Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání ZMě 21.6.2007

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 21.6.2007

za přítomnosti13 členů, Daniel Dvořák se dostavil v 18,32 hod.
Omluveni - Ing. Šafus- služební cesta, ing. Krs - pracovně v zahraničí
Přítomní hosté: 17

Zasedání zahájil místostarosta města v 18,15 hod. a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většína ZMě a zasedání je usnášení schopné.
Dále seznámil přítomné s programen zasedání.


Hlasování bude prováděno v pořadí:
PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

V souladu s usnesením § 7 Jednacího řadu zasedání ZMě Klecany místostarosta města
p. Němeček předložil ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě:

1. Schválení programu
2. Úprava rozpočtu
3. Zastavěné území
4. Územní plán
5. CENTRAL GROUP - napojení na kominukaci
6. Inventarizace majetku
7. Vyhotovení strategického plánu rozvoje města
8. Směna a prodej pozemků
9. Informace - Středočeské vodárny - jednání
- kontejnery ulice U Školky
- vodojem na křižovatce na Sedlec
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr

1. Program zasedání byl schválen: 12, 0, 0.

Dále bylo schváleno, že v diskuzi bude probíhat hlasování ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: 12, 0, 0.

Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. Jiří Bendl, ing. Zděnek Malík a
p. Zdenek Šebek.
Hlasování: 12, 0, 0.

Ověřovatelé zápisu: Martin Lemon, Jiří Medek
Hlasování: 12, 0, 0.

Zápis z minulého zasedání konaného dne 19.4.2007 byl ověřen a vyvěšen na vývěsní desce
a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Byla podána námitka k tomu, že na předešlých zasedáních nebyl předložen k nahlédnutí
členům zastupitelstva zápis z předchozího zasedání. Tyto zápisy byly k nahlédnutí při
zasedání u místostarosty. Zápis z minulého zasedání obdrželi všichni zastupitelé
s pozvánkou na zasedání.


2. Úprava rozpočtu

- návrh přednesla předsedkyně Finančního výboru Zuzana Kudláčková

Za prodej akcií spol. ČEZ obdrželo město 4.040.000,- Kč
Vzhledem k tomu, že probíhá úprava pavilonu MŠ z ubytovny zpět na oddělení MŠ, při
rekonstrukci tohoto pavilonu bude potřeba cca 250.000,- Kč
na vybavení tohoto pavilonu 150.000,- Kč

ZŠ - částečná rekonstrukce pavilonu E 150.000,- Kč
od září budou otevřeny 2 první tř.-vybavení 270.000,- Kč
rozhlas 900.000,- Kč
Boleslavka - dešťová kanalizace 1.240.000,- Kč
---------------------------
Celkem 2.960.000,- Kč

Pan Kuchta dodal, že úprava rozpočtu byla posouzena ve Finančním výboru. Jde o doplnění
základního rozpočtu, který byl schválen na konci loňského roku. Finanční výbor bude
akce v jednotlivých částech průběžně sledovat a doporučuje tuto úpravu rozpočtu
Zastupitelstvu ke schválení.

Ing. Bendl podotkl, že při schvalování rozpočtu se nevědělo o navýšené částce, a nyní se
objevila možnost je do rozpočtu zařadit.

Hlasování pro schválení těchto změn a tím schválení rozpočtu.
Hlasování: 12, 0, 0.

V 18, 32 hod. se dostavil Daniel Dvořák.

3. Zastavěné území

- přednesl starosta města p. Kurhajec

Město Klecany požádalo dne 25.1.2007 MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
o vymezení zastavěného území města Klecan.

Návrh vymezení zastavěného území je od 13.6.2007 do 13.7.2007 k nahlédnutí na MěÚ
Klecany. V téže době je vystaven i na odboru územního rozvoje a památkové péče MěÚ
Brandýs nad Lab.- Stará Boleslav.

Dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a vlastníci sousedních pozemků mohou podat
námitky do 30 dnů ode dne zveřejnění tj. do 13.7.2007. Ostatní mohou v téže době uplatnit
písemné připomínky na MěÚ Brandýs nad Lab.- Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a
památkové péče, nám. Republiky 3, Praha 1.

Pokud nebudou předloženy připomínky a dojde ke schválení vyhlášky, tak jak je a nebude
měněna mapa, která je nedílnou součástí, zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků města
v zastavěném území, pokud budou v souladu s uvažovaným územním plánováním.
V. Kuchta - kde je mapa zastavěného území k nahlédnutí?

Pan Tajbl - přimlouvám se, aby byla mapa dostupná k nahlédnutí, byla to asi náhoda, ale
byl jsem tady v úřední den a nebyl nikdo, kdo by uvědomil o dostupnosti ZÚ.

Starosta Kurhajec - je to zpracované na základě Stavebního úřadu, ing. Zemana,
ing. Bredové a zástupců MěÚ Brandýs nad Labem. Ve výstavbě nemůžou být zahrnuty
lokality, které nemají rozhodnutí a není výstavba do l m výšky. Mapa bude dostupná
k nahlédnutí všem občanům na MěÚ nebo u ing. Bredové na nám.Republiky. Pokusíme se
zajistit i v elektronické podobě.

Starosta navrhuje hlasování o schválení prodeje pozemků , pokud budou v souladu v
zastavěném území města.

V. Kuchta souhlasí, aby byla vyhláška vyvěšena a po oznámení výsledku připomínkového
řízení po 13.7.2007 MěÚ sdělí, zda byly podány nějaké přípomínky. Proto navrhuje vzít
tento bod 3 pouze na vědomí.

Hlasování o proti návrhu pana Kuchty, vzít pouze na vědomí:
Hlasování: 4, 5,4.

Zastavěné území bere zastupitelstvo na vědomí a do dalšího jednání nebudou učiněny
žádné kroky ze strany města.


4. Územní plán
- informaci podal Martin Lemon

Dne 28. května proběhlo jednání k vyhotovení ÚP. K tomuto jednání byli pozváni mino
členů pracovní skupiny, rady města a ing. Zemana i majitelé pozemků a zástupci
potencionálních investorů. Jednání bylo přítomno 26 účastníků, kteří byli seznámeni se
zatím neschváleným konceptem ÚP.

Občané upozornili, že návrh konceptu je v rozporu se zákonem, neboť místa, kde je
vydáno ÚR je povinnost do návrhu zanést, že ing. Zeman poškozuje město tím, že
zamlčuje skutečnosti., které jsou schváleny Územním rozhodnutím. Připomněli návaznost
na sousední ÚP v souvislosti s komunikaceni a příjezdovými cestami a důležitost
biokoridorů.

Další jednání proběhlo dne 7.6.2007. Na tomto jednání se skupina zabývala několika
připomínkami, ke kterým patřily: příjezdová komunikace k "Vilové čtvrti ve Zdibech"
přes katastr Klecan, výstavba rod. domků mezi kasárnami a silnicí od hřbitova ke kostelu.
Dne 13. června byl doručen od ing. arch. Zemana, ve kterém nám všem oznamuje své
rozhodnutí, ukončit veškerou činnost spojenou s ÚP Klecany.

Vedení města ihned začalo kontaktovat jiné urbanisty, kteří by byli schopni na ÚP rychle
začít pracovat. Územní plán dle nového zákona vyžaduje přesnou a srozumitelnou agendu
a klade velké nároky na sladění všech požadavků předložených ke zpracování.

Děkujeme panu ing. arch. Zemanovi za předání dokumentace, kterou pro Klecany vytvořil
a respektujeme jeho stanovisko k ukončení spolupráce na ÚP.

J. Brožová - je to pro nás zaskočení, protože se tímto začíná ÚP oddalovat.
I. Kurhajec- naším úkolem je dnes schválit pověření Rady města výběrem nového
zpracovatele a odstoupit od smlouvy s ing. Zemanem .

Hlasování o ukončení spolupráce s ing. arch. Zemanem na jeho žádost.
Hlasování: 13, 0, 0.

Zastupitelstvo města schvaluje pověření Rady města Klecany výběrem nového
zpracovatele ÚP, do příštího řádného zasedání ZMě.
Hlasování: 13, 0, 0.

5. Central Group

- přednesl místostarosta Němeček
Dne 13. 6 2007 jsme obdrželi žádost o souhlas s trvalým umístěním inženýrských sítí a
kominikace na pozemku parcel č. 216/2 k.ú. Klecany, který je ve vlastnictví města.

Současně Central Group žádá o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 250.000,- Kč
na části pozemku, který má sloužit jako příjezdová komunikace.

Tento návrh byl předán skupině k Územnímu plánu a požádali jsme o vyjádření odbornici
na oceňování pozemků, která se vyjádřila ve smyslu, že nabízená částka 250.000,- Kč je
absolutně svou výší neúměrná tomu, o jakou částku se zhodnotí touto vybudovanou
komunikací. Dne 18.6. 2007 se firma dostavila k dalšímu jednání s nabídkou případné
směny pozemku. Přinesla mapu s vyznačenými pozemky, které vlastní společ. SARA s.r.o.,
a nabízí výměnu některého z nich za pozemek k vybudování kominikace k lokalitě
"Vilová čtvrť". Proběhlo jednání vedení města na OÚ Zdiby, kde jsme byli seznámeni se
záměry a ÚP obce Zdiby. V této chvíli je na zastupitelích, aby rozhodli jak pokračovat
dále v této věci.

- p. Brožová - proč zátěž na Klecany, vybudování silnice stálo město hodně peněz a bude
zničena velkými těžkými auty.

- zástupce fir. Central Group - podle předpisu musí být vzdálenost komunikace 50m od
sebe, chtěli jsme tímto větší konfort pro naše klienty, udělat dva výjezdy. Chceme
udělat něco i pro Klecany, s návrhem na ocenění pozemku se můžeme bavit o vyšší ceně,
nebo o směně dalších pozemků, které předložíte.

- p. Kuchta - zpracovatel Central Group předkládá návrh, který řešilo zastupitelstvo města
před 6 lety, kde bylo odsouhlaseno, že nebudou výjezdy z této lokality přes Klecany.
Bylo rozhodnuto, že zeleň zůstane Klecanům a žádná komunikace přes ní nepovede.
Návrhů bylo více,proto jsem překvapen, proč se navrhuje toto řešení, které bylo již jednou
zamítnuto se znovu předkládá k řešení.

- p. Brožová - zda také vedení města jednalo ohledně retarderů.

- starosta - ohledně retarderů jsme jednali s nadp. Vykoukalem a máme připravené řešení.

- p.Kuchta - již jednou jsem v zastupitelstvu hlasoval o nesouhlasu s řešením využití
klecanského území pro příjezdovou cestu nové výstavby území Zdib, takže jinak hlasovat
nemohu.

Hlasování: ZMě ukládá vedení města pokračovat v jednání s firmou Central Group a
OÚ Zdiby o způsobu realizace výstavby "Vilové čtvrťi".
Hlasování: 9, 3, 1.

6. Inventarizace majetku 2006

- seznámil starosta města
K dnešnímu dni není dokončena inventarizace z důvodu nedohledání a rozdílu v položkách
DHM, závazky, pohledávky a pozemky. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny ve
finančních prostředcích, akcií a termínovaných vkladech. Paní Černá pracuje na vyřešení
problému, dohledání položek a spolupracuje s daňovým poradcem.

7. Vyhotovení strategického plánu rozvoje města

- přednesl pan Jiří Medek
Rada města se zabývala možnostmi získat dotace z fondů, jak státních, tak i evropských.
K těmto dotacím je nutný hlavní dokument tzv. "Strategický plán rozvoje města". Je to
důležitý dokument, bez kterého není možno dostat peníze od státu ani z Evropské unie.
Tento plán se vyhotovuje s výhledem na několik let dopředu. Nechali jsme si vypracovat
osnovu, jak strategický plán vypadá. Bude obsahovat textovou a grafickou část.

Navrhujeme, aby na tomto zasedání bylo vedení města uloženo jednat o přípravě
tohoto dokumentu, bez kterého město žádné dotace nedostane a dále je nutno Radu města
i ZMě informovat o průběhu jednání.

- pí. Brožová - zda to vedení města zvládne samo, zda by neměla být vytvořena komise.

- p. Kurhajec - požadavky budou předloženy čtyřem firmám, které vypracují návrh
projektu.

- p. Kuchta - na únorovém zasedání zastupitelstva byl předložen návrh Ministerstva na
obnovu venkova, zda toho město využilo pro nějakou akci.

- p. Kurhajec - minulé zastupitelstvo se přihlásilo k vybudování komunikace 224/1.

Dotace byla ve výši 125.000,- Kč. Prostavěnost na akci 600.000,- Kč, tato akce byla
námi pouze dokončena a předána. K programu Obnovy venkova jsme se přihlásili na
rekonstrukci zábradlí kolem potoka do Klecánek ( 50 m zábradlí).

K další akci, ke které jsme se přihlásili je "Nadace Partnerství", tam se jedná o výsadbu
zeleně mimo území města. Chceme výsadbu stromové aleje směrem na teplickou silnici.

- p.Matějka - chtěl bych se zeptat co bude s potokem, když je větší voda, teče to
všechno do Klecánek. Bylo by třeba opravit stěnu u Zajíčků, voda stále podemílá stěnu,
a jednou se může stát, až více zaprší, že celá stěna spadne.

- p. Kurhajec - jednali jsme s firmou " Kožený", který se touto opravou zabývá. Spodní
část je nákladná. Bylo nám vytýkáno, proč se to neopravilo hned po povodních.

- ing. Lahodová - k fondům dodala, že na vybudování hřiště a sportovního zázemí musí
být vypracován také strategický plán města.

Hlasování o schválení vyhotovení strategického plánu města.
Hlasování: 13, 0, 0.

8. Směna a prodej pozemků

- seznámil přítomné p. Němeček
Na minulém zasedání ZMě bylo podáno několik návrhů na odkup několika pozemků
z majetku města. Na doporučení Rady města se schválilo neprodávat žádné pozemky
z majetku města do doby schválení ÚP. Na MěÚ přišli další požadavky na odkup
pozemků.

V současné době nebudou prováděny žádné změny v prodejích a směnách pozemků
v majetku města. Bude dodrženo rozhodnutí ZMě ze dne 19.4.2007, kde bylo
odsouhlaseno, že žádně pozemky nebude město prodávat do doby schválení ÚP.


9. Informace

a) Středočeské vodárny a.s.
- p. Kurhajec seznámil zastupitele z jednání Středočeských vodáren a.s. Kladno a městem
Klecany, které se konalo dne 20.4.2007. Přítomni byli: ing. Jaroslav Černý- ředitel,
ing. Terezita Čermáková, p. Zdeněk Nedvěd a Ivo Kurhajec. Jednání se zabývalo
problematikou odvádění dešťových vod města.

b) kontejnery v ulici U Školky
- informaci podal Miroslav Kříž
Rodina Srstkových podala na MěÚ požadavek na odstranění kontejnerů na tříděný odpad
u ulice U Školky před jejich rodinným domem. Důvodem je veliký nepořádek kolem
kontejnerů a dalším důvodem je, že kontejnery stojí údajně v majetku Srstkových.

Proběhlo místní šetření, na kterém bylo domluveno, že pracovník MěÚ bude tyto místa
uklízet každý den ráno a odpoledne.

- p. Brožová potvrzuje, že nepořádek tam skutečně je.

- p. Lemon dodal, že okolo kontejnerů se může vysadit ze tří stran živý plot pro lepší
vzhled.

c) Vodojem na křižovatce na Sedlec
- starosta p. Kurhajec informoval, že Vodárny Kladno odkupují pozemek od soukromého
vlastníka o výměře cca 400 m2, kde vybudují vodojem, z kterého bude zásobována celá
nová zástavba Klecan a Zdib.

10. Diskuze

a) p. Šebek připomněl § 43 zákona o obcích, který stanovuje, že do 30.6. mají být
zastupitelstvu předloženy ke schválení výsledky hospodaření za minulý rok včetně auditu.
- p. starosta - tento termín nesplníme, audit probíhá a paní účetní ve spolupráci s auditorem
žádá o odklad termínu na září. Nesplnění termínu vzniklo tím, že p. Kolářová odešla na
žádost ze zdravotních důvodů a tři měsíce zde nebyla žádná účetní.

b) p. Bratka - dotaz na zpracovatele územního plánu rozvoje města. K této problematice se
vyjádřil i p. Tajbl.
- p. starosta - od ing. Bredové máme nabídku na tři zpracovatele a bude udělán výběr.

c) p. Matějka - u občerstvení p. Šmerdy u přívozu je velký nepořádek. V letních měsících
tam prochází mnoho turistů a nevypadá to příliš vábně.
- starosta - minulý týden se tím RM zabývala a proběhlo jednání s p. Šmerdou. Do konce
června bude vše uklizeno. Po dohodě v Radě se celý prostor, který je v majetku
města, upraví. Bude nutné vybudovat sociální zařízení a prostor pro parkování.

d) p. Matějka - dotaz na provoz lodí a vodních skútrů o sobotách a nedělích.
- p. starosta - nad ostrovem je pro ně vyzhrazena dráha, bohužel to lidé nedodržují.
Stížností stále přibývá, budeme jednat s říční policií.

e) p. Matějka - na internetu jsem četl, že se plánuje vybudování nového hřiště s antukou.
Zda to je v Klecánkách vhodné, z pohledu velké vody a rozvodnění řeky.
- p. starosta odpověděl, že toto je nejlevnější způsob pořízení hřiště a město má veškerý
majetek pojištěný.

f) Pan Kurhajec podal zastupitelům informaci z jednání ing. Zemana, náměstka ministra
vnitra ohledně objektu kasáren.


11. Schválení usnesení

Člen návrhové komise ing. Jiří Bendl přečetl návrh usnesení z dnešního zasedání ZMě.
Hlasování: 13, 0, 0.

12. Závěr

Místostarosta města Ladislav Němeček ukončil zasedání ZMě a poděkoval přítomným za
účast.

Starosta města Ivo Kurhajec pozval přítomné na 500. výročí jmenování města Klecan,
které se bude konat ve dnech 21. - 23. září 2007.


Zasedání ukončeno ve 20,11 hodin.

Zapsala: Hana Smolíková

Ověřovatelé: Jiří Medek Martin Lemon

Ladislav Němeček aaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarosta aaaaaaaaaaaastarostaČ.j. 1218/07
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.