Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 15.12. 2008


U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 15. prosince 2008
za přítomnosti 14 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

 

I. SCHVALUJE:

 

  1. Program zasedání

  2. Průběh diskuze ke každému bodu zvlášť

  3. Návrhovou komisi ve složení: Daniel Dvořák, Martin Lemon, Zdenek Šebek

  4. Ověřovatele zápisu: Zuzanu Kudláčkovou a Jiřího Medka

  5. Úpravu rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu

  6. Rozpočet města Klecany na rok 2009 v navrhovaném znění

  7. Prodloužení termínu dokončení návrhu územního plánu do 31. ledna 2009

  8. Využití pozemků p. č. 136/1 a 136/2 v k. ú. Klecany majitele pana B. Hladkého pro stavbu
     Národního ústavu duševního zdraví – mezinárodního centra klinického výzkumu

  9. Záměr změny katastrální hranice mezi městem Klecany a obcí Vodochody v kat. úz.
      Drasty (lokalita č. 12 v návrhu územního plánu)

10. Převedení pozemků p. č. 21/2, 21/3, 21/16, 21/17, 21/18,  21/19 z katastru obce                
      Zdiby, k. ú. Přemyšlení na město Klecany, k. ú. Klecany

11. Převedení pozemku p. č. 216/13 z katastru obce Klecany, k. ú. Klecany na katastr obce
      Zdiby, k. ú. Přemyšlení

12. Ing. Zdenu Lahodovou, Kláru Kumštovou a Ing. Filipa Kadlece za členy Školské rady
      jako zástupce zřizovatele

13. Podání žádosti o bezplatný převod bývalého vojenského areálu, vyřazeného z užívání
      AČR a prohlášeného za nepotřebný pro MO a pro stát, vedeného jako „Studny a čerpací
      stanice Klecany“ na poz. p. č. 216/1 o výměře 15160 m2, p. č. 216/8 o výměře 136 m2,  
      p. č. 216/9 o výměře 44 m2 v k. ú. Klecany a pozemku p. č. 138/11 o výměře 3127 m2
      v k. ú. Přemyšlení do vlastnictví města Klecany

14. Podání žádosti o bezplatný převod ČOV na parcelách st. 477 + budova bez čp/če o
      výměře 72 m2, st. 538 + budova bez čp/če o výměře 2122 m2 a st. 476 + budova bez
      čp/če o výměře 60 m2 z majetku Ministerstva obrany na město Klecany

15. Záměr uzavřít Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městem Klecany a občanským
      sdružením Pravý hradec

II. BERE NA VĚDOMÍ:

   1. Složení slibu člena zastupitelstva města ing. J. Pince

   2. Příkaz starosty města Klecany č. 2/2008 o provedení inventarizace majetku města  za rok
       2008

   3. Oznámení starosty města o podávání návrhů na udělení čestného občanství města

   4. Zprávu o činnosti Rady města za 1. pololetí

   5. Informaci   

- o činnosti Farní charity Neratovice
- změně svozové společnosti – České sběrné suroviny
- zprávu o vlastnictví čistírny odpadních vod - ČOV
- o dopisu zástupců VKM týkající se možnosti výstavby nové ČOV
- o možnosti získání prostorů pro činnost o. s. Pravý hradec
- o dílčím přezkoumání hospodaření města

III. UKLÁDÁ:

   1. Vedení města: Zajistit změnu územního plánu města ve smyslu bodu I/8 usnesení ze dne
       15. 12. 2008

   2. Vedení města: Zahájit jednání o změně katastrální hranice s obcí Vodochody a obcí Zdiby

   3. Vedení města: Vyjasnit právní záruky a možnosti zástavby na pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Klecany. Termín – do příštího zasedání ZMě.

   4. Vedení města: Pokračovat v jednání s VKM ve věci vypracování projektové dokumentace na novou ČOV

   5. Vedení města: Dopracovat a upřesnit Smlouvu o partnerské spolupráci s o. s. Pravý hradec

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Daniel Dvořák
Martin Lemon
Zdenek Šebek

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů

 

Ověřovatelé:
Zuzana Kudláčková                                   Jiří Medek
   

     Ivo Kurhajec                                Ladislav Němeček
         starosta                                         místostarosta
Č. j.: 2734/08


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.