Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 15.7.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 15. 7. 2008                                                                         


(Zasedání zahájeno v 18.17 hod.)

Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,  které svolal na dnešní den. Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 27. června 2008. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/ 2000  Sb. (zákona o obcích). Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 13 členů ZMě, a toto zasedání je usnášeníschopné.  Dva členové ( Ing. Bendl,   Ing. Šafus) se omluvili. Jako hosté jsou přítomni ředitel ZŠ a MŠ Klecany Vladimír Lacina a účetní MěÚ Ing. Zemánková.

Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH -  PROTI NÁVRHU -  ZDRŽEL SE
Zapisovatelem dnešního zasedání je:   paní Zdena Lomová

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany předložil starosta ke schválení  program zasedání v následující podobě:
1.    Schválení  programu ZMě
2.    Slib zastupitele
3.    Schválení závěrečného účtu 2007
4.    Úprava rozpočtu 2008
5.    Schválení dotací – žádosti a příjmy
6.    Inventarizace 2007
7.    Územní plán Klecany
8.    Strategický plán Klecany
9.    Podtlaková kanalizace Klecánky – ukončení prací
10.    Prodej pozemků
11.    Prodej nakladače – záměr
12.    Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2008
13.    Informace   Obecní policie Zdiby – smlouva o spolupráci

Změna územního plánu č. 4 obce Husinec
ZŠ a MŠ
Svazek obcí VKM a.s.
Pražský silniční okruh, varianty J a Ss
Pravý Hradec a záměr využití klecanské fary
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu a povinnost vést registr oznámení
Zajištění komplexního systému odpadového hospodářství města Klecany
Arcibiskupství pražské – zpráva o jednání

14. Věcná břemena – záměr
15. Bejnová – Půjčka občanovi po požáru nemovitosti
16.    Diskuze
17.    Schválení usnesení
18.    Závěr

1) Schválení programu
Starosta:  Má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému programu  a nebo návrhy na jeho změnu? Protože tomu tak není, dávám hlasovat o schválení navrhovaného programu: pro 12 – proti 0 - zdržel se 0                                         

Dále máme schválit opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť:
Hlasování:   12 – 0 – 0.

Dávám hlasovat o návrhu na tyto tři členy ZMě do návrhové komise:
Ing. Zdena Lahodová, Václav Kuchta, Miroslav Kříž: 12 – 0 – 0.

ZMě za ověřovatele zápisu:
Ing. Zdeněk Malík, Zdeněk Šebek: 12 – 0 – 0.

Zápis z minulého zasedání 26. 6. 2008, které bylo ukončeno po námitce Z. Šebka, byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu podány žádné námitky. Tento zápis je na předsednickém stolu k nahlédnutí členům ZMě.

Byla doručena námitka Z. Šebka proti tomuto zápisu.

Z diskuze vyplynulo, že námitka vznesená Z. Šebkem na tomto zasedání je proti tomu, že v zápisu ze zasedání 26. 6. tr. došlo ke sloučení dvou faktů – nevyvěšení závěrečného účtu za r. 2007 a nevyvěšení pozvánky na zasedání ZMě dne 26. 6. Jde zřejmě o rozpor  v zápisu.  Jak konstatoval starosta, pozvánka na zasedání  26. 6. byla řádně vyvěšena 13. 6.   Místostarosta Ladislav Němeček potvrdil, že byla podána mylná informace, pozvánka byla vyvěšena.

Místostarosta dal hlasovat o návrhu: Kdo souhlasí s  oprávněností námitky Z. Šebka? Hlasování: 11 – 0 – 1.  
a sdělil,  že zápis z 26. 6. bude opraven a předložen na příštím zasedání zastupitelstva.


2)Slib zastupitele Jana Busche
Místostarosta: Z důvodu rezignace Ing. Petra Krse z funkce zastupitele města Klecany, která byla podána v souladu s § 55 odst.2. písm. b) zákona 491/2001 Sb., starostovi Města Klecany, dne 21. května 2008, je nutné složení slibu nového člena ZMě.  Podle § 56 odst.1) zákona 491/2001Sb., nastupuje za člena náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5  zákona 491/2001Sb. a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Tímto náhradníkem je paní PaeDr Dagmar Kapustová, která dne 5. června rezignovala z místa náhradníka, tudíž jako další náhradník nastupuje pan Jan Busch, kterému bylo v souladu s § 56 odst. 2 zákona 491/2001 Sb. radou města, předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva, kterým se stal 6. června 2008.

Proto je v tuto chvíli nutné, v souladu s § 69 zákona 128/2000 Sb.,o obcích, aby nový člen ZMě složil slib. Člen zastupitelstva skládá slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem.

Přečetl slib:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Dotázal se pak J. Busche, zda má výhrady, nebo odmítá složit citovaný slib. (Odpověděl, že ne.) Poté požádal J. Busche, aby přistoupil  k předsednickému stolu a předepsaným způsobem složil slib. (Stalo se.) Místostarosta konstatoval, že pan Jan Busch složil zákonem předepsaný slib a může se ujmout svého mandátu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


3) Schválení závěrečného účtu 2007    
Zuzana Kudláčková sdělila, že finanční výbor byl na svém zasedání dne 12. a 16.6. 2008 seznámen s předloženým závěrečným účtem  za rok 2007 , kde jsou popsána aktiva , pasiva , závazky a pohledávky a zprávou kontrolního orgánu Středočeského kraje, která je součástí závěrečného účtu za rok 2007, tak jak mají zastupitelé v materiálech.

Předložila pak ZMě tento návrh: Zastupitelstvo města Klecany  schvaluje závěrečný účet za r. 2007 s výhradou a přijímá nápravná opatření a způsoby odstranění nedostatků.

V následné diskuzi vystoupil Z. Šebek s tím, že vzhledem k návrhu schválit závěrečný  účet „s výhradou“, mělo by zastupitelstvo určit také, co se všechno musí napravit, jak vyplývá ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Přečetl poté návrh řešení (viz příloha tohoto zápisu), které obsahovalo sedm bodů, a konstatoval, že nápravná opatření se musí udělat až teprve po projednání na orgánu, kterému to přísluší, v tomto případě na zastupitelstvu města. Starosta mu dal plně za pravdu – že se tak má stát patnáct dní po projednání v zastupitelstvu, nicméně Ing. Zemánková některé chyby, které mohla opravit, už opravila a informovala finanční výbor. O tom je zpracovaná zpráva. Souhlasil i s body, které Z. Šebek navrhl do usnesení, ale řekl, že už byly učiněny kroky, které by zjednaly nápravu. Václav Kuchta zdůvodnil, proč finanční výbor předkládá zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet s výhradou. Sdělil některé podrobnosti: Ve zprávě se bylo možno dočíst, že došlo k určitým pochybením, zejména účetně metodickým, která však už byla postupně v průběhu kontroly finančním výborem projednávána. Na posledním zasedání finančního výboru se došlo ke zjištění, že zůstává několik věcí, kde nebylo možno z časových důvodů tyto věci rozkrýt a bude nutno se v některých případech vrátit až do roku 2006. Doporučil proto přijmout usnesení „s výhradou“ s doplněním, že je povinností starosty o stavu odstranění nedostatků informovat kontrolní odbor Krajského úřadu. To vyplývá ze zprávy. K tomu přijmout ještě opatření , aby byly dokončeny nálezy citované ve zprávě, a to ve lhůtě do 30. 9. 2008. Toto  bude předloženo na příštím zasedání ZMě.

Na  vyzvání starosty řekla Ing. Zemánková, že souhlasí s tím, co navrhuje V. Kuchta, protože současná práce je skutečně náročná, pokud se týče vyhledávání v r. 2006. Pracuje na tom intenzívně a termín 30. 9. považuje za reálný.

Protože další připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu V. Kuchty: Kdo souhlasí, aby byl závěrečný účet za r. 2007 schválen s výhradou?
Hlasování: 11 – 1 – 1.    

4) Úprava rozpočtu 2008
Z. Kudláčková informovala o návrhu rozpočtového opatření č. 1/2008, který předkládá finanční výbor zastupitelstvu města jako úpravu rozpočtu. V přehledu, který zastupitelé dostali, se schválený rozpočet upravuje o částku 60 tis. Kč z důvodu přijetí dotací do městského rozpočtu. Nebyly dotazy ani připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu:

Kdo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2008 jako úpravu rozpočtu na r. 2008?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

5) Schválení dotací – žádosti a příjmy na rok 2009
Starosta informoval, že vzhledem k tomu, že má město možnost přihlašovat se k různým dotacím, je nutné dokládat usnesení zastupitelstva, v kterém bylo odsouhlaseno podání žádosti na jednotlivé dotační programy. Proto by zastupitelstvo mělo schválit přihlašování se k dotacím z fondů EU, Středočeského Kraje, ROPu, ministerstev a dalších organizací. Po kratičké diskuzi, v níž se V. Kuchta dotázal, jestli jde o obecné schválení a starosta odpověděl, že se toto vyžaduje jako příloha k žádostem o dotace, se hlasovalo o takto formulovaném návrhu:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádostí o dotace a příjmy těchto dotací od Středočeského kraje, fondů EU ,ROPu, ministerstev , organizací a dalších na rok 2008 a 2009.
Hlasování: 12 – 0 – 1.


6) Inventarizace majetku 2007
Starosta informoval, že inventarizace  proběhla na základě jeho příkazu č. 1/2007 ve stanovených termínech. Majetek města byl rozdělen do pěti skupin a tyto skupiny byly fyzicky zkontrolovány příslušnými dílčími inventarizačními komisemi. Hlavní inventarizační komise, provedla vyhodnocení a vypracovala zápis HIK. Zápis HIK předala 28. 2. 2007 starostovi předsedkyně komise Z. Kudláčková (viz příloha).

Z důvodů dlouhodobých personálních problémů finanční účtárny a tím nemožnosti přípravy podkladů DIK č. 2 byla zkontrolována jenom pokladna. Po odstranění závad zjištěných kontrolou Krajského úřadu  bude provedena dílčí inventarizační kontrola ke dni 31.7.2008, takže podklady budou předány komisi včas.   

Poděkoval všem předsedům a členům inventarizačních komisí, zaměstnancům MěÚ za práci při Inventarizaci 2007.

V diskuzi podal vysvětlení k dotazu Z. Malíka ohledně podpisu V. Kuchty pod zápisem  Hlavní inventarizační komise . Starosta sdělil, že paní účetní byla hospitalizována v nemocnici, a proto nemohla proběhnout dokladová inventarizace do 30. 4. Byl v té věci několikrát za Z. Malíkem s tím, že mu předá materiály, jakmile je dostane.

Z. Šebek upozornil, že 1) předložený zápis HIK není v souladu se zákonem 563/91 Sb., a to § 30, odst. d), 2) dokument není podepsán všemi členy komise a není uveden důvod, proč třetí člen komise jej nepodepsal, 3) v příkazu starosty č. 1/2007 je v bodu 5) jmenována ústřední inventarizační komise a v materiálech, které dostali zastupitelé a které se tu projednávaly, figuruje pouze Hlavní inventarizační komise. Starosta podal vysvětlení,  že se u názvů Ústřední a Hlavní inventarizační komise jedná o překlep úřednice a bude zjednána náprava. V zápisu  bude provedena změna . Zastupitel Jiří Bendl byl v zahraničí a bylo dohodnuto, že zápis podepiše dodatečně. Nyní je však těžce nemocen. V. Kuchta navrhl, aby se schválilo provedení inventarizace k jinému datu a zápis se opravil.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Zastupitelstvo ukládá provedení mimořádné dokladové inventarizace k 31. 7. tr. a ukládá starostovi opravu textu zápisu HIK. Hlasování: 13 – 0 – 0.


7)Územní plán Města Klecany
Starosta přečetl zprávu zpracovatele územního plánu, kterým je Kadlec K.K. Nusle, spol.
s r. o.:    

Dle domluvy ze dne 11.6. a v návaznosti na náš mail z 12.3.2008 Vám posíláme shrnutí dosavadních činností na zpracování ÚP Klecany:
 1) vektorizace katastrálních map, s vyznačením hranic parcel, vnitřní kresby, parcelních čísel, značek jednotlivých druhů pozemků a místních názvů
 
2) kompletace limitů využití území
- ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury
- ochrana přírody (významné krajinné prvky, přírodní park), lokální územní systém ekologické stability, ochrana vod a půdního fondu
- ochrana památek
- hygienická ochranná pásma
 
3) prostudování platného ÚP VÚC Pražský region, ze kterého pro území Klecan plynou následující skutečnosti:
- významná část území (celá zástavba Klecánek) se nachází v nadregionálním biocentru; zpracovatel v dalších krocích došetří, zda a jakým způsobem je možno vliv tohoto nepříznivého limitu snížit (konzultace na MŽP)
- v místě dnešního přívozu počítá ÚP VÚC v budoucnu s vybudováním mostu přes Vltavu (VPS D087)
- v blízkosti silnice do Husince se počítá do budoucna s transformovnou 110/22 kV (VPS E15)
 
4) terénní průzkum, zpracovaný do kapitol:
a) plochy s rozdílným způsobem využití (stávající stav),
b) hodnoty území (kulturní a stavební; přírodní a krajinné)
c) doprava – silnice, místní komunikace, cyklostezky, turistické trasy, naučná stezka, hromadná doprava, vodní doprava
 
Na jednání dne 11. 6. na MěÚ Klecany byly provedeny následující kroky:
 1) Kontrola pracovního výtisku budoucího Koordinačního výkresu (zatím bez návrhové části) – na místě byly dohodnuty dílčí úpravy (rozsah těžby).
2) Zpracovatel si zapůjčil dokumentaci Konceptu územního plánu města Klecany za účelem kontroly nashromážděných podkladů a konfrontace s daty předchozího zpracovatele.
3) Bylo konstatováno, že Krajský úřad Středočeského kraje stále nedodal datovou sadu ZABAGED, která je nezbytná např. v položce vrstevnic.
4) Bylo doporučeno zpracovateli obrátit se na Vojenskou ubytovací a stavební správu Praha s dotazem na rozsah vojenských zájmů v území.
5) Starosta města sdělil informace o dílčích rozvojových záměrech na území města.
6) Pořizovatel územního plánu přislíbil předat pracovní Pokyny k dokončení Návrhu ÚP Klecany do cca 1. 7. 2008. Protože se tak nestalo, tedy do 1. 8. 2008.

Podepsán jednatel společnosti Ing. Milan Řezník
 
Poté starosta předal slovo Ing. Vichovi. Ten podal zastupitelům výklad o tom, kam se zpracovatelé ÚP dostali a co je čeká. Nyní se dostali k vyhodnocení konceptu ÚP města Klecany, který nebyl dokončen souborným stanoviskem. Vyhodnocení bylo doplněno o 11 požadavků, jež nemohly být do původního projednávání konceptu ÚP zahrnuty a byly archivovány na MěÚ a připraveny, aby se na ně reagovalo. Z vyhodnocení vzniklo 35 pokynů, které mají zastupitelé na stole a umožňují rovnou zpracovat návrh ÚP Klecan podle pokynů platných od 1. 1. 2007. Vychází to z připomínek orgánů při projednávání původního konceptu a současně jsou zapracovány pokyny reagující na nový stavební zákon.

Zastupitelstvo vzalo pokyny pro zpracování ÚP Klecan na vědomí na základě projednání konceptu řešení ÚP Klecan na vědomí.

Pokyny předznamenávají další orientaci návrhu, který bude zpracováván na základě daného zadání. Zadání bylo schváleno 30.7.2001, v návrhu se doporučuje, aby zastupitelstvo schválilo změnu zadání. Tím se nebudeme vracet k nedokončené etapě a budeme zpracovávat rovnou návrh. Při zpracování ÚP musíme respektovat dokumentaci nadřazeného územního celku, tj. pražského regionu. Jedná se o veřejně prospěšné stavby. V případě, že město nesouhlasí např. s mostem, má možnost rozporovat toto na krajském úřadě. Návrh ÚP by měl být zpracován podle smlouvy v termínu od předání pokynů 1.8. 2008 za šest týdnů.  Dále líčil postup dalšího schvalování.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Zastupitelstvo města Klecany schvaluje změnu zadání územního plánu Klecan schválené 30. 7. 2001, kterou se vypouští ze zadání požadavek na zpracování konceptu řešení ÚP Klecan. Hlasování: 13 – 0 – 0.


8)  Strategický plán rozvoje města Klecan
Starosta informoval o tom, že ve středu 25.6. 08 proběhla závěrečná schůzka s ing.Habrem ze spol. DHV  CR, na které předal zpracovaný Strategický plán rozvoje města Klecany. Podklady dodala za město komise pro dotace a fondy EU a strategický plán , která byla jmenována RM. Komise má  podle smlouvy 30 dní na připomínkování a závěrečný audit. Poté bude vypracován závěrečný dokument. V některých bodech nedošlo ke splnění některých věcí.  Připomínky se předají Ing. Habrovi, aby strategický plán pozměnil a ukončil. Na dalším jednání bude zastupitelstvo informováno a plán bude vyvěšen na internetu.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
                                                                        

9) Podtlaková kanalizace Klecánky
Starosta sdělil, že 23. 5. 2008 byl podepsán Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb „Dodávka a montáž rekonstrukce podtlakové stanice v Klecánkách“. Rekonstrukce technologie podtlakové stanice dle požadavků investora a budoucího provozovatele SV a.s. Kladno. Výměna technologie a úprava poklopů a vstupů do podtlakových šachet kanalizace. Starosta města zahájil kolaudační řízení. Dodal, že kanalizace špatně fungovala několik let a po povodni byl stav stále horší. Zastupitelstvo schválilo celou částku na rekonstrukci. Celou dobu provozu kanalizace se nevybíral poplatek. I kdyby byla částka malá, pokryla by investice, které se do ní daly. Ale bylo to podle rozhodnutí zastupitelstva. Jakmile dojde ke kolaudaci (lhůty nejsou dlouhé), začne město jednat o předání Středočeským vodárnám.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


10) Prodej pozemků
Místostarosta seznámil zastupitele s jednotlivými případy:

KKC group –Kunze
Jedná se o objekt bývalého lihovaru. Vklad do katastru nemovitostí V-6005/2008 -209 ( Kunze): Katastrální pracoviště, po přezkoumání návrhu a předložených listin zjistilo takové nedostatky, pro které nelze vklad vlastnického práva povolit.V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Vám dáváme možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Právní zástupce KKC group nás kontaktoval a předložil návrh řešení, který povede k odstranění nedostatků. Peníze byly vzájemně vyrovnány a právní zástupce zpracovává všechny náležitosti.

Krausovi, Jägerovi, Šerhantovi
Na zasedání ZMě dne 15. listopadu 2007  se projednával prodej pozemků p.č. 236/2 , 236/41 , 236/45.  Usnesením I schvaluje v bodě 11 prodej těchto pozemků, II. souhlasí s prodejní cenou  90 Kč/m2  za tyto pozemky a V. ukládá Radě Města iniciovat schůzku mezi zájemci o koupi pozemku p.č. 236/45, kde budou ujasněny jejich požadavky.
Oznámení o prodeji bylo vyvěšeno na vývěsní desce od 31. 10. do 16.11. 2007.
O pozemek 236/45 projevili zájem tři zájemci: paní Jarmila Jägerová , Na Vršku 174,
Klecany,  pan Jaroslav Šerhant, Na Vršku 111, Klecany,  a pan Václav Kraus, Střížkovská
434, Praha 8 – Střížkov.   O pozemky  236/ 2 a 236/41, projevil zájem jen pan Václav
Kraus.

Na jednání, které se konalo 10. března 2008, se sešla RM se všemi třemi zájemci. Zájemci se dohodli takto:  pozemek p.č.236/41 a 236/2 odkoupí pan Kraus. Pan Kraus chce koupit oba pozemky napůl do společného vlastnictví se svým synem René Krausem  bytem  Luhovská  1738/4  Praha 8 – Kobylisy.  Pozemek 236/45 se rozdělí geometrickým plánem, který zpracovává pan Ing. Jaroslav Pleticha. Pravou část označenou jako 236/103 o výměře 90 m2 odkoupí paní Jarmila Jägerová a levou část o výměře 450 m2, která zůstává označena jako 236/45, pan Jaroslav Šerhant.  Geometrické zaměření zaplatí zájemci o pozemky.
V souvislosti se zaměřováním a dělením pozemku bylo zjištěno, že oba sousedé, p. Jägerová i p. Šerhant, mají společný plot až k ulici Na vršku. Podle geometrického plánu má  pozemek 626/28 zasahovat mezi pozemky uvedených sousedů. Bylo by dobré do budoucna nechat zaměřit i tuto část pozemku a buďto vrátit ploty na své místo anebo nechat stav plotů tak jak jsou postaveny a jednotlivým občanům tyto kousky odprodat.
Na předchozím zasedání byl prodej pouze schválen.
 
Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro, aby ZMě schválilo prodej  uvedených pozemku výše jmenovaným zájemcům, tak jak bylo uvedeno. Hlasování: 13 – 0 – 0.

Matějkovi
Další žádost o odkup pozemku byla doručena na MěÚ od Jiřího a Moniky Matějkových. Jde o pozemek p.č. 314/56 o výměře 310 m2. Oznámení o prodeji tohoto pozemku zatím nebylo zveřejněno na úřední desce, proto je možno v této chvíli schválit pouze záměr prodeje tohoto pozemku. Další je možno projednat, v případě že bude schválen záměr, až po vyvěšení na úřední desce na některém z příštích zasedání ZMě.

Na včerejší zasedání Rady města přišel pan Matějka se zaměřením a návrhem na směnu tohoto pozemku za části pozemků, které jsou jeho majetkem a leží pod komunikací ulice Do Klecánek.Podle tohoto zaměření je i část domu manželů Matějkových postavena na pozemku 314/56. Projednali jsme tuto nabídku směny s Dr. Berkou, který v případě schválení zastupiteli  navrhuje raději nákup a prodej těchto pozemků než jejich směnu z důvodu menší složitosti a větší průhlednosti celé transakce. Ceny obou částí pozemků jsou také rozdílné.

Prodejní cena pozemku 314/56 by měla vycházet z doporučených cen, které se ZMě domluvilo používat. Vzhledem k tomu, že chce pan Matějka na pozemku rozšiřovat svůj dům, navrhujeme prodejní cenu 1 390,- Kč/m2, tak  jako na minulých zasedáních ZMě u pozemků prodávaných k těmto účelům.

Po debatě k této věci se hlasovalo o návrhu: Zastupitelstvo pověřuje vedení města dalším jednáním o narovnání majetkových vztahů na p. č. 314/56, 314/60 a 109  s manžely Matějkovými. Hlasování: 13 – 0 – 0.

Kvítkovi
Dne 1.listopadu 2007 byl na MěÚ doručen dopis od JUDr. Markéty Brunové, která zastupujemanžele Kvítkovi, kteří v roce 2000 požádali o odkoupení části pozemku p.č. 697 v kú Klecany. Odkazuje se na dopis pana Ing. Malíka, v kterém jim bylo sděleno, že na základě rozhodnutí  ZMě Klecany souhlasí Městský úřad s oddělením části pozemku č. 697 pro manželé Kvítkovi čp. 25. Pozemek bude oddělen plotem a následně zaměřen a prodán. O takovémto rozhodnutí nebyl v usneseních z té doby nalezen žádný záznam. V roce 2000 se sice tento prodej projednával, ale pokaždé byl záměr z nějakých důvodů odložen.

Poslední záznam byl v usnesení ZMě ze dne 27. dubna 2000, kdy v bodě III. UKLÁDÁ 1) Radě MěÚ Klecany, aby prověřila zájmy města o pozemek parc. č. 697 ve věci prodeje manželům Kvítkovým a zastupitelstvu předložila konkrétní návrh rozdělení pozemku.

V zápisech z RM se již o tomto dále nic neobjevilo. A v usneseních ZMě jsme dále nic nenašli. V současné době nevíme, podle jakého rozhodnutí bylo vydáno povolení k oplocení pozemku. V této chvíli má pozemek, o který manželé Kvítkovi požádali  na základě vydaného souhlasu, oplocení. Jde o trojúhelník který je u silnice vedle jejich domu. Na dotaz na katastru nemovitostí o identifikaci pozemku, bylo katastrem identifikováno, že  jde o parcelu zjednodušené evidence 626/28 . Výměra tohoto pozemku, který je v majetku města, je 30 m2 Proto navrhujeme schválit záměr prodeje  těchto 30 m2 pozemku. V případě, že se po patnáctidenním vyvěšení na vývěsní desce nepřihlásí jiný zájemce s vyšší nabídkou bude možno prodat pozemek manželům Kvítkovým. Do prodejních podmínek by bylo vhodné zaznamenat nutnost skutečného zaměření pozemku, neboť sousední pozemek 626/43 je ve vlastnictví Vodáren a tam bude patrně ochranné pásmo vodního zdroje. Město samozřejmě prodá jen svůj pozemek o výměře 30m2.  Ještě je nutno určit prodejní cenu tohoto pozemku, u které by se mělo vycházet z navržených prodejních cen a z ceny prodávaných pozemků v této lokalitě.

Na závěr diskuze k tomuto prodeji (místostarosta, Z. Malík, V. Kuchta, M. Kříž) navrhl starosta, aby se postupovalo standardně.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje záměr prodeje parcely ve zjednodušené evidenci
č. 626/28 o rozměrech 30 m2? Hlasování: 13 – 0 – 0.          

Richard Šmíd
Od roku 1997 není stále dořešen prodej pozemku 205/26, který tenkrát od města kupoval pan Němejc. Mezitím sousední parcelu od pana Němejce odkoupil pan Šmíd, který v dubnu 1998  dokonce zaplatil domluvenou částku za prodej pozemku 205/26 i s domluvenými poplatky. (Cena pozemku 6 400,- geometrický plán 667,- znalecký posudek 1250,- a poplatek za vklad do katastru nemovitostí 500,-,  celkem 8 817,-Kč). Do dnešního dne tento pozemek nebyl řádně převeden a zapsán na katastru nemovitostí. Proto by bylo potřeba schválit prodej tohoto pozemku panu Šmídovi, již bez ceny kterou má již několik let zaplacenu. Vyvěšení patrně proběhlo již v roce 1997, kdy se původní prodej schvaloval, nemáme však o tomto nijaký záznam. Možná že se v té době nemusel vyvěšovat prodej na úřední desce, neboť zákon 128 platí až od roku 2000. Patrně bude  nejvhodnější po schválení  na 15 dnů vyvěsit oznámení záměru prodeje tohoto pozemku, i když už je  několik let oplocen plotem pana Šmída. V případě sepsání kupní smlouvy je třeba sepsat i smlouvu o zřízení věcného břemene, neboť tímto pozemkem prochází kanalizace.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje záměr prodeje parcely  p.č. 205/26 a vypracování  smlouvy o zřízení věcného břemene? Hlasování: 13 – 0 – 0.

Triangles s r.o.
Starosta sdělil, že v materiálech obdrželi zastupitelé žádost firmy o odprodej pozemku.Vedení města nedoporučuje odprodej pozemku z důvodu neexistence územního plánu . Možný je pronájem v Dolních kasárnách. Na dotaz co firma vyrábí  řekl, že se zabývá dovozem součástí oděvů pro policii a bezpečnostní agentury.

Zastupitelstvo uložilo vedení města odpovědět firmě, že město nedisponuje vhodnou výměrou pozemků.


11) Prodej nakladače - záměr
Jak informoval místostarosta,  v Dolních kasárnách stojí odstavený nakladač-rypadlo Bělorus  406 A – 1, který je v majetku města. Tento traktor již několik let nevyjel. Jeho technický stav není zrovna nejlepší. Jeho zprovoznění by stálo poměrně dost peněz. Vedení města nechalo vypracovat znalecký posudek na tento stroj a předkládá zastupitelům návrh na jeho prodej. Na MěÚ již bylo několik zájemců. Převážně jsou to lidé, kteří tento typ stroje mají v provozuschopném stavu a chtěli by ho na náhradní díly. Ve znaleckém posudku byla cena stroje oceněna na 30 000,- Kč. Pokud by ZMě schválilo tento záměr prodeje, bylo by vyvěšeno oznámení o prodeji a patrně by mohl prodej proběhnout obálkovou nabídkou a stroj by se mohl prodat za nejvyšší nabídnutou částku. Cena odhadu  byla 1500,- Kč. Starosta doplnil, že podle znalce nemůžeme stroj prodat za méně než 31 500,- Kč.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje záměr prodat traktor Bělorus obálkovou metodou? Hlasování: 13 – 0 – 0.

Vůz Opel Corsa
Souběžně s tímto strojem by bylo vhodné projednat situaci s vozem OPEL Corsa , který nám v lednu 2007 předala Policie ČR obvodní odd. Odolena Voda jako osobní vozidlo, které bylo nalezeno dne 17. 8. 2006 ve městě Klecany před bytovým domem 346 odemčené a s poškozenými zámky dveří. Vozidlo bylo půl roku zajištěno na OOP Odolena Voda. Nebylo prokázáno, že by vozidlo pocházelo z trestné činnosti. Od té doby stojí tento vůz rovněž v kasárnách. Doba, po kterou jsme měli povinnost s vozidlem nic neprovádět, skončila a nyní máme možnost buď vůz používat - jenže nemá evidenční značku. Nebo vozidlo prodat na náhradní díly někomu, kdo by o ně projevil zájem. Stejně jako s traktorem by bylo dnes možno schválit záměr prodeje, případně nějakou výchozí cenu, za kterou by se vozidlo mohlo prodat, a potom by mohly následovat kroky určené zákonem. Místostarosta současně doplnil, - na dotaz M. Kříže - že investice do vozu by byla velká.
                        
Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro  schválení záměru prodeje automobilu Opel Corsa?
Hlasování: 13 – 0 – 0.                                               


12) Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2008
Místostarosta oznámil, že na doporučení Dr. Chytila nechal MěÚ upravit obecně závaznou vyhlášku  o místních poplatcích. Předkládá ji zastupitelům jako OZV 1/2008. Jde o změnu, která se týká upřesnění přílohy č.1. v které se blíže specifikuje pojem VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, a upřesnění článku 8. OZV  č. 2/2007 ve znění  vyhlášky č.5/2007 O místních poplatcích.

V článku 8. je doplněno „ a na kterých se vybírá místní poplatek,“.
Příloha č. 1. je rozšířena o body a) ulice, náměstí včetně volně přístupných pozemků tvořících s nimi jeden celek, b) ostatní silnice a veřejné komunikace, c) dětská hřiště a sportoviště,
d) zelené plochy přístupné bez omezení. Seznam ulic zůstává nezměněn.

V debatě upozornil Z. Šebek, že  se u vyhlášky musí změnit pouze datum účinnosti. Místostarosta: OZV nabývá účinnosti 1. 8. 2008. V. Kuchta a D. Dvořák se zajímali, jak je klasifikováno Sídliště. Místostarosta: Sídliště patří do bodu a) a b).

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení OZV 1/2008 v uvedeném znění?
Hlasování: 13 – 0 – 0.


13) Informace  

-Městská policie – smlouva s OÚ Zdiby
Starosta: Po dohodě mezi obcí Zdiby a městem Klecany by mohlo dojít k podepsání smlouvy o spolupráci, která by zajišťovala měření rychlosti v Klecanech a řešení drobných přestupků na území katastru města Klecany a Drast. Smlouva předána Dr. Berkovi. Smluvní podmínky jsou v pořádku a nic nebrání v případě  schválení spolupráce podpisu. Ve smlouvě je tříměsíční výpovědní lhůta. Je  na zastupitelstvu, jak se rozhodne. Starosta doporučil schválení záměru, a to také z důvodu nedostatečného personálního obsazení policistů státní policie na oddělení v Odolena Vodě.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení záměru, aby vedení města podepsalo smlouvu o spolupráci s obecní policií Zdiby? Hlasování: 12 – 0 – 1 (J. Busch)    

-Změna územního plánu  č.4 obce Husinec
Na MěÚ Klecany byla doručena změna ÚP č.4 obce Husinec, která se týká intravilánu obce: Protože Ing. Vich a Řezník a stavební komise neshledali narušení zájmů města Klecany, nemá město Klecany k této změně připomínky a se změnou souhlasí.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení změny ÚP č. 4 obce Husinec?
Hlasování: 13 – 0 – 0.

-ZŠ a MŠ Klecany
Starosta: Začátkem měsíce dubna došlo k zahájení prací na rekonstrukci pavilonu D.Opravilo se  WC včetně obkladů a dlažeb, malování a lakýrnické práce na chodbách, vybavení  učebny chemie a fyziky novým zařízením, instalací  interaktivní tabule, nově se opravila učebna v přízemí a v dílnách se vyměnily odpady a obklady a instalovala se nová umyvadla. Zůstaly malířské práce. Pokračování prací bude dále dojednáno s vedením školy. 27.5.2008 došlo k otevření nové učebny a děkuji všem zastupitelům, kteří si udělali čas a přišli se podívat a seznámit se stavem nových prostor a vybavení.

V současné době probíhala údržba vchodů do MŠ, kde se prováděla oprava omítek ,nátěrů a fasády,osazení nových sloupků oplocení a jejich nátěru, plot se musel zvýšit, ve vchodech byly umístěny čistící zóny, v celém areálu ZŠ a MŠ jsou nově natřeny lampy VO. 27. 6. tr.  došlo k uzavření vjezdu pro auta rodičů a zůstal jen vjezd pro sanitky a městskou údržbu. Docházelo k tomu, že někteří řidiči nevybíravým způsobem najížděli do maminek s kočárky. Na základě informací rodičů a posouzení situace jsme přistoupili k tomuto opatření. Jednání s vlastníky garáží, kolem nichž by byl možný vjezd, nepokročila, vlastníci jsou proti. Od 1. 9. už bude dokončena zámková dlažba na Boleslavce, takže rodiče budou moci využívat příjezd do školky zezadu. S vedením školy jednáme o zabezpečení areálu, protože nyní do něj může vstoupit, kdo chce, a bezpečnost je třeba hlídat.

V rámci schváleného rozpočtu budou provedeny opravy a vybavení obou prvních tříd tak jak je v posledních letech zvykem a stavební úpravy se dotknou dalšího pavilonu MŠ, kde dochází k výměně linolea (ve dvou pavilonech). Dále byly započaty práce na rekonstrukci podlahy  a obkladů v kuchyni naší školy, která se provádí z nařízení hygienika. U kuchyně se muselo začít až od přívodu vody, který bylo nutno vyměnit, došlo k vykopání přívodu. Musela se provést výměna elektrického rozvodu, protože kabely nesplňovaly podmínky. Došlo k výměně boileru atd.

Poté předal starosta slovo řediteli ZŠ a MŠ Vladimíru Lacinovi. Ten doplnil starostovy informace o zabezpečení areálu.
Dále se vyjádřil ke své žádosti (viz příloha) o dotaci na mzdy pracovníků školy a poprosil o podporu. Bývalý pověřený ředitel  Mgr. Jiří Hadrava, kterému nabídl práci zástupce ředitele. Ten ji nepřijal, a tím mu bylo nutno vyplatit částku , která činila  171 593,- Kč. Škola se tím dostala v čerpání rozpočtu do deficitu. Za půl roku jeho činnosti ve škole stihli pedagogové mnoho práce, ale za současného stavu jim nebylo možno peníze přidat. - Při přijetí nového účetního se zjistilo, že škola neplnila zákonnou povinnost, tj. nezaměstnávala nikoho se změněnou pracovní schopností, ani nedávala náhradní plnění. Tím porušila zákon 435/2004  a dostala se do situace, že dluží státnímu rozpočtu peníze. Po jednání s Úřadem práce došel tento orgán k závěru, že se jedná o dobu posledních tří let. Tato částka činí 107 198,- Kč (žádost o dotaci v příloze).

V dalším jednání Z. Kudláčková potvrdila, že se tím finanční výbor zabýval. Starosta doplnil, že tato věc je aktuální. Finanční výbor překontroluje čerpání jednotlivých položek rozpočtu a pokud najde,  udělaly by  se úpravy. Vedení města si přeje narovnání věcí ve škole, a proto je pro schválení uvolnění těchto dvou částek a jejich převedení na účet školy. Jak řekl ředitel školy, zpráva byla dokončena koncem června a školská rada zasedá po 1. září tr.

Hlasovalo se o prvním návrhu: Kdo schvaluje finanční dotaci na mzdy pro zaměstnance školy ve výši 171.593,- Kč? Hlasování: 13 – 0 – 0.

Poté se hlasovalo o druhém návrhu: Kdo schvaluje proplacení částky 107.198,- Kč na náhradní plnění podle zákona č. 435/2004 pro školu? Hlasování: 11 – 1 – 1.    

V následném jednání ředitel V. Lacina požádal zastupitele o schválení rozdělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ZŠ a MŠ v r. 2007, který byl 191.322,50 Kč,   do fondu odměn a do rezervního fondu.  
    Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení rozdělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ZŠ a MŠ za rok 2007? Hlasování: 13 – 0 – 0.

-Svazek obcí VKM
Starosta sdělil, že představenstvo VKM a. s. svolalo na 17. 4. tr. valnou hromadu. Zástupcem města byla Z. Kudláčková. Výroční zpráva je k nahlédnutí na MěÚ. Představenstvo Svazku měst a obcí VKM svolalo 30. 5. tr. řádnou valnou hromadu svazku. Zástupcem města byl starosta. Valná hromada schválila nulový příspěvek na rok 2009 a uložila členům svazku navrhnout způsob rozdělování investičních prostředků VKM (dotace) pro členy svazku do 30. 4. 2009 s termínem odevzdání návrhů do 30. 9. 2008. Na jednání se starosta domluvil s předsedou představenstva Ing. Balounem, že ho pozve do Klecan, abychom projednali, zda můžeme požádat o některé věci, např. o úpravu čistírny odpadních vod. Jsou to věci nákladné. Během srpna se pokusí najít řešení a o výsledku bude informovat zastupitelstvo.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.  

 -Pražský silniční okruh, varianta J a SS – jednání v Klecanech
Starosta oznámil, že za účasti starostů obcí a měst Prahy-východ a Prahy – západ a zástupců dalších organizací se 29. 5. 2008 na MěÚ Klecany  konalo  jednání  o podpoře varianty J PSO a nesouhlas s narůstajícím tlakem na prosazení varianty Ss . Výsledný materiál  - Výzvu – mají zastupitelé  před sebou (viz příloha). Z jednání vyplynula jednoznačná podpora varianty J a tím vyřešení problému nedokončeného PSO. Mediální podpora a snaha o změnu trasy  J PSO na variantu Ss ze strany městských částí Prahy Suchdola a Chaber neustále sílí.
Proto byla svolána tato schůzka. Klecany  by byli citelně zasaženi  variantou Ss , která by vedla v těsné blízkosti obce a nevyřešila by dopravní situaci  PSO . Protože je zapotřebí přijmout takové stanovisko , aby byla vyjádřena jasná podpora členů ZMě k variantě  J.

Hlasovalo se o návrhu: Kdo schvaluje podporu dobudování varianty J pražského silničního okruhu? Hlasování: 13 – 0 – 0.


-Pravý Hradec a záměr využití části klecanské fary
Starosta: Občanské sdružení Pravý Hradec  udělalo projekt, který je zajímavý i pro Arcibiskupství pražské, protože jde o využití památek – jednalo by se i o márnici, kde by se umístilo sociální zařízení sloužíci pro návštěvníky kostela a akcí v něm – atd. AP podporuje využití klecanské fary s propojením o prostor kostela. OS PH požádalo vedení města o podporu záměru. Pokud zastupitelé zmíněnou aktivitu podpoří, je nutno pověřit člena zastupitelstva, aby vstoupil do všech jednání s AP a paterem Patou a připravil do dalšího zasedání návrhy smluv a podmínky k realizaci tohoto velmi zajímavého projektu. Jde o obdobnou práci, jakou vykonal zastupitel D. Dvořák ve věci řešení pozemků AP. Protože zastupitelé neměli projekt k dispozici, starosta jej přečetl (viz příloha).

Po diskuzi se hlasovalo o návrhu: Kdo je pro podporu projektu Pravého Hradce na využití části klecanské fary? Hlasování: 7 – 4 – 2. Zastupitelstvo záměr nepodpořilo a zastupitelé navrhli pozvat občanské sdružení Pravý Hradec k prezentaci záměru na další zasedání.

-Zákon č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů a povinnost vést registr oznámení
Starosta řekl, že Rada města schválila pořízení registru oznámení a starosta zajistí vše potřebné.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


-Zajištění komplexního systému odpadového hospodářství města Klecany
Místostarosta sdělil, že z důvodu neustálého nepořádku kolem míst určených k odkládání odpadů a neustále otevřeným kontejnerů na tříděný odpad jsme několikrát žádali svozovou firmu Ipodec o nápravu. Požadovali jsme několikrát jednání nejen s obchodním zástupcem, ale s někým z vedení společnosti. Protože se nám nepodařilo svolání jednání dovést do zdárného konce (zástupce vedení se nedostavil), oslovili jsme několik dalších svozových firem. Z nich nejlepší služby i cenu nám nabídla společnost ČESKÉ SBĚRNÉ SUROVINY Kralupy nad Vltavou. Tato firma udělala cenovou nabídku na stávající stav nádob a dostala se o zhruba 60 000 Kč za rok níž. K tomu nabízí kompletnější služby než Ipodec. Vzhledem k tomu, že mají vlastní třídičku na odpady, nebude v příštím roce celostátně plánovaný nárůst cen za skládkování tak veliký jako u firem které sládkují na skládce ASA.
Proto jsme s Českými sběrnými surovinami vstoupili do jednání a budeme se snažit, aby nám svoz odpadů  zajišťovala tato firma. Společnost má  zájem i o provozování sběrného dvora, odvoz bioodpadu apod. JUDr. Berka prověřil připravenou smlouvu od 1. 11. 2008.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


 -Arcibiskupství pražské – zpráva o jednání
D. Dvořák přečetl dopis (viz příloha) a seznámil zastupitele s dosavadními výsledky jednání: Je připravena nájemní smlouva na pozemky – nyní prochází schvalovacím řízením na AP.  

V diskuzi sdělil - na dotaz V. Kuchty - že vzhledem k finanční situaci SK Klecany bude muset TJ požádat obec o pomoc. Starosta doplnil, že by byl pro to, aby zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí a aby se pokračovalo v jednání. Bylo by dobře, aby se pozemky aspoň pod budovami začaly od AP vykupovat. Další jednání, která se povedou by měla respektovat  rozhodnutí , že celý areál  Sportklubu bude pro město zachován.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí a uložilo vedení města pokračovat v další činnosti ve spolupráci s D. Dvořákem a informovat zastupitele.


14)   Věcná břemena
– Úřad pro zastupování státu – převod komunikací
Starosta řekl, že v této věci proběhlo jednání mezi ním a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tam se zjistilo, že bývalý starosta  Z. Malík odeslal dopis z MěÚ,  kde město Klecany tyto pozemky nechce  (poté přečetl dopis z 24. 10. 2006 – viz příloha). Zeptal se Z. Malíka, proč nepodal zastupitelstvu informaci a nechal jednat ve věci, která je dávno vyřízená? Jedná se asi o šest komunikací, komunikace do Boleslavky a další. Jejich pozemková čísla a rozměry starosta uvedl. Usnesení k tomu nebylo vydáno. Do katastru byly vloženy 20. 2. 2008 jako vlastnictví  ZD Klecany. Z. Malík vyjádřil pochybnosti o tom, že by takový dopis napsal. (Jak starosta řekl, může mu předložit originál.)
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


 -ČEZ - vstup na pozemky města Klecany
Starosta řekl, že probíhají jednání mezi obcí a ČEZ - Distribuce, která se zatím nechce podílet na úpravách ve městě a trvá na svém stanovisku (kdo objednává platí).CG bude pravděpodobně napojen ( zokruhován) mimo katastrální území Klecan. Další jednání jsou nutná.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


-ASTRAPARK Klecany
Starosta sdělil, že firma ASTRAPARK předložila návrhy smluv a jedná s městem o podmínkách věcných břemen pro sítě na svou stavbu. Zastupitelstvo uložilo starostovi další jednání. Rada města schválila podepsání smlouvy o věcných břemenech dne 30.6. 2008.
1.7. 2008 byly některé smlouvy podepsány.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.


15)Paní Bejnová – půjčka občanovi po požáru nemovitosti na Drastech
Starosta řekl, že záměr půjčky je třeba schválit s tím, že budou dodrženy všechny záruky: záruky potvrzené bankou, žadatelem pí Bejnovou a městem.

Po diskuzi k této věci (Z. Malík, J. Busch, M. Kříž, místostarosta) se hlasovalo o návrhu:
Kdo je pro schválení půjčky paní Bejnové na opravu bydlení po požáru na Drastech?
Hlasování: 1 – 4 – 8. Zastupitelstvo záměr půjčky neschválilo.


Místostarosta dal před zahájením diskuze, vzhledem k času ( asi 22 hodin), podle jednacího řádu hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje, abychom pokračovali v jednání, které se protáhlo nad časový limit?
Hlasování: 12 – 1 – 0.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapro pokračování klikněte zde
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 15.7.2008

Vložil: tomáš - neregistrovaný - 2008-07-29 11:34:49

spolupráce se zdibama ohledně obecní policie by nemusela fungovat špatně akorát je problém že lidi ze zdib mi říkají že po 16 hodině je už nikdo nepotká jenže je potřeba jezdit hlavně večer.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.