Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 13.3.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 13.3.2008


Zasedání zahájil místostarosta města L. Němeček v 18.21 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno starostou města a informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu dne 29.2.2008. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s usnesením §§ 92 a 93 zákona 128/2000 Sb. (Zákon o obcích).

Dále řekl, že podle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva a toto zasedání je usnášeníschopné (tři členové omluveni - J.Brožová, P. krs, P. Šafus, jeden neomluven - M. Kříž).

V plénu přítomno 25 občanů.

Hlasování bude uváděno v pořadí: Pro návrh - proti návrhu - zdržel se.

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany předložil pak ke schválení rozšířený program zasedání v této podobě:

1. Schválení rozšířeného programu
2. Úprava rozpočtu - veřejné osvětlení, škola: učebna chemie - fyziky
3. Inventarizace
4. Územní plán
5. Účetní směrnice, Směrnice vnitřní kontroly
6. Převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu - komunikace
7. Statut fondu kulturních akcí
8. Pozemky Sportklub - dopis od Arcibiskupství pražského
9. Prodej pozemků - Doporučené ceny pozemků
10. Informace:
Práce Městského úřadu
Převod komunikací na SÚS
ČOV Praha
Horní kasárna
Česká DOKA
Nařízení vlády 79/2008
Klecanský háj
11. Diskuze
12. Schválení usnesení
13. Závěr


1. Rozšířený program zasedání byl schválen. Hlasování: 11 - 0 - 0.

Bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Hlasování: 11 - 0 - 0.

Byla zvolena návrhová komise ve složení: V. Kuchta - Z. Lahodová - M. Lemon.

Hlasování: 11 - 0 - 0.

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: D. Dvořák - J. Bendl. Hlasování: 11 - 0 - 0.

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu podány žádné námitky. Je také k dispozici při dnešním zasedání.


2. Úprava rozpočtu - veřejné osvětlení, škola učebna chemie - fyziky

Starosta I. Kurhajec představil ředitele Základní školy a Mateřské školy Klecany Vladimíra Lacinu, který byl přítomen zasedání.

Pak poprosil Z.Kudláčkovou, aby přednesla zprávu k úpravě rozpočtu na r. 2008. Ta řekla, že ZŠ Klecany požádala město o dobudování základní učebny fyziky-chemie v hodnotě 482 tis. korun. Finanční výbor doporučuje a škola souhlasí, aby bylo osloveno více firem a byla podle kritérií vybrána firma.

Dále jsou vypracovány projekty na osvětlení v ulicích Mírová - ve výši 270 tis. Kč - a Pod Černou skálou - ve výši 400 tis. Kč. Finanční výbor doporučuje realizovat první projekt, a to v ulici Mírová. Jedná se o délku 180 metrů. Rada města a finanční výbor doporučují připojit 50 tis. korun na dodatkový archeologický výzkum v našem městě, pro Archeologický ústav Praha. (Zpráva finančního výboru v příloze zápisu.)

Starosta doplnil, že pokud se týká částky na archeologický výzkum, byl při 500. výročí města přislíben Dr. Profantové příspěvek asi 30 tis. Kč na vydání knihy. Nyní se zjistilo, že by paní Profantová dala přednost vykopávkám v Klecanech. Mělo by se pokračovat Na hradišti a v zámecké zahradě. Je důvod se domnívat, že jestliže se potvrdila existence hradiště a pohřebišť, existoval zde určitě také kostel. Z toho důvodu jsme navrhli částku 50 tis., aby mohl pokračovat archeologický výzkum. Výstava o klecanských vykopávkách pokračuje ve slánském muzeu, kde je rozšířena o spoustu dalších věcí.

Na vyzvání starosty hovořil ředitel ZŠ V.Lacina o projektu na vybavení učebny chemie-fyziky, který je ve dvou rovinách. První je vybavení učebny novým nábytkem a rozvody energií, které jsou při vyučování těmto předmětům potřebné - elektřiny a plynu. V druhé části by šlo o tabuli se softwerem, počítač a diaprojektor. Umožnilo by to využívat učebnu nejen pro fyziku a chemii, ale i pro další předměty. Posunuje to učitele a žáky při výuce do úplně jiné roviny. Tabule je napojena na počítač a lze na ni promítat všechno, co je v počítači + napojení na internet. Umožňuje udělat hodinu petřejší, zajímavější. V. Lacina dále řekl, že má s touto tabulí několikaleté zkušenosti a proto by měl velký zájem, aby se objevila ve škole, nejen proto, že škola má několikaletý skluz. Podle jeho názoru je to i jeden ze signálů, který osloví rodiče jak v Klecanech, tak v okolí a přiměje je k zamyšlení, proč dávat děti do Prahy, když je tu takto vybavená škola.


Na dotaz Z. Lahodové ředitel sdělil, že si nechal vypracovat rozpočet od odborné firmy a na základě toho dala škola nabídku do výběrového řízení. Na dotaz J.Bendla vysvětlil princip vizualizéru, zařízení, na které lze položit učebnici nebo jinou publikaci a promítat. Na dotaz klecanské občanky odpověděl ředitel, že učitelé už absolvovali školení v této technice, takže všichni, kterých se to týká jsou s ní obeznámeni. Teď učí paní Bláhová, která má odbornost, pracovat zde mohou i ostatní.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje rozpočtové opatření v předloženém znění?

Hlasování: 11 - 0 - 0.

3. Inventarizace

Z. Kudláčková sdělila, že hlavní inventarizační komise předala zápis 28.1.2008. Inventarizace proběhla v řádném termínu, který svým příkazem vyhlásil starosta města. Pouze byl problém s tím, že v důsledku ukončení pracovního poměru účetní Ing. Černé k 30.11.2007 a nástupu nové účetní Ing. Zemánkové došlo k určitému posunu. Kontrola Krajského úřadu zjistila vážné nedostatky v práci Ing. Černé a prováděla hloubkovou kontrolu stavu účetnictví.

Kontrola bude dokončena začátkem dubna tr. Z toho důvodu nebyla připravena složka pro DIK č.2, jejímž předsedou je Ing. Malík. Toto bude provedeno do plánované kontroly Krajského úřadu a DIK č.2 bude následně vyzvána k provedení inventury. HIK provedla kontrolu předložených seznamů a inventární rozdíly zjištěny nebyly.

Na dotaz M. Lemona k DIK ve škole sdělil starosta, že ing Zemánková, která pracuje od 1.12.2007, to provede, protože se ji podařilo v krátké době provést všechny náležitosti ke kontrole.

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

4. Územní plán


Starosta podal zprávu o stavu územního plánu Klecan.
Oznámil, že v této souvislosti má dvě zprávy, jednu od zpracovatele a druhou od pořizovatele:
20.12.2007 byla podepsána smlouva. 24.1.2008 se konala pracovní schůzka objednatele, pořizovatele a zhotovitele, na které bylo dohodnuto,

- že se použije stávající schválené zadání
- že pořizovatel připraví "pokyny pro dokončení" ÚP Klecany jako prvotní podklad ke
zpracování Návrhu ÚP (tj. koncept se vynechává)
- že zhotovitel převezme do doposud zpracované grafické výstupy ÚP v digitální formě od
arch. Zemana.

Po několikeré telefonické urgenci arch. Zemana nám sdělil, že on digitální data nakonec nemá a že firma, která je má k dispozici, je poskytne obci za úplatu. Navrhujeme toto neakceptovat.

11.2.2008 převzata od objednatele rastrová data KN ) v současné době probíhá jejich vektorizace). Podle smlouvy o dílo dosud nebyla předána datová sada Středočeského kraje k jejímuž převzetí od Středoč. kraje jsme poskytli návrh žádosti a smlouvy k převzetí v listopadu 2007, a nebyla předána dosud zpracovaná ÚPD včetně průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP. Ing. Řezník z firmy Prisvich dodá do 15.4.tr.na město.

Starosta pak přečetl dopis od ing. Ladislava Vicha (firma Prisvich s.r.o.), který hodnotí stav pořizování ÚP Klecany k 13.3.tr. (viz příloha).

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

5. Účetní směrnice, Směrnice vnitřní kontroly

Místostarosta informoval o tom, že při kontrole účetnictví koncem mr. bylo doporučeno aktualizovat tyto dva dokumenty. Jde o vnitřní směrnice města Klecany.

- Směrnice pro vedení účetnictví města Klecany
- Směrnice o finanční kontrole města

O vypracování aktualizace jsme oslovili RNDr. Chytila, který pro nás zpracovává tyto dokumenty a obecně závazné vyhlášky.Směrnici pro vedení účetnictví města již máme vypracovanou a její znění odsouhlaseno na Krajském úřadě (směrnice leží zde na jednacím stole), ke Směrnici o finanční kontrole města měli na KÚ ještě několik připomínek (nesrovnalosti se zákonem 320 ). Proto jsme ji ještě museli nechat opravit. V příštím týdnu by měla být opravena.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


6. Převod pozemků od Úřadu zastupování státu

místostarosta uvedl, že se jedná o pozemky, které jsou na katastru Klecan. Bylo nám doporučeno při pasportizaci komunikací, abychom požádali o převod těchto pozemků. Seznam těchto pozemků je v tabulce na listě s názvem Návrh usnesení, který jste dostali v podkladech k dnešnímu jednání. Jedná se o

p.č. 721 cesta z náměstí ke kostelu podél bytovek (jak je brána)
187/4 cesta ke hřišti pod bytovkami v ulici Dlouhá k vratům hřiště
629/1 cesta z Boleslavky až k rozcestí v poli
675, 676 cesta z Boleslavky od rozcestí až na konec katastru
656/2 cesta podle Horních kasáren, od trojúhelníku k místu, kde staví Astrapark
69/3, 84/2, 83, 657/1, 72 polní cesty za Aholdem ke Drastům až na hranici (autob. zast.)

hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro, abychom schválili žádost o převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu.
Hlasování: 11 - 0 - 0

7. Statut fondu kulturních akci

Místostarosta řekl, že v usnesení z 19. 4. 2007 odst. 2, 8) souhlasí Zastupitelstvo s vytvořením fondu pro kulturní akce. Finační výbor vypracoval návrh statutu, který na zasedání přednesl V. Kuchta. Ten oznámil, že statut je v souladu se zákonem o obcích a v metodice v souladu s obdobným fondovým hospodařením, které má KV střed. kraje. V první části by měl vyjádřit podle názoru fin. výboru specifika, která město Klecany potřebuje a měl by posloužit k posílení života obce. V druhé části fin. výbor předkládá Zastupitelstvu návrh, aby finanční začátek tohoto fondu stačilo zahrnout do bilance a vložilo částku 400.000,-, což je asi 50%, které rozpočet obce získává z výtěžnosti hracích automatů. Na připomínku Z. Lahodové, že vidí návrh poprvé, řekl starosta, že fin. výbor to zpracoval a je to prokonzultované. J. Bendl požádal o doplnění názvu, protože tento název je široký a nevystihuje, proč fond vzniká, a co by měl městu přinést. Starosta navrhl doplnění názvu na Fond kultury, sportu a volného času města Klecany (statut měli zastupitelé k dispozici). Poté dal hlasovat o názvu a textu statutu tohoto fondu.
Hlasování: 10 - 0 - 1 (Z. Šebek) Zastupitelstvo statut schválilo.

8. Pozemky Sportklub - dopis AP

Starosta podal výklad k záležitosti. Po delším čase došlo k posunu ve věci pozemku AP v areálu Sportklubu Klecany. Vedení města jednalo s TJ Sokol Klecany (kopaná). Účast vedení města na schůzích TJ potvrdila zájem města řešit léta strnulý stav. Ne, že by aktivita byla přímo na nás - tuto skutečnost vítá AP, paní Kášová a vedení TJ. Arcibiskupství nám nic méně poslalo dopis, který je reakcí na naše internetové stránky.

Na jednání s vedením TJ došlo k následující domluvě:

1.Starosta seznámil se situací, která nastala po zveřejnění článku V.Kuchty na inter. stránkách města. Zejména z reakcí AP na tento článek, že uvedené pozemky jsou nepřetržitě v majetku farnosti. Těchto pozemků se restituce netýkají.
2. Starosta seznámil s možnostmi týkajícími se výkupu nebo směny pozemků velké výměry a v součastné době, kdy není schválen ÚP, se jedná o stavební pozemky. Na výkup jsou omezené finanční prostředky a k dispozici nejsou příliš vhodné pozemky pro směnu.
3. Předseda TJ Sokol Klecany zhodnotil situaci a možnosti z hlediska TJ. Konstatoval, že TJ není schopna výkup vlastními prostředky realizovat a zároveň financovat sportovní činnost.
4. Bylo konstatováno, že je nutné začít jednat o výkupu pozemků pod budovami, což je jednoznačný požadavek AP.
5. Garantem řešení této situace v areálu TJ Sokol Klecany byl určen pan Daniel Dvořák.
6. Byl schválen následující postup:
- oslovit právníka, který posoudí celou situaci v areálu z právního hlediska
- zaměřit budovy a vyčíslit hodnotu pozemků pod nimi
- začít jednat s Arcibiskupstvím a paní Kášovou o prodeji pozemků pod budovami,
- začít jednat s Arcibiskupstvím o pronájmu ostatních pozemků v areálu, protože za pozemky pí. Kášové už Sokol platí.
7. Je nutné začít přemýšlet o budoucím vztahu TJ Sokol Klecany a města Klecany, pokud výkup pozemků bude financovat město.
8. Výbor Sokola Klecany seznámil starostu se záměrem vybudovat v areálu sportovní hřiště, které bude přístupné veřejnosti a veřejnost bude mít zákaz vstupu na hlavní hřiště. Léta se řeší problém údržby zelené plochy. Starosta vysvětlil, že se už připravuje zelená plocha za branou, kam by pak chodili rodiče s dětmi. Vysvětluje pak stanovisko AP a Ing. Buriánka ze dne 12.3.2008:
- vyjasnit vztah obce a TJ Sokol Klecany
- časový horizont jednání a způsoby řešení
- nájemní smlouva s AP
- pozemky v areálu Sportklubu se netýkají restitucí (AP stálý vlastník)
- jednání a vstřícnost místo arogance a nepravd - ujistil jsem ho, že to bylo v nějakém kontextu. Finanční prostředky na tyto pozemky se odhadují na 30 mil. korun, což je 1.800,- Kč/ m2. Doufáme, že vše se vyřeší uzavřením nájemních smluv. V. Kuchta v návaznosti na toto opakuje svůj názor na vztah stát-církev.
Zastupitelstvo bere na vědomí.


9. Prodej pozemků - doporučené ceny pozemků

Místostarosta: Na minulém zasedání ZMě usnesením IV ukládá 1) vedení města připravit aktualizaci doporučených cen pozemků města na jeho území.

Požádali jsme několik nezávislých odborníků, kteří se shodně vyjádřili ve smyslu, že z tohoto dokumentu není jasné, z jaké ceny chce zastupitelstvo města při prodeji vycházet, zdali z tržní ceny, nebo z ceny vyhláškové. Tyto ceny se liší velice podstatně. Při prodeji stavebního pozemku se vyhlášková cena pohybuje v našem města do 150,- Kč za m2, kdežto tržní cena převyšuje 2.000,- Kč/m2. Nejoptimálnější by pro přesné určení ceny bylo nechat vypracovat cenovou mapu. Toto vypracování by město stálo 40 - 50.000,- Kč a každoroční aktualizace v ceně zhruba 12.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že město nemá Územní plán, nedá se tento dokument přesně vypracovat, neboť se nedá přesně určit způsob využití jednotlivých ploch. Při současném stavu, kdy máme schválené Zastavěné území jsou všechny parcely určeny jako stavební.

Z těchto důvodů se všichni odborníci shodli na tom, že pokud ZMě trvá na používání tohoto dokumentu, je nejlepší nechat ho tak jak je, neboť takovýto dokument se nedá vypočítat tak, aby mohly být objektivní všechny ceny.

a) Prodej pozemků - manželé Šebkovi
Místostarosta - část pozemku 361/57, jehož prodej byl, po řádném vyvěšení, schválen na zasedání ZMě dne 15. listopadu 2007 v bodě 10) schvaluje manželům Šebkovým. Prodej byl schválen, ovšem bez prodejní ceny tohoto pozemku. Proto by zastupitelstvo mělo schválit cenu tohoto pozemku, aby bylo možno dokončit tento prodej. Podle geometrického plánu, který se na oddělení pozemku nechal pan Šebek zpracovat, se jedná o plochu 25 m2, tato oddělená plocha je označena jako 361/59. Starosta navrhuje cenu 1.390,- Kč/m2, protože se jedná o kat.č.II. Ing. Malík navrhuje 500,- Kč/m2, protože se pozemek nedá jinak využít.
Starosta zdůvodňuje: Pozemek se kupuje k tomu, aby se stavělo, navrhl jsem cenu, která byla snížena o 600,- Kč. V Kuchta podporuje návrh.
Hlasovalo se o návrhu: Prodej části pozemku 361/59 manželům Šebkovým za 1.390,- Kč/m2.
Hlasování: 8 - 1 - 2. (Ing. Malík, Z. Šebek)
Místostarosta konstatoval, že prodej pozemku za 1.390,-Kč/m2 byl schválen osmi hlasy.

b) KKC Group - směny pozemků U Felixů
Místostarosta: 14. prosince na jednání ZMě v bodě 1), ZMě souhlasí se zahájením prací na výměře a prodeji pozemků mezi městem Klecany a p. Kunzem v oblasti " U Felixů" (Přítomný zást. p. Kunze.)
Vlastní schválení nákupu a hlavně prodeje zatím schválen ZMě nebyl. Jednak se koncem roku 2006 jednalo o prodeji pozemku rodině Kymplových, v současné době chce narovnání pozemků provádět firma KKC Group s.r.o., Do Klecánek 22, Klecany, jejímž jednatelem je pan Kunze.Vzhledem k tomu původní dohodou měla celá směna vycházet z dohody a vyrovnání nejprve mezi majiteli objektu a paní Kopčovou, a pak teprve převodem mezi majiteli objektu a Městem Klecany a naopak. K tomuto zatím nedošlo, proto také zatím ještě všechny pozemky nebyly ani řádně vyvěšeny na úřední desce. V tuto chvíli je jisté, které pozemky by mělo město prodávat a je možné zatím schválit záměr a cenu prodávaných pozemků, a pokud se po vyvěšení nepřihlásí žádný jiný zájemce o tyto pozemky bude po 15ti
dnech možno celou směnu se společností KKC Group s.r.o. provést.
Firma KKC Group s.r.o. nabízí městu Klecany pozemky:
p.č. 702/2 o výměře 13 m2, p.č. 744 o výměře 37 m2 a p.č. 743 o výměře 6 m2 - tedy celkem
56 m2 a od města chce odkoupit celkem 5 jiných pozemků, jde o pozemky:
p.č. 626/57 o výměře 25 m2, p.č. 626/58 o výměře 35 m2, p.č. 626/59 o výměře 215 m2,
p.č. 697/5 o výměře 18 m2 a p.č. 38/5 o výměře 12 m2 - tedy celkem 305 m2.
Celá úprava by měla být provedena mezi Městem Klecany a firmou KKC Group s.r.o. dvěma
smlouvami, jedna na prodej a jedna na nákup pozemků městem. Při této úpravě dojde
k finančnímu vyrovnání, kdy město vlastně prodá 249 m2. Dnešním jednáním by mělo dojít ke schválení záměru a ceny prodávaných pozemků.

Pokud dojde ke schválení záměru prodeje, bude tento záměr s p.č. pozemků vyvěšen formou oznámení na úřední desce MěÚ, v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Starosta doplnil, že v původních domluvách bylo, že se pí. Kymplová nejprve vypořádá s pí. Kopčovou. Pozemky, o které má KKC Group zájem, zasahují i pod její dům. V. Kuchta navrhl u těchto pozemků cenu 1.390,- Kč/m2.
Místostarosta - má někdo jiný návrh? Pokud ne, dávám hlasovat o návrhu p. Kuchty. To, co bude město nakupovat, bude za stejnou cenu, jako to, co bude prodávat. V usnesení bude, že ke změně pozemků dojde, až na základě vyrovnání s pí. Kopčovou.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo souhlasí s prodejem uvedených pozemků za cenu 1.390,- Kč/m2.
Hlasování: 10 - 0 - 1. (Z. Šebek)

c) Dům čp. 349 na sídlišti
Starosta - další majetek Města Klecany, který by mělo ZMě projednat, je dům č.p. 349 na sídlišti. V usnesení ZMě ze dne 19. dubna 2007 ukládá vedení města jednat se spoluvlastníky domu č. 349 ohledně řešení spoluvlastnictví tohoto objektu.

Po několika jednáních, které proběhlo mezi městem a spoluvlastníky, došlo k závěru, že město nechá vypracovat znalecký posudek a odhad tohoto domu. V tuto chvíli máme posudek vypracován a tudíž pokud by zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části tohoto domu, je možné nabídnout dům k prodeji. Podle Občanského zákoníku je povinností nejprve odprodej nabídnout spoluvlastníkům. V případě, že spoluvlastníci nebudou mít o odkup zájem, je možné ho nabídnout někomu jinému, způsobem k tomu určeným dle § 39 zákona 128/2000 Sb. Dále jsme si nechali vypracovat variantu č. 2:
Ideální spoluvlastnictví domu, protože jsme měli jednání se spoluvlastníky domu, kdyby se stavěla nástavba na domě. (Starosta přečetl var.č.2 - dopis) Varianta č.2 je hlavně pro obyvatele domu lepší.

Po kratší debatě - na zasedání přítomni také někteří obyvatelé domu č. 349 dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení postupu č.2, tj. ideální spoluvlastnictví domu se záměrem nástavba na domě ?
Hlasování: 11 - 0 - 0.

d) Místostarosta - v pondělí 10. března 2008 proběhlo jednání ohledně prodeje pozemků 236/2, 236/41 a 236/45. Jednání se zúčastnila RM a pí. Jägerová, p. Šerhant a Krausovi. Zájemci o odkup se na místě dohodli, že pozemky p.č. 236/2 a 236/41 koupí Krausovi, pozemek 236/45 nechá vedení města rozdělit, na náklady kupujících, geometrickým plánem.

Levou část v šíři 3-4 m koupí paní Jägerová a zbytek pan Šerhant.
Cena těchto pozemků byla stanovena již dříve zastupitelstvem města na 90,- Kč/m2.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

10. Informace

a) starosta podal zprávu o pracích, které vykonal Městký úřad.

- V ZŠ proběhla v pavilonu C kompletní rekonstrukce sociálního zařízení.
- Na potoce Ve Struhách se prořezávaly náletové dřeviny v ulici Do Klecánek probíhalo
čištění koryta potoka od ČOV do Klecánek a vyřezávání starého vodovodního řadu. Tyto
práce byly nezbytně nutné pro to, aby investor Astra parku mohl splnit svůj závazek, tzn.
opravit spodní část koryta potoka do Klecánek.
- Naši hasiči obdrželi od armády Tatru 138. Je v našich dílnách v kasárnách, oprava bude
hrazena z peněz, které se na to uvolní.Teď je vozidlo před technickou kontrolou. Spoustu
věcí si hasiči dokázali sehnat a auto zprovoznili. Majetek byl v lepším stavu, než se zdálo.
- V Boleslavce byla položena poslední část splaškové a dešťové kanalizace.
- V archivu Stavebního úřadu v budově pošty a knihovny dochází od 16.1. k výměně
spodních oken, dávají se nová plastová . Celý prostor archivu se vymaloval a vyměňují
se staré dřevěné skříňky za nové regály.
- Dále probíhala prořezávka stromů, jak v kasárnách, tak po městě.
- Probíhá oprava kotelny na zdravotním středisku, starosta hovořil o dalších krocích, jak
zabránit zatékání dešťové vody pod budovu.
- Vichřice "Emma" -
starosta shrnul dění bezprostředně po vichřici, kdy se za hojné účasti občanů podařilo
všechny komunikace zprovoznit a největší nepořádek uklidit hned v sobotu. Vichřice
odfoukla střechu na budově Pošty, která pravděpodobně byla plánována tak velká a těžká,
že se neukotvila. Trámy byly položeny v maltě a nebyly ukotvené. Celou škodu by měla
uhradit pojišťovna.
Starosta vyzve spoluobčany, aby se připojili a sepsalo se, co vše bouře poničila. Po
vyhodnocení záležitosti dojde k úpravě pojištění, abychom v budoucnu mohli uhradit i
pomoc speciálních strojů apod. Starosta vyzdvihl práci pana Karla Berana, který jako člen
krizového štábu řídil práce po celých Klecanech a upozorňoval, komu a kam se má jít
pomoci. Hovořil o dalších škodách, ke kterým došlo v kasárnách.


b) Převod komunikací na SUS
Starosta - usnesením zastupitelstva města ze dne 13. prosince 2007, byl v bodě 10) Schvaluje záměr převést část místní komunikace 52c a 53c do kategorie silnice III. třídy. 12. února 2008 byl doručen dopis z Odboru dopravy Krajského úřadu, ve kterém nám sdělují, že:"podle posudku, který SUS k Vašemu návrhu doložila, slouží tyto komunikace k místnímu dopravnímu provozu a jako takové byly ze silniční sítě rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR ze silniční sítě v r. 1997 vyřazeny. Město Klecany je na silniční síť silnic II. a III. třídy připojeno silnicemi III/0083 a III/24219 a Odbor dopravy proto neshledává důvod pro přeřazení navrhovaných místních komunikací do sítě ve vlastnictvíStředočeského kraje."

S tímto dokumentem jsme požádali pana RNDr. Chytila, který navštívil přímo vedoucího Odboru dopravy Středočeského kraje. Z tohoto jednání vyšel závěr, že komunikaceni II. a III. třídy je Kraj finančně příliš zatěžován, tudíž se potřebuje komunikací zbavovat a nikoliv rozšiřovat jejich množství . Neberou ohledy ani na průjezdy vozidel hromadné
dopravy. V současné době je situace asi v takovémto stavu: ulice Do Klecánek zůstane s největší pravděpodobností už navždy v majetku a správě Města Klecany, o převod komunikace Čs. Armády se pan RNDr. Chytil pokusí ještě jednat s dalšími úřady a celou záležitost dotáhnout ke zdárnému konci.

Starosta dodal, že místní komunikace byly vyňaty proto, že se dělal obchvat obce. To byla podmínka pro jeho výstavbu. Opravy místních komunikací bychom dělali po částech, jak je domluveno s firmou pana Floriána.

c) ČOV Praha
starosta informoval o tom, že 26.2. 08 byl spolu se starostkou Husince-Řeže na společném jednání na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, kde se dověděli, že koncem r.2007 došlo k velkému znečištění ČOV Praha v důsledku prací na čištění rybníka v Kyjích. Firma to vyřešila tak, že vypustila všechno do kanalizace. ( Starosta četl dále z dopisu - rozhodnutí). ČOV dostala povolení vypouštět kaly do Vltavy, není to cítit, neohrožuje to nikoho na zdraví.

d) Horní kasárna
Starosta informoval, že na internetu se objevil prodej Horních kasáren za 130 mil. Kč, aniž by město obdrželo zprávu, ačkoliv se diskutovalo o tom, že dojde k bezúplatnému převodu na město Klecany. Zaslal proto 12.3.08 dopis kanceláři ředitele náměstka MV a po jejich telefonickém kontaktu se domluvila schůzka na úterý 18.3.08 na MěÚ. Starosta dohodl
schůzku s Ing. Malíkem a Z. Šebkem, aby byl informován o všech věcech, které byly městu nabídnuty. Starosta dal hlasovat o návrhu: Zařazení plochy Horních kasáren do rozvojových ploch města.
Hlasování: 11 - 0 - 0 .

e) Česká DOKA
Místostarosta- na MěÚ přišel pan RNDr. Pavel Ložek, který zastupoval firmu DOKA - bednící technika spol. s r.o. a požádal o seznámení ZMě s jejich záměrem. Firma DOKA má zájem v severní části Klecan (naproti Aholdu) vybudovat svůj nový areál na skladování, opravy, údržby a přípravy svého bednícího zařízení. V současné době má tyto prostory v Praze - Čakovicích, tam se však nemohou už rozšiřovat. Vedení města společně se zastupiteli p. Dvořákem a p. Lemonem navštívilo tuto provozovnu. Celý záměr společnosti Česká DOKA je závislý na schválení ÚP města Klecany.

f) Nařízení vlády 78/2008 ze dne 25. února 2008 přečetl místostarosta.
Kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Tímto se navyšují odměny zastupitelů - členů rady - o 60,- Kč, předsedům výborů - o 60,- Kč a členům zastupitelstva - o 20,- Kč. Nařízení je platné dnem vydáním ( tj. 25.2.2008).

V souladu s § 84 odst. 2. zákona 128/2000 Sb. ZMě je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům ZMě.
Vzhledem k tomu, že jednání ZMě se koná až dnes, budou odměny doplaceny v příštím výplatním termínu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí.

g) Klecanský háj - historie vyhlášení SPR a další okolnosti ochrany území zprávu přečetl Martin Lemon - viz příloha k zápisu

h) Návrh na protipovodňový plán Klecan ze dne 22.2. 2008 Starosta - návrh byl odeslán na pověřený úřad v Brandýse nad Labem. Čekáme na schvalovací řízení a potom bude předložen ke schválení ZMě a pak umístěn na našich
stránkách.

Zastupitelé vzali na vědomí.


ch) Anketa Strategický plán
Informaci podala Ing. Z. Lahodová. Bylo vybráno 81 dotazníků, což je k počtu přihlášených obyvatel Klecan statisticky použitelný podklad.

Celé vyhodnocení je daleko rozsáhlejší a proto využívám možnost zveřejnění aspoň priorit z výsledků pomocí Klecanského fóra.

Seřazeno od nejdůležitějšího:

1 - rekonstrukce/investice pro základní a mateřskou školu Klecany
2 - dopravní komunikace/investice do stavu silnic
3 - realizace kulturního domu
4 - zřízení úřadovny městské policie
5 - dům s pečovatelskou službou / kapacita a služby
6 - odpadové hospodářství
7 - investice do využití bývalých kasáren
8 - investice pro dětská hřiště
9 - zdravotnictví v Klecanech
10 - víceúčelové hřiště
11 - revitalizace centra města, veřejné zeleně a parků
12 - obnovitelné zdroje energie
13 - veřejná doprava

Celé vyhodnocení bude brzy zveřejněno na webových stránkách Klecan.


i) Zápis kontrolního výboru
Za nepřítomnou pí. Brožovou přečetl starosta zápis a podal informace k bodům, o kterých se nejednalo při dnešním jednání.

- výbor ukládá provést nápravu záznamů o majetku města v katastru nemovitostí
- starosta podal informace o stavu, že v současné době je sjednaný geodet, který provede
veškeré zaměření objektů, aby mohlo být vše předáno na katastr nemovitostí k zapisu
- proběhlo čištění potoka a vyřezávání náletových dřevin v okolí potoka
- jednáním dne 11.3.2008 byly stanoveny postupy a SV a.s. bude zajišťovat sanaci tohoto území a město bude průběžně informováno - příloha k zápisu

Zastupitelé vzali na vědomí.

11) Diskuze
V diskuzi upozornil pan Bratka, že je třeba sledovat jednání kolem výstavby silničního okruhu. Doporučil zastupitelům, aby se o to zajímali.Další dotazy občanů se týkaly Mateřské školky a parkování u ní. Pan starosta sdělil, že vchodová vrata do školky se opravují a parkovat mohou rodiče u garáží.

12) Schválení usnesení
Starosta požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání ZMě.

Usnesení přečetl pan Václav Kuchta.

Hlasování: 11 - 0 - 0 .

13) Závěr
Starosta přítomným poděkoval za účast a zasedání Zastupitelstva města Klecany prohlásilza ukončené.

Zasedání ukončeno ve 21.09 hodin.
Zapsala: Zdena LomováOvěřovatelé : Ing. Jiří Bendl Daniel Dvořák

Ivo Kurhajec
starostaLadislav Němeček
místostarosta


Č. j.: 709/ 2008


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.