Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Zápis ZMě 16.9.2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 16.9.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany ze dne 16. září 2010


Zasedání zahájeno v 18:17 hod

Starosta Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/ 2000 Sb. (zákon o obcích). Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu od 3. září 2010.

Podle prezenční listiny přítomno 10 členů Zastupitelstva města a toto zasedání je usnášeníschopné. Omluveno 5 členů zastupitelstva (Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl, Miroslav Kříž, Václav Kuchta, Jan Busch).
Přítomen: Karel Fiantek a Ing. arch. Vít Čermák
                    
Hlasování bude uváděno v pořadí:

PRO NÁVRH,  PROTI  NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

Zapisovatelka:   Marta Vávrová

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Města Klecany předložil ke schválení program zasedání v následující podobě:
                           

1. Schválení programu ZMě
2. Kontrola usnesení minulého ZMě
3. Povodně 2010   
4. Referendum - výsledek  
5. Rozpočtové opatření  č.3/2010
6. VKM vklad majetku města  -  vodovod            
7. Prodej pozemků Fiantek, Matějka, Droppová
8. Zpráva o činnosti RM    
9. Informace   
  • ÚP                         
  • práce v obci
  • kontrola majetku  -  zpráva
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr


1. Schválení programu

K návrhu programu nebyly připomínky, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje takto navržený program?   

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.


Dále se hlasovalo o návrhu:Kdo schvaluje, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť?

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.


Hlasovalo se o zvolení tří členů návrhové komise ve složení: Ing. Zděnek Malík, Ing. Jan Pinc a Zdenek Šebek.  

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 

         
Dále se hlasovalo o návrhu na dva ověřovatele zápisu: Martin Lemon, Ing. Zdena Lahodová  

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.    


Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, pořízen do 10 dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města a nebyly proti němu podány žádné námitky.                   
     
2. Plnění usnesení    

Místostarosta města seznámil s plněním usnesení Zastupitelstva města Klecany ze dne 10. června 2010.

I. SCHVALUJE v bodě:

6. Vyhlášení místního referenda – výsledek je samostatným bodem dnešního jednání.

10. Rozšíření dvou párů autobusových spojů do lokality Astraparku Klecany.

- 10. září proběhla zkouška průjezdnosti kloubovým autobusem v této lokalitě. Bus tam vůbec nezajel z důvodu úzké komunikace a špatných vjezdů, proto se musí komunikace rozšířit a poté proběhne nová zkouška průjezdnosti.

11. Částku na rozšíření bezdrátového rozhlasu společností Bártek rozhlasy.

- je podepsaná smlouva, termín dodání bude do konce září (montáž by měla probíhat v příštím týdnu)


IV. UKLÁDÁ v bodě

1. Vedení města svolat rozšířené jednání RM, které se bude konat dne 21.6. v 18.00 hod. za účasti zastupitelů a stavební komise

- jednání proběhlo

2. Vedení města zadat zaměření hranice skutečného stavu, vyhotovení geometrického plánu garáží v ulici Luční a přípravu smluv s vlastníky pozemků k případnému odkoupení.

- bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu Ing. Pletichovi, který vypracuje geometrický plán k opravě chybného zápisu v katastru, pan Pleticha připravil i souhlasné prohlášení vlastníka, které bude rozesláno všem vlastníkům garáží.
Ing. Pleticha společně s RNDr. Ivo Chytilem navrhují provést nápravu celého stavu opravou geometrického a polohového určení nemovitosti. Tato varianta je pro všechny nejlevnější a nejistější, že se vůbec podaří provést. Vyhotovení geometrických plánů pro každou garáž bude stát podstatně více peněz, než kolik by se vybralo prodejem 1,8m2 plochy majiteli každé garáže. Zároveň je nutné provést opravu polohy špatně zakreslených pozemků. Provedení nápravy doporučeným způsobem bude stačit vytvořit jen jeden geometrický plán v ceně řádově 10.000,- Kč. Tím půjde součastně napravit obě dvě věci.
Další nutností bude provést směnu pozemku mezi Městem Klecany a paní Boženou Michalcovou, neboť její garáž je postavena na pozemku, který vlastní Město Klecany a její pozemek je nezastavěný.

Návrh ke schválení:
provedení nápravy vlastnických poměrů pozemků pod garážemi v ulici Luční opravou geometrického a polohového určení nemovitosti. Zastavěnou plochu 1,8 m2 pod každou garáží převést bezplatně formou daru na majitele garáží. Sepsat směnnou smlouvu na směnu pozemků mezi Městem Klecany a paní Boženou Michalcovou, případně dalšími vlastníky. Dále uložit vedení města: rozeslat protokol o opravě geometrického a polohového určení nemovitosti, k ověřenému podpisu všech vlastníků garáží a pozemků, dále pokračovat v řešení situace tímto způsobem.

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 3 ) Povodeň – příspěvek     

Starosta města sdělil, že zastupitelé obdrželi v materiálech výzvu obcí Svazku Dolního Povltaví k poskytnutí humanitární pomoci obětem záplav města Chrastavy, kterou byla pověřena obec Vodochody. Návrh vedení města je uvolnit opět částku 250.000,- Kč. Částka bude čerpána z § 6171 Činnost místní správy a bude přiřazena k předloženému rozpočtovému opatření č. 3.

Bez připomínek, starosta dal tedy hlasovat o schválení příspěvku Města Klecany ve výši 250.000,- Kč, jako poskytnutí humanitární pomoci obětem záplav města Chrastavy, prostřednictvím pověřené obce Vodochody, člena Svazku obcí Dolní Povltaví.   

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 


4) Referendum – výsledek

Starosta města seznámil zastupitele s výsledky schváleného Referenda k otázkám Letiště Vodochody a Kalového hospodářství Drasty pro ÚČOV Hl. m. Prahy, které proběhlo dne 7. 9. 2010. Výsledky byly zveřejněny ihned po skončení sčítání na vývěsní desce a internetových stránkách města.

5 ) Rozpočtové opatření č. 3/2010

Všichni zastupitelé obdrželi podklady k rozpočtovému opatření č. 3 / 2010 a byli seznámeni s obsahem opatření prostřednictvím paní Kudláčkové.
Hlasovalo se o schválení rozpočtového opatření č. 3 (s úpravou).

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 6) VKM vklad majetku města – vodovod

Starosta města sdělil, že zastupitelé obdrželi v materiálech podklady, následně přečetl dopis a návrh usnesení.
Bez námitek, proto starosta města dal hlasovat:

1.    Zastupitelstvo Města schvaluje nepeněžitý vklad města Klecany, jehož předmětem je prodloužení vodovodní sítě města Klecany tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 498-12-2010 s tím, že částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 12.693.200,- Kč. 

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.    

   
2.    Zastupitelstvo Města souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., IČ 463 56 991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 10.319 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.230,00 Kč. 

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.     


3.    Zastupitelstvo Města pověřuje starostu Ivo Kurhajce,  k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti. 

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.    


4.    Zastupitelstvo Města schvaluje prodej vodohospodářského majetku města Klecany, jehož předmětem jsou vodovodní řad V Boleslave I. etapa – PVC 110 – část B a objekt automatické tlakové stanice včetně technologie a elektro na p.č. 142/14 – 5.ostatní plocha a p.č. 142/18 – orná plocha, vše katastrální území Klecany tak, jak jsou   popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 3 510-12-2010, s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činí 1.146.619,43 Kč. 

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.    


7) Prodej pozemků         

Místostarosta města sdělil, že pan Karel Fiantek požádal o odkup části pozemku p.č. 626/38. Jedná se o neudržovanou cestu, která se již několik let nevyužívá. Původně to byla jedna z přístupových cest k domku paní Kopčové. Pan Fiantek předjednal situaci s paní Kopčovou, která mu vydala písemný souhlas, aby pan Fiantek požádal zastupitelstvo o prodej této cesty. Výměra pozemku je cca 30 m2, zhruba 15 m dlouhý a 1,5 – 2 m široký pruh. Pan Fiantek by rád tento pozemek připojil ke své zahradě, neboť nyní je zde pouze nepovolená skládka, kterou žadatel neustále uklízí na své náklady. Záměr prodeje tohoto pozemku byl také uveřejněn na úřední desce. Doporučená cena pozemku v kat. IV tj. 30,- Kč až 200,- Kč za m2. Navrhujeme cenu 100,- Kč/m2.

Bez námitek. Hlasováno o schválení prodeje části pozemku p.č. 626/38 v k.ú. Klecany o výměře cca 30m2 za cenu 100,- Kč/m2, který bude oddělen geometrickým plánem panu Karlu Fiantekovi, bytem Slepá 99, 250 67  Klecany.  

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 


Mistostarosta města sdělil, že při zápisu pozemku par.č. 91 o výměře 17 m2 do katastru nemovitostí, bylo zjištěno, že nastala opět situace ve věci vydržení,  u pozemku par.č.st. 91/5 o výměře 47m2. Paní Droppová požádala katastr o zapsání pozemku p.č. 91 na základě smlouvy o narovnání. Katastr nemovitostí toto nepřijal a nařídil provedení zápisu notářským zápisem. Současně s tímto shledal nesrovnalost u stavebního pozemku p.č. 91/5. Notářka, kterou paní Droppová požádala o sepsání notářského zápisu ( na 17 m2 pozemku p.č. 91) sdělila pí Droppové, ať si nejprve projedná i tento pozemek (91/5) neboť je to stejná situace a pokud došlo k vydržení u prvního pozemku, mělo by dojít i k vydržení tohoto pozemku..

Bere na vědomí  smlouvu o narovnání s A. Droppovou.

Místostarosta sdělil záměr prodeje pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Klecany o výměře 251 m2 za cenu 100,- Kč/m2, Jiřímu a Monice Matějkovým, bytem Do Klecánek 2, 250 67 Klecany – Klecánky.    

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 


Místostarosta zmínil záměr směny částí pozemků p.č. 626/26 o výměře 28,4 m2 a par.č. 642 o výměře 26,3 m2 v k.ú. Klecany o celkové výměře 54,7 m2 za stejnou plochu 54,7 m2 z pozemku p.č. 626/1 k.ú. Klecany mezi Vítem Čermákem, bytem U Školy 5, 250 67  Klecany a Lenkou Čermákovou, bytem U Školy 5, 250 67 Klecany a městem Klecany.

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.                 


8) Zpráva o činnosti RM

Zastupitelé zprávu z RM od ledna do srpna 2010 obdrželi v materiálech. Paní Kudláčková se zeptala, zda k tomu má někdo nějaký dotaz. Niko neměl.

Zpráva byla vzata na vědomí.


9) Informace

- Územní plán
Starosta města sdělil, že 30.06. 2010 bylo doručeno na Městský úřad ukončení plnění  smlouvy č. 27036 ze dne 19.12.2007 „Územní plán Klecan“ se společností Prisvich, s.r.o. – bylo přečteno.

Dále obdržen 13.8.2010 rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně
- bylo přečteno

-    Práce v obci
Starosta města sdělil, že v obci se provádí nebo byly ukončeny práce ve školce (otevření nové třídy), opravy ve škole (třídy druhý stupeň, nová 1. třída, dokončena byla výměna kohoutů a radiátorů, osvětlení ve zbývajících třídách), výměny dveří pošty, zdravotního střediska, vydláždění ulice Luční, oprava ulic Na Vršku, U Vodárny a Konečné (zde bude dokončen povrch v prvním týdnu měsíce října), chodníček u hasičské zbrojnice, probíhají dokončovací práce na dětském hřišti Na Hradišti a v Klecánkách, byla ukončena výběrová řízení na opravu přívozu a ulice do Klecánek, kde probíhají přípravné práce, pracovníci města provádí běžnou údržbu zeleně.

- Kontrola majetku - zpráva
Paní Kudláčková seznámila zastupitelstvo s nápravnými opatřeními v účetnictví za rok 2009. Po nástupu pí účetní, probíhá podrobná inventura jednotlivých účtů, na jejímž základě jsou prováděny opravy.  Opravy jsou prováděny v souladu s přílohou č. 1 nápravná opatření k chybám a nedostatkům hospodaření města Klecan za rok 2010. Město vede účetnictví dle platné legislativy pro rok 2010 vyhláška č. 410/2009Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky. Město uskutečňuje rozpočtová opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že by hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Na ostatních účtech probíhá podrobná inventura, která bude dokončena do konce roku 2010, tak jak je uvedeno v příloze č. 1, která byla schválena na minulém zasedání Zastupitelstva Města.
   

10) Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, tak pan starosta přistoupil k dalšímu bodu.


11) Schválení usnesení

Starosta města požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání Zastupitelstva města. Za návrhovou komisi  přečetl Ing. Jan Pinc.
Hlasování o schválení  usnesení ve znění, jak bylo přečteno.

Hlasování: 10 - 0 - 0. Schváleno.            

 
12) Závěr

Starosta na závěr sdělil, že toto jednání Zastupitelstva Města bylo posledním v tomto volebním období 2006 - 20010 a v tomto složení a poděkoval všem za práci v obecním zastupitelstvu, RM, výborech finančním a kontrolním, komisích RM, ale i za přímou spolupráci při řešení některých úkolů a problémů našeho města.

Starosta města konstatoval, že program zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Prohlásil toto zasedání za ukončené a poděkoval přítomným za účast na jednání.

Zasedání ukončeno v 19.53 hodin.
Ověřovatelé: Ing. Zdena Lahodová, Martin LemonČ.j.: 1486/ 2010
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.