Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Zápis ZMě 20.4.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 20.4.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany ze dne 20.dubna 2010

Zasedání zahájeno v 18.17 hod.
 
Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu od 8. dubna 2010.

Podle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva města (Václav Kuchta se dostavil v 18. 31 hod.a  Zdenek Šebek se omluvil). Zasedání je usnášeníschopné.

Přítomno: host - Ing. Ladislav Vich a 37 občanů.
Hlasování bude v pořadí: PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL  SE.
Zapisovatelka Hana Smolíková.
 
V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Města Klecany předložil ke schválení program zasedání v následující podobě:
     
        1.    Schválení rozšířeného programu ZMě
        2.    Schválení Územního plánu města
        3.    ÚČOV  Hl. města Prahy - lokalita Drasty
        4.    Informace - DPS
                                - NÚDZ plánovací smlouva
        5.    Diskuze
        6.    Schválení usnesení
        7.    Závěr
 
1.  Schválení  programu
K návrhu programu nebyly připomínky, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje takto navržený program?

Hlasování: 13 - 0 - 0. Schváleno.

 
Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování:  13 - 0 - 0.  Schváleno.

 
Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: Ing. Zdena Lahodová, Jan Busch a Martin Lemon.

 

Hlasování:  13 - 0 - 0.  Schváleno.

 
Dále se hlasovalo o návrhu na dva ověřovatele zápisu: Miroslav Kříž a Daniel Dvořák.

 

Hlasování:  13 - 0 - 0.  Schváleno.

 
Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města a nebyly proti němu podány žádné námitky.
 
2.  Schválení vydání Územního plánu města

Starosta města sdělil, že 7.4. 2010 obdrželi zastupitelé  veškeré podklady  k územnímu plánu. Dnes přistupujeme k úpravě předloženého návrhu  ÚP Klecan podle pokynů pro zpracování čistopisu ÚP Klecan uvedených v příloze č. 8  z vyhodnocení jeho veřejného projednání s tím, že se jedná o nepodstatné úpravy, nevyžadující opakované veřejné projednání.

Starosta města předal slovo Ing. Ladislavu Vichovi  (pořizovatel ÚP), který seznámil přítomné s dokumenty k územnímu plánu.

Návrh územního plánu Klecan podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). Krajský úřad Středočeského kraje, odbor  regionálního rozvoje vydal stanovisko k územnímu plánu Klecan  dne 28.8.2009.

Zhotovitel Územního plánu Klecan ( Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., projektant Ing. arch. Daniela Binderová, autorizovaná architektka ČKA 003426) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád, a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako opatření obecné povahy č. 1/2010.  

V 18.31 hodin se dostavil na jednání  Václav Kuchta.

Starosta - na základě vyhodnocení a závěrů pořizovatele uvedených ve "Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu územního plánu Klecan" a rozhodnutí Zastupitelstva města Klecany o úpravě návrhu ÚP Klecan při jeho vydání dne 30. června 2009, stanovuje pořizovatel pokyny  pro zpracování čistopisu územního plánu Klecan, který bude označen jako "čistopis".  

Starosta -( příloha č. 8) navrhuje, aby probíhalo hlasování ke každému bodu přílohy zvlášť.

VP*1. -  Zastavitelné plochy BR12 (bydlení v rodinných domech) a VP16 (veřejné prostranství) a nezastavěné území plochy ZZ2 (zemědělské plochy - zahrady a sady) v městské části Drasty zařadit do 1. etapy výstavby a změn v území. / 7, 11/1, 13, 16, 18, 30/1, 35/1/. Kdo je pro schválení tohoto záměru.

 

Hlasování VP*1:  14 - 0 - 0 .  Schváleno.

 
VP*2. - Funkční využití pozemku parc. č. 353/15, k.ú. Klecany, ležícího v zastavěném území, změnit z plochy SN (smíšené nezastavěné plochy-stav) na plochu BR (bydlení v rodinných domech-stav).  / 8/1/

 

Hlasování VP*2 :  13  - 1 (ing.Z.Malík) - 0.   Schváleno.

 
VP*3. - Z pozemku par.č. 353/1, v k.ú. Klecany, vypustit  plochu VP (veřejné prostranství-stav) s místní komunikací (stav) a nahradit ji plochu BR (bydlení v rodinných domech-stav). /  8/2 /

Ve vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Klecan v části námitky dotčených osob  (vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem) pořadové číslo 8/2 podavatelů Ing. Aleny Dřímalové a Ing. Alexandra Dřímala ze dne 4.11.2009.
Z pozemku par.č. 353/1, k.ú. Klecany, vypustit plochu VP (veřejné prostranství-stav) s místní komunikací (stav) a nahradit ji plochou BR (bydlení v rodinných domech-stav).  /  8/2 /

Závěr pořizovatele v bodě 8/2 je  Námitce se vyhovuje ( viz pokyny bod VP*3). Starosta města podává pozměňovací návrh k tomuto bodu, neboť při projednání této námitky nebylo přihlédnuto ke schválenému pasportu komunikací města, kde je tato část pozemku určena jako místní komunikace III. třídy, je tudíž ze zákona určena jako veřejné prostranství a je z ní příjezd na další pozemky, na které je příjezd zajištěn pouze touto přístupovou cestou.
                                                      
Z těchto důvodů navrhujeme námitce poř. č. 8/2 manželů Dřímalových  nevyhovět, ponechat pozemek par.č. 353/1, v k.ú. Klecany jako plochu VP (veřejné prostranství-stav) s místní komunikací -( stav).

Hlasování o protinávrhu k námitce poř.č. 8/2 manželů Dřímalových ponechat pozemek par.č. 353/1, v k.ú. Klecany jako plochu VP (veřejné prostranství-stav) s místní komunikací (stav).

 

Hlasování VP*3 :  12 - 0 - 2 (ing. J.Pinc, D.Dvořák).  Schváleno.

 
VP*4. - Vypustit plochu VP6 "veřejná prostranství-návrh" a celou plochu zařadit do plochy
SO6 "smíšená obytná plocha-návrh".  Vymezení dopravní a technické infrastruktury vyřeší regulační plán, který je pro tuto plochu požadován.  / 10/3 /

 

Hlasování VP*4 :  13 - 0 - 1 (Ing. Z. Malík).  Schváleno.

 
VP*5.  - Využití pozemku par.č.st. 46/4, k.ú. Klecany, jako plochy SV  "smíšené výrobní plochy-stav"  změnit na plochu  SO "smíšené obytné plochy-stav" umožňující zástavbu rodinným domem.  / 12/1 /

 

Hlasování VP*5 :  14 - 0 - 0 .  Schváleno.

 
VP*6. - Účelovou komunikaci, vyznačenou k návrhu ÚP Klecan jako stav, zakreslenou přes pozemek par.č. 350, k.ú. Klecany, vypustit.  / 12/1 /

 

Hlasování VP*6 :  12 - 0 - 2  (Ing. J. Bendl, Ing. Z.Malík ) .

 
VP*7. - Využití pozemků par. č. 356/32 a st. 672, k.ú. Klecany, ležících v zastavěném území, změnit z plochy RR "rodinná rekreace-stav"  na plochu BR  " bydlení v rodinných domech-stav".  / 27 /

 

Hlasování VP*7 :  14 - 0 - 0 .  Schváleno.

 
VP*8. - Pozemky par.č. 44/2, 45/3,  626/57, 626/58, 626/59, 697/5, 729, 739, 740, st.37 a st. 38/1, k.ú. Klecany, zastavěného území v plochách BR "bydlení v rodinných domech-stav", VZ "veřejná prostranství - zeleň-stav" a VP "veřejná prostranství-stav" dle návrhu ÚP Klecan zařadit do zastavěného území jednotně s ostatními pozemky vlastníka, KKC Group  s.r.o., jako plochu SO  " smíšené obytné plochy-stav".  / 33 /

 

Hlasování VP*8 :  12 - 0 - 2  ( Ing. Z. Malík, Z. Kudláčková).  Schváleno.

 
Starosta konstatoval, že byly naplněny všechny body projednání  a přednesl návrh usnesení na vydání  územního plánu  Klecan.

 

Hlasování :  11 - 1 (Ing. Z.Malík) - 2 (Ing. J.Pinc, D.Dvořák).

 
3.  ÚČOV  Hlavního města Prahy - lokalita Drasty

Starosta města seznámil s obsahem dopisu  "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - připomínky města Klecany k posuzovanému záměru zařazeného v kategorii I, který byl odeslán na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů  na životní prostředí. Výstavba nového kalového hospodářství v okolí města Klecany bude mít bezpochyby velký vliv na životní prostředí, zdraví obyvatel  v dané oblasti a v neposlední řadě také zatížení místních komunikací.

Po krátké diskuzi Ing. Grégra, starosty a občanů Klecan dal starosta města hlasovat.

Nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby přivaděče pro dopravu kalů z Prahy do lokality Drasty a s plánovaným řešením energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy v lokalitě Drasty.  Kdo je pro toto stanovisko.

 

Hlasování : 14 - 0 - 0 .  Schváleno.

 
 
4.   Informace - NÚDZ

Starosta seznámil přítomné s  uzavřením plánovací smlouvy mezi městem Klecany a psychiatrickým centrem Praha  za účelem realizace záměru výstavby projektu NÚDZ.

Začátek výstavby se předpokládá na jaře roku 2011.

Ohledně výstavby k  NÚDZ proběhla krátká diskuze D.Dvořáka, p. Knébla a starosty města.

Bere na vědomí. 

- DPS
Starosta  informoval o průběhu  dokončovacích prací na DPS. Dále probíhají úpravy terénu v  okolí  budovy.  Dne 4. května  2010  proběhne kolaudace a následné stěhování občanů do nové DPS,  kde  je 10 pokojů  k bydlení.

V současné době se bude provádět  rekonstrukce pavilonu mateřské školky, aby  mohly děti tento pavilon od září  r. 2010 užívat.Tím se zvýší kapacita mateřské školky.

 

Bere na vědomí.

5.  Diskuze

Starosta řekl, že vedení města navrhuje schválit záměr pořádání referenda  ohledně záměru výstavbyˇ "Ústřední čistírny odpadních vod Hlavního města Prahy"  v lokalitě Drasty  a rozšíření mezinárodního letiště Vodochody. I když město Klecany není ve svazku "STOP Letišti". Pokud nepřijde k referendu 50 % občanů, je to bezpředmětné a zůstane stávající stav.

Po krátké diskuzi dal starosta hlasovat. Schválení záměru uspořádat referendu k otázkám kalového hospodářství ÚČOV Hlavního města Prahy v lokalitě Drasty.

 

Hlasování :  14 - 0 - 0 .  Schváleno.

 
Dále se hlasovalo o schválení uspořádání referenda k rozšíření mezinárodního veřejného letiště ve Vodochodech.

 

Hlasování  :  12 - 0 - 2 (M. Kříž, D. Dvořák).  Schváleno.

 
Předsedkyně kontrolního výboru J. Brožová přednesla  zprávu o činnosti kontrolního výboru za měsíc březen a duben 2010. Bere na vědomí.
 
 
6.  Schválení usnesení

Starosta města požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva města.  Za návrhovou komisi přečet pan  Martin Lemon .

Hlasování o schválení  usnesení ve znění, jak bylo přečteno.

 

Hlasování :  13 - 0 - 1 (Ing. Z. Malík).

 
7.  Závěr                                                       

Starosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a  nikdo se již nehlásí  o slovo.

Prohlásil toto zasedání za ukončené a poděkoval přítomným za účast na jednání.
 
Zasedání ukončeno ve 20. 35 hodin.
 
 
 
Ověřovatelé: Miroslav  Kříž, Daniel Dvořák
 
 

 Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
   místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta      
 

Č.j.: 711/ 2010
 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 20.4.2010

Vložil: mares-v - 2010-05-04 12:16:21

Co se týká referenda, má naše radnice jasno - vyjádření pana Němečka k letišti Vodochody - Mladá fronta Dnes 22.01.2010 Referendum jako klacek na letadla:

Žádné referendum vypisovat nebudeme, stálo by nás to jen peníze a stejně by to nepřineslo efekt," míní místostarosta Klecan Ladislav Němeček. Konání referenda, jak si spočítala obec Zlončice, vyjde asi na pět tisíc korun.

Inu správný člověk na správném místě... a jak rychle dokáže měnit své názory - po přečtení tohoto zápisu....


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.