Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze ZMě 8. 2. 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 8. února 2007 za přítomnosti 14 členů,
ing. Petr Krs byl řádně omluven.
Zasedání zahájil starosta města v 18,16 hod konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina ZMě a zasedání je usnášení schopné. Dále seznámil přítomné s rozšířeným programem zasedání.
Hlasování bude prováděno v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

Starosta města předložil v souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany ke schválení program zasedání v následující podobě:

1. Schválení rozšířeného programu
2. Slib zastupitele Ing. Petra Šafuse Ph.D.
3. Revokace usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2006
4. Protipovodňová hráz v Klecánkách
5. Územní plán
6. Možnosti čerpání fondů EU
7. Dotace z kraje
8. Náprava stavu majetkových poměrů města
9. Převod vlastnického práva akcií
10. Nabídka prodeje akcií ČS a.s.
11. Prodej pozemků maž. Moravcovým
12. Informace a) stav a vyúčtování U rampy
b) oslavy 500. výročí města
c) školka – rozšíření o 4. oddělení
d) Malá vodní elektrárna Klecany II
e) inventarizace majetku
13. Diskuze
14. Schválení usnesení
15. Závěr

1. Rozšířený program zasedání byl schválen: 14, 0, 0.
Dále bylo schváleno, že v diskuzi bude probíhat hlasování ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: 14, 0, 0.
Byla schválena návrhová komise ve složení: Ing. Zdena Lahodová, Jarmila Brožová,
Daniel Dvořák.
Hlasování: 14, 0, 0.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Medek, Miroslav Kříž
Hlasování: 14, 0, 0.

Zápis z minulého zasedání (ze dne 14.12.2006) byl řádně ověřen a vyvěšen na vývěsní
desce. Vzhledem k tomu, že 29.1.2007 byla proti tomuto zápisu uplatněna námitka, je
nutno v souladu s jednacím řádem ZMě Klecany, aby tuto námitku projednalo
Zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.
Paní Brožová (ověřovatelka zápisu) doporučila námitku zamítnout s tím, že obě
ověřovatelky zápis podrobně pročetly a podepsaly a na námitku p. Šebka, že nebyl dodržen
§ 95 zák. 128/2000 Sb. odpověděla, že bylo vše dodrženo – počet přítomných členů,
schválení pořadu jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení.

Jediná chyba byla, že nebylo zapsáno ukončení zasedání. Čas ukončení zasedání byl
dodatečně doplněn - 21,30 hod.
Starosta požádal p. Šebka o vyjádření. P. Šebek – podle jednacího řádu se vyjádřím až
v diskuzi.
Hlasování o oprávněnosti námitky: 2, 9, 3.

2. Složení předepsaného slibu člena Zastupitelstva ing. Petra Šafuse Ph.D.
Odstoupením zastupitelky Mgr. Ludmily Szöllösové a tím zánikem jejího mandátu podle
§ 55 odst. 3 b) a odstavce 2 b) zák 491/2001 Sb., nastupuje podle § 56 odst. 1. náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst.5 a to dnem následujícím
po dni zániku mandátu.
Ing. Šafus složil předepsaný slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrdil svým
podpisem.

3. Revokace Usnesení ze zasedání ZMě ze dne 14.12.2006
V Usnesení v části I. SCHVALUJE bod 10, schvaluje výši odměny členů RM, komisí
a výborů a členů ZMě od data 14.12.2006, přičemž podle zápisu a zvukového záznamu
bylo odhlasováno vyplácení odměn členům RM, zastupitelům a předsedům výborů
a komisí.
V diskuzi k tomuto tématu se vyjádřil p. Kuchta a uvedl, že se jedná o členy
výborů, kteří nejsou zastupiteli. P. Kurhajec dodal, že se jedná o členy komisí a výborů,
kteří budou odměněni podle práce v komisi nebo výboru. Ing. Šafus vznesl připomínku,
“toto je v rozporu se zákonem o obcích, protože nemůžeme si tam dát hlavičku, že budeme
někoho vyplácet. Někdy možná podle nějakých kriterií, teda nevím jestli vůbec existují,
protože když se podíváme na odpovídající §, tak tady je, že neuvolněným členům
zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční a další odměna. Její
maximální výši stanoví prováděcí předpis. Prováděcí předpis je ono nařízení, které jsem
tady citoval. Takže si myslím, že se tady dostáváme do rozporu se zákonem o obcích.
Protože nelze bádat nějakou tu základní odměnu na to jestli někdo nějak bude pracovat.
Proč tedy členové zastupitelstva nebudou hodnoceni také podle své práce, proč je to
vypíchnuto pouze u členů komisí a výborů. Mi připadá, jako že to nemá příliš velký
smysl.“ P. Kurhajec – „máte možná pravdu, divím se, že to nevadilo v minulých volebních
obdobích, protože to byl modul, který se pouze převzal“.
P. Nováková – upozornila na to, proč se vlastně tento bod revokuje. Vznikl rozdíl mezi
zápisem ze Zastupitelstva města, kde bylo uvedeno a odhlasováno vyplácení odměn
zastupitelům, členům RM a předsedům komisí a výborů a mezi zápisem z Usnesení ze
zasedání Zastupitelstva města, kde p. Šebek uvedl vyplácení odměn členům ZMě, členům
RM a členům komisí a výborů. P. Šebek – „mám k tomu tuto poznámku. Jednak podle
jednacího řádu našeho se o průběhu zasedání pořídil zvukový záznam a na jeho základě
zápis. Táži se, proč toto, co vy jste tady teďka říkal, nebylo v zápise. Ten zápis je naprosto
dokonalej a z toho zápisu není úplně jasný, vůbec jasný, tudíž se musí brát zvukovej
záznam, kterej mimochodem neplatí. Potom se odhlasovalo usnesení, bylo jasný. Četl
jsem ho jasně, mí dva kolegové, který se mnou usnesení dělali, proti tomu nic neměli.
Čili usnesení schválilo zasedání zastupitelstva tak, jak jsem ho přečet.“
P. Němeček – navrhuji členové RM, předsedové výborů a komisí a členové ZMě.
P. Kuchta – navrhuji vyplácet pouze neuvolněným členům ZMě, tudíž členům RM
a předsedům výborů.

Ing. Lahodová – já bych nejprve dala hlasovat o revokaci Usnesení ze dne 14.12.2006
část I bod 10. Pak bych schválila přesnou formulaci komu a v jaké výši budou odměny
vypláceny.
Hlasování pro revokaci Usnesení – část I SCHVALUJI, bod 10: 13, 0 ,1.
Hlasování o výši odměny dle nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstva pro
neuvolněné členy zastupitelstva ( pro členy RM a předsedy výborů )
od data 1.1.2007: 13, 1, 0.

4. Protipovodňová hráz v Klecánkách
P. Kurhajec seznámil zastupitelstvo o připravovaném projektu protipovodňové hráze,
kterou chce Povodí Vltavy vybudovat na pravém břehu Vltavy v Klecánkách v prostoru od
autobusové zastávky směrem k lomu. Termín realizace je v průběhu roku 2008.
P. Kuchta , pí. Brožová, p. Pech – zda nedojde k narušení inženýrských sítí, proč se bude
budovat hráz pouze v dolní části Klecánek a zda povodí Vltavy informovalo o tom, kolik
hrází bude v celém povodí. P. Kurhajec odpověděl na tyto dotazy - k projektu bude
projektová dokumentace, kterou budeme mít k dispozici. Vrchní část Klecánek se zaplavuje
již při průtoku 1100m3, v tom případě by se musela hráz stavět již z Prahy. Hráze se budou
stavět po celém povodí Vltavy i Labe.

5. Územní plán – vymezení zastavitelného území
Přednesl ing. Zeman. Na základě rozhodnutí z minulého zastupitelstva byla
vytvořena 29.1.2007 pracovní skupina, která již na dokončení návrhu územního plánu
města pracuje. Konkrétní návrhy k řešení ÚP budou předány ing. Zemanovi na společném
jednání .
Na dotazy p. Koktana, p. Pecha a dalších občanů našeho města ing. Zeman odpověděl:
architekt. návrhy náměstí jsou k nahlédnutí na MěÚ, původní koncept nebyl schválen
nadřízeným orgánem, v novém ÚP je již pamatováno na tzv. prostorové regulativy,
v nichž je pamatováno na zástavbu i na zeleň.

6. Možnosti čerpání fondů z EU
Přednesl Ivo Kurhajec
Vedení města požádalo ing. Krse, ing. Zacha a ing. Tomáše, kteří již oslovili několik
agentur, které se dotacemi z EU zabývají. Získané informace budou průběžně předkládány
RM a ZMě.
Připomínka ing. Šafuse se týkala neoficiální informace o dočasném zastavení čerpání
dotací z EU pro Ministerstvo pro místní rozvoj a jmenovaný souhlasí s tím, že je nutné
zadat toto profesionálům.
Hlasování o pověření města jednáním o dotacích: 14, 0, 0.

7. Dotace z kraje
P. Kurhajec seznámil přítomné s možností dotací z KÚ. Na rok 2007 byly vyhlášeny:
a) dotace - podpora obnovy venkova, obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou, podpora úprav bývalých vojenských areálů
k obecnému využití
b) příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek do max. výše 60 % skutečně
vynaložených nákladů
c) výběrové dotační řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí
P. Kurhajec navrhl požádat o dotace v těchto oblastech: oprava bývalého vojenského
areálu, obnova prostor města, výstavba a údržba cyklostezek a zlepšení životního prostředí
a dal hlasovat o pověření vedení města o podání žádostí o dotace a zapracování do rozpočtu
města.
Hlasování: 14, 0, 0.

8. Náprava stavu majetkových poměrů města
P. Lemon podal informace:
a) ZUŠ- není zapsána v katastr. mapě, je třeba zhotovit geometr. plán, přidělit číslo
popisné, dodatečně zkolaudovat a vložit na KÚ
b) Šalanka (poz. 205/3) - vedena jako orná půda, je třeba vyhotovit územní rozhodnutí na
změnu
c) Srub – zhotovit geometr. plán a vložit na KÚ
d) Mírová ulice (poz. 222/19, 224/13, 224/14) – vyhotovit územní rozhodnutí na změnu
e) Ulice Na Hradišti ( 361/51) – vyhotovit územní rozhodnutí na změnu
f) Vinice – hřiště – chybí povolení
g) Boleslavka – vyhotovit geometrický plán
h) Pozemek č. 85 – zbořeniště umístění pozemku zjistí p. Lemon na KÚ, pozemek č. 88/1 –
ovčín. Tyto pozemky jsou vedeny na KÚ duplicitně, je třeba vyřešit.
ch) Hřiště – má několik vlastníků, nutno vyřešit
i) Kaple (poz. 342) – město je vlastníkem s dalšími okolními obcemi. Vlastníkem je též
stát. Hřbitov poz. 176/2 - není zapsán na LV.
Hlasování o pověření vedení města k jednání o odstranění nedostatků: 14, 0, 0.

9. Převod vlastnického práva akcií
P. Kurhajec podal informaci z usnesení mimořádné valné hromady Středočeská
plynárenská a.s., kde byl schválen přechod vlastnického práva na hlavního akcionáře
RWE Gas International B.V. Ten poskytne protiplnění ostatním akcionářům do jednoho
měsíce ode dne zápisu převodu vlastnického práva.

10. Nabídka prodeje akcií ČS a.s.
P. Kurhajec informoval o nabídce prodeje akcií společnosti ČS a.s. Protože v minulých
letech na zasedáních ZMě bylo schváleno, že se akcie v majetku města nebudou prodávat,
navrhl do budoucna konzultovat případný prodej akcií s odborníky.
Hlasování o tom, že se akcie zatím prodávat nebudou: 14, 0, 0.

11. Prodej pozemků – Moravcovi
P. Němeček přednesl návrh o prodeji pozemků p.č. 236/99a, 236/99b, 236/100, podle
geometrického plánu č. 886-49/2006 o celkové výměře 707 m2. Bylo provedeno místní
šetření p. Němečkem a p.Medkem, kteří předložili několik fotografií z místa šetření.
Hlasování pro prodej: 13, 0, 1.

12. Informace
K jednotlivým bodům podal zprávu p. Kurhajec
a) stav a vyúčtování U rampy - p. Jan Busch doložil konečné vyúčtování, které bylo
navýšeno o částku 4 880,- Kč. Rada města na svém zasedání dne 8. ledna 2007 odsouhlasila
navýšení a proplacení celé částky, která činila 103 880,- Kč.
b) oslavy 500. výročí města – Kulturní komise vypracovala předběžný plán oslav v termínu
21. – 23. září 2007
c) školka, rozšíření o 4. oddělení - ředitelka ZŠ a MŠ Klecany požádala o zřízení 4. odd.
MŠ z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí v MŠ. Starosta navrhl zrušit ubytovnu v
areálu MŠ, nabídnout ubytovaným prostory ubytovny v kasárnách a přebudovat pavilon na
čtvrté oddělení.
P. Bendl se dotázal, zda se jedná o ½ pavilonu, starosta to potvrdil.
P. Kudláčková – jsem v každém případě pro zrušení ubytovny.
P. Brožová – prostory jsou nevhodné jako ubytovna, jsem pro její zrušení.
Ing. Lahodová – myslím, že další oddělení by se naplnilo.
Ing. Šafus – jsem také pro zrušení ubytovny a zřízení dalšího oddělení MŠ.
P. Dvořák – doplnil, je potřeba zrekonstruovat celou MŠ včetně zateplení.
Hlasování o zřízení 4. odd. MŠ a s tím související zrušení ubytovny: 14, 0, 0.
d) Malá vodní elektrárna Klecany II – p. starosta informoval o jednání mezi Povodím
Vltavy s.p., Státní plavební správou,Vodoprávním úřadem odboru životního prostředí
Městského úřadu v Brandýse n. Lab. a Městem Klecany k výstavbě malé vodní elektrárny
v Klecánkách. Nová elektrárna by měla být vybudována zhruba za 5 let vedle stávající
elektrárny.
e) inventarizace majetku – inventarizace proběhla v řádném termínu , dílčí inventarizační
komise předaly podklady HIK do 26.1.2007. Ing. Bendl informoval, že vzhledem
k velkému množství nejasností je třeba prodloužit hlavní inventarizační komisi termín
vypracování závěrečné zprávy do 28.2.2007

13. Diskuze
P. Šebek se vyjádřil k zápisu z minulého ZMě (14.12.2006) a oznámil, že využije svého
práva a požádá Krajský úřad o vyjádření, zda uvedené rozhodnutí je nebo není v rozporu se
zákonem. Dále se zeptal na zápis z RM ze dne 22.1.2007. V bodě 4, kde se uvádí: RM
projednala ceny za odvoz odpadků a schválila dodatek k Obecně platné vyhlášce 3/2005.
Upozornil na to, že dodatky a OZV může schvalovat pouze ZMě. RM může vydávat pouze
nařízení. Také upozornil na jakousi skládku na silnici mezi transformátorem a SRB DEPEM
P. Němeček k uvedenému zápisu RM uvedl, že se nejedná o vyhlášku, ale o přílohu ke
smlouvě o nakládání s komunál. odpadem. Dále sdělil, že hromada dřeva je p. Bartusíka,
který ji co nejdříve odklidí.
P. Brožová informovala ZMě o organizačním a skartačním řádu. Organizační řád je nutno
přepracovat, skartační řád je v pořádku.
Ing. Šafus navrhoval zpřísnění pravidel pro diskusi na web. stránkách města Klecany,
přimlouvá se o přesnou a přísnou identifikaci autorů příspěvků. Pokud chce někdo sdělit
svůj názor, ať se k němu podepíše.Dále bylo navrženo úplné zrušení diskuze nebo se
přihlašovat pod heslem.
P. Brožová navrhla v ZŠ vytvoření podmínek pro pomalejší děti. P. Němeček odpověděl, že
hovořil s ředitelkou ZŠ a MŠ, která mu sdělila, že se speciální třída bude rozšiřovat.
P. Němeček navrhl zastupitelům společnou prohlídku prostor Dolních Kasáren na sobotu
3.3.2007 v 9,00 hod.

14. Schválení usnesení
Unesení přečetla ing. Zdena Lahodová, připomínky k zápisu nebyly.
Hlasování: 14, 0 ,0.

15. Závěr
Starosta města ukončil zasedání ZMě ve 21,08 hod.


Zapsala: Jaroslava Nováková
Ověřovatelé: Jiří Medek, Miroslav Kříž


Ladislav Němeček Ivo Kurhajec
místostarosta starosta


Č.j.: 160/07


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.