Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze ZMě 19.4.2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany dne 19.4.2007

za přítomnosti 12 členů, ing. Petr Krs se dostavil v 18,31 hod.
Pro nemoc omluveni – ing. Šafus, p. Kuchta, p. Kudláčková.

Přítomní hosté: 15

Zasedání zahájil starosta města v 18,16 hod a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina ZMě a zasedání je tudíž usnášení schopné. Dále seznámil přítomné s rozšířeným programem zasedání.

Hlasování bude prováděno v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany starosta města
Kurhajec předložil ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě:

1. schválení rozšířeného programu
2. schválení obecně závazných vyhlášek
3. územní plán
4. zastavěné území
5. inventarizace majetku 2006
6. návrh řešení – spoluvlastnictví domu č.p. 349
7. prodej pozemků
8. Svazek obcí Dolní Povltaví
9. informace

– dopis ministrovi
- fond kulturních akcí
- dopis pana Kuchty
- místní rozhlas
- akcie Středočeské energetické

10. svazek obcí VKM
11. diskuze
12. schválení usnesení
13. závěr

1. Rozšířený program zasedání byl schválen: 11, 0, 0.
Dále bylo schváleno, že v diskuzi bude probíhat hlasování ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: 11, 0, 0.
Byla zvolena návrhová komise ve složení: Martin Lemon, ing. Zdena Lahodová,
Miroslav Kříž.
Hlasování: 11, 0, 0.
Ověřovatelé zápisu: Zdenek Šebek, Jiří Medek.
Hlasování: 11, 0, 0.

Zápis z minulého zasedání konaného dne 8.2.2007 byl ověřen a vyvěšen na vývěsní
desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.

2. Schválení obecně závazných vyhlášek
- přednesl p. Němeček
Z jednání, které se konalo v prosinci minulého roku na ministerstvu vnitra, vyplynula pro město povinnost přepracovat některé obecně závazné vyhlášky, protože stávající nejsou v souladu s platnými zákony. Město dostalo termín přepracování k 31.3. 2007
a předložení opravených vyhlášek ministerstvu vnitra. K tomuto datu byly vyhlášky „O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany“ „O místních poplatcích“ a „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“, zaslány na ministerstvo ke kontrole. Ministerstvo po kontrole doporučilo vyloučit z vyhlášky „o místních poplatcích“ část „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
a kanalizace“, neboť podle stávajícího znění nebylo možno poplatek vybírat a dokonce ani vypočítat jeho výši. Proto je nutno tuto část celou vypracovat novou a potom schválit jako samostatnou vyhlášku. Ostatní vyhlášky, předložené ke schválení, které přepracoval JUDr. Ladislav Berka jsou v souladu se všemi platnými zákony.

V platnosti zůstávají OZV:
2/2002 Řád veřejného pohřebiště
1/2003 Požární řád
4/2003 Stanovení koeficientu daně z nemovitosti
3/2004 dodatek k 4/2003
1/2005 ruší se jí OZV 2/2003 a 3/2003
2/2006 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích kterých se
zúčastní větší počet osob.

Schválením nových vyhlášek se ruší OZV:
1/1999 o volném pobíhání psů
4/1999 noční klid, veřejný pořádek
1/ 2001 o veřejném pořádku a životním prostředí
1/2004 o místních poplatcích
2/2004 o místních poplatcích
4/2004 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany

Dotaz ing. Bendla – zda u vyhlášky č.1/2007 zůstávají v platnosti přílohy 1 a 2
p. Němeček – ano zůstávají nezměněny pouze vše v příl. 1
Ing. Bendl – k užívání veřejného prostranství v čl. 9 je uvedeno: poplatníkem je fyzická
nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8.

V tomto článku žádný způsob uvedený není. Navrhuji opravit - způsobem uvedeným
v článku 7.
p. Pech - byla zrušena vyhláška o veřejném pořádku a volném pobíhání psů
p. Němeček – ano byla zrušena, je ošetřeno zákonem.
p. Brožová – navrhuje zvýšení poplatku za psa na sídlišti na 700,- Kč.
Hlasování: 1, 11, 0 (pro návrh hlasovala p. Brožová)
p. Němeček navrhl hlasovat o schválení všech vyhlášek najednou.
Hlasování o schválení vyhlášek: 12, 0, 0.

3. Územní plán
- s problematikou seznámil Ivo Kurhajec
Komise pro územní plánování předala podklady připravované ve spolupráci s ing. Zemanem a jeho AUA ke zpracování. Po dohodě se starostou dojde k jednání mezi městem a AUA na jedné straně a odbory MěÚ Brandýs n./L.-Stará Boleslav na straně druhé.

Na základě těchto jednání budou doplněny materiály předané ing. Zemanovi k zapracování.Výsledky předběžných jednání napomohou při řešení požadavků vlastníků a investorů jednotlivých pozemků v katastru města.AUA zastoupený ing.Stanislavem Zemanem předložil smlouvu o dílo, která zahrnuje cenu za dílo.Celková cena je 368.900,-Kč včetně DPH + náhrada nákladů účelně vynaložených.

Hlasování o schválení podpisu smlouvy o dílo na vypracování Územního plánu
města Klecany.
Hlasování: 10, 1, 1 (p. Brožová proti, zdržel se ing. Malík)

4. Zastavěné území
- přednesl p. Kurhajec
Město Klecany požádalo dne 25.1.2007 MěÚ v Brandýse n.Lab – St.Boleslavi jako Úřad územního plánování, o pořízení vymezení zastavěného území o konání místního šetření v obci Klecany, které se uskutečnilo dne 27.3.2007 na Městském úřadu v Klecanech. AUA zastoupený ing. Stanislavem Zemanem předložil smlouvu o dílo, která zahrnuje cenu za dílo. Celková cena je 14.400,- Kč bez DPH.

Hlasování o schválení podpisu smlouvy o dílo na přípravu a vypracování konečné
dokumentace vymezení zastavěného území města Klecany.
Hlasování: 12, 0, 0

5. Inventarizace majetku 2006
- informoval zastupitele p. Kurhajec
Zápis hlavní inventarizační komise předala dne 8.2.2007 předsedkyně HIK p. Zuzana Kudláčková.
Inventarizace proběhla na základě příkazu starosty města ve stanovených termínech. Majetek města byl rozdělen do 5ti skupin a tyto skupiny byly zkontrolovány příslušnými dílčími inv. komisemi. HIK provedla vyhodnocení a vypracovala zápis.
Z důvodu dlouhodobé nečinnosti finanční účtárny a neodsouhlasení s účetním stavem bude předložena závěrečná zpráva na nejbližším ZMě.

Starosta poděkoval všem předsedům a členům inventarizačních komisí za jejich práci
při inventurách.
Ing. Bendl požádal o důslednou likvidaci vyřazeného majetku.

6. Návrh řešení – spoluvlastnictví domu č. p. 349
- přednesl Lad. Němeček
Dne 12.3. 2007 proběhlo na žádost Dr. Vladimíra Vlasáka jednání k dořešení spoluvlastnických vztahů u domu č.p. 349 na sídlišti, kde město vlastní ideální 1/3 (16/48).
Spoluvlastníci domu navrhli při jednání celkovou cenu za odkup 1/3 patřící městu 250 000,- Kč

Na jednání zastupitelstva v době prodeje (město vlastníkem 19/48) byla domluvena částka 950 000,- Kč. Po odkoupení bytu manž.Vlasákovými(3/48) poklesla cena na 750.000,-Kč. Cena byla stanovena ze znaleckých posudků odborné firmy,
která byla oslovena městem s požadavkem vybudování podkrovních bytů na tomto domě.
V současné době, pokud by mělo dojít k vyrovnání majetkového vztahu převodem na spoluvlastníky a tím tedy k prodeji ideální 1/3 domu, by bylo nutné nechat vypracovat nový odhad této 1/3.( Jinak hrozí nebezpečí nařčení města z prodeje
za neodpovídající cenu). Proto je na zastupitelích, aby rozhodli, jak v celé záležitosti pokračovat. Zda dát vedení města a JUDr.Berkovi pověření k jednání vedoucímu k prodeji 1/3 domu nebo ponechat stav tak jak je v současné době s tím,
že bude sepsána smlouva se spoluvlastníky domu o způsobu využívání a údržbě domu. Dr. Vlasák uvedl „chci jen spravedlnost – my jsme koupili domy jako jiní.

Spoluvlastníci jsou omezováni, obec neplní povinnost oprav. Autorem všech smluv je p. Berka, chceme jiného právníka“.
Ing. Malík – původní smlouvy byly vypracovány tak, že se udělají nástavby a město bude mít jeden byt. Majitelé bytů s těmito smlouvami nesouhlasili.
P. Němeček – souhlasím s ing. Malíkem, navrhuji nechat stav tak jak je.
Další jednání později možné.
P. Medek – rozdíl mezi ostatními domy a č. 349 je v tom, že ostatní koupili své byty za
stejnou cenu jako vy bez možnosti prodat půdní prostory. Vy tuto možnost máte.
Hlasování o pověření vedení města k dalšímu jednání se spoluvlastníky č.p. 349
Hlasování: 12, 0, 0.

7. Prodej pozemků
- seznámil přítomné p. Němeček
Město Klecany oznámilo dne 26.3.2007 na vývěsní desce MěÚ, v souladu s § 39 odst.1. zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích záměr prodeje pozemků nebo jejich částí.
O tyto pozemky projevili zájem:
236/45 paní Jarmila Jägerová, Václav Kraus a Jaroslav Šerhant.
236/41 a 236/2 pan Václav Kraus
O další pozemky projevili zájem:
Drahomíra a Ing. Viktor Harnachovi pozemek č. 28 o výměře 561m2
Jiřina Koktanová, Jiří Koktan a Iva Kilingerová p.č. 629/9 o výměře cca 60m2
Jaroslav Tajbl p.č. 236/31
Ludmila a Vlastislav Činovských č.p.236/31 o výměře cca 270 m2
Karel Hořánek p.č. 236/31 o výměře cca 250 m2
Rada města prověřila situaci a doporučuje pozemky neprodávat minimálně do doby schválení územního plánu.
Hlasováno ZMě pozemky neprodávat
Hlasování: 12, 0, 0.

8. Svazek obcí Dolní Povltaví
- informoval p. Kurhajec
Vedení města předkládá zastupitelům návrh ke vstupu do svazku obcí Dolní Povltaví. Podmínkou přijetí je schválení stanov svazku obcí Dolní Povltaví Zastupitelstvem města a následným doložením Usnesení Zastupitelstva města o schválení vstupu do svazku obcí Dolní Povltaví.Členský poplatek činí 10,-Kč za jednoho obyvatele města.
Hlasování o vstupu do svazku obcí Dolní Povltaví: 12, 0, 0.

9. Informace

a) dopis ministru vnitra
- p. Kurhajec seznámil zastupitele s obsahem dopisu adresovaného Ivanu Langeroviohledně převodu Horních Kasáren do majetku města. Z odpovědi ministerstva vyplývá, že nové vedení ministerstva nemá ujasněno, zda do budoucna budou takovýto majetek převádět bezplatně na města nebo jej budou převádět jen na konkrétní projekty využití případně je budou využívat k vlastním potřebám a nebo je budou prodávat za tržní ceny.

b) fond kulturních akcí
- místostarosta Němeček informoval o naplánovaných akcích kulturní komise. V letošním roce přibudou oslavy 500 let od prvního povýšení Klecan na město. Na tyto akce přispívá několik sponzorů jak finančně tak i jinými způsoby. Na finanční
prostředky by bylo vhodné odsouhlasit zřízení fondu kulturních akcí, ve kterém by mohly být soustředěny prostředky na kulturu.
K předání finančních prostředků vytvořil JUDr. Berka darovací smlouvu, ve které je zapsáno na kterou nebo které akce budou peníze použity. S finanční účetní byl projednán způsob účtování těchto prostředků v samostatné účetní položce, aby byla
jasná evidence těchto peněz.

Hlasováno o zřízení fondu: 12, 0, 0.

c) dopis pana Kuchty
- s dopisem p. Kuchty seznámil přítomné p. Kurhajec
Pan Kuchta se z jednání omluvil z důvodu nemoci, proto nemohl tento dopis zastupitelům objasnit.

d) místní rozhlas
- informaci podal p. Němeček
Vedení města oslovilo několik firem, které provedly měření signálu po celém městěa prohlídku stávajícího zařízení..
Zastupitelé města se rozhodovali mezi opravou rozhlasu a novým zařízením.
Hlasováno pro nové zařízení: 12, 0, 0.

e) akcie Středočeské energetické
- přednesl p. Kurhajec
Středočeská energetická, (pokud o tom nevyrozuměla minulé zastupitelstvo města,) o valné hromadě město neinformovala ani nezaslala usnesení z této valné hromady. Na účet města převedla částku 4.048.000,-Kč. Zatím jsme neobdrželi žádný jiný
doklad kromě výpisu z banky. Pravděpodobně se jedná o výplatu akcií.

10. Svazek obcí VKM
- p. Kurhajec seznámil zastupitele s obsahem dopisu Svazku obcí VKM a navrhl zástupce na valnou hromadu – místostarostu p. Němečka.
Hlasováno: 12, 0, 0.

11. Diskuze
a) - p. Brožová informovala o kontrole spisové agendy, drobné nedostatky byly odstraněny
b) stížnost na umístění retardérů - p. Velíšek – již 20.9.06 jsme žádali o zrušení retardérů v ulici ČSA. Starosta
přednesl celou stížnost pana Velíška a odpověď města.
K tomuto tématu se vyjádřili p. Dvořák, p. Pech, p. Němeček, p. Harnach,p. Moravec, p. Lahodová, p. Verner, p. Kurhajec, p. Krs.

Došli k závěru: zpomalovací pruhy jsou důležité pro bezpečnost dětí při cestě do
školy a ze školy. Město navrhlo další společná jednání.

c) - paní Matysová požádala o vylepování pozvánek na zasedání Zastupitelstva města v obchodech.

d) - paní Lahodová navrhla založení sportovního areálu s přístupem pro veřejnost. Navrhla vhodný objekt vedle stávajícího hřiště. Část pozemku je soukromá – nutno jednat o pronájmu.

e) - paní Lahodová navrhla odkoupení budovy pohostinství Srdíčko, starosta odpověděl, že v rozpočtu města není s výdaji na nákup nemovitostí počítáno

12. Schválení usnesení
Člen návrhové komise p. Lemon přečetl návrh usnesení z dnešního zasedání ZMě
Hlasování: 12, 0, 0.

13. Závěr
Starosta města Ivo Kurhajec ukončil zasedání ZMě a poděkoval přítomným za účast.

Zasedání ukončeno ve 20,50 hod.

Zapsala: Jaroslava Nováková

Ověřovatelé: Jiří Medek, Zdenek Šebek


Ladislav Němeček eeeeeeeeeeeIvo Kurhajec
místostarosta eeeeeeeeeeeeeeeestarosta

Č.j.: 746/07K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.