Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2009 ~ Zápis ZMě 13.7.2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 13.7.2009

 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany, ze dne 13. července 2009

(Zahájení v 18.15 hod.)

Starosta Ivo Kurhajec zasedání zahájil a sdělil, že bylo řádně svoláno. Informace o době a místě konání byla vyvěšena na úřední desce dne 1. července 2009. Podle prezenční listiny přítomno čtrnáct zastupitelů (18.23 přišel Jan Busch, 18.34 Jan Pinc), nepřítomen Daniel Dvořák.
Hlasování se provádělo v pořadí: pro návrh – proti návrhu – zdržel se. Zapisovatelkou byla Zdena Lomová.

Starosta v souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu Zastupitelstva města Klecany předložil  ke schválení program zasedání:

1.    Schválení programu ZMě
2.    Povodně 2009
3.    Schválení OZV 3/2009
4.    Diskuze
5.    Schválení usnesení
6.    Závěr

1.Schválení programu

Václav Kuchta požádal o doplnění programu o dva materiály, které předložil zastupitelům písemně, Jarmila Brožová požádala o doplnění programu o zprávu o činnosti kontrolního výboru, kterou rovněž předložila písemně. Starosta k těmto materiálům sdělil, že zpráva o činnosti kontrolního výboru může být projednána v diskuzi, a vzhledem k tomu, že jednání svolal především kvůli povodni,  nemá v úmyslu zařadit další body. Pouze obecně závazná vyhláška musí být schválena, aby mohla platit od 1. 1. 2010. Další řádné zasedání bude v září t. r. V. Kuchta však na svém požadavku trval.

Starosta specifikoval návrhy V. Kuchty

1)    projednání ukončení uvolněné funkce místostarosty
2)    dopis členům zastupitelstva: doložení podvodného vyúčtování

a dal o nich hlasovat:
Kdo je pro zařazení těchto bodů do navrhovaného programu?

Hlasování: 3 (V. Kuchta, Z. Malík, Z. Šebek) – 1 (M. Kříž) – 8.

Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo souhlasí s navrženým programem?

Hlasování: 10 – 1 (V. Kuchta) – 1 (Z. Šebek).


Schvalovalo se opatření, zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť:

Hlasování: 11 – 0 – 1 (V. Kuchta).


Hlasovalo se o návrhu na tři členy návrhové komise (J. Brožová, Z. Lahodová, M. Lemon).

Hlasování: 12 – 0 – 0.


Hlasovalo se o návrhu na dva ověřovatele zápisu (M. Kříž, Z. Kudláčková).

Hlasování: 12 – 0 – 0.

Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do deseti dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí. Zároveň byl umístěn na internetové stránky města a nebyly proti němu podány žádné námitky.

2)Povodně 2009

Starosta: Dnešní zasedání je svoláno na základě návrhu vedení města, aby zastupitelstvo projednalo návrh a způsob pomoci obcím postiženým ničivou povodní v červnu 2009:

Navrhujeme poslat finanční příspěvek do obce Hodslavice (obec má 1709 obyvatel), která sama nejlépe určí, pro jaký účel tuto pomoc použije. Drželi bychom se jen pomoci finanční. Domníváme se, že máme v živé paměti události z povodní 2002 a víme, jak byla pomoc od ostatních občanů, firem, měst a obcí vítaná a potřebná. Rozhodli jsme se přijmout návrh, aby navrhovaná částka byla násobkem počtu obyvatel k 30. 6. 2009, tj. 2 284 osob x 100,- Kč, tzn. 230 000,- (228 400,- Kč).

Peníze budou použity z nevyčerpaných prostředků na pořádání XIII. Veteran rallye (§ 331), která byla pokryta plně ze sponzorských darů, a doplněny z paragrafu 6171 (činnost místní správy) jako rozpočtové opatření č. 3. Pokud návrh zastupitelstvo schválí, pošleme peníze na účet jmenované obce, tak jak jste v materiálech dostali.

Jak starosta doplnil, po jednání s účetním p. Skřivánkem by byla částka vyčerpána z jednoho paragrafu a při rozpočtovém opatření, které bude probíhat v září, se spoustou dalších dílčích opatření. Bude předáno finančnímu výboru a na základě toho bude celý rozpočet upraven. V rozpočtu se také budeme zabývat úspornými opatřeními. Starosta projednával celou záležitost s velitelem klecanského Sdružení dobrovolných hasičů. Ti nemají prostředky, ale jsou ochotni se vzdát 10 % ročního příspěvku na činnost jednotky, tj. 15 tisíc korun (§ 5512). Junák středisko Havran navrhuje dát 10 % z příspěvku na činnost organizace, tj. 5 tisíc korun

(§ 3421).
Po diskuzi (V. Kuchta, Z. Malík, M. Kříž) dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení částky 250 000,- Kč, která bude zaslána na účet obce Hodslavice jako příspěvek města Klecany postiženým povodní v červnu 2009?

Hlasování: 13 – 0 – 0.


3)Schválení obecně závazné vyhlášky 3/2009

Starosta: V materiálech jste dostali návrh OZV „O stanovení koeficientu daně z nemovitosti“. Změnu koeficientu dělá většina obcí a měst. Přináší to navýšení rozpočtu na straně příjmů. Dosavadní koeficient v našem městě je „1“. Město se neustále potýká s nedostatkem financí na údržbu komunikací, chodníků, osvětlení a dalšího majetku. Nyní máme příležitost k navýšení příjmové části rozpočtu. Máme možnost schválit koeficient, který je v rozpětí
od 1 do 5 (maximálně).

Vyhlášku vypracoval Dr. Chytil, který tuto vyhlášku dělal již několika obcím a městům. Jednotlivá zastupitelstva schválila toto navýšení. Je tedy na nás, pokud se pro navýšení rozhodneme, jaký koeficient schválíme.

Podle daňových příjmů z minulých let a části letošního roku by každý jednonásobek navýšil roční příjem města přibližně o tři milióny. Pokud na dnešním zasedání navýšení schválíme, bude platit od 1. ledna 2010, neboť schválení musí nabýt právní moci do konce července letošního roku.
Podrobnější vysvětlení k vyhlášce podal místostarosta Ladislav Němeček.

Po diskuzi (Z. Lahodová, J. Brožová, V. Kuchta, místostarosta, J. Bendl, starosta) dal starosta hlasovat nejdřív o návrhu J. Brožové:


Kdo je pro schválení koeficientu ve výši „3“?

Hlasování: 11 – 2 (V. Kuchta, Z. Malík) – 1 (Z. Šebek).


Poté se hlasovalo o celé vyhlášce: Kdo je pro schválení obecně závazné vyhlášky 3/2009 s výší koeficientu „3“?

Hlasování: 11 – 3 (V. Kuchta, Z. Malík, Z. Šebek) – 0.


4)Diskuze

J. Brožová předložila zprávu o činnosti kontrolního výboru.Oznámila, že dvě členky výboru, B. Michalcová a B. Nováková, rezignovaly z důvodu pracovní vytíženosti. Výbor má nyní tři členy: J. Brožovou, J. Busche a  J. Pince. Diskuze k tomuto bodu se týkala především občanů, kteří nezaplatili za odvoz odpadu, a těžkostí spojených s výkonem činnosti kontrolního výboru. (Z. Kudláčková, J. Busch, J. Pinc, starosta). Starosta zdůvodnil těžkosti s postihem občanů tím, že někteří mají pozemky vedené jako zahrada a vyhláška 4/2007 se jich tím jakoby netýká. Pracovnice MěÚ paní Nováková provede šetření na Katastrálním úřadu.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. Vzali na vědomí také rezignaci dvou členek výboru.

J. Busch se zeptal, jak se bude řešit stav silnice do Klecánek. Starosta zdůvodnil nutnost posledního výkopu u objektu p. Savky. Předpokladem pro opravu komunikace je napojení všech obyvatel na kanalizaci. Příští rok by bylo možno dát do plánu.

V. Kuchta uvítal, že vedení města připravuje pro zastupitelstvo úsporný program pro rok 2009. Doporučil, aby v této souvislosti bylo usneseno předložit písemně stav hospodaření města k 30. 6. Starosta odpověděl, že úspory se projednávaly s účetním. Pro finanční výbor i na další zasedání zastupitelstva – tzn. v září - bude připraven systém úspor. Účetní bude mít jak příjmovou část rozpočtu, tak výdajovou k 30. 6. Zastupitelé obdrží zprávu písemně.

V. Kuchta připomněl, že v usnesení zastupitelstva ze 4. 6. bylo, že na příštím zasedání budou podány dvě informace: o postupu plnění úkolů, které jsou v souboru nápravných opatření, a o tom, jaký je stav spolupráce zastupitelstva s komisí pro řešení sportovního areálu. Starosta: K první informaci odpovídám, že jsme řádně všechno předali na KÚ, tak jak bylo předáno účetním. Dnešního dne (13. 7.) odevzdával účetní uzávěrku k 30. 6. K druhé informaci – k jednání s komisí nedošlo, pravděpodobně z důvodu dovolené. Jiný důvod nevidím.

K úvaze V. Kuchty o internetu a o obecní policii starosta vysvětlil, že město spolupracuje s OP Zdiby, i když zastupitelstvo neschválilo příspěvek. Současně informoval o trestním oznámení, které podal na neznámé pachatele, kteří zlámali v noci ze 4. na 5. 7. jedenáct nově vysazených stromků. V té souvislosti řekl, že neměl potřebu zasahovat do internetové diskuze o této věci. V následující debatě (M. Lemon, M. Kříž, J. Medek) posledně jmenovaný připomněl, že naše obce nejsou velké, jsou blízko sebe, společenské akce se prolínají a často pachatel, který spáchá trestnou činnost ve Zdibech, je dopaden v Klecanech. Bylo by výhodnější udělat jednu silnější obecní policii než dvě slabé.

Starosta informoval zastupitele o pracích, které byly začaty ve škole. Zjistilo se, že je třeba izolovat vedení tepla v části sociálního zařízení v tělocvičně. Původní izolace je naprosto nedostatečná. Bude se zvažovat finanční náklad na řešení. Je možné, že podobný stav je na více místech ve škole. Na závěr stručně informoval o práci protipovodňové komise v minulých týdnech, kdy byl vysoký stav vody.

5) Schválení usnesení

Po ukončení diskuze požádal starosta návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva. Návrh usnesení přečetl M. Lemon.
Starosta požádal o schválení usnesení: Kdo souhlasí, aby bylo usnesení schváleno v tomto znění?
Hlasování: 13 – 1 (V. Kuchta) – 0.

6) Závěr

Protože se již nikdo nehlásil o slovo a pořad zasedání byl vyčerpán, prohlásil je starosta za ukončené a popřál všem pěknou dovolenou.

(Zasedání ukončeno v 19.20 hodin.)

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kříž, Zuzana Kudláčková

      Ladislav Němeček                                                                Ivo Kurhajec
         místostarosta                                                                     starostaK tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: Honza - neregistrovaný - 2009-07-25 20:09:54

J. Medek připomněl, že naše obce nejsou velké, jsou blízko sebe, společenské akce se prolínají a často pachatel, který spáchá trestnou činnost ve Zdibech, je dopaden v Klecanech. Bylo by výhodnější udělat jednu silnější obecní policii než dvě slabé. Proč se stále již půl roku jedná o finanční podpoře Obecní policie Zdiby a stále se nic neděje. Mluvil jsem s vedoucím OP Zdiby a tak našeného policistu jsem dlouho nepotkal. Proč toho nevyužít ????? pane Medku .... ?????

Odpovědět

re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-08-26 07:16:54

Tak nám někdo opět ulomil veřejněprospěšné zařízení - orientační cedule na křižovatce u hřbitova,nezbývá než doufat,že pachatelé tohoto přestupku budou dopadeni ve Zdibech,
a tak se potvrdí připomínka výše jmenovaného.

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-09-07 06:48:21

Tak opět někdo na náměstí rozbil prosklenou výplň nástěnky proti herně,opět někdo manipuloval s lavičkami a přestěhoval ji do zastávky,a v pátek a přes víkend opět bordel před sběrným dvorem,stále likvidujete odpad komukoli za peníze města ,to nedokážete vymyslet nějaký systém v odpadovém hospodářství a v zajištění veřejného pořádku?Neřěšení, taky řešení,on to někdo zaplatí.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-08-25 13:56:46

Je nutno oponovat výroku,že naše obce nejsou velké,možná by bylo dobré,přečíst si na stránkách obecní policie Zdiby,co všechno řeší
a ským spolupracuje,a jak velké území vůbec ve Zdibech zabezpečuje,je mylné se domnívat ,že
tři strážníci obsáhnou naše město a obec
Zdiby.Vezmeme - li v úvahu devastaci zasazených kaštanů,je zřejmé,že k ní nedošlo v denních hodinách,ale nad ránem,kdy se vraceli návštěvníci z různých zábavných akcí.Bohužel,OP Zdiby pracuje jen ve dne,
závadové jednání probíhá většinou v nočních nebo časně ranních hodinách.Ani nemyslím,že by bylo lepší,jak píše pan Medek,jednu silnější policii než dvě slabé.
Nevím ,co je silná nebo slabá policie,ale hlavně je třeba funkční a iniciativní jednající podle zákona,ale zejména s místní znalostí občanů, zvyklostí,terénu,
pak snadno rozpozná cizí návštěvníky města,
kteří mnohdy potřebují "vyprovodit"aby se u nás nedopouštěli výtržnictví.Při ničení kaštanů lze snadno určit trasu,kterou se
výtržníci pohybovali - co na to kamera u zámku?
Chtějí - li řešit Klecany výtržníctví a potažmo veřejný pořádek jinak, než opravami způsobených škod,potřebují vlastní MP se službou i v noci.Vedne mohou dělat strážníci tak akorát dopravu,zábory a skutky s minimální společenskou nebezpečností nebo zajišťovat nějaké společenské akce(dětský den a.t.d.)V jakési anketě pořádané městem se zřízení MP
umístilo tuším na předním místě a nemáme ani kočku,ani psa.Proč asi?Možná proto,že je jednoduší napravovat škody penězi daňových poplatníků,než založit MP a zajistit bezpečné město.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-07-26 22:26:21

Kecy, kecy, kecy - komunální politiky v Klecanech máme na solidní české úrovni...Já jsem spíš z toho vyjádření nějak nepochopil co vlastně říká myšlenka "společenské akce se prolínají a často pachatel, který spáchá trestnou činnost ve Zdibech, je dopaden v Klecanech" nevím z jakých "společenských akcí" k nám pachatelé ze Zdib směřují, nebo proč se to dává do souvislosti s pácháním TČ,vždyť to lze činit bez jakékoliv akce?!

Odpovědět

re: re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: Slavík - neregistrovaný - 2009-08-07 17:31:00

Ano ano.Komunální politiky máme na solidní české úrovni.Topolánek-Paroubek,zářné to vzory našich zastupitelů.
A pokud jde o myšlenku:"společenské akce se často...atd".Chápu to zcela jasně neb jsem v těchto končinách různé společenské akce navštěvoval jako junior.Při bujaré cestě domů nešlo sice o trestnou činnost ale lotroviny se děly právě při těchto příležitostech.Ahoj. S

Odpovědět

Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-07-25 17:55:59

Starosta: V materiálech jste dostali návrh OZV „O stanovení koeficientu daně z nemovitosti“. Změnu koeficientu dělá většina obcí a měst. Přináší to navýšení rozpočtu na straně příjmů.

Z mé strany to vypadá trochu jinak.Změna koeficientu přináší snížení rozpočtu na straně přijmů rodiny.Takže na mé konto si pánové starosta a spol.budou vytahovat triko jak sehnali penízky do prázdné pokladny.Co takhle ještě něco prodat? Kdybychom zvedli daň pětkrát,nebo desetkrát.Myslím,že takhle umí sehnat peníze každý trouba.Slavík

Odpovědět

Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-07-24 13:33:31

Ani jsi si nevšiml, že nám pánové zdražili daň z nemovitosti... možná by stálo za to setřit, nerozhazovat a starat se o občany, což by mělo být v první řadě... ale raději jim nic nebudeme říkat... že pane Němečku a Kříži.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-08-27 06:54:55

Na zvyšování poplatků jsou skutečně dobří,začalo to poplatkem za psy.Ale zase mají na na dotace Pravého Hradce.

Odpovědět

Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-07-24 12:57:29

Tak mají Klecany opět jedno prvenství. Zastupitel chtěl zrušit místostarostu. Pokud člověk ví, kdo na té židli sedí, ani se mu nedivím...

Odpovědět

re: Zápis ZMě 13.7.2009

Vložil: - neregistrovaný - 2009-08-27 06:50:17

Možná je skutečně lepší model,kdy je placená pozice pouze starosty,který spolupracuje s tajemníkem,který je též placený,na úřadě setrvává v pozici,ať vládne jakákoli strana a zajišťuje,že nově nastoupené zastupitelstvo po
volbách(než se práci naučí)se nedopouští chyb.Výsledky práce jsou pak v souladu se zákonem a profesionální.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.