Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2007 ~ Zápis ze zasedání ZMě 2007 ~ Zápis ze zasedání ZMě 13.12. 2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání ZMě 13.12. 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 13. 12. 2007


Zasedání zahájil místostarosta města L. Němeček v 18.24 hod. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno starostou města, informace o době a místě konání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu dne 3. 12. tr. a bylo tedy svoláno řádně a včas v souladu s ust. §§ 92 a 93 zák. 128/2000 Sb. Dále řekl, že podle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva (omluvil se M. Lemon a P. Krs) a toto zasedání je usnášeníschopné. (V plénu přítomni čtyři občané.)

Hlasování bude uváděno v pořadí: pro návrh – proti návrhu – zdržel se.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany pak předložil ke schválení rozšířený program zasedání a přítomní byli ještě před tím požádání, aby si udělali opravu u bodu 9, který má název Rámcový program kontrolního výboru. Program je tento:

1. Schválení rozšířeného programu
2. Revokace usnesení ZMě čj. 1922/07 z 20.9.2007-část I. Schvaluje: bod č. 5
3. Úprava rozpočtu 2007
4. Kanalizace Klecánky – stavební úpravy pro předání Středoč. vodárnám a. s.
5. Rozpočtový výhled na léta 2008, 2009, 2010
6. Rozpočet na rok 2007
7. Záměr převodu komunikací na Středočeský kraj
8. Schválení člena ZMě k jednání s pořizovatelem ÚP
9. Rámcový program kontrolního výboru
10. Obecně závazné vyhlášky
11. Nové lokality – názvy ulic
12. Žádosti o dotace
13. Informace – konkurz na ředitele ZŠ a MŠ
14. Diskuze
15. Schválení usnesení
16. Závěr

1. Rozšířený program zasedání byl schválen.
Hlasování: 13 – 0 – 0. Bylo schváleno, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Hlasování: 13 – 0 – 0.

Byla zvolena návrhová komise ve složení:
J. Bendl, D. Dvořák, Z. Malík. Hlasování: 13–0–0.
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: J. Brožová a Z. Lahodová. Hlasování: 13 – 0 – 0.

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.

2. Revokace usnesení 1922/07 z 20. 9. 2007

Starosta I. Kurhajec řekl, že jde o usnesení ZMě čj. 1922/07 ze dne 20. září 2007, část I. Schvaluje, bod 5. V tomto bodě byl schválen závěrečný účet za rok 2006. Tady je nutno současně schválit i výsledek hospodaření – je to požadavek kontroly z Krajského úřadu: Závěrečná zpráva auditora bez výhrad.
K bodu nebyly dotazy ani připomínky. Starosta dal hlasovat o návrhu:
Kdo je pro revokaci usnesení ZMě čj. 1922/07 z 20. 9. 2007 část I. Schvaluje, bod č. 5
v tomto znění:
ZMě schvaluje závěrečný účet za rok 2006 s výsledkem hospodaření – bez výhrad - a revokuje tím usnesení čj. 1922/07 z 20. 9. 2007?
Hlasování: 12 – 0 – 1 (V. Kuchta).


3. Úprava rozpočtu 2007
Starosta sdělil, že zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 3/2007 v materiálech a požádal Z. Kudláčkovou o výklad. Ta řekla, že rozpočet se upravoval v srpnu tr., kdy za prodej akcií spol. ČEZ obdrželo město cca 4 mil. Kč a ty byly rozděleny na opravu pavilónu MŠ a na jeho vybavení, dále na opravu pavilónu ZŠ a na vybavení druhé l. třídy, dále byla tato částka použita na vybudování nového rozhlasu a na dešťovou kanalizaci v Boleslavce. Toto již bylo schváleno.

Tato úprava rozpočtu spočívá pouze v tom, že v uplynulém období, tj. do poloviny listopadu tr., bylo finanční účtárnou chybně účtováno. Tzn., že rozpočet na r. 2007 byl sestaven na jednotlivé paragrafy, a např. na jeden paragraf bylo schváleno 500 tis. Kč, ale plnění bylo nula, a naopak na paragrafu, který nebyl v rozpočtu uveden, přebývalo 500 tis. Kč.

Tato předložená úprava je skutečnost roku 2007 na správných, schválených paragrafech, a to je třeba schválit.
Na dotaz P. Šafuse, čeho se týká položka Ambulantní péče, sdělil starosta, že je v ní všechno, co se týká zdravotního střediska – pronájmy atd. V dalším pokračování úprav a správného účtování obdrží zastupitelé rozpoložkovaný materiál.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu r. 2007 v předloženém znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

4. Kanalizace Klecánky – stavební úpravy pro předání S. V. a. s.
Výklad podal starosta: Dne 30.11. 2007 požádalo město Klecany společnost Středočeské vodárny a. s. o provozování vodovodu a kanalizace v Klecánkách. Vodovod využívá 578 fyzických osob, kanalizaci využívá 985 fyzických osob. Součástí této smlouvy by měla být i podtlaková kanalizace v Klecánkách. Tato společnost si ovšem převezme pouze fungující zařízení.

Z důvodů velké poruchovosti jsem požádal firmu Aqua Econ s. r. o. (nástupnickou organizaci firmy Vodka) zastoupenou panem Strnadem o zjištění důvodů poruchovosti, možnosti opravy, ceny za opravu kanalizace, kterou zatím ve zkušební lhůtě provozují Středočeské vodárny a.s. Tato situace po opravě po povodní 2002 trvá již pět let, ale od občanů se nevybírá po celou dobu tohoto zkušebního provozu žádný poplatek. Firma zjistila, že nejporuchovější částí podtlakové kanalizace jsou čerpadla, která jsou vydřená pískem a různými nečistotami, které se do systému neustále dostávají. Proto vypracovala návrh, ve kterém je nejdůležitější vybudovat lapač písku, který zde v současné době není vůbec, a potom se teprve zabývat vlastní opravou celého systému, hlavně výměnou vývěv a čerpadel za přístroje s vyšší životností a kvalitou. Cena této nepochybně důležité opravy byla vyčíslena na 2,275.860,- Kč bez DPH. Všichni jste dostali rozpočet, tak jak nám byl předložen. Byl bych rád, abychom se s nimi dohodli. Chyba je na jejich straně – když povolovali dočasný provoz, měli si stanovit časový harmonogram a seznámit tehdejší vedení města, co do jaké doby odstraní, a ne vychrlit na nás opravy, protože lapač v první části by přišel na 360 tis. Kč, ale výměna kompletní technologie je za milión korun a výměna elektrostanice za další milión. Upozornil jsem pana Strnada, že pokud bude zařízení fungovat, nebude třeba, aby sem pořád jezdili a nemuseli bychom platit za dálkový přenos. On mě upozornil, že když budou vyměňovat elektrostanici, tak její součástí bude dálkový přenos. Nicméně jednání se neuzavírají.

Zastupitelstvu předkládáme věc ke schválení, protože myslím, že není v silách města tuto podtlakovou kanalizaci dál spravovat a udržovat.

Starosta odpovídal na dotaz J. Bendla (jaký je rozsah podtlakové kanalizace v Klecánkách): Jedná se o úsek jak směrem k lomu, tak směrem k přívozu, kde se připojuje ulice Přemyšlenská. A na dotaz J. Brožové (je firma schopna provádět opravy):
Když se jim to předá do správy, nebude to naše věc. Minimálně poruchová je část kanalizace směrem k lomu, kde se čistí jednou za rok. Druhá strana kanalizace – směrem k přívozu – je nešťastně kombinovaná se spádovou kanalizací. Minimálně dvakrát do měsíce se čistí sítka, protože se tam dostávají nejrůznější věci, drátěnky, hadry atd., a je vidět, že je tam někdo napojený s dešťovou kanalizací. Při opravě se přesně zjistí, jak to je.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro to, abychom schválili tuto opravu a následně předali podtlakovou kanalizaci Středočeským vodárnám do provozování – ne do majetku?
Hlasování: 12 – 0 – 1 (Z. Šebek).

5. Rozpočtový výhled na léta 2008, 2009, 2010
Starosta vysvětlil, že se zastupitelům předkládá rozpočtový výhled zpracovaný Radou města. Tento výhled je možno upravovat v případech, kdy ZMě bude mít potřebu změny, např. ve vztahu k čerpání dotací z fondů EU, nebo dotace Středočeského kraje a ministerstev. Před Vánoci např. vyhlásilo ministerstvo dotaci na vybavení knihoven. Přihlásili jsme se o ni.

Poté Z. Kudláčková přečetla rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010 (v příloze zápisu). Starosta k tomu vysvětlil, že např. částka na opravu kanalizace není definitivní a ani není jasná a záleží na dalších faktorech.

Následovala debata: V. Kuchta: V rozpočtovém výhledu na příští rok není dotace na hřiště. Starosta: Středočeský kraj vyhlásil dotaci na hřiště. Chtěli bychom celé území u přívozu zkultivovat (úprava původního hřiště, sociální zařízení, kultivování prostoru u občerstvení, přístupová cesta k přívozu). To je představa, proč jsme se k dotaci přihlásili. V areálu Sportklubu hřiště nebudujeme, protože zatím jsou problémy s vykoupením pozemků. Zastupitelstvo by se mělo rozhodnout, jestli máme zájem zachovat tento celek pohromadě, nebo ne. Měli bychom o areál stát a zachovat ho pro volný čas klecanských obyvatel. Věnujeme tomu nějaké další zasedání.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení rozpočtového výhledu na roky 2008, 2009 a 2010 v navrženém znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

6. Rozpočet na rok 2008
Z. Kudláčková řekla, že finanční výbor se sešel několikrát, mj. i 27. listopadu, a sestavil rozpočet na jednotlivé paragrafy, který zastupitelům předkládá. Výbor vycházel ze skutečnosti roku 2007 a z rozpočtového výhledu.

celkové příjmy činí 30,475.000 Kč
celkové výdaje činí 29,855.000 Kč

Do příštího zastupitelstva rozčlení finanční výbor paragrafy na jednotlivé položky a toto zastupitelstvu předloží.

Diskuzi k bodu zahájil P. Šafus. Jednalo se o to, zda rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 620 tisíc je možno nazvat rozdílem nebo rezervou. Starosta: Rozpočet schvalujeme jako přebytkový s rezervou. Při každém zasedání je povinnost, pokud dostaneme grant, abychom rozpočet upravili.V. Kuchta doporučil zvýšit částku v položce Tělovýchova z 50 tisíc na 550 tisíc, tím by rozdíl mezi příjmy a výdaji byl jen 120 tisíc . J. Bendl řekl, že si není jistý, jestli 500 tis. patří do § 3419 Tělovýchova. Nakonec dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo je pro schválení rozpočtu na rok 2008, který schvalujeme jako přebytkový s rozpočtovou rezervou 120 tis. Kč?
Hlasování: 13 – 0 – 0. (Schválený rozpočet je v příloze.)

7. Záměr převodu komunikací na Středočeský kraj
Místostarosta informoval o tom, že když se zadávalo vypracování pasportu komunikací, bylo nám doporučeno převést komunikace, po kterých je provozována veřejná autobusová doprava, do majetku kraje a s tím předat správu a údržbu na Správu a údržbu silnic Mnichovo Hradiště.

Jedná se o změnu zařazení ulice Do Klecánek (místní komunikace 52c) a Čs. armády v úseku: křižovatka u hřbitova s ulicí Do Klecánek a křižovatka na Husinec a Větrušice (místní komunikace 53c) z kategorie místní komunikace III. třídy do kategorie silnice III. třídy s tím, že chodníky (včetně plánovaných) podél těchto komunikací budou převedeny do kategorie místní komunikace IV. třídy. V návaznosti na výše navrženou změnu kategorizace komunikací navrhuje Rada města zastupitelstvu schválit záměr darovat stavby komunikací převáděných do kategorie silnic III. třídy a části pozemků pod těmito stavbami do vlastnictví Středočeského kraje.

ZMě může schválit pouze tento záměr, protože vlastní schválení tohoto převodu musí učinit odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Následně dojde ke schválení zastupitelstvem města Klecany a ke konečnému převodu na Středočeský kraj. Aby bylo možno předat jen samotné komunikace a chodníky ponechat v majetku města, bude nutno oddělit je od sebe geometrickým plánem. Vyhotovení těchto plánů bude muset a tedy i zaplatit město. Cena tohoto díla by se měla podle předběžných odhadů pohybovat zhruba do sto tisíc korun.

V. Kuchta se zamýšlel na tím, jestli je obvyklé a správné, že mezi obcí a krajem dochází ne k prodeji, ale k darování – asi je to jednodušší a vzájemně výhodné – a že je v katastru obce možná něco v majetku kraje a pak by to bylo možno směnit.

Místostarosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení záměru převodu komunikace 53c a části komunikace 52c z kategorie místní komunikace III. třídy do kategorie silnice III. třídy.
Hlasování: 13 – 0 – 0.


8. Schválení člena Zastupitelstva města k jednání s pořizovatelem územního plánu
Starosta vysvětlil, že je nutno, aby pro jednání s pořizovatelem ÚP byl určen člen zastupitelstva. Tak je to určeno v novém stavebním zákoně. Vzhledem k tomu, že se této problematice již dlouho věnuje M. Lemon, navrhuje rada jej. S M. Lemonem byla věc projednána a on souhlasí. Starosta se zeptal, zda by měl někdo jiný ze zastupitelů zájem o tuto činnost, a když se nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu:

Kdo je pro schválení pana Martina Lemona k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu Klecany jako určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

9. Rámcový program kontrolního výboru
J. Brožová sdělila, že rámcový program zastupitelé dostali v materiálech. V. Kuchta připomněl, že v programu v bodě l b) by mělo být uvedeno „plnění usnesení rady“ a ne „úkolů rady“ a že členové zastupitelstva by podle zápisu z rady z 10. 12. tr. dostat texty kontrolních zpráv, ale nestalo se tak. Starosta: Neohlídali jsme to, ale přidáme vám to k usnesení z dnešního zasedání. J. Brožová přidala ke zprávě o rámcovém programu ještě zápis o kontrole čerpání prostředků přidělených základní a mateřské škole zpracovaný paní Novákovou a požádala přítomné, aby se nad zprávou zamysleli.
Zastupitelstvo vzalo obě zprávy na vědomí.

10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2007
Místostarosta zdůvodnil vydání návrhu vyhlášky č. 5/2007 tím, že za dobu platnosti OZV 2/2007 bylo zjištěno, že některé ceny určené touto vyhláškou jsou vysoké. Proto Rada ve spolupráci se zaměstnanci MěÚ navrhla změnu v některých bodech, místostarosta řekl, v kterých, a uvedl jednotlivé částky: Jedná se o poplatky za užívání veřejného prostranství, za umístění skládek, za umístění trvalého parkovacího místa – nákladních automobilů, autobusů a speciálních vozidel, za použití místa pro tvorbu filmových a televizních děl. Podle schváleného znění OZV 2/2007 nebylo možno tyto částky řádně vybírat. Prodejci, lunaparky, cirkusy a ostatní odmítali přistoupit na tak vysoké částky a požadovali snížení cen. Výsledkem byl nezájem v našem městě nabízet služby. Ministerstvo vnitra doporučilo schválit tuto změnu jako novou vyhlášku č. 5/2007.

J. Brožová se zeptala, jak je to s bodem 2) vyhlášky – pokud se týká užívání veřejného prostranství pro slavnosti, jako jsou jarmarky apod. Místostarosta odpověděl, že pokud se nevybírá vstupné, je pořádající osvobozen od poplatků.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 v předloženém znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007
Místostarosta pokračoval: Další obecně závaznou vyhláškou, kterou předkládáme zastupitelům ke schválení, je OZV 6/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v územním obvodu města Klecany. Vyhláška č. 1/99, která se tím zabývala v minulém období, byla zrušena nabytím účinnosti OZV 2/2007 v dubnu letošního roku, avšak ta nebyla v souladu se zákonem. Podle názoru ministerstva vnitra se musela vyjmenovat veřejná prostranství v Klecanech. Proto jsme nechali vypracovat vyhlášku č. 6/2007 ve znění, které nyní předkládáme zastupitelstvu ke schválení. V článku III se přečíslovaly se body 2 a 3 a v příloze jsou vyjmenovány ulice, které představují veřejné prostranství.

Na závěr debaty k tomuto bodu navrhl D. Dvořák, aby se příloha č. 1 nadepsala takto:
„Veřejné prostranství – Sídliště a seznam ulic …“

Poté dal místostarosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 v navrženém znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

11. Nové lokality – názvy ulic
Starosta vysvětlil, že se postupně začínají zabydlovat nově postavené domy v nových lokalitách našeho města a vzhledem k tomu je třeba určit přesnější adresy těchto domů pojmenováním ulic. V souladu s § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2, písmeno u) zákona 128/2000 Sb. je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o názvech ulic. Rada města se zabývala návrhy na pojmenování nových ulic v lokalitě pod horními kasárny. První obyvatelé navrhli pojmenování těchto ulic a poslali návrhy na radu (Třezalková, Polní, Ořechová, Slunečná ul.). Vzhledem k tomu, že tyto názvy ulic byly již v minulosti navrhovány v jiné lokalitě a zastupitelstvo tehdy tyto návrhy zamítlo, navrhuje rada následující názvy ulic, tak jak jsou zapsány v mapce (kterou zastupitelé obdrželi).
Rada navrhuje prodloužení ulice U louže až k ulici Topolová. Ulici Na kopečku pojmenovat v celé smyčce – podle mapky. Pro komunikaci p. č. 457/17 za silnicí pod horními kasárny navrhuje rada k výběru tři názvy ulice: 1) U strážnice, 2) U horních kasáren, 3) Nad vyhlídkou (spodní ulice se jmenuje Na vyhlídce, proto navrhujeme Nad vyhlídkou). Pokud někdo znáte historický název těchto míst, navrhněte!
Po diskuzi dal starosta hlasovat o těchto návrzích:

Kdo je pro to, aby komunikace p. č. 457/17 dostala název Nad vyhlídkou?
Hlasování: 12 – 1 (Dvořák) – 0.
Kdo je pro to, aby prodloužení ulice U louže, tj. p. č. 158/4, dostalo název U louže?
Hlasování: 13 – 0 – 0.
Kdo je pro to, aby celá p. č. 142/14 dostala název Na kopečku?
Hlasování: 13 – 0 – 0.
Zastupitelstvo schválilo všechny tři názvy ulic.

12. Žádosti o dotace na rok 2008
Starosta vysvětlil, že od září 2007 byly Krajským úřadem vypsány různé dotační programy a toho město využilo a okamžitě se k některým programům přihlásilo. Patří mezi ně dotace např. na zábradlí kolem potoka do Klecánek ve výši 200.000 Kč
vybudování nového sportovního hřiště 300.000 Kč
kultura-knihovna-obnova vybavení 123.000 Kč
Veterán rallye 100.000 Kč (část sportovní + část kulturní obě po 50 tis.)
o. s. Pravý Hradec 33.000 Kč (jejich jménem požádalo město na jarmarky atd., které se pořádají ve spolupráci s kult.kom.)

Do konce tohoto roku již patrně nebude žádný program vypsán. Od ledna 2008 ale jistě budou vypisovány další programy z Krajského úřadu i z evropských fondů. Pokud se budeme k těmto dotacím přihlašovat, mělo by zastupitelstvo schválit tento záměr a pověřit vedení města realizací žádostí. Vedení města bude pravidelně informovat o získaných dotacích, pokud nám to schválení rozpočtu a zastupitelstvo dovolí. Podmínkou totiž je, že to musí být schváleno zastupitelstvem.
Dotazy nebo připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu:

Kdo je pro schválení , aby město podávalo v roce 2008 žádosti o dotace z krajského úřadu, ministerstev a z fondů EU a nadačních fondů.
Hlasování: 13 – 0 – 0.

13. Informace – výsledek konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ
Z. Lahodová informovala o tom, že 10. 12. tr. proběhlo od 9 hod. konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Klecany. Usnesení komise o vhodnosti uchazeče podle § 6 odst. 1 písm. E) vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění posoudila vhodnost uchazečů na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, vyjádření odborníka s hlasem poradním, dosavadních výsledků uchazeče, zejména v jeho funkcích v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky. Jako vhodní byli všichni tři kandidáti. Členové komise sestavili vlastní pořadí vhodných uchazečů podle § 5 odst. 3 a předseda komise celkově vyhodnotil konkurz podle § 5 odst. 4 a 5 a určil výsledné pořadí uchazečů. To mělo pro zřizovatele doporučující charakter.

Radu města Z. Lahodová jako předsedkyně konkurzní komise informovala a rada na pravidelném jednání 10. 12. 2007 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovením § 166, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona a v souladu s doporučením konkurzní komise jmenovala pana Vladimíra Lacinu ředitelem ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha – východ od 1. ledna 2008.

Starosta doplnil, že jednání konkurzní komise bylo neveřejné, rada dostala podklady písemně a respektovala doporučení konkurzní komise.

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

14. Diskuze
Úvodem vystoupil starosta s problematikou cen pozemků: Poukázal na to, že město např. začíná jednat o obnově aleje z Klecan k ulici Topolová a bude nutno vykoupit části pozemků. Jinak by zde nebylo možno stromořadí umístit. Zjistilo se však, že se při výkupu nelze dostat pod 1800 Kč/m2. Na druhé straně se na posledním zasedání zastupitelstva schválila prodejní cena městských pozemků 90 Kč/m2. Nelze tedy prodávat levně a kupovat draho. Není to správné. Požádal zastupitele o vyjádření.
V diskuzi poukázal D. Dvořák na to, že se v případě schválené ceny jednalo o prodej části stráně. Místostarosta informoval, že tam, kde není vyhotovena cenová mapa pozemku, měl by se na každý prodej udělat cenový odhad (který platí kupující). Pokud se zastupitelstvo rozhodne pro částku podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, musí se zastupitelstvo vyjádřit, proč ji tak určilo. V. Kuchta uvedl, že v minulém volebním období se uložilo, aby se zpracoval návrh cenové mapy. Místostarosta (ukázal zastupitelům list papíru s doporučenou cenou) sdělil, že takový návrh - k 30. 6. 2005 - existuje, ale není to cenová mapa. Starosta řekl, že předložený návrh není platný (chybí potřebné náležitosti). Hovořil pak o případu, kdy zájemce o koupi pozemku v blízkosti bývalého domu Felixových má možnost získat obrovský pozemek, který lze náležitě zhodnotit. Zastupitelstvo by se mělo rozhodnout, zda se má nechat vypracovat cenová mapa, nebo zda se má postupovat s každým jednotlivě.

Z. Šebek navrhl, aby vedení města na příští zasedání připravilo návrh na výši ceny pozemků a aby se vycházelo z toho, co bylo odsouhlaseno v roce 2005, nějakým způsobem se to předělalo, a pokud to zastupitelstvo schválí, nechalo se v platnosti bez ohledu na to, jestli je cena podle znaleckého posudku. Cena se může pohybovat jak nahoru, tak dolů, měla by však být v každém případě zdůvodněna. V. Kuchta doporučil aktualizaci cen doporučených v r. 2005.

Starosta závěrem konstatoval: Zastupitelstvo ukládá vedení města připravit na příští zasedání aktualizaci doporučených cen pozemků. (Schváleno v rámci usnesení.)

Klecanský občan pan Malinovský si pak v dalším průběhu diskuze stěžoval na to, že se nedověděl, proč mu nebyl otištěn článek ve Zpravodaji. Starosta přislíbil, že panu Malinovskému zajistí , aby mu redakční rada odpověděla a uvedla důvod, proč článek neuveřejnila. Dál si pan Malinovský stěžoval na nadměrný stavební provoz v blízkosti domu, kde bydlí. Tady starosta poradil, že je na místě stížnost na stavební úřad. Nabídl panu Malinovskému také pomoc právníka.

V. Kuchta doporučil, aby dr. Berka vypracoval návrh statutu fondů, který by aspoň schválila rada, aby v roce 2007 účtárna mohla dokončit správnost účtování buď do fondů, nebo do zvláštní části hospodaření. Už jednou takový statut předložil a zastupitelstvo ho zamítlo.

Místostarosta odpověděl, že se o tom začalo jednat, ale účetní paní Černá ukončila pracovní poměr a nová účetní paní Zemánková nastoupila 15. 1istopadu.

15. Schválení usnesení
Starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva. Člen komise J. Bendl návrh přečetl. Starosta dal hlasovat o návrhu:

Kdo souhlasí, aby bylo usnesení schváleno v předloženém znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

16. Závěr
Starosta konstatoval, že pořad zasedání byl vyčerpán a prohlásil zasedání za ukončené. Poděkoval členům zastupitelstva za práci vykonanou v letošním roce, popřál jim příjemné prožití vánočních svátků a mnoho sil do nového roku (potlesk).

Zasedání ukončeno ve 20.42 hodin.
Zapsala Z. Lomová


Ověřovatelé: Jarmila Brožová, Zdena Lahodová

Ladislav Němeček aaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarosta aaaaaaaaaaaaaastarostaČ.j.: 2705/ 2007


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.