Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání ZMě 15.11.2007

Zápis ze zasedání ZMě Klecany, konaného dne 15. 11. 2007

Zasedání zahájil místostarosta L. Němeček v 18.20 hod. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno starostou města, informace o době a místě konání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu dne 31. 10. tr. a bylo tedy svoláno řádně a včas v souladu s ust. §§ 92 a 93 zák. 128/2000 Sb. Dále řekl, že podle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva a toto zasedání je usnášeníschopné, když vzápětí (v 18.22 hod.) se dostavil patnáctý člen P. Krs. (V plénu přítomno dvacet občanů.)

Hlasování bude uváděno v pořadí: pro návrh – proti návrhu – zdržel se.
Zapisovatelkou zasedání je Z. Lomová.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany předložil místostarosta ke schválení rozšířený program zasedání:

1. Schválení rozšířeného programu

2. Územní plán

3. Strategický plán

4. Inventarizace 2007

5. Vyhláška o pozemcích – obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stav. pozemku, možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

6. Prodej pozemků

7. Informace

Konkurzní řízení ZŠ a MŠ
Pasportizace komunikací
Boleslavka
Půjčka paní Vávrovské
Výsadba stromů
Pozemky – hřiště Sportklub
Smlouvy VKM a. s.
Pravý Hradec o. s.
Výměna zpomalovacích prahů a doplnění dopr. značení

8. Diskuze

9. Schválení usnesení

10. Závěr

1. Rozšířený program zasedání byl schválen.

Hlasování:15 – 0 – 0.

Bylo schváleno, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Hlasování:
15 – 0 – 0.

Byla zvolena návrhová komise ve složení: Z. Lahodová, M. Lemon, J. Brožová. Hlasování: 15 – 0 – 0.

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: D. Dvořák, J. Medek. Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.


2) Územní plán

Zprávu přednesl starosta I. Kurhajec. Řekl, že na minulém zasedání ZMě 20. září 2007 byli zastupitelé v bodě 8) programu seznámeni s průběhem výběrového řízení na nového zpracovatele ÚP. Komise se na několika jednáních podrobně zabývala jednotlivými nabídkami obdrženými v řádném termínu. Podle předem určených kritérií prostudovala všech sedm zaregistrovaných nabídek. Vypracovala tabulku, do které zaznamenala všechna hodnotící kritéria. Z tohoto záznamu pak vyšly hodnoty, podle kterých bylo možno určit nejoptimálnější nabídku, a komise došla dne 29. 10. 2007 k následujícímu závěru:
Komise doporučuje zadat zpracování ÚP sídelního útvaru Klecany ateliéru Kadlec KK Nusle, spol. s r. o.

Důvodem je nabídková cena, výborné reference, značné zkušenosti a velké množství zpracovaných ÚP.
Současně komise doporučuje, aby pro funkci pořizovatele ÚP byl osloven Ing. Ladislav Vich ze společnosti PRISVICH s. r. o., který má výborné reference v této části činnosti související s projednáváním ÚP.

Vzhledem k tomu, že nebyly dotazy nebo připomínky, dal starosta hlasovat o návrhu:
Kdo je pro to, aby zpracovatelem ÚP sídelního útvaru Klecany byl ateliér Kadlec KK Nusle spol. s r. o.?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo schvaluje, zpracovatele ÚP ateliér Kadlec KK Nusle spol. s r. o.

Starosta pak dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro to, aby pořizovatelem ÚP sídelního útvaru města Klecany byla firma PRISVICH s r. o., zastoupená Ing. Ladislavem Vichem?

Hlasování: 14 – 0 – 1 (J. Bendl se zdržel hlasování).

Zastupitelstvo schvaluje, pořizovatele ÚP sídelního útvaru města Klecany, firmu PRISVICH s r. o.

3) Strategický plán

Starosta sdělil, že do 1. října 2007, do 15 hodin, kdy byl ukončen příjem nabídek, bylo do podatelný MěÚ Klecany doručeno 9 nabídek na zpracování Strategického plánu. Rada města jmenovala členy komise k výběru zpracovatele strategického plánu. Komise se sešla 29. října na MěÚ Klecany, kde byla stanovena základní kritéria pro zadání zakázky. V 18.30 hod. se přistoupilo k otevření obálek. U všech uchazečů byly splněny kvalifikační i ostatní podmínky uvedené ve výzvě k předložení nabídek. Dále byly nabídky individuálně hodnoceny předem domluveným způsobem na základě stanovených kritérií. Bylo vyhodnocena pořadí uchazečů podle tabulky bodového hodnocení. Komise doporučuje zastupitelstvu ke schválení jako zpracovatele strategického plánu firmu DHV CR spol. s. r. o., Praha 3.

Protože nebyly dotazy nebo připomínky, dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo je pro to, aby zpracovatelem Strategického plánu města Klecany byla firma DHV CR spol. s r. o., Praha 3?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo schvaluje, zpracovatele Strategického plánu města Klecany, firmu DHV CR spol. s r. o., Praha 3.

4. Inventarizace

Před tím, než bylo zahájeno jednání o tomto bodu, přednesl P. Šafus technickou poznámku, v níž se ohradil proti tomu, aby ve zprávě bylo uvedeno jméno L. Szölöszové, protože není členkou ZMě Klecany a odstěhovala se.

Starosta se omluvil a požádal zastupitele, aby si místo chybně uvedeného jména doplnili: „Ing. Petr Šafus“. Poté přečetl příkaz starosty města č. 1/2007, podle kterého inventarizace proběhne.

K bodu byly tři dotazy: J. Brožová se zeptala, jestli platí, že soupisky budou vydány od 22. 11., J. Bendl, jestli je příprava seznamů v takovém stavu, že je možno se do něj podívat (oba dotazy zodpovězeny kladně). D. Dvořák se zajímal, kam přišly věci z likvidované ubytovny (Nezlikvidované věci uloženy v kasárnách, je třeba udělat soupis a dát buď k likvidaci, nebo přeřadit do jiných kategorií.)

Zastupitelstvo vzalo příkaz starosty o inventarizaci č. 1/2007 na vědomí.

5. Obecně závazná vyhláška Města Klecany

Místostarosta přednesl návrh OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku, možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace a vyložil, proč se tak děje:

V minulém období toto řešila OZV č. 4/2004, která byla zrušena vyhláškou 2/2007, neboť nebyla v souladu s platnou právní úpravou, a proto bylo nutno nechat vypracovat nový znalecký posudek sazeb. Tuto vyhlášku pro nás vypracovala firma, která se zabývá tvorbou OZV a byla nám doporučena ministerstvem vnitra. Na MV bylo toto znění vyhlášky překontrolováno a bylo doporučeno ke schválení.

S dotazem na termín, kdy se vlastník stane poplatníkem, vystoupil J. Bendl (V době kolaudace řadu se majitel stavební parcely stává poplatníkem.) a D. Dvořák, který se dotazoval na platnost vyhlášky (Když se toto řešilo, nebylo možno z původní vyhlášky vyčíst, kolik by se mělo platit.).

Místostarosta dal hlasovat o návrhu: Kdo souhlasí s OZV č. 4/2007 v navrženém znění?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Klecany č. 4/2007.

6) Prodej pozemků

V úvodu místostarosta řekl, že usnesením minulého zasedání ZMě č. j. 1922-07 v bodu 7. v části I. se schvaluje obnovení prodeje pozemků z majetku města. Proto je nyní možno projednat některé pozemky, o kterých by bylo možno začít jednat z důvodu jejich prodeje z majetku města, případně o jejich směně. Jde o pozemky, které byly v řádném termínu uveřejněny na úřední desce MěÚ Klecany.

Jako první je zde pozemek p. č. 216/2 o výměře 988 m2 – vedený jako louka.

Tento pozemek má zájem koupit firma Central Group. Po několika jednáních, která byla svolána k tomuto pozemku, se objevily různé názory na odprodej části pozemku. Byla projednána i petice, která byla k tomuto prodeji doručena na MěÚ.

K tomuto pozemku byla doručena konkrétní nabídka od firmy Central Group. Na jejím základě se Rada města shodla, že doporučí ZMě prodat část tohoto pozemku za následujících podmínek (starosta čte text nabídky firmy Central Group, podepsanou generálním ředitelem akciové společnosti). Nabídka je přílohou zápisu.


Nabídka společnosti CG Nabidka Central Group.PDF

J. Bendl se dotazoval, zda se jedná o část pozemku, která je už asi měsíc vyznačená (místostarosta vysvětlil). V. Kuchta se ptal, jestli je přítomen zástupce Central Group, aby prohlásil, že je to poslední vstup, který je z této lokality přes hranici klecanských pozemků (starosta odpověděl, že neví, jestli tu pozvaný zástupce CG je, ale podle předešlých jednání jiný projekt nebyl. Není mu známo, jak se mohou měnit jiné plány cest a komunikací. Rozhodně o další cestě na našem katastru nepadla zmínka.).

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro to, aby se prodala část pozemku p. č. 216/2, k. ú. Klecany, akciové společnosti Central Group, podle její nabídky doporučené Radou města?

Hlasování: 10 – 4 (V. Kuchta, Z. Malík, P. Šafus, Z. Šebek) - 1 (M. Lemon)

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 216/2, k. ú. Klecany, a. s. Central Group.

Část pozemku p. č. 361/57, k. ú. Klecany, o výměře 54,2 m2 – veden jako zahrada Místostarosta sdělil, že o odkoupení pozemku požádali Pavla a Dušan Šebkovi. Rada města se seznámila s podrobnostmi kolem pozemku a došla k závěru, že ZMě nedoporučí prodej tohoto pozemku z důvodu jeho výměry. V současné době má pozemek výměru 504 m2, při prodeji dalších 54 m2 zůstane městu z pozemku jen necelých 450 m2. Tím se tento pozemek patrně znehodnotí k dalšímu využití.

V diskuzi k bodu řekl D. Šebek, že požádali nikoli o 54, ale o 20 m2. Jedná se o stavbu budoucího domu a předložili – proti původnímu požadavku - návrh řešení tak, aby se nesnížila hodnota pozemku. Jedná se o posunutí hranice.

Po vyjasnění stanovisek se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro tento protinávrh, tzn. pro snížený požadavek manželů Šebkových?
Hlasování: 9 – 3 (V. Kuchta, Z. Kudláčková, L. Němeček) – 3 (I. Kurhajec, M. Kříž, J. Medek).

Zastupitelstvo souhlasilo s protinávrhem D. Šebka na snížený požadavek odprodeje části pozemku 361/57.

Starosta dodal, že zatím není úřední podklad pro výměru. Na příštím zasedání MěZ bude možno - po jeho předložení - prodej schválit. Po diskuzi, v níž se vyjasňovala stanoviska k dalšímu postupu (J. Bendl, J. Medek, L. Němeček, Z. Šebek), dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro to, aby se uskutečnil prodej části pozemku 36l/57 o výměře asi 22 m2?

Hlasování: 11 – 1 (Kuchta) – 3 (Němeček, Kříž, Kudláčková).

Zastupitelstvo schválilo uskutečnění prodeje části pozemku p. č. 361/57 cca 22 m2 manželům Pavle a Dušanu Šebkovým.

Pozemek p. č. 236/45 o výměře 540 m2 – veden jako ovocný sad. O tento pozemek projevilo zájem víc zájemců (Václav Kraus Praha 8, Jaroslav Šerhant Klecany, Jarmila Jagerová Klecany). Zde navrhuje Rada města zastupitelstvu určit způsob prodeje a prodejní cenu. RM navrhuje určit základní cenu a prodej provést obálkovou metodou, kdy pozemky budou prodány tomu, kdo za ně nabídne nejvyšší cenu, a za tuto nabízenou cenu mu budou prodány.

Základní cenu navrhuje RM 190,- Kč/m2.

Místostarosta vysvětluje k poznámkám zastupitelů (J. Brožová, P. Šafus, V. Kuchta), že J. Šerhant má zájem o 200 až 300 m2, další zájemce navrhuje, aby se podělili. Paní Jagerová žádala o prodej pozemku předtím. V. Kuchta: U J. Šerhanta jde o opakovanou žádost. Z parcely J. Jagerové není přístup a nemá to logiku, aby se do prodeje zařazovala. Navrhuji, aby se část parcely prodala buď jednomu nebo na půl oběma zájemcům z Klecan, aby řekli, jakou část kdo chce. Cena 190 Kč/m2 je pro mne nenormální. Navrhuji, aby se zůstalo u ceny, která byla stanovena pro Moravcovy, protože pozemky jsou ve stejné struktuře a stavu, tedy 90 Kč/m2. (Další diskuze ve prospěch V. Krause a J. Šerhanta.)

Místostarosta uvádí, že V. Kraus má zájem ještě o pozemek 236/41 o výměře 1013 m2 (ostatní plocha) a o p. č. 236/2 o výměře 156 m2 (zahrada), ze kterého se oddělil kousek pro Moravcovy. Později upozornil, že V. Kraus má zájem o téměř 1700 m2 pozemků.

Dal hlasovat o návrhu, zda tyto pozemky vůbec prodávat.

Kdo je pro prodej těchto pozemků?

Hlasování: 14 – 0 – 1 (M. Kříž).

Zastupitelstvo schválilo prodej výše uvedených pozemků.

Další návrh se týkal prodejní ceny za pozemky. Kdo je pro cenu 90,- Kč/m2?

Hlasování: 11– 3 (Z. Kudláčková, M. Kříž, L. Němeček) – 1(I.Kurhajec).

Zastupitelstvo souhlasilo s prodejní cenou 90,- Kč/m2 u výše uvedených pozemků.

P. Krs navrhuje uložit radě, aby s oběma žadateli dohodla vhodný způsob.

Starosta vysvětluje, že na minulém zasedání byl pozastaven prodej pozemků. Nyní, když dochází k uvolnění prodeje, vzaly se všechny požadavky, které byly na MěÚ.

Místostarosta navrhuje, aby byla J. Jagerová přizvána k jednání, protože na její žádost se neodpovědělo a nebylo by to vůči ní slušné.

Návrh: Kdo je pro to, aby J. Jagerová byla přizvána k jednání Rady města o poz. 236/45?

Hlasování: 14 – 0 – 1 (V.Kuchta).

Zastupitelstvo uložilo Radě iniciovat schůzku zájemců o pozemek p. č. 236/45, kam bude přizvána i J. Jagerová.

Prodej pozemku Ing. Z. Malíkovi a dar městu. Místostarosta uvedl, že je třeba uvést na pravou míru prodej pozemku Z. Malíkovi, revokovat usnesení ZMě ze 14. 2. 2002 č. j. 115/2002, kterým byl v bodě 8 Schvaluje schválen prodej pozemku p. č. 353/18 o celkové výměře 61 m2 Z. Malíkovi za 4.880,- Kč. V tomto zápisu došlo k několika chybám. Neprodával se pozemek 353/18, ale pozemek 353/19, který vznikl oddělením z pozemku 353/2, a ne 253/2. Tento pozemek kupuje Zdeněk a Jiřinka Malíkovi, a ne, jak bylo zapsáno, jen Z. Malík.

Dále město Klecan přijímá dar, a to pozemek p. č. 353/20 o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 353/6, tudíž darem není pozemek p. č. 353/6, ale pozemek 353/20. (Z. Malík vysvětlil, jak v r. 2002 požádal o rozšíření parcely o 61 m2, a při tom došlo k chybě, pro kterou KÚ záležitost vrátil.) Starosta konstatoval, že to, co je předloženo zastupitelstvu k revokaci, musí mít přesné znění, tak jak Katastrální úřad požaduje.

Hlasovalo se o revokaci usnesení ZMě č. j. 115/2002 ze dne 14. února 2002 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje prodej pozemku p. č. 353/19 o výměře 6l m2, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 353/2. Tento pozemek kupují Zdeněk a Jiřinka Malíkovi, bytem 250 67 Klecany, Na Vinici 401. Město Klecany přijímá darem pozemek p. č. 353/20 o výměře 3 m2, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 353/6.

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo revokuje usnesení ZMě č.j. 115/2002 ze dne 14. února 2002 o prodeji pozemku p. č. 353/19 manželům Malíkovým a dar pozemku p. č. 353/20.


7) Informace

Konkurzní řízení ZŠ a MŠ

Starosta informoval: Dne 31. 7. 2007 podala rezignaci na funkci ředitelky školy Mgr. Gabriela Janovská a na základě toho Rada města pověřila dočasně vedením ZŠ a MŠ Mgr. Jiřího Hadravu, a to od 1. září do 31. prosince 2007.

Rada vyhlásila konkurz na místo ředitele školy. Konkurz byl ukončen 31. října 2007 ve 12 hodin. Přihlásili se čtyři uchazeči: Mgr. Jiří Hadrava, Mgr. Vladimír Lacina, Mgr. Aleš Doležal, Mgr. Jana Žižková.

Dne 22. 10. 2007 byla tajemníkem konkurzu jmenována J. Klausová, 29. 10. 2007 rada jmenovala konkurzní komisi ve složení:

Předseda Ing. Zdena Lahodová - školská komise RM
Členové Jana Blažková, DIS- krajský úřad, odbor školství
Mgr. Filip Kadlec, Dr.- školská rada
Mgr. Vladimír Škuta- Česká školní inspekce
Ivo Kurhajec - za zřizovatele
Mgr. Dagmar Rauschová - ZŠ a MŠ Klecany
Mgr. Ivana Pekárková - ZŠ Líbezníce

Dne 13. 11. 2007 rada jmenovala další členy:

odborník s hlasem poradním:

Elena Gabrielová - zástupce rodičů
Mgr. Josef Talich - pedagog s dlouhodobou praxí
Mgr. Evženie Štěpánková - pedagog s dlouhodobou praxí

Dne 14. listopadu se konkurzní komise sešla k prvnímu jednání a zde se dohodla, že konkurz proběhne 10. prosince 2007.

Dne 31. 10. 2007 byl ukončen příjem žádostí do konkurzu.

M. Kříž se zeptal, jestli je v pořádku, že paní Rauschová je v komisi, když je blízkou spolupracovnicí pana Hadravy. (Starosta: To je v pořádku, škola může vyslat koho chce. Jednání komise jsou neveřejná a pro Radu města doporučující.)

Zastupitelstvo vzalo zprávu o konkurzním řízení na vědomí.

Pasportizace komunikací

Místostarosta sdělil, že z nařízení odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav muselo vedení města nechat vypracovat Pasport místních a účelových komunikací, pěšin a stezek města. Návrh tohoto dokumentu vypracovala odborná firma, která prošla a zmapovala a nafotografovala všechny komunikace na katastru města. Tento návrh dostalo vedení města k prohlídce a případnému připomínkování. Pasport obsahuje úvod, charakteristiku komunikační sítě, vysvětlivky použitých zkratek, seznam vlastníků dotčených pozemků, tabulkovou část a mapy v měřítku 1:2880. Dokument je k nahlédnutí, po několik dní, u místostarosty. Materiál je potřeba přijít prohlédnout a připomínkovat, případně doplnit nebo opravit, abychom mohli potvrdit jeho správnost a předat dodavatelské firmě k dokončení celé zakázky. Pak dáme souhlas s vydáním, abychom se s tím mohli prezentovat na brandýském úřadě. Celý dokument pak obdržíme ve dvojím vyhotovení, a to v tištěné podobě a v elektronické podobě (ukazuje dokument plénu). Je tu zaznamenána i Naučná stezka.

K bodu nebyly připomínky. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

Boleslavka

Starosta informoval, že práce na Boleslavce pokračují, jak v pokládání zámkové dlažby, tak v pokládce dešťové kanalizace a s ní spojené instalace žlabů a šachet na odvod vody do potrubí. Komplikace způsobuje snaha o maximální průjezd aut občanů k jejich nemovitostem, dopravu dětí do ZŠ a MŠ Klecany a velká hloubka výkopu pro dešťovou kanalizaci, která v místě dosahuje skoro 4 metry. Práce pokračují dobře a pokud to počasí dovolí, budeme pokračovat dál. Bylo zahájeno jednání s O2 a Vega-com o odstranění nadzemního sloupového vedení a přeložení kabelů do komunikace. Pravděpodobně se ani nebude dělat výkop v trase všech sloupů, protože se použijí stávající kiosky, které jsou na druhé straně na komunikaci vybudovány. Ve slepé části komunikace, kde bydlí Kopsovi a další, je kabel položen, na celé Boleslavce by to bylo bez sloupového vedení.

Na tuto činnost naváže pokračování výstavby a dodatečné povolení vodovodu v délce 160 m a splaškové kanalizace v délce 140 m na pozemcích 629/1 a 162/50 v k. ú. Klecany. Náklady na stavbu budou cca 740 tis. Kč, termín dokončení prosinec 2009. Při místním šetření bylo zjištěno realizování cca 30 m vodovodu, materiál PVC 110. Stavba v tomto úseku je dokončená, provozuschopná. Terénní úpravy a definitivní povrch dokončí město do 30. 5. 2008.

Závěrem Vodoprávní úřad vydá dodatečné stavební povolení na vodovod a splaškovou kanalizaci a na realizovanou část vodovodu bude vydán souhlas s užíváním.

Ke zprávě nebyly připomínky, zastupitelstvo ji vzalo na vědomí.

Půjčka paní Vávrovské

Starosta vyložil důvody pro poskytnutí půjčky paní Jindřišce Vávrovské, z níž by se uhradil dluh za odebranou elektřinu, takže by se nejednalo o vyplacení peněz v hotovosti. Informoval o jednání se sociálním odborem v Brandýse nad Labem o jejím důchodu. Výklad podal i předseda sociální komise J. Bendl, jehož členka D. Kalfařová několikrát navštívila sociální odbor. Důchod by měl být v dohledné době vyřízen. Pokud bude záležitost paní Vávrovské právně ošetřena, aby se půjčená částka městu - po prodeji jejího domu – vrátila, souhlasí komise s tímto řešením. Částka 22 tis. Kč je z rozpočtu sociální komise, který se zatím nečerpal.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo souhlasí s tím, aby se paní J. Vávrovské dala půjčka 22 tisíc korun?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo schválilo půjičku paní Vávrovské.

Výsadba stromů

Starosta informoval o tom, že od října 2007 se připravuje výsadba a obnova stromořadí v ulici Topolová. Stromy – habry s balem o velikosti 3 – 4 m – dodala firma Školky Litomyšl, s. r. o. za cenu 850,- Kč + 5 % DPH za 1 ks. (Cena jednoho stromu z okolních školek se pohybovala okolo 2500 Kč.) Tuto cenu a dodavatele pro MěÚ pomohl dojednat pan Olveczky, který sám přispívá částkou 2500,- Kč na obnovu zeleně, vždy když probíhá natáčení v jeho domě. Pan Čonka provádí výkopy pro stromy podle dohody mezi městem a panem Pávkem , který stromy vysazuje, včetně všech doplňků. Zeminu a zalévání bude zajišťovat MěÚ.
Jsou ještě jiné lokality, kde se uvažuje o vysazování: u zdi Sportklubu, na nábřeží v Klecánkách. Našlo by se ještě víc dalších míst, kde by se dalo průběžně sázet vždycky několik stromů za rok. Budeme v tom pokračovat.

K bodu nebyly připomínky, zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

Pozemky a hřiště Sportklubu

Starosta informoval, že dne 4. 10. 2007 proběhlo jednání na Arcibiskupství Pražském u Ing. Lukáše Buriánka z realitního oddělení Správy majetku ve věci pronájmu pozemků pod Sportklubem a v areálu hřiště. Za město byl přítomen starosta Ivo Kurhajec a za Tělovýchovnou jednotu Sokol Klecany předseda Ing. Josef Novák. Výsledkem bylo stanovisko Arcibiskupství: Prodej pozemků pod budovami není problém a je reálný v krátkém čase. U ostatních pozemků jsou pouze dvě možnosti, a to buď odkup za tržní cenu, nebo směna za obdobné pozemky, tj. ve stejné kvalitě a množství. Jinou variantu jako schůdnou nevidí.
Druhý den, 5. 10. 2007, proběhlo v Dobrušce jednání pana starosty a Ing. Nováka s manželi Kášovými ve věci jejich pozemků v areálu Sportklubu a hřiště. Výsledkem bylo stanovisko a návrh manželů Kášových, kteří nabízejí směnu pozemků ve stejné kvalitě a množství, nebo odkup za cenu 1800,- Kč/m2.

Starosta dodal, že vidí ještě šanci v tom, že pokud zůstane celý prostor pro sport v centru obce, je snad možnost dostat se na nižší cenu, protože je to určeno pro sport.

Starosta pak vyzval přítomné, aby doplnili jeho informaci o poznatky z jednání dřívějších.

V. Kuchta hovořil o minulých jednáních a upozornil, aby se nespěchalo na vypořádání církevních pozemků vzhledem k jednáním mezi státem a církví. Obhajoval založení areálu v r. 1952, kdy přišla do Klecan posádka. Starosta sdělil mimo jiné, že se pan Novák zavázal k likvidaci vyhořelé klubovny na hřišti, a to do konce roku. Nelze očekávat, že by postup v případě hřiště byl jiný než postup min. vnitra v případě horních kasáren. Je nyní potřeba zjistit, jestli vůbec máme vůli, aby sportovní areál zůstal pohromadě.

Je třeba přemýšlet, jestli má město pozemky ke směně, protože peníze zaplacené za vykoupení pozemků by blokovaly možnou další výstavbu.

Starosta požádal přítomné o vyjádření, protože stanovisko města bude potřeba i k jednání se zpracovatelem územního plánu. Informace zprava i zleva se různí, ale prioritou by mělo být zachování území pro volný čas.

Další připomínky nebyly a zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

Smlouva o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace s VKM

Starosta přečetl zápis z jednání, které proběhlo 11. l0. 2007 mezi ním a zástupci VKM a. s. E. Kulichem a O. Večerou. Cílem jednání je sjednat uvedené smlouvy a vybavit licenci na provozování vodovodu a kanalizace v Klecanech.

Starosta informoval zástupce VKM, že dohoda o vložení vodovodu do VKM není na pořadu dne, oni se nijak nebránili. Město chce požádat o dotace, takže chce, aby městský majetek byl co nejvyšší.

MěÚ zkontroloval stav kanalizace a zjistilo se, že kolaudační rozhodnutí není doloženo u 75 % veškeré kanalizace (není ani v archivu ani u Kanalizací), a to od roku 1951 dodnes. Bude to vyřízeno asi společnou kolaudací, protože kanalizace je v užívání několik let.
J. Brožová se domnívá, že existuje zakreslení kanalizace, protože když se předával majetek, udělal zakreslení pan Böhm a bylo to někdy po r. 1990. Starosta vysvětlil, že není vyřešeno provozování kanalizace a neúčtuje se stočné. Odběr el. energie hradí město.

Pokud se týče vodních zdrojů v Klecanech, VKM navrhly v r. 1998 jejich zrušení. MěÚ požádal o pozastavení prací (čte ze zprávy). Jestliže by zastupitelstvo mělo na tomto zasedání rozhodnout o podepsání smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace s VKM, mělo by být dáno i stanovisko k záměru zlikvidovat vodní zdroje, doložit kolaudační rozhodnuti a dokumentaci. To vyžaduje určitou dobu pro dohledávání dokumentace.

Pokud bude provozování zajištěno smluvně, nebude správa komplikovaná. Např. nyní jsou závady na kanalizaci na sídlišti, které si vyžádají v blízké době velké opravy.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro podepsání smlouvy s VKM o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace v Klecanech?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o jednání a schválilo podepsání smlouvy s VKM.

Zastupitelé pak debatovali o stanovisku města k záměru VKM na zrušení, zlikvidování vodních zdrojů v Klecanech a o termínu „zlikvidování“ (J. Bendl, P. Šafuj, M. Lemon, V. Kuchta). Starosta řekl, že VKM chtějí zakrýt studny, aby nedošlo k jejich znečištění.
Zastupitelstvo uložilo starostovi informovat na příštím ZMě, co se skrývá za slovem „likvidace“.

Pravý Hradec o. s.

Starosta přečetl dopis od o. s. Pravý Hradec, zápis z ustavující schůze a přiložené stanovy sdružení, které mu předala paní Tomášová.

Občanskému sdružení Pravý Hradec jde o podporu při hledání vhodného prostoru pro jeho působení. Ze strany zastupitelů padly různé návrhy (M. Kříž navrhl vyjmout jeden pavilon z rámce ZŠ).

Starosta navrhl vyjádřit podporu o. s. Pravý Hradec s tím, že bohužel nelze zatím zajistit prostor, ale lze pomoci při jeho hledání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o registraci sdružení.

Výměna zpomalovacích prahů a doplnění dopravního značení

Místostarosta řekl, že o výměnu a snížení počtu zpomalovacích prahů a doplnění dopravního značení v Klecanech vedení města požádalo odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Policii ČR – DI Zdiby. Jedná se o komunikaci č. 2424 v prostoru autobusových zastávek u hřbitova. Dále město požádalo o doplnění svislého dopravního značení, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje šest tun, a dále o nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/hod. Souhlasné stanovisko k požadovaným změnám došlo od vedoucího DI (čte stanovisko DI).

K výměně prahů se chtělo přistoupit ihned, ale bude to možné až na jaře. Do doby, než budou prahy vyměněny, se odstraní ty prostřední, krajní se ponechají až do výměny.

K doplnění svislého dopravního značení by mělo dojít do tří týdnů. Dále místostarosta informoval o jednání ohledně průjezdu těžkých nákladních vozidel a. s. Central Group městem a vyjádřil naději, že toto bude brzy vyřešeno.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8. Diskuze

Diskuzi vedl místostarosta. Jako první vystoupil pan Slavík, spoluautor petice ve věci klecanského mokřadu. Požádal starostu o vyjádření, protože signatáři prý nevědí, co se děje (nedostali od MěÚ písemnou odpověď).

Starosta vysvětlil, že petice, kterou podepsalo asi 250 lidí, se projednávala ze všech stran. Bylo jednání se zastupiteli a výsledkem byla dohoda, že klecanský mokřad bude zachován.

Slíbil signatářům, že jim odpoví.

Pan Slavík se ještě zeptal na článek pana Malinovského, o kterém četl, že ho projednávala rada.

Starosta odpověděl, že článek pana Malinovského nebyl uveřejněn ve Zpravodaji, protože předsedkyně redakční rady D. Kapustová sdělila, že redakční rada jednohlasně nepodpořila zveřejnění a rada to respektovala. Panu Malinovskému se odpovědělo, že může článek uveřejnit na webových stránkách města, nebo – pokud si bude přát vyvěšení – článek bude vyvěšen. Jde o spor, který má s majiteli domu.

M. Kříž ukázal panu Slavíkovi doklad o zaplacení za odvoz odpadu (viz předchozí zasedání zastupitelstva). Poté následovala krátká výměna názorů mezi oběma pány.

Pan Beznoska se zeptal na vývoj ve věci horních kasáren.

Starosta odpověděl, že ministerstvo vnitra opravdu zvažuje prodej, jak město informoval ředitel kanceláře náměstkyně ministra vnitra. Hovořil o dvou variantách, ale město trvá dál na bezplatném převodu objektu.

Pan Knédl, obyvatel Boleslavky, se zeptal na územní plán.

Starosta ho informoval o dalším postupu, který bude následovat po tomto zasedání zastupitelstva. Zveřejní se veškeré materiály, práce budou pokračovat a zastupitelstvo bude vždycky rozhodovat a schvalovat kroky nutné k tomu, aby se mohlo pokračovat. Předpokládá, že práce na plánu budou hotovy za rok a půl a za dva roky by mohl být plán odsouhlasen.
Pokud se týká strategického plánu, bude zpracovatel hledat spolupracovníky z řad občanů.

P. Krs se zeptal na časový harmonogram rekonstrukce cesty do Klecánek.

Starosta vysvětlil stav: Rekonstrukce ulice Do Klecánek je součástí rekonstrukce veškerých komunikací ve městě. Bude mít však přednost, protože ji využívají autobusy k hromadné přepravě: Naší snahou bude navrácení komunikace do majetku kraje. Předpokládá to opravit povrch do jistého stavu, ale musí se nejdřív udělat kanalizace. (Kromě dvou domů podél této komunikace není nikdo připojen.) Musí se dořešit veškeré zemní práce, které zbývají.

Pokud se týká kanalizace v Klecánkách, musí se vyřešit zprovoznění. Dojde k výměně čerpadel, výměně elektrostanice, musí být nové lapače písku, protože současná čerpadla se porouchávají stále znovu tím, že jsou vymletá kameny a vším možným. Dokud toto nebude vyřešeno, nemůže dojít k opravě komunikace v Klecánkách. Zatím je možno ji vyřešit až po autoservis. Ale je řada prašných komunikací na Skalkách a jinde.

Snad se podaří dokončit v dohledné době práce v Boleslavce a prostředky a lidské zdroje se uvolní na to, aby se mohly realizovat tyto práce. Asfaltové povrchy se musí dělat strojně. Záleží na tom, kolik prostředků na to zastupitelstvo uvolní.
Protože se již nikdo nehlásil o slovo, místostarosta diskuzi ukončil.

9. Usnesení

Místostarosta požádal člena návrhové komise M. Lemona, aby přečetl návrh usnesení.

Pak nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Kdo souhlasí, aby bylo schváleno usnesení v tomto znění?

Hlasování: 15 – 0 – 0.

Zastupitelstvo schválilo usnesení zasedání ZMě ze dne 15. 11. 2007

10. Závěr

Starosta poté přítomným poděkoval za účast a zasedání prohlásil Zastupitelstva města Klecany za ukončené.

Zasedání ukončeno ve 20.58 hodin.

Ověřovatelé:

Daniel DvořákaaaaaaaaaaaaaaJiří Medek


Ladislav Němeček aaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
Místostarosta aaaaaaaaaaaaaastarosta

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.