Zdiby a zastupiteli ze Zdib,Vy jste i člen přestupkové komise města Klecany,
můžete prosím odpovědět,jaká je ta vlastní cesta v řešení veřejného pořádku?
Děkuji mnohokrát za odpověď Jiří

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-06-12 18:03:35

Největší problém je v nedostatku strážníků na pracovním trhu, nebo uchazečů o místo strážníků. Proto Obecní policie Zdiby při současném personálním stavu nemůže nabídnout veškerý servis pro Klecany. Spolupráci obecní policie a Policie ČR řeší koordinační dohoda. Spolupráci obecní policie a Hasičů ČR řeší dohoda o plánované pomoci na vyžádání. Názor, že policista přijede na místo kde strážník zjistil trestný čin se vždy nezakládá na pravdě. Často strážník pachatele, poškozené a svědky převáží postupně na Policii ČR, protože není kdo by z Policie ČR na místo přijel. To je bohužel realita. Ano máte pravdu Policie ČR by měla prověřovat každé oznámení. Bude hůř dle včerejších informací od ministra vnitra bude Policie ČR postupně utlumovat nábor a to z důvodu nedostatku financí. Některá Obvodní oddělení Policie ČR se nepodaří vůbec personálně doplnit. Vrátim se opětovně k financování. Obecní policie Zdiby je financována z rozpočtu Obce Zdiby. Žádné větší plnění město Klecany neposkytlo (mimo cca celkem 1000, - Kč) a to ani nepřispělo k zakoupení žádné techniky. Operační středisko Policie ČR přímo vyrozumívá strážníky jen v případech, kdy není volná hlídka Policie ČR, nebo v případech možného mimořádného pátrání. Náklady platí Obec Zdiby. Obecní policie také často spolupracuje přímo s kriminální policií a cizineckou policií. Další spolupráci na budování a financování rozšíření obecní policie se vůbec nebráníme.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Jiří - neregistrovaný - 2009-06-15 06:45:29

Děkuji za reagenci Zastupiteli ze Zdib,je zřejmé, že OP Zdiby je plně vytížená,dostatečně však nevím,jak může PCŘ
řešit TČ,aniž by byla přítomna na místě,bez toho, aby zajistila prvotní základní úkony (stopy, otisky, a.t.d.) Důkazní nouze?Eskorta pachatele OP je možná.
Nic měně,vzhledem k vytíženosti OP.Zdiby si myslím,že by město Klecany mělo mít vlastní policii,která by protiprávní jednání řešila dle zákona,nikoli jít vlastní cestou.(viz
řešení občanského soužití - instalace dopravní značky zákazu vjezdu karavanů.
Slavík x Schneider.)

Odpovědět

re: re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-06-20 20:07:56

Pochopitelně jsem hovořil o uniformované policii. Kriminalistický technik přijíždí na místo dodatečně, což asi víte. Z dlouholeté osobní praxe Vám můžu říci, že je jedno zda prvotní úkony na místě trestného činu provedl policista, nebo strážník. Obě složky patří metodicky a kontrolou pod Ministerstvo vnitra. Vždy záleží na lidském faktoru. Můj názor je ten, že by každá větší vesnice měla mít povinně svého strážyníka, starostu, místostarostu, případně vedoucího úřadu, tajemníka apod. V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Jiří - neregistrovaný - 2009-06-22 09:48:36

Dobrý den ,pane zastupiteli ze Zdib,
na úřední desce v Klecanech je vyvěšeno výběrové řízení na strážníka obecní policie,
v němž požadujete mimo jiné,aktivní zájem o policejní práci v době mimopracovní.
Zákon o OP jasně stanoví,kdy může strážník zasáhnout v době mimopracovní - Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
Požadujete nějakou jinou aktivní činnost nad rámec zákona?Strážníci mají pracovní vstah k obci a vstahuje se na ně zákoník práce.Jak by byl řešen třeba pracovní úraz,řešil li by strážník v době mimopracovní jen méně závažný přestupek a úraz by vznikl třeba při dopravě?Děkuji za odpověď
Jiří.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2009-06-26 21:54:17

Aktivní zájem o policejní práci ? To je práce s dětmi, důchodci, další vzdělávání na přednáškách pořádaných policisty, vojáky, soudními lékaři apod. Taky včas dorazit na pracoviště v době kalamity, stavu ohrožení života, majetku atd. Současný zákon o obecní policii platný od ledna 2009 je zákon již poloslužební, naroubovaný na zákoník práce. Strážníci můžou mít pracovní dobu nerovnoměrně rozloženou. Povolání do práce do tzv. hodin přesčasových bude vždy záležet na řídícím Obecní policie. Případně si strážník může vybrat náhradní volno. Každý pracovní úraz i v době pracovní a mimopracovní se prošetří dle platných norem a to ve spolupráci s bezpečnostním technikem.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-07-06 17:39:09

Plně chápu pana"zastupitele Zdiby".Strážník nebo policista,ať to nazýváme jakkoliv,to by nemělo být zaměstnání ale Poslání s velkým "P".Že to tak v tomto státě není to už je jiná věc.A je to i věc zastupitelů.S

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 12:39:37

Vlastní cesta pana místostarosty Němečka, když dojde k jasnému přestupku v působnosti pravomocí obce,konkrétně umístění pevné překážky na místní účelovou komunikacitak, že neprojde ani pěší, je taková, že místo řešení problému a odstranění překážky,řekne,že jeho to nezajímá!!!O znalosti zákonů v této oblasti nelze z jeho strany hovořit a to ani okrajově.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Slavík - neregistrovaný - 2009-06-12 18:44:49

Zdravím.Výměna,odvolání či úplné zrušení funkce místostarosty by pro nás bylo rajskou hudbou.Neznalost zákona by snad mohl spravit slušný právník /kdyby byl zájem/.Ovšem nedostatek vzdělání a lidských vlastností potřebných pro správné vykonávání téhle funkce se nijak spravit nedá.Dlužno říci že toto neplatí jen pro funkci místostarosty.Hezký den. S

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 13:48:57

Vžyť oni ani nerozpoznaj ani zábor veřejného prostranství.(chodníku paní Brožové)

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 09:13:08

Bude možno zapojit problematickou mládež.Kde ji vezmeme,jak ji poznáme,je vůbec ve městě nějaká,jak ji přesvědčíme aby byla účastna?
Sezveme ji z celého okolí ?jak?Skutečně je ve městě tolik problematické mládeže?Proč se s ní nepracovalo již dříve.Kdo ví, kdo je problematicý a kdo už není?Nebude posprejování zdi tak trochu kontraprduktivní?
Myslíte,že má mládež závadové jednání zrovna v době vaší akce?Proč nezapojí Pravý Hradec problemovou mládež i v jiné činnosti?Proč zrovna ve sprejerství?

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-19 10:48:15

Take se muze stat, ze problematickou mladez z celeho sirokeho okoli nalakaji s tim ze v Klecanech se muze......

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: tb :-) - neregistrovaný - 2009-06-12 08:23:36

Zdravím, dovoluji si upozornit, že se ze zdroje, jenž si přál zůstat v utajení podařilo zjistit některé další okolnosti ohledně proběhnuvšího "svátku sousedů" pořádaným Pravým Hradcem na náměstí. Ne vše bylo tak ideální, jak barvitě líčí sami pořadatelé. Příspěvek od kontroverzního bulvárního žurnalisty Tuctového Bleska vypovídající o skutečných událostech, jenž se na náměstí staly je pod fotogalerií k tomuto svátku.Děkuji.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 12:57:40

Je třeba vidět,že si akci hodnotí sami sobě,
proč nevynecht negativa,jen hlupák by si .....
do vlastního hnízda,je třeba mluvit o naprostém úspěchu,už né kultuře ale multikultuře,čím víc lidí se zůčastní a osloví,tím meně může říkat ,že to za nic nestálo, hlupáci by se chlubili, že naletěli,dobré po sobě nechat památku,třeba pojmenovat strom,nebo posprejovat zeď,
ať každý vidí tu činnost.
Prý se lidé kdysi sdružovali v nějaké Národní frontě,organizovali si život třba rybáři,myslivci,zahrádkáři a všichni byli úspěšní,všichni se hodnotili naprosto kladně,
všichni dosahovali těch nejvyšších cílů,za podpory národních výborů a org.
A tak je to správné,tak to má být.Masovostí
k úspěchům.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 07:26:12

Suť vám na Hradišti vadí a hlína a betonový panely, kterýma tam JCB (snad není vůbec pochyb koho)přehradilo cestu, která tam je minimálně 20let(nyní se jedná o pozemek Jandový), vám nevadí??

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-12 06:36:35

Vážení zastupitelé,Vy mluvíte o pomalování zdi,
avšak Pravý Hradec o posptrejování zdi,z hlediska výchovného,obé věci nejsou toté.Fakt je ten,že jste schválili pomalování a sprejovat se tedy nebude,jak se píše na stránkách Pravého Hradce:
Chystáme se pomalovat betonovou zeď kolem fotbalového hřiště v části mezi garážemi a hlavní bránou do areálu. Hlavním cílem projektu je aktivně zapojit do akce pomalování či posprejování zdi co největší počet obyvatel různých věkových skupin i z různých zájmových organizací.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-06-11 23:37:04

Tak se zdá, že v tomto bodě nás zastupuje pouze pan Kuchta.

Odpovědět

Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: Letiště - neregistrovaný - 2009-06-11 22:21:40

Nechápu proč nikomu z našich zastupitelů nevadí, že by nám kousek od našich domovů mělo vyrůst mezinárodní letiště se vším co k tomu patří. Dle ověřené studie, si naše obec bude užívat zplodin, hluku a zvýšené automobilové dopravy po staré Teplické až o 6tis. aut denně! To už tam nikomu z Vás nezáleží na prostředí v kterém žijeme? To už máte vše za sebou, že je Vám to jedno? Zastupujte konečně zájmy občanů a ne jen svoje!!!

Odpovědět

re: Zápis ZMě 4.6.2009

Vložil: krpálek - neregistrovaný - 2009-06-11 22:55:38

Také to nechápu. Nebo snad existuje nějaké řešení dopravní situace, o kterém se neví? Již nyní je evidentní postupné zhoršování stavu s dopravou po komunikacích vzhledem k rostoucí zástavbě v této oblasti.Přemýšlel o tom někdo?


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.