Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 15.7.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 15. července 2008

za přítomnosti 13 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:

1) program zasedání
2) průběh diskuze ke každému bodu zvlášť
3) návrhovou komisi ve složení: Ing. Lahodová, p. Kuchta, p. Kříž
4) ověřovatelé zápisu : p. Šebek, Ing. Malík
5) závěrečný účet hospodaření města Klecany za rok 2007 s výhradou
6) úpravu rozpočtu na rok 2008
7) podávání žádostí a přijetí dotací na rok 2009
8) inventarizaci majetku města Klecany ke dni 31. října 2007
9) změnu zadání územního plánu Klecan, schváleného zastupitelstvem města dne
30. srpna 2001, kterou se vypouští ze zadání požadavek na zpracování konceptu řešení
územního plánu Klecan
10) prodej pozemků p.č. 236/103 p.Jarmile Jägerové, Na Vršku 174, Klecany o výměře
90 m2
p. č. 236/45 p. Jaroslavu Šerhantovi, Na Vršku 111, Klecany o výměře
450 m2
p.č. 236/2 a 236/41 p.Václavu Krausovi, Střížkovská 434, Praha 8 -
Střížkov a p. René Krausovi, Luhovská 1738/4, Praha 8 - Kobylisy
o výměře p.č. 236/2 = 156 m2 a p.č. 236/41 = 1013 m2
11) aby vedení města pokračovalo v jednání o narovnání majetkových vztahů na
p.č. 314/56, 314/55, 314/60 s manžely Matějkovými
12) záměr prodeje p. č. 626/28 o rozloze 30 m2 ve zjednodušené evidenci manželům Anně
a Petru Kvítkovým
13) záměr prodeje p.č. 205/26 o výměře 64 m2 p. Richardu Šmídovi a vypracování smlouvy
o věcném břemeni
14) záměr prodeje nakladače obálkovou metodou (nejnižší možná cena je 31.500,- Kč)
15) záměr prodeje osobního automobilu OPEL Corsa
16) obecně závaznou vyhlášku Města klecany č. 1/2008 o místních poplatcích v uvedeném
znění
17) aby vedení města podepsalo smlouvu o spolupráci s Obecní policií Zdiby
18) změny ÚP č. 4 Husinec - Řež
19) částku 171.593,- Kč jako finanční dotaci na mzdu pro zaměstnance školy
částku 107.198,- Kč na náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 pro školu
20) rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ do fondu odměn a rezervního fondu
21) plně podporu varianty J PSO
22) pokračovat v jednání, které se protáhlo nad časový limit


II. SOUHLASÍ:

1) o oprávněnosti námitky p. Šebka a zápis ze zasedání 26.6.2008 bude opraven

III. BERE NA VĚDOMÍ:

1) složení slibu p. Jana Busche
2) pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Klecan na základě projednání
konceptu řešení ÚPM Klecany
3) informaci o stavu Strategického plánu města Klecany
4) informaci o stavu prací na podtlakové kanalizaci v Klecánkách
5) informaci o možnosti čerpat dotace v rámci Svazku obcí VKM a.s.
6) informaci o možnosti zajištění odpadového hospodářství Klecan firmou České sběrné
suroviny
7) zprávu o jednání s Arcibiskupstvím pražským o pozemcích na hřišti

IV. UKLÁDÁ:

1) podat KÚ zprávu o plnění zjištění, uvedené ve zprávě ze dne 16.4.2008 do
30.8.2008 - zodpovídá starosta města
2) provedení minořádné inventarizace cenin, pohledávek a závazků města k 31.7.2008
zodpovídá FV
3) vedení města odpovědět k žádosti firmě TRIANGLES INTERNATIONAL s.r.o.,
že město nedisponuje vhodným výměrem pozemků k prodeji a město navrhuje
pronájem v Dolních kasárnách
4) vedení města pokračovat v jednáním s Arcibiskupstvím pražským o pozemcích na
hřišti
5) starostovi zajistit opravu textu zápisu hlavní inventarizační komise

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Ing. Zdena Lahodová
Václav Kuchta
Miroslav Kříž

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy přítomných zastupitelů.

Ověřovatelé: Zdenek Šebek, Ing. Zděnek Malík

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta

 

Č.j.: 1542/ 2008
Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.