Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany ze dne 20. 9. 2007

Přítomno: 11 členů.

Omluveni: ing. Lahodová, ing. Bendl, ing. Krs, ing. Šafus.

Zasedání zahájil starosta města v 18,18 hod. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina ZMě a zasedání je usnášení schopné.

Hlasování bude prováděno v pořadí:
PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

V souladu s usnesením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany starosta města p. Kurhajec předložil ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě:

1. Schválení programu
2. Inventarizace 2006
3. Výsledek hospodaření – audit
4. Závěrečný účet roku 2006
5. Úprava rozpočtu 2007
6. Schválení zastavěného území
7. Uvolnění pozemků k prodeji – revokace usnesení
8. Územní plán – výzva
9. Strategický plán – výzva
10. Horní Kasárna – dopis
11. Nabídka odkupu pozemku – Luboš Adam
12. Dopis p. Kuchty – Central Group
13. Informace a) zpráva ZŠ a MŠ
- práce
- inspekční zpráva
- konkurz na ředitele
b) cvičení Vltava – Labe
c) oslavy 500 let
d) zpráva o činnosti Rady města leden – září 2007
e) dopis Šimonovi
14. Diskuze
15. Schválení usnesení
16. Závěr


1. Rozšířený program zasedání byl schválen: 11, 0, 0.

Dále bylo schváleno, že v diskuzi bude probíhat hlasování ke každému bodu zvlášť.

Hlasování: 11, 0, 0.

Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek, Daniel Dvořák.

Hlasování: 11, 0, 0.

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Brožová, Martin Lemon.

Hlasování: 11, 0, 0.

Zápis z minulého zasedání konaného dne 21. 6. 2007 byl ověřen a vyvěšen na vývěsní desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.


2. Inventarizace 2006

Zprávu o provedené inventarizaci přednesl starosta p. Kurhajec. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.

Hlasování: 11, 0, 0.

3. Výsledek hospodaření – audit za rok 2006

Starosta města přečetl zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření a ověření roční účetní uzávěrky města Klecany, kterou provedla a dne 12. září 2007 předala auditorská firma NBG, spol. s r.o.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

4. Závěrečný účet r. 2006

Se zprávou finančního výboru seznámila zastupitele p. Kudláčková. P. Brožová žádala o vysvětlení zprávy vypracované p. Haušildovou o stavu účetnictví města Klecany. P. Kudláčková odpověděla, že účetní nedostatky jsou průběžně napravovány novou účetní a fin. výborem. Na dotaz p. Kuchty, zda zastupitelé dodatečně dostanou přehled příjmů a výdajů, odpověděl starosta, že je má s sebou připraveny k nahlédnutí.

Hlasování: 11, 0, 0.

5. Úprava rozpočtu 2007

Starosta informoval zastupitelstvo o rozhodnutí finančního výboru, že není třeba provádět úpravu rozpočtu. Všechny finanční náklady probíhají v souladu se schváleným rozpočtem

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6. Schválení zastavěného území

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty o vymezení zastavěného území města.

7. Uvolnění pozemků k prodeji – revokace usnesení

Přednesl místostarosta

Usnesením ZMě č.j. 698/07 ze dne 19. dubna 2007 bylo schváleno neprodávat pozemky některých p.č. do doby schválení Územního plánu. V současné době je možno usnesení revokovat a pozemky zahrnuté do zastavěného území uvolnit k prodeji.

Hlasování o revokaci usnesení ZMě č.j. 698/07 ze dne 19.4.2007: 11, 0, 0.

Hlasování o zahájení jednání vedoucích k prodeji některých pozemků: 11, 0, 0.

8. Územní plán – výzva

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení na nového zpracovatele ÚP. V řádném termínu se přihlásilo sedm zájemců.Ve středu 12.9.2007 se sešla komise určená RM a za přítomnosti právníka JUDr . Ladislava Berky proběhlo otevření obálek. Všech sedm zájemců splnilo všechny podmínky určené zadavatelem. Dne 24. září 2007 se bude konat další jednání komise, kde by měly být vybrány nejlepší nabídky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

9. Strategický plán – výzva

Přednesl místostarosta

Strategický plán je důležitý dokument na jehož základě je možno získávat dotace od státu i z EU. Vedení města vyzvalo 14 společností k výběrovému řízení na vyhotovení Strategického plánu rozvoje města Klecany. Zájemci musí doručit svoji nabídku do 1. 10. 2007 do 15,00 hod.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

10.Horní kasárna - dopis

Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem ing. Vladimíra Zemana, náměstka ministra vnitra, který informoval o jednání ohledně Horních Kasáren. „Dle usnesení vlády ČR č.145 ze dne 15. února 2006 měl být tento areál bezúplatně převeden na město Klecany. Současné vedení rezortu Ministerstva vnitra rozhodlo, že bude vládě ČR předložen návrh na změnu tohoto usnesení, ve kterém bude řešen převod areálu úplatnou formou.“ Od té doby došlo ke změně náměstka a stávající náměstkyně nás telefonicky seznámila s aktuálním stavem. V současné době není vůbec jasné, jak bude celá záležitost pokračovat, neboť se spousta měst a obcí, samozřejmě i Klecany proti tomuto postupu odvolalo.

Město Klecany nadále pokračuje ve snaze získat areál Horních Kasáren do majetku města. Dotaz p. Slavíkové, p. Kuchty – když vláda změní usnesení (ne bezúplatně, ale převodem), zda vrátí městu peníze, které do Horních Kasáren investovalo.
Odpověď ing.. Malíka – do H.K. se žádné peníze nevkládaly, pouze za jízdenky na metro.

Zastupitelstvo vzalo dopis na vědomí.

11. Nabídka odkupu pozemku – Luboš Adam

Nabídku přednesl p. místostarosta

Pan Adam vlastní pozemek p.č. 205/5 v k.ú. Klecany, který se rozhodl prodat. Protože podle kupní smlouvy má město Klecany na tento pozemek předkupní právo, nabízí nám ho p. Adam za cenu 1 770,-Kč/m2. V případě, že město o pozemek neprojeví zájem, může ho p. Adam za tuto cenu prodat.

Hlasování pro nevyužití nabídky odkupu pozemku městem: 9, 0, 2.

12. Dopis p. Kuchty – Central Group

Přečetl místostarosta

Člen ZMě p. Kuchta v dopise upozorňuje na nesprávnost a neobjektivitu při změně územního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů v k.ú. Přemýšlení, kde místo 66 rod. domů došlo ke změně na 103 domů. Staveniště přímo sousedí s pozemky města Klecany. Místostarosta požádal p. Kuchtu o doplnění.

Dotazy a připomínky z řad spoluobčanů se týkaly otázky prodeje nebo výměny výše uvedeného pozemku.
P. Slavíková, p. Bažant, p. Kuchta - spějeme k tomu, že nebudeme mít žádný kousek zeleně, nesouhlasím s jejich prodejem, jednání je vedeno narychlo, p. Lemon upozornil, že prodej pozemku není v programu zasedání, pouze informace o dopisu p.
Kuchty.

Dopis vzalo Zastupitelstvo na vědomí.

13. Informace

Přednesl starosta města

a) Zpráva ZŠ a MŠ - práce: v březnu letošního roku byla uzavřena ubytovna v pavilonu MŠ a po úpravách byl zde od září 07 otevřen čtvrtý pavilon MŠ.

P. Brožová – udělalo se kus práce a je to vidět

- inspekční zpráva: starosta přečetl Vyhodnocení inspekční zprávy ZŠ a MŠ Klecany vypracované školskou komisí
- konkurz na ředitele školy: ke dni 31.7.2007 rezignovala na svou funkci ředitelka MŠ a ZŠ Klecany Mgr. Gabriela Janovská.13.9.2007 byl vyhlášen konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ. Prozatimním vedením školy pověřila Rada města Mgr. Jiřího Hadravu.

b) Cvičení Vltava Labe - ve dnech 5. - 7. září 07 proběhlo povodňové cvičení pro vybrané obce a města vyhlášené Krajským úřadem. Po ukončení celé akce bylo provedeno krajem vyhodnocení, kterým byly odhaleny některé nedostatky. Vedení města
Klecany kontaktovalo již před tímto cvičením zpracovatele tohoto plánu pana Jiřího Habermanna, který zpracuje aktuální povodňový plán města Klecany.


c) Oslavy 500 let - oslavy 500. výročí 1. povýšení Klecan na město proběhnou ve dnech 21.- 23. září 2007. Celý program oslav je na vyvěšených plakátech.

d) Zpráva o činnosti Rady města - starosta seznámil zastupitele s činností RM od ledna do září 2007

e) dopis Šimonovi – místostarosta informoval o obsahu dopisu obyvatel ulic Na Vršku a Konečná, který poukazuje na špatné parkování, nepovolené osazení obrubníků a špatné sousedské vztahy s p. M. Sukhorebrym.

RM odpověděla dopisem, ve kterém objasňuje parkování (zastavení a stání na pozemní komunikaci) i osazení obrubníků.

Veškeré informace vzalo Zastupitelstvo na vědomí

14. Diskuze

Diskuzi zahájila p. Slavíková – chci se zeptat stále na to samý, kdy bude odvezena navážka od Schneiderů.

Starosta – bylo mi řečeno, že v době, kdy zaměstnanci města chtěli odklidit navážku, stál tam karavan, slibuji, že navážka bude odstraněna během podzimních úklidových prací.

P. Slavíková – nemáte pravdu, vy netušíte jak to bylo pane starosto. Zajímá mě, na čí náklady bude navážka odklizena, snad ne na náklady města, ať to zaplatí Schneiderovi.

V další části se diskuze zvrhla v nekontrolovanou debatu v rozporu s jednacím řádem, ve které p. Slavíková velice nevhodně titulovala některé členy Zastupitelstva, někteří Zastupitelé jí stejně nevhodným způsobem odpovídali.

Debata byla ukončena odchodem p. Slavíkové a p. Slavíka. Jednání dále probíhalo v souladu s jednacím řádem.

15. Schválení programu

Člen návrhové komise p. Zdenek Šebek přečetl návrh usnesení z dnešního zasedání ZMě.

Hlasování: 11, 0, 0.

16. Závěr

Místostarosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Klecany ve 21,27 hod.


Zapsala:
Jar. Nováková


Ověřovatelé:
Jarmila Brožová, Martin Lemon

Ladislav Němeček aaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarosta aaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta
Č.j. 1970/07


.


K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: - neregistrovaný - 2007-11-02 16:12:22

Děkuji za odstranění záboru. Otázka č. 3 trvá. Petra Slavíková

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: - neregistrovaný - 2007-11-02 10:02:33

Pane starosto, kladu Vám tímto tři zcela jasné otázky:
1. Proč nebyl dodržen Váš slib ohledně odstranění dosud nezpoplatněného, více než rok trvajícího záboru ?( odvoz veřejně přislíben do 31.10. na zasedání 20.9.)
2. Kdy bude tento zábor buďto zpoplatněn - i zpětně - nebo odstraněn?
3. Na čí náklady tak bude učiněno? (holedbal se zastupitel Kříž, že odvoz zaplatí ze svého...)
Petra Slavíková

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: - neregistrovaný - 2007-10-26 14:09:58

A pro pana starostu - nebo spíše zapisovatelku? - nebylo řečeno, "slibuji, že navážka bude odstraněna během podzimních prací", nýbrž "slibuji, že navážka bude odstraněna do konce října". Tak na to myslete, vážení.P.Slavíková

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: Václav Kuchta - neregistrovaný - 2007-10-24 09:48:50

Pane starosto, na zasedání jsem doporučil, aby byla podána informace o komisích, ustavené Radou města a jejich složení. Domníval jsem se, že na úřadní desce, ale spíše by bylo vhodnější v dokumentech MěÚ vebových stránek. Občané /alespoň Ti, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM A DOKÁŽÍ BÝT OBJEKTIVNÍ A SLUŠNÍ/si již na novou komunikaci zvykají.
Tím zápis považuji za dostatečný.Elektronický záznam slouží pro "dokumentaci případného správního řízení či právního sporu". Hanlivé výroky nesvědčí o vysoké kultuře ani občana, natož zatupitele. Zde bych ani "přiznání k nim" dále nerozvíjel. Děkuji. Václav Kuchta

Odpovědět

re: Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: Ivo Kurhajec - 2007-10-29 16:05:50

Pane Kuchta komise budou doplněny a zveřejněny jak na netu tak na vývěsce a ve zpravodaji.

Odpovědět

re: Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: - neregistrovaný - 2007-10-26 14:06:32

A to já bych je zase, pane Kuchto, klidně rozvíjela, neboť urážky a sprostoty padaly výlučně z řad zastupitelstva, jehož jste členem.A pokud byly mé výroky na adresu konkrétních osob považovány za hanlivé, je mi líto, ale stojím za tím, co jsem řekla.Osoba, která mi měsíce lže do očí,totiž těžko může čekat něco jiného.
Petra Slavíková

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: k diskuzi - neregistrovaný - 2007-10-03 15:10:40

Pane starosto, tyto útržky, zcela vytržené z kontextu, mě nepřekvapily, dalo se totiž čekat, že bude snaha, vše opět přetavit do podoby, která vedení města vyhovuje. Nevadí.Mám však krátkou paměť a žádám Vás tedy - vlastníte přeci elektronický záznam celého jednání - abyste zde zveřejnil mé hanlivé výroky na adresu vybraných zastupitelů.Petra Slavíková

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: - neregistrovaný - 2007-10-01 06:32:30

Kdo financuje ostrahu horních kasáren?

Odpovědět

re: Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: Ivo Kurhajec - neregistrovaný - 2007-10-29 16:00:31

Mě.Ú. z rozpočtu obce.

Odpovědět

Zápis ze zasedání ZMě 20.9.2007

Vložil: Vladimir Peroutka - neregistrovaný - 2007-09-28 02:13:10

Lide zlati Klecanstiiiii

Plese nehadejte se !!!!!!!


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.