Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2010 ~ Usnesení ZMě 16.9. 2010

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Usnesení ZMě 16.9. 2010

USNESENÍ

Ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,

které se konalo dne 16. září 2010

za přítomnosti 10 členů zastupitelstva

 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

 

I. SCHVALUJE:

1. Rozšířený program zasedání.

2. Průběh diskuse ke každému bodu zvlášť.

3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek, Ing. Jan Pinc

4. ověřovatelé zápísu: Martin Lemon, Ing. Zdena Lahodová

5. Provedení nápravy vlastnických poměrů pozemků pod garážemi v ulici Luční opravou geometrického a polohového určení nemovitosti. Zastavěnou plochu 1,8 m2 pod každou garáží převést bezplatně formou daru na majitele garáží. Sepsat směnnou smlouvu na směnu pozemků mezi městem Klecany a paní Boženou Michalcovou, případně dalšími vlastníky. Dále uložit vedení města: rozeslat protokol o opravě geometrického a polohového určení nemovitosti, k ověřenému podpisu všech vlastníků garáží a pozemků, dále pokračovat v řešení situace tímto způsobem.

6. Příspěvek města Klecany ve výši 250.000,- Kč, jako poskytnutí humanitární pomoci obětem záplav města Chrastavy, prostřednictvím pověřené obce Vodochody, člena Svazku obcí Dolní Povltaví.

7. Rozpočtové opatření č. 3 (s úpravou)

8. Nepeněžitý vklad města Klecany, jehož předmětem je prodloužení vodovodní sítě města Klecany tak, jak je popsáno a oceněno ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3 498-12- 2010 s tim, že částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, čini 12.693.200,- Kč.

9. Prodej vodohospodářského majetku města Klecany, jehož předmětem jsou vodovodní řad VBoleslave I. etapa - PVC 110 - část B a objekt automatické tlakové stanice včetně technologie a elektro na pozemkových parcelách č.par. 142/14 - ostatní plocha a č.parc. 142/18 - omá plocha, vše katastrální území Klecany tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č.posudku 3 510-12-2010, s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činí 1.146.619,43 Kč

10. Prodej části pozemku p.č 626/38 v k.ú. Klecany o výměře cca 30m2 za cenu 100,- Kč/m2, který bude oddělen geom. plánem panu Karlu Fiantekovi, bytem Slepá 99, 250 67 Klecany

11. Prodej pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Klecany o výměře 251m2 za cenu 100,- Kč/m2, Jiřímu a Monice Matějkovým, bytem Do Klecánek, 250 67 Klecany - Klecánky

12. Záměr směny části pozemku p.č. 626/26 o výměře 28,4m2 a p.č. 642 a výměře 26,3m2 v k.ú. Klecany za stejnou plochu 24,7m2 z pozemku p.č. 626/1 k.ú. Klecany mezi Vítem Čermákem, bytem U Školy 5, 250 67 Klecany a Lenkou Čermákovou, bytem u Školy 5,250 67 Klecany a městem Klecany.

 

II. SOUHLASÍ:

1. S vložením nepeněžitého vkladu (předmětem je prodloužení vodovodní sítě města Klecany viz. výše) do základního kapitálu společnosti Vodámy Kladno-Mělník, a.s., IC 46356991, se sídlem U vodojemu 3085, 212 80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 10.319 kusů kmenových akcií společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s. znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.230,-Kč

III. POVĚŘUJE:

1. Ivo Kurhajce, starostu, k veškerým úkonům souvisejících s vložením výše zmíněného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, zejména pak k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti.

IV. BERE NA VĚDOMÍ:

1. Výsledek místního referenda

2. Smlouvu o narovnání s paní Alenou Droppovou

3. Zprávu o činnosti Rady Města od 01/20l0 do 08/2010

4. Rozsudek nejvyššího správního soudu v Bmě

5. Práce v obci.

6. Kontrolu majetku

 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Ing. Zdeněk Malík, Zdeněk Šebek, Ing. Jan Pinc

Usnesení bylo schváleno 10 hlasy přítomných zastupitelů

ověřovatelé: Martin Lemon, Zdena Lahodová




K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.