Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 26.6.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 26. 6. 2008

za přítomnosti 10 členů.

Zasedání zahájil starosta města Ivo Kurhajec v 18.20 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 13.června 2008. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/2008 Sb. (Zákon o obcích).

Dále řekl, že podle prezenční listiny je přítomno 10 členů zastupitelstva a toto zasedání je usnášeníschopné. Pět členů se omluvilo ( Ing. Bendl, Z. Kudláčková, V. Kuchta, D. Dvořák, Ing. Šafus ). V plénu přítomno 6 hostů.

Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany předložil starosta ke schválení rozšířený program zasedání v této podobě:

1. Schválení rozšířeného programu
2. Slib zastupitele
3. Schválení závěrečného účtu 2007
4. Úprava rozpočtu 2008
5. Schválení dotací - žádost a příjmy
6. Inventarizace 2007
7. Územní plán Klecany
8. Strategický plán Klecany
9. Podtlaková kanalizace Klecánky - ukončení
10. Pozemky prodej
11. Prodej nakladače - záměr
12. Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/ 2008
13. Informace
- Obecní policie Zdiby - smlouva o spolupráci
- změna ÚP č. 4 Husinec
- ZŠ a MŠ Klecany
- Svazek obcí VKM a.s.
- PSO, varianty J a Ss
- Pravý Hradec a záměr využití klecanské fary
- Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu a povinnosti vést registr oznámení
- zajištění komplexního systému odpadového hospodářství města Klecany
- A.P. - zpráva o jednání
14. Věcná břemena - záměr
15. Bejnová - půjčka občanovi po požáru nemovitosti
16. Diskuze
17. Schválení usnesení
18. Závěr


Pan starosta informoval o námitce, kterou podal zastupitel pan Zdenek Šebek k bodu 3 Schválení závěrečného účtu 2007.


Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním zastupitelstva města. ( § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Dále k uvedenému bodu nebyl členům ZMě předložen žádný materiál. Došlo tak k porušení Jednacího řádu § 4, odst. 3. 4. a 5. Z výše uvedených důvodů navrhuje pan Šebek vypustit bod 3. z programu tohoto zasedání.

Druhá námitka pana Šebka byla povinnost informovat občany o místě, době a navrženém programu zasedání ZMě alespoň 7 dní před zasedáním, jak ukládá Jednací řád v § 4 odst. 6. Na internetových stránkách a úřední desce byla pozvánka na zasedání vyvěšena až dne 24.6.2008, čímž nebyla splněna lhůta 7 dnů zveřejnění před konáním zasedání ZMě, tím byl porušen § 93 odst.1.

Z těchto důvodů doporučuje pan Šebek ukončení zasedání a raději svolat zasedání znovu. Pan Šebek požaduje doložení, zda bylo vše řádně vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách.

Jednání bylo přerušeno v 18.26 hodin.
Pokračování zasedání začalo v 18.33 hodin.

Pan starosta řekl, že bude rozhodnuto o námitce a zda bude zasedání pokračovat. Návrh závěrečného účtu nebyl vyvěšen a pozvánka na zasedání nebyla vyvěšena na úřední ani internetové desce 7 dní před zahájením zasedání. Starosta navrhuje vynechat bod 3 a pokračovat v jednání.

Kdo je pro schválení programu, tak jak byl přečtený a vynechat bod 3. Schválení závěrečného
účtu 2007: Hlasování: 4 - 2 - 3

Kdo je pro ukončení zasedání zastupitelstva a svolání nového: Hlasování : 6 - 2 - 1

Pan Jan Busch neměl složený slib zastupitele a proto se nemohl zúčastnit hlasování.

Dnešní zasedání je ukončeno v 18.40 hodin.


Zapsala: Hana Smolíková

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta

Č.j.: 1460/ 2008
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.6.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-07-10 11:12:29

jsem pro zákaz pití alkoholu na veřejnosti jako v třeba v praze.. rozhodně né všude ale před krámem na sídlišti a dole na náměstí je to pěkný každodení hnus ty ožralé existence pane starosto.

Odpovědět

Zápis ZMě 26.6.2008

Vložil: Z. Šebek - neregistrovaný - 2008-07-06 20:47:39

Otevřený dopis starostovi města Klecany

Vážený pan
Ivo Kurhajec
starosta města


Vážený pane starosto,
po seznámení se se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Klecany za rok 2007 mně dovolte, abych Vám, jako osobě zodpovědné za hospodaření města, položil několik otázek.

1. Ve zprávě je uvedeno celkem 15 porušení zákonů a vyhlášek, která se vztahují k hospodaření města. Proč byla k dnešnímu dni provedena náprava pouze v šesti případech?

2. V roce 2007 byl vedením města porušen § 43 zákona o obcích. Ve zprávě je uvedeno, že bylo přijato „systémové opatření“, aby se chyba při projednávání schvalování závěrečného účtu za rok 2007 již nemohla opakovat. O jaké opatření se jednalo, když ke stejné situaci došlo i letos?

3. Na můj dotaz na zasedání ZMě dne 21. 6. 2007 proč nebyl projednán závěrečný účet v zákonné lhůtě jste sdělil, že paní účetní spolu s auditorem podali žádost o odklad termínu do září. Ze zprávy je zřejmé, že tento postup byl v rozporu se zákonem o obcích. Proč byl tento postup zvolen?

4. Proč nebylo ZMě informováno o tom, že město v roce 2007 neuskutečňovalo své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem?

5. Proč nebyla prováděna pravidelná a systematická kontrola příspěvkových organizací tak, jak je uloženo v zákoně? To bylo napraveno až po upozornění v prosinci 2007 přijetím „systémového opatření“. Proč k této situaci došlo a kdo nese v tomto případě zodpovědnost?

6. Proč došlo k nesprávnému účtování přijatých dotací? O jaké dotace se jedná?

7. Proč je projednáván závěrečný účet města, když dosud nebyla uzavřena inventarizace?

8. Kdy byl s touto Zprávou seznámen Finanční a Kontrolní výbor? Doufám, že zastupitelé budou s jejich hodnocením a závěry seznámeni písemně.

9. Účetní uzávěrka za rok 2007 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města. S ohledem na neprovedenou inventarizaci majetku je účetnictví města neprůkazné a nesprávné – citace ze Zprávy. V jaké podobě bude zastupitelům předložen závěrečný účet ve světle těchto skutečností?

Na závěr mi dovolte, abych Vás opět upozornil na podmínku, že závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v ZMě. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Doufám, že všechny dokumenty budou zastupitelům města dodány v kompletní podobě a v termínu, který stanovuje Jednací řád,aby nedocházelo k jeho dalšímu porušování.

Klecany 30. června 2008

Zdenek Šebek - člen zastupitelstva


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.