Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 10.12.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 10.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 10. prosince 2009

(Zahájení v 18.15 hod.)

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu od 26. listopadu 2009.
Podle prezenční listiny přítomno 15 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
(Přítomno 14 hostů).

Hlasování bude v pořadí: PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL  SE.

Zapisovatelka  Hana Smolíková.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Města Klecany předložil ke schválení program zasedání v následující podobě:
   

1. Schválení  programu ZMě
2. Kontrola usnesení minulého ZMě
3. Klecanka p.č. 362
4. Prodej, směna pozemků Matějkovi
5. Rozpočtové opatření  č.5   2009
6. Inventarizace 2009
7. Rozpočtový výhled 2010 - 2012
8. Schválení rozpočtu na rok  2010
9.  Návrh rozpočtu DSO Dolní Povltaví 2010
10. Informace  -  FROM
                       -  Územní plán
                       -  Veřejné osvětlení
                       -  DPS   
                       -  Dům 349
11. Diskuze
12. Schválení usnesení
13. Závěr            


1.  Schválení programu

K návrhu programu nebyly připomínky. Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje tento navržený program ?

Hlasování: 15 - 0 - 0 .  Schváleno.

                                                              
Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť ?

Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: Miroslav Kříž, Václav Kuchta, Jan Busch.

Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


Dále se hlasovalo o návrhu na dva ověřovatele zápisu: Jarmila Brožová a Jiří Medek.

Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města.

Dne 6. listopadu podal V. Kuchta námitky proti  zápisu , které byly předány ověřovatelům zápisu, kterým byli  pan Zdenek Šebek a ing. Zdena  Lahodová. (příloha k zápisu).

Starosta požádal o vyjádření k uplatněným námitkám, aby o nich mohli zastupitelé rozhodnout, tak jak ukládá odstavec 4., § 7  Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany.

Pan Šebek předal své vyjádření k námitkám  k Zápisu ZMě ze dne 24. září 2009 písemně:  (příloha k zápisu).

K bodu 6.  - Návrh p.Kuchty - námitka je opodstatněná - navrhuje změnu textu, nahradit druhý a třetí odstavec zápisu.

K bodu 9. Vydržení pozemků Aleny Droppové a manželů Minářových. Námitka se přijímá - návrh na doplnění zápisu.

Bod 12. Diskuze.

V prvním odstavci vypustit poslední větu a doplnit novou větou.

Ing. Lahodová se vyjádřila k podaným námitkám a řekla, že souhlasí s opravami zápisu, jak byly písemně předloženy panem Šebkem.

Dále proběhlo  hlasování o oprávněnosti námitky a opravě v zápisu k bodu č. 6. Kdo souhlasí s opravou  námitky tak, jak byla navržena panem Šebkem a ing. Lahodovou.      

Hlasování: 14 - 0 - 1 ( J. Busch).  Schváleno.


Hlasování o oprávněnosti námitky a opravě  v  zápisu  v  bodě 9.

Hlasování :  13 - 0 - 2 (J. Busch, V. Kuchta).  Schváleno.


Hlasování o oprávněnosti námitky a opravě v zápisu  v bodě 12.

Hlasování:  14 - 0 - 1 (J. Busch).  Schváleno.


Zastupitelstvo schválilo oprávněnost námitek k zápisu z jednání ZMě ze dne 24. září 2009. Oprava zápisu ZMě ze dne 24.9.2009  bude provedena do 16. 12.2009 dle písemného podkladu ověřovatelů.                                                                 

2.  Kontrola usnesení minulého ZMě

Starosta seznámil zastupitele s kontrolou usnesení ze ZMě  24. září 2009.
Schvaluje:

5) restaurování Pamětního kříže V.B.T.  již probíhá, - Ak. Soch. Vojtěch  Adamec byl vyzván ihned po schválení ZMě  k opravě pomníku.                                                               
8) odprodej akcií proběhl peníze jsou již připsány na účtu města.
11) smlouvy o narovnání připravil JUDr. Berka.  Smlouvy jsou podepsány.
Ukládá:
1)    jednat se Střed. vodárnami o převzetí podtlakové kanalizace do správy


V měsíci říjnu byl podepsán protokol o převzetí podtlakové kanalizace a dnem podpisu došlo k provozování SV a.s.. .Smlouvy budou předloženy k posouzení a podpisu  v dohledné době.

V souvislosti s těmito jednáními byl stanoven postup pro zajištění rekonstrukce ČOV Klecany. Zastupitelé byli  seznámeni s návrhem stanovení postupu pro zajištění rekonstrukce ČOV.  

ZMě schvaluje výše uvedené stanovení  postupu pro zajištění rekonstrukce ČOV  a vyvine veškeré úsilí k realizaci ČOV ve spolupráci s VKM a.s. a SV a.s..
   
Kdo je pro schválení  tohoto  návrhu.

Hlasování: 15 - 0 - 0 .  Schváleno.


2) připomínky  p. Kuchty ohledně vyúčtování Veteran rallye za r. 2008 byly předány účetnímu p. Skřivánkovi. Vyúčtování p. Kuchtovi bude předáno do
31.12.2009.

Na vědomí.

                                                          
3) Klecanka č.p. 362 návrh odstoupení od soudního sporu.

Starosta města seznámil zastupitele s dopisem JUDr. Berky s dosavadními náklady za soudní spor  mezi  společností  Klecanka , s.r.o. a  Městem Klecany.
V dopise jsou vyčísleny dosavadní náklady na soudní spor mezi společností Klecanka s.r.o. a Městem Klecany. Jde v něm o poškození budovy č.popisné 362 v ulici Na Hradišti.

Pan Fischer, který je jednatelem společnosti, navrhuje ukončit tento spor smírnou cestou a věc uzavřít za předpokladu, že obě strany ponesou polovinu nákladů, které v souvislosti s tímto sporem vznikly a ještě vzniknou.

K této problematice podal podrobné vysvětlení ing. Z. Malík.

JUDr. Berka  dodal, že během sporu byly vypracovány dva znalecké posudky, které měly odpovědět na otázku výše škody, kterou na objektu způsobila žalovaná společnost.

První posudek od společnosti  ACTIVITIES, a.s. stál 26.460,- Kč, druhý posudek vypracovaný společností NOVOTA, a.s. , stál 45.401,- Kč.  Dále přítomné  seznámil s problematikou ohledně sporu a považuje za této situace možnost uzavřít v této věci smír za těchto uvedených podmínek,  za věc výhodnou.                            

Starosta města navrhl, v souladu s dopisem JUDr. Berky uzavřít v této věci smír a uhradit jednu polovinu nákladů, které v souvislosti s tímto sporem vznikly a ještě vzniknou.
 
Po krátké diskuzi  ing. Bendla, ing. Pince, M. Kříže, V. Kuchty, J. Brožové  a  JUDr. Berky dal starosta hlasovat o  návrhu uzavřít v této věci smír a uhradit jednu polovinu nákladů.

Hlasování: 12 - 1 - ( V. Kuchta) - 2  (Z. Šebek,  ing. Malík). Schváleno.

                                                              
4.  Prodej, směna  pozemků Matějkovi.

Místostarosta L. Němeček : na jednání ZMě dne 15. července 2008 schválilo zastupitelstvo v bodě 11 pokračování v jednání o narovnání majetkových vztahů na p.č. 314/56, 314/55, 314/60  s manžely  Matějkovými.

Po několika jednáních připravili pan Jiří Matějka a paní Monika Matějková dvě smlouvy, které předložili Městu Klecany k podpisu.

Jedna smlouva je směnná, na směnu, kdy Matějkovi nabízí Městu Klecany 59 m2 pozemku označeném jako 314/83, který vznikl oddělením ze stávajícího pozemku 314/60. , výměnou za 59m2  pozemku označeném jako 314/84, který vznikl oddělením ze stávajícího pozemku 314/56.
  
Druhá smlouva je smlouva darovací, kterou pan Jiří Matějka daruje Městu Klecany do jeho výlučného vlastnictví pozemek par. č. 753 o výměře 25m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. st. 109 na základě geometrického plánu.

Všechny jmenované pozemky se nachází v katastrálním území Klecany. Záměr směny části pozemku č. 314/56 o výměře 59m2 byl uveřejněn na úřední desce. Smlouvy prohlédl JUDr. Berka, který může odpovědět na případné dotazy.

Starosta dal hlasovat o schválení směny části pozemku  314/56 a části pozemku 314/60 mezi panem Jiřím Matějkou, Monikou Matějkovou a Městem Klecany.

Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


Dále proběhlo hlasování o přijetí do majetku Města Klecany část pozemku p.č. 753 o výměře 25m2  jako dar od pana Jiřího Matějky.

Hlasování :  14 - 0 - 1 (ing. J. Bendl).  Schváleno.

                                                              
5. Rozpočtové opatření č. 5

Z. Kudláčková,  seznámila přítomné s návrhem změn v rozpočtu .

Pan Skřivánek podal doplňující návrh k vyčlenění jednoho z bankovních účtů města pro použití k fondu kultury, sportu a volného času Města Klecany. Jednalo by se o účet č. 19-563 910 0427 u KB  jeho současná výše je 504.951,19 Kč.

Starosta města dal hlasovat o schválení vyčlenění účtu č. 19 - 563 910 0427 / 0100 u KB pro účely fondu kultury, sportu a volného času Města Klecany v celkové jeho výši 504.951,19 Kč.

Hlasování :  14 - 0 - 1 (ing. Bendl.).  Schváleno.

Dále Z. Kudláčková informovala zastupitele o rezignaci ing. Jiřího Zacha na funkci člena FV.

Zastupitelstvo bere rezignaci na vědomí.

                                                           
6.   Inventarizace 2009

Starosta podal informaci o vyhlášení inventarizace  Příkazem  starosty města Klecany č. 1 2009  ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města za rok 2009 ke dni 31.prosince 2009.

Inventarizace bude provedena ve dnech 9.11.2009 – 31.12.2009

DIK č. 1,3,4,5 provede kontrolu skutečných stavů v termínu 9.-27.11.2009.

DIK č.2  odevzdá inventurní soupisy do 15. ledna 2010.

UIK  zajistí opravy účetní evidence, sestaví souhrnný inventarizační zápis do 27. ledna 2010 a předloží souhrnnou závěrečnou zprávu o inventarizaci na nejbližším zasedání ZMě .               

Zastupitelstvo bere na vědomí.              

                                                    
7.  Rozpočtový výhled 2010-2012

Starosta sdělil, že vedení města připravilo rozpočtový výhled, který byl projednán na FV a nyní je předložen zastupitelům  ke schválení. Nebyly žádné připomínky ani návrhy na jeho doplnění, proto dal starosta hlasovat o schválení navrženého Rozpočtového výhledu na roky 2010 - 2012.

Hlasování :  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


8.  Schválení rozpočtu 2010

Předsedkyně FV Z. Kudláčková seznámila přítomné s rozpočtem na rok  2010. Ing. Bendl se zeptal, zda je zažádáno o dotaci na přívoz.
Starosta  sdělil,  že o dotaci bylo požádáno v listopadu 2009.

V. Kuchta, připomněl, že budou všichni občané Klecan platit vyšší daň z nemovitosti.

Protože se do konce listopadu nebyla schválena úprava a  Zastupitelstvo schválilo trojnásobek daně + Janotův balíček - zaplatí se šestinásobek.

Po krátké diskuzi ing. J. Bendla a V. Kuchty se přistoupilo k hlasování.

Starosta dal hlasovat o schválení navrhovaného rozpočtu na rok 2010 s úpravami, které byly navrženy.

Hlasování : 14 - 0 - 1 (V. Kuchta).  Schváleno.


9.  Návrh rozpočtu DSO Dolní Povltaví 2010

Starosta města seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Dolní Povltaví na rok 2010, který byl  schválený sněmem svazku dne 5.11. 2009.
Hlasovalo se o schválení navrhovaného rozpočtu DSO na rok 2010.

Hlasování :  15 - 0 - 0 . Schváleno.


10.  Informace  - FROM

Starosta podal informaci o pracích na opravách komunikací, které provádí firma Dasting a.s.

1/3   Na Skalkách
-    stavba je připravena k předání, veškeré práce byly ukončeny, včetně víceprací u sportovního areálu.                                                                   
2/3   U Lékárny
-     byl položen finální povrch, do předání provede zhotovitel opravy označených vad, včetně vyčištění poklopů splaškové kanalizace.
3/3   V Mexiku
-    pokračují práce na pokládce obrubníků, na obou stranách obslužné komunikace, je předpoklad, že 5.12.2009 začne pokládka finálního povrchu. Stavba zůstává dále ve sledování. Jsou položeny kabely pro VO.
3/4   Pod Černou skálou
-    stavba byla ukončena, provede se úklid podél komunikace.
     Předání výše uvedených dokončených staveb proběhlo dne 3.12.2009 od 11,30 hod.
     Zápis o převzetí připraví zhotovitel.
6/4  Další kontrolní den proběhne 15.12.2009 v 9,00 hod. na stavbě obslužné komunikace   
       V Mexiku.
       
Na vědomí.


Starosta seznámil zastupitele města o  podávání žádostí o dotace a jejich přijímání ze všech možných fondů EU, ministerstev, krajů a jiných fondů na rok 2010.

Vedení města navrhuje schválení těchto žádostí.
Hlasovalo se o podávání žádostí o dotace a přijímání  dotací v roce 2010 u fondů EU, ministerstev, Krajského úřadu a nadačních fondů.

Hlasování : 14 - 0 - 1 (Z. Šebek).  Schváleno.

                                                      
- Územní plán

Starosta  informoval, že dne 5. listopadu proběhlo veřejné projednávání ÚP v zasedací místnosti MěÚ Klecany.  Byl to poslední termín k podávání připomínek. Jednání probíhalo za přítomnosti zpracovatele i pořizovatele ÚP, kteří na místě odpovídali na dotazy. Po ukončení jednání si převzali všechny došlé připomínky a v součastné době je zpracovávají.  30.11.2009 došla na MěÚ. „Petice proti etapizaci území v územním plánu Klecan“ podporovaná devatenácti  občany ( vlastníky pozemků). Petice byla předána všem členů zastupitelstva.                                                        

Vedení města ji předalo právnímu zástupci města  JUDr. Berkovi a výkonnému pořizovateli Ú.P. ing. Vichovi  ze spol. PRISVICH, s.r.o. . V souladu se zákonem č.85/1990 Sb., o právu petičním podá vedení města  organizátorům petice manželům Knéblovým písemnou odpověď.

Proběhla diskuze pí. Srbové, p. Knébla, a starosty města.

Na vědomí.

- Veřejné  osvětlení

Starosta informoval o probíhajících dokončovacích pracích na prodloužení stávajících tras VO na území města. Jedná se o část v ulici ČSL armády od ulice K sídlišti ( od zastávky autobusu směr na Prahu) podél zdi areálu Sportklubu  k ulici Na Skalkách ( ke garážím)  . Práce provádí správce sítě VO p. Tintěra a zaměstnanci MěÚ., výkopy provedl p. Čonka . V ulici V Mexiku provádí firma VEDKA ,s.r.o.  v rámci dotace FROM prodloužení trasy VO v délce 180 bm  a počtu 5-ti lamp. Dokončení prací je předběžně  stanoveno na 18.12.2009.

Na vědomí.


- DPS

Starosta podal informaci o zahájení vyklízecích a bouracích  prací v nové  budově DPS v Dolních Kasárnách ( podlahy, topné kanály, dveře, okna ). Dochází k přípravným pracím na opravě střechy (vybourání starých odvětrání kanalizace a vzduchotechniky, odstranění oplechování, ubourání poškozených atik a demontáž hromosvodu).

Na vědomí.


- Dům č. 349

Starosta informoval o schůzce, která byla svolána  18.11.2009  za účelem sjednání podmínek podepsání smlouvy  o  smlouvě  budoucí k nástavbě na dům č. 349. Bylo dojednáno :

Pan Suchánek (jednatel f. AGORA) chce ukončit správu domu nejdéle do 31. 3. 2010, tj. nejdéle k tomuto datu  předat veškerou agendu včetně finanční hotovosti fondu oprav. Spolumajitelé domu č. 349 zajistí nového správce domu nejdéle do konce roku 2009 a tuto skutečnost oznámí panu Suchánkovi. Pojištění domu je doposud prováděno duplicitně a to správou domu a zároveň MěÚ Klecany.

Projednání s pojišťovnou a ponechání jednotné pojistky zajistí pan Němeček. Smlouva lze vypovědět k 17. 12. 2009. Vzhledem k nahrazení jedné smlouvy jinou není nutné dodržení termínu výpovědi smlouvy. K dnešnímu dni je nová smlouva připravena k podpisu .

Na vědomí.                                            

11. Diskuze

Z. Šebek se zeptal  kolik  členů má  FV po rezignaci ing. Zacha. Má být lichý počet členů.
Z. Kudláčková - čtyři.
Starosta - vedení města ukládá doplnění člena Finančního výboru.

Proběhla diskuze pí. Hejkrlíková  a dalších občanů  ohledně výstavby  NÚDZ v  Klecanech.Starosta: NÚDZ -  probíhá územní řízení a  15.12.09 proběhne veřejné jednání s Projekční firmou SANTIS, a.s..   ZMě schválilo záměr  s výstavbou, ale záleží na přidělení dotace.

Pan Srb se zeptal na revitalizaci náměstí.
Na základě studie Petra Parléře bude zpracovaná studie, nebo projektová dokumentace. Problém nastává ve výši částky, která se odvíjí od celkového objemu financí. Nynější předpoklad ceny PD je 2,1 mil. V současné finanční situaci budeme hledat možnosti snížení ceny PD na přijatelnou mez.

12. Schválení usnesení

Starosta města požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení ze zasedání městského zastupitelstva. Za návrhovou komisi přečetl pan Miroslav Kříž.
Starosta : kdo je pro schválení  tohoto usnesení  ve znění, jak bylo přečteno.

Hlasování:  15 - 0 - 0 .  Schváleno.


13.  Závěr

Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán, protože se už nikdo nepřihlásil o slovo, poděkoval zastupitelům za účast na  jednání.  Pan starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál všem klidné vánoce a hodně zdraví a spokojenosti  v novém roce.
(Zasedání ukončeno ve 21.30 hodin).  
 

Ověřovatelé  zápisu: Jarmila Brožová, Jiří Medek
 
 
 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta
Č.j.:   1882 / 2009                    
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.