Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Zápis ZMě 11.3.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 11.3.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 11. března 2010

Zasedání zahájeno v 18.18 hod.
 
Místostarosta Ladislav Němeček  přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu od 25. února 2010.

Podle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva (Daniel Dvořák se dostavil v 18.37), starosta Ivo Kurhajec se omluvil. Zasedání je usnášeníschopné.

(Přítomni 2 hosté. 3 občané).

Hlasování bude v pořadí: PRO  NÁVRH - PROTI  NÁVRHU - ZDRŽEL  SE.

Zapisovatelka  Jaroslava Nováková
 
V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany
předložil ke schválení program zasedání v následující podobě:
 

1. Schválení  programu ZMě
2. Kontrola usnesení minulého Změ
3. Zpráva o činnosti RM  2. pol. 2009
4. Policie Zdiby – příspěvek
5. Rozpočtové opatření č. 1  2010
- úprava rozpočtu DPS
- účetní
- dílčí zpráva o přezkoumání
- doplnění člena FV
6. Prodej pozemku
7. Inventarizace 2009
8. Prodej vozidel
9. Zástupci k jednání VKM, ČS,  Letiště Praha
10. Informace
- zimní údržba
-  informační tabule V.B.Třebízskému
- náměstí V.B.T.
- DSO Svazek měst a obcí VKM                              

1.  Schválení programu

Pan Kuchta doporučil začít v bodu  5  úpravou rozpočtu DPS a vyměnit  inventarizaci bod 7 s bodem 6 – prodej pozemku.  Místostarosta  dal hlasovat o návrhu pana Kuchty. Kdo schvaluje takto upravený  program?

Hlasování: 13 - 0 - 0   Schváleno

                                                             
Dále se hlasovalo o návrhu: Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování:  13 - 0 - 0   Schváleno

 
Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: ing Jiří Bendl, ing. Jan Pinc, ing .Zděnek Malík.

Hlasování:  13 - 0 - 0   Schváleno

 
Dále se hlasovalo o návrhu na dva ověřovatele zápisu: ing. Zdena Lahodová, Zdenek Šebek.

Hlasování:  13 - 0 - 0   Schváleno

 
Místostarosta  konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města. Nebyly proti němu podány žádné námitky.
 
 
2. Kontrola usnesení minulého ZMě 10. prosince 2009

Přednesl místostarosta

I. schvaluje:
bod 6 – stanovení postupu pro zajištění rekonstrukce ČOV a  vyvine veškeré úsílí k realizaci ČOV ve spolupráci s SKM a.s. a SV a.s.   – 16. února 2010  se konalo jednání s VUSS, kopii zápisu obdrželi zastupitelé. Jednání bylo svoláno z důvodu domluvení spolupráce v narovnání majetkových vztahů k ČOV Klecany a způsobu zapsání nemovitosti do majetku města. Vedení města navrhuje schválení navrženého způsobu řešení VUSS a pověřuje vedení města dalším jednáním.

Hlasování: 13 – 0 – 0  Schváleno

bod 7 – uzavřít soudní záležitost mezi městem Klecany a společností Klecanka s.r.o. smírem a uhradit jednu polovinu nákladů, které v souvislosti s tímto sporem vznikly a ještě vzniknou – právní zástupce Klecanky nesouhlasí s obsahem usnesení ZMě a požaduje, aby náklady soudního řízení neslo město Klecany. Další soudní jednání bude 6. dubna 2010.

bod 8 – směnu části pozemku 314/56 a části pozemku 314/60 mezi panem Jiřím Matějkou a Monikou Matějkovou, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany – Klecánky a městem Klecany Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

bod 9 – přijetí do majetku města Klecany část pozemku p.č. 753 o výměře 25 m2  darem od p. Jiřího Matějky, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany – Klecánky. Na katastrálním úřadu řeší p. Matějka.

bod 11 – vyčlenění účtu č. 19-5639100427/0100 u KB pro účely fondu kultury, sportu a volného času města Klecany v celé jeho současné výši 504.951,19 Kč – vyčlenění provedl p. Skřivánek, dílčím přezkoumáním byla zjištěna chyba – nápravu provede nová účetní
 
III. Ukládá – doplnit člena Finančního výboru – samostatný bod jednání ZMě 11.3.2010
 
Paní Brožová se ptala, jak pokročila nástavba domu č. 349 na sídlišti (bod 10 z jednání minulého ZMě). Pan Němeček odpověděl, že tuto záležitost vyřizuje p. Ježek a zatím nedošlo ke změně.
 
3. Zpráva o činnosti RM za 2. pololetí 2009

V 18,37 hod se dostavil zastupitel Daniel Dvořák.
 
Zprávu přednesla p. Kudláčková Zuzana. Pan Kuchta upozornil na ukončení smlouvy s Junákem a požadoval schválení dodatku Radou města.

Odpověděli p.Kudláčková a p. Kříž Mir., že smlouva je prodlužována automaticky.

Na další dotaz p. Kuchty o narovnání majetkoprávních vztahů týkajících se hřiště TJ Sokol Klecany, odpověděl p. Dvořák Daniel, že díky příspěvku města dodržuje TJ Sokol splátkový kalendář za nájem pozemků a nový právník města vypracuje návrh na katastr nemovitostí.
 
4.  Policie Zdiby - příspěvek

Místostarosta Ladislav  Němeček seznámil přítomné se žádostí Obecní policie Zdiby o věcný dar ve výši 119.122,- Kč.
Na otázky p. Dvořáka, ing. Bendla, p. Kuchty a p. Medka odpovídal p. Luděk Wachtl vedoucí Obecní policie Zdiby. Pan Kuchta navrhl příspěvek ve výši 120.000,- Kč, p. Medek upřesnil, že dar by měl být finanční. Dále bylo sděleno, že tato částka bude čerpána z § 6171 – činnost místní správy, položka 5169 – nákup ostatních služeb.

Pan místostarosta dal hlasovat kdo je pro schválení finančního daru OP Zdiby ve výši 120.000,- Kč

Hlasování :  13 - 0 - 1 (Brožová)  Schváleno

5. Rozpočtové opatření č. 1/2010

Dle změny programu  DPS

Pan Němeček seznámil zastupitele s navýšením rozpočtu nově budované DPS v Dolních Kasárnách o 800.000,- Kč. 250.000,- Kč bude použito na vnitřní  vybavení místností, k navýšení cca 550.000,- dochází z důvodu nutnosti dodržení všech předpisů, hygienických a bezpečnostních norem pro stavby tohoto typu.

K tomuto bodu se rozvinula diskuze. P. Kuchta žádal písemný podklad k navýšení rozpočtu DPS. Bylo konstatováno, že rozpočet pan Kuchta obdržel.

Hlasování o úpravě stavebního rozpočtu DPS.

Hlasování: 12 – 0 – 2 (Z.Šebek, ing. Pinc)  Schváleno

Rozpočtové opatření č. 1/2010

Z. Kudláčková  seznámila přítomné s návrhem změn v rozpočtu  na rok 2010, uvedla které § a položky se navyšují a naopak snížení paragrafů a položek o uvedené částky.

Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 1/2010 s úpravou.

Hlasování: 14 – 0 – 0  Schváleno

Účetní

Na základě výsledků dílčího přezkoumání hospodaření města provedeného ve dnech 20. a 21.ledna 2010 odborem finanční kontroly Krajského  úřadu Středočeského kraje a v souladu s ustanovením čl.VI., odstavec 2.2 smlouvy o vedení účetnictví a poskytování odborného účetního poradenství č. 1090024, uzavřené dne 1.4.2009 mezi Radkem Skřivánkem a městem Klecany byla dne 27.1.2010 panu Skřivánkovi předána výpověď smlouvy.Výpovědní  doba počíná  běžet dne 1.2.2010 a smlouva bude ukončena ke dni 31.3.2010.

Na to reagoval p. Skřivánek odstoupením od smlouvy z důvodu neproplacení faktury za práci. Dalším jednáním s městem pověřil svého právního zástupce Mgr. Němcovou. Nyní probíhají jednání mezi právníky .

Vedení města neprodleně vypsalo výběrové řízení. Ze všech uchazečů byla vybrána komisí pí. Miroslava Šebetková , která nastoupila do funkce finanční účetní dne 8.3.2010 na hlavní pracovní poměr.

Dílčí zpráva z přezkoumání

Pan místostarosta: přezkoumání provedené v lednu 2010 probíhalo na vyžádání vedení města a účetní firmy a mělo potvrdit správnost oprav a dílčích náprav zjištěných v minulých zprávách. Kontrola  však zjistila další nárůst pochybení a nesprávnosti ve vedení účetnictví odbornou firmou. Zápis je k dispozici k nahlédnutí.

Pan Šebek upozornil na nedostatky vnitřní kontroly, na nedostatečné opravení chyb, které byly  uvedeny v dílčí zprávě z přezkoumání  v listopadu 2009. P. Kuchta požádal zastupitele o schválení jeho písemně předloženého návrhu a uložení vedení města předložit členům zastupitelstva písemný konkrétní postup nápravy stavu, včetně provedení personálního auditu do 30. 4. 2010. Pan Němeček dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: 10 – 0 - 4 (Němeček,  Kudláčková,  Medek,  Busch)  Schváleno

Doplnění člena FV

Předsedkyně FV Zuzana Kudláčková navrhla Blanku Kubíčkovou jako  členku FV. Hlasování o schválení nové členky.

Hlasování 14 – 0 – 0  Schváleno

6.   Inventarizace 2009

P. Kudláčková přečetla zápis ústřední inventarizační komise. Inventura byla vyhlášena příkazem starosty města č. 1/2009 č. 1 2009  ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pan Kuchta doporučil zastupitelům, aby požadovali písemné vyjádření k dokladové inventuře.

Navrhl zastupitelům ke schválení znění usnesení: „ZMě  ukládá vedení města vyjádřit se písemně k inventurním rozdílům v dokladové inventuře, zjištěným 28. ledna 2010 dílčí inventarizační komisí č. 2.“

Hlasování: 11 – 0 – 3 ( Němeček, Medek, Kudláčková) Schváleno

7.  Prodej pozemku

Pan Němeček přednesl požadavek společnosti ČEZ Distribuce a.s. o odprodej pozemku par. č. 457. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází trafostanice na sídlišti u školy. Pozemek má rozlohu 49 m2. Budova není podle katastru nemovitostí zapsána na LV.

Navrhovaná cena pozemku je 1.980,- Kč/m2. Po schválení záměru prodeje ZMě bude oznámení vyvěšeno na úřední desce.

P. Dvořák navrhl zvýšení ceny, pí Brožová a p. Busch navrhli 2.500,- Kč/m2.

Hlasováno o záměru prodeje pozemku za cenu 2.500,- Kč/m2.

Hlasování :  13 - 0 - 1  (ing. J. Bendl)  Schváleno.

 
8.  Prodej vozidel

Na jednání ZMě dne 15.července 2008 byl schválen záměr prodeje osobního vozu Opel Corsa. Na vozidlo byl vyhotoven znalecký posudek. Zároveň byly vypracovány posudky na dvě vozidla Škoda 706, která stojí v Dolních Kasárnách. Jedno je stále v evidenci motorových vozidel, druhé je již několik let odhlášeno. Vozidla se již delší dobu nepoužívají.

Vedení města předkládá zastupitelstvu návrh na odprodej i těchto dvou vozidel a zároveň určení prodejní ceny, případně způsobu prodeje. Za všechny znalecké posudky město zaplatilo 5.304,-Kč. Tato částka bude rozpočítána  a přidána k ceně jednotlivých automobilů. Na jedno vozidlo připadá 1.768,- Kč. Hlasování o schválení záměru prodeje dvou vozidel Škoda 706 MTS a způsobu prodeje všech tří vozidel obálkovou metodou.

Hlasování:   13 – 0 – 1 (Z. Šebek)  Schváleno  

 
9.  Zástupci k jednání VKM, ČS, Letiště Praha         

Vedení MěÚ navrhuje schválit starostu města Ivo Kurhajce  jako delegáta k jednání  za Město Klecany s DSO Svazku měst a obcí VKM a.s., ČS a.s., Sdružení občanů postižených provozem Letiště Praha–Ruzyně a Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha–Ruzyně. Jako náhradníky navrhuje místostarostu p. Němečka a radní pí. Kudláčkovou.

Hlasování:  13 – 0 – 1 (V. Kuchta)  Schváleno                                              

10.  Informace  

Zimní údržba

Pan místostarosta seznámil přítomné, že v důsledku mimořádně tuhé zimy a velkého množství sněhu vznikly městu podstatně vyšší náklady na úklid a údržbu komunikací. Byla zakoupena sněhová fréza, která pomohla hlavně při úklidu chodníků a dále byly povolány posily z Povodí Vltavy (pp. Hokeš, Kukelka a Kadlec s technikou), pp. Přenosil, Stanislav, Sekula a Ševčík se svými vozidly. Bezplatně se úklidu zúčastnil Lom Klecánky, který poskytl na několik dní velký nakladač.
Celkem za zimní údržbu bylo vyplaceno 507.141,- Kč

Tyta částka je pouze informativní, pro dnešní jednání vytažena z faktur a z tankování vozidel, např. cena nafty je brána z průměrné ceny 29,-Kč/ l , dále zde nejsou promítnuty drobné nákupy lopaty, hrabla aj.  Přesné vyúčtování bude provedeno paní účetní.
 
Informační tabule V.B.T.

Národní Muzeum – Matice Česká vyrobila informační tabuli V.B. Třebízkému, která bude umístěna před farou v Klecanech.  Slavnostní odhalení se uskuteční  20. března 2010 ve 14 hodin.  Celou akci připravilo a organizuje Národní muzeum. Město zabuduje tabuli do dřevěného rámu a celý rám nainstaluje na domluveném místě před farou.  Vedení města vás srdečně všechny na tuto akci zve.
 
Revitalizace náměstí Třebízského

Dne 8.3.2010  proběhlo na MěÚ Klecany   otevírání obálek s nabídkami na  řešení revitalizace náměstí Třebízského . Na výzvu vypsanou vedením MěÚ reagovalo 19 firem a projekčních ateliérů. Celá problematika se urychlila z důvodu splnění termínu přihlášek k dotačnímu titulu (ROP), který byl vypsán Krajským úřadem Středočeského kraje. Uzavírka přihlášek je 15.6.2010. V součastné době se  výběrové řízení vyhodnocuje.
 
DSO Svazek měst a obcí VKM

Ve dnech 18.11. 2009 a 10.2.2010 proběhlo přezkoumání hospodaření DSO svazku měst a obcí VKM za rok 2009, přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazku  měst a obcí VKM za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm..a)zákona č.420/2004 Sb.)

S návrhem rozpočtu na r.2010 v celkové výši 117.000,-Kč a závěrečným účtem DSO Svazku měst a obcí VKM za r.2009 byli zastupitelé  seznámeni.
 
 
11. Diskuze

Stop letišti -  v úterý  9.3.2010  proběhlo jednání starostů v Kralupech n Vlt. ohledně letiště Vodochody. Za Klecany se ho zúčastnil starosta . Zápis z tohoto jednání bude teprve účastníkům rozeslán.

Na jednání byli mimo jiné, starostové a ostatní účastníci seznámeni s veřejnou debatou, na kterou všichni zastupitelé dostali pozvánku. Schůzka se bude konat 24. března 2010 v KD Vltava v Kralupech n Vltavou.

Dopis vrchního rady plk. JUDr. Václava Kučery

Zastupitelům byl předán dopis, který byl též umístěn na úřední desce s informací o nově zřízené telefonní lince 974 861 717 o možnosti předání poznatků k výrobě nebo distribuci drog.  Paní Brožová navrhla tuto informaci uveřejnit v Klecanském zpravodaji.

Pan Šebek - požádal o vysvětlení ohledně obecně závazné vyhlášky o odpadech, proč není činěno rozúčtování, dále poukázal na to, že zaměstnanci, kteří mají co do činění s vyhláškou ji neznají. Dále žádal vedení města zdůvodnit, proč není dodržován zákon č. 185/200 Sb. §10b, odst. 3 a proč není dodržována obecně závazná vyhláška č. 3/2007, čl. 5.
Pan Němeček odpověděl, že nemůže dát momentálně žádnou informaci, na otázku, kterých zaměstnanců se týká neznalost, nechtěl p. Šebek nikoho jmenovat.

Paní Brožová upozornila na vysoký nárůst vodného a stočného.

Pan Lemon informoval o bílé felicii na parkovišti u kostela, která zde stojí již 2 měsíce. Pan Němeček předá informaci OP Zdiby.

Pan Kuchta požaduje zprávu o provádění revizí objektů v majetku města Klecany na příštím zasedání ZMě.
 
12. Schválení usnesení

Místostarosta  města požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení ze zasedání  ZMě.

Za návrhovou komisi přečetl ing. Jan Pinc. Potom p. Kuchta upozornil, že nebylo hlasováno o schválení inventarizace majetku za r. 2009. Pan Pinc znovu přečetl návrh usnesení a místostarosta dal hlasovat

Hlasování: 13 – 0 – 1 (Z.Šebek)  Schváleno            

 
Za návrhovou komisi přečetl pan ing. Jan Pinc..

Místostarosta dal hlasovat o schválení  tohoto usnesení  ve znění, jak bylo přečteno.

Hlasování:  14 - 0 - 0 .  Schváleno

 
 
13.  Závěr

Místostarosta konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a  poděkoval přítomným za účast na  jednání.
 
Zasedání ukončeno ve 21.22 hodin
 
 
 
 
 
Ověřovatelé  zápisu: Zdenek Šebek, Ing. Zdena Lahodová
 
 
 
Ladislav Němeček                                                              
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 11.3.2010

Vložil: mares-v - 2010-03-25 15:54:14

Dobrý den pane Němečku,

V květnu loňského roku jsem oficialně požádal MěÚ o vyjádření k fondu kultury a sportu:

dne 13.3.2008 schválilo ZMě Klecany zřízení fondu kultury, sportu a volného času. Jako základní vklad bylo do tohoto fondu vloženo 400.000Kč.

prosím o následující informace

1. Kolik peněz je ve fondu k dnešnímu dni - t.j. 5.5.2009

2. Jaké akce a v jaké výši fond financoval.

3. Jaké jsou příjmy do dohoto fondu od jeho založení a od koho.


25.3. 2009 jsem od Vás obdržel násedující odpověď:

Dobrý den, k Vašemu dotazu ze dne 21. 5. 2009 odpovídám:

Usnesením ZMě č.j. 643/ 2008, ze dne 13.3. 2008 I. schvaluje v bodě 9)
statut Fondu kultury, sportu a volného času - převod částky 400 000,- Kč z
výsledku hospodaření města r. 2007, jako počáteční stav Fondu.
Vzhledem k tomu, že, jak jsem Vás již dříve informoval, nebyl účetně fond
zřízen, ani zmiňovaných 400 000,- Kč nebylo nikam převedeno, částka zůstala
v rozpočtu města, neboť vlastně nebyla kam převést.

V tomto zápise se píše, že:

bod 11 – vyčlenění účtu č. 19-5639100427/0100 u KB pro účely fondu kultury, sportu a volného času města Klecany v celé jeho současné výši 504.951,19 Kč – vyčlenění provedl p. Skřivánek, dílčím přezkoumáním byla zjištěna chyba – nápravu provede nová účetní

... mám pocit, že každý mluvíme jinou řečí, nebo jsou úmyslně poskytovány chybné informace. Nechce se mi věřit, že odborník jako Vy neví, kolik má peněz na kterém účtu... 500 000Kč je dost vysoká částka na to, aby ji někdo přehlédl...


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.