Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ZMě 15.12.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 15.12. 2008

(Zasedání zahájeno v 18.17 hodin)

Místostarosta města Klecany L. Němeček přivítal přítomné a hosty na zasedání. Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu dne 3. prosince 2008. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §§ 92 a  93 zákona 128/ 2000 Sb. (zákon o obcích). Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva  a toto zasedání je usnášeníschopné  ( jeden člen – Václav Kuchta - se omluvil).
Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH,  PROTI NÁVRHU,  ZDRŽEL SE.

Zapisovatelkou dnešního zasedání je Zdena Lomová.

V úvodním vystoupení připomněl starosta devadesáté výročí vzniku Československé republiky. Protože už není v Klecanech přímý  pamětník této historické události, citoval z písemných podkladů – ze zápisů o jednání obecního zastupitelstva a z kroniky obecné školy. Mimo jiné byla právě 15. prosince 1918 slavnost, při níž byla zasazena Lípa svobody. Článek o období vzniku republiky z pohledu tehdejší obce Klecany.

Místostarosta poté předložil - v souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání ZMě Klecany - ke schválení rozšířený program  v následující podobě:

            1. Schválení programu                                  
            2. Slib zastupitele                                           
            3. Úprava rozpočtu 2008                                
            4. Inventarizace                                              
            5. Rozpočet na rok 2009                                
            6. Návrhy na udělení čestného občanství       
            7. Územní plán                                               
                              - Ústav duševního zdraví             
                              - Změna katastrální hranice         
                              - Stavba domů – pozemek 357/1  
            8. Zpráva o činnosti RM                               
            9. Školská rada                                               
          10. Dopis ministru obrany – odkup studní        
          11. Informace  Farní Charita                            
                                  Změna svozové společnosti    
                                  VKM  čistička odpadních vod   
                                  Pravý Hradec            
          12. Diskuze
          13. Schválení usnesení
          14. Závěr

                

1)    Schválení programu

Místostarosta Ladislav Němeček se zeptal, zda má  někdo z členů zastupitelstva námitky proti navrhovanému programu  anebo návrhy na jeho změnu. Nebylo tomu tak. Hlasovalo se o návrhu: Kdo je pro schválení programu dnešního jednání?

Hlasování: 14 – 0 – 0

                   
Dále schválili zastupitelé opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť

Hlasování: 14 – 0 – 0

 
Byli zvoleni tři členové ZMě do návrhové komise: Zdeněk Šebek, Martin Lemon, Daniel Dvořák.     

Hlasování: 14 – 0 – 0


Byli zvoleni dva ověřovatelé zápisu: Zuzana Kudláčková, Jiří Medek.

Hlasování: 14 – 0 - 0


Místostarosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen,  vyvěšen na úřední  desce a nebyly proti němu podány žádné námitky.

Usnesením ZMě konaným 25. září 2008 bylo bodem 5., I. Schvaluje, schváleno provést opravu zápisu ZMě konaného 13. března 2008. Tuto opravu do této chvíle nebylo možno provést z důvodu stále trvající pracovní neschopnosti Ing. Bendla, jehož výrok měl být opraven. Zápis bude opraven v co nejkratší době.

2)    Slib zastupitele Ing. Jana Pince

Místostarosta vysvětlil, že z důvodu rezignace Ing. Petra Šafuse  z funkce zastupitele města Klecany, která byla podána v souladu s § 55 odst.2. písm. b) zákona 491/2001 Sb., starostovi Města Klecany, dne 1. prosince 2008, je nutné složení slibu nového člena ZMě.  Podle § 56 odst.1) zákona 491/2001Sb., nastupuje za člena náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5  zákona 491/2001Sb. a to dnem následujícím po dni kdy došlo k zániku mandátu. Tímto náhradníkem je  Ing. Jan Pinc, kterému bylo v souladu s § 56 odst. 2 zákona 491/2001 Sb.,  8. prosince 2008 radou města, předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva, kterým se stal 2. prosince 2008. Proto je v tuto chvíli nutné, v souladu s § 69 zákona 128/2000 Sb.,o obcích, aby nový člen ZMě složil slib. Člen zastupitelstva skládá slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem.

Přečetl poté znění  slibu a zeptal se  Ing. Jana Pince, jestli má výhrady, nebo odmítá slib složit. Nebylo tomu tak, Ing Pinc přistoupil k předsednickému stolu, řekl „slibuji“ a slib podepsal.

Místostarosta konstatoval, že  Ing. Jan Pinc složil zákonem předepsaný slib a může se ujmout svého mandátu.

 

3) Úprava rozpočtu  2008

Zastupitelka Zuzana Kudláčková  návrh rozpočtového opatření č. 3:
Rozpočet se opět upravuje, a to na příjmu v paragrafu daně. Zde se příjem zvyšuje cca o6 mil. Kč. Tento paragraf je složen z 24 položek. Jedná se o veškeré  poplatky, daně a odvody. Předpokládaný příjem na tomto paragrafu je 28 mil. 790 tis. Kč a celkový příjem rozpočtu bude činit 45 mil. 503 tis. Kč.

Na straně výdajů je opět nárůst v § 311 – zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání. Zde je zvýšení o 700 tis. Kč. § 6171 činnost místní správy je navýšen cca o 3mil.   650 tis. Kč. § 633 převody vlastních fondů činí 2 mil. 350 tis. Na tomto paragrafu jsou účtovány výdaje hospodářské činnosti.
               
Celkový výdaj rozpočtu bude činit 45 mil. 503 tis. korun.

Dotazy nebo připomínky nebyly a starosta dal hlasovat  o návrhu: Kdo je pro schválení tohoto rozpočtového opatření v předloženém znění?

 

Hlasování: 14 – 0 – 0.

4) Inventarizace  

Starosta informoval, že  inventarizace byla vyhlášena jeho Příkazem  č. 2 /2008.

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provést řádnou inventarizaci majetku a závazků města za rok 2008 ke dni 31.prosince 2008 (zastupitelé dostali v materiálech). Jednotlivé komise měly za povinnost si vyzvednout dílčí soupisy, pouze komise č. 2 dostane soupis 13. 1., až bude dokladována inventura a všecky doklady. Tak se rozhodlo po dohodě s kontrolním orgánem.

Dotazy ani připomínky nebyly. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

5) Rozpočet na rok 2009

Z. Kudláčková seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na příští rok, zpracovaný finančním výborem, který všichni dostali v materiálech k dnešnímu jednání.

Příjmová část rozpočtu je ovlivněna  hlavně daňovými výnosy, hospodářskou činností, příjmy, které jsou vybírány podle obecně závazných vyhlášek města. Celkové příjmy rozpočtu na rok 2009 činí 35 miliónů 500 tisíc korun.

Strana výdajů je navržena tak, aby její pomocí bylo možno ovládat chod města. Finanční výbor upravil jednotlivé paragrafy, jako např. 311 zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, kde je navýšen příspěvek o 350 tisíc proti loňskému rozpočtu.

Celkové výdaje jsou 35 mil. 500 tis. Kč. Rozpočet je vyrovnaný.

Dotazy nebo připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení navrhovaného rozpočtu na rok 2009?

 

Hlasování: 14 – 0 - 0

6) Návrhy na udělení čestného občanství

Starosta řekl, že na minulém zasedání vyzval zastupitele, aby předložili návrhy jmen občanů, kteří by připadali v úvahu jako kandidáti na udělení čestného občanství města. Poprosil, aby návrhy byly předány na konci dnešního jednání jemu. Předloží je radě města, a to podle § 36 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Podle toho se navrhuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Klecany fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce. Zastupitelé vzali oznámení starosty o podávání návrhů na ČO na vědomí

7) Územní plán

Dne 12.12.2008 proběhla na MěÚ schůzka vedení města( starosty Ivo Kurhajce, místostarosty Ladislava Němečka a radního Jiřího Medka)  s výkonným pořizovatelem územního plánu firmou PRISVICH s r.o. zastoupenou Ing.Ladislavem Vichem a zhotovitelem a projektantem ÚP firmou KADLEC K.K. NUSLE,spol.s r.o. zastoupenou  Ing.arch.Danielou Binderovou a Ing.Milanem Řezníkem. Předmětem řešení bylo schválení nového termínu odevzdání mapových podkladů z důvodu chybějících podkladů, delšího projednávání a doplňování informací. Návrh nového termínu odevzdání je 31.1.2009. Po schválení  zastupitelstvem ing.Vich provede patřičné změny v Pokynech pro schválení návrhu ÚP.

Dotazy nebo připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení prodloužení termínu navrhovaného termínu plnění podkladů ÚP - 31. 1. 2009 a uložení tohoto úkolu vedení města?

 

Hlasování: 14 – 0 - 0

Národní ústav duševního zdraví  – mezinárodní centrum klinického výzkumu
Starosta informoval, že v materiálech k jednání zastupitelstva jste obdrželi podklady připravené ředitelem Psychiatrického centra Praha Prof. Mudr. Cyrilem Höschlem, DrSc a jeho realizačním týmem. A předal slovo zástupcům investora.

Prof. Höschl podrobněji představil projekt (zastupitelé obdrželi v materiálech), jehož předložením současně žádá o změnu ÚP. Na projektu se spoluúčastní ministerstvo  zdravotnictví, školství a EU, která vypsala projekty pro výzkum. Jde o návrh výzkumného vzdělávacího zařízení v tomto katastru, které by bylo otevřenou součástí města Klecany. Vedle nových technologií na léčbu onemocnění mozku aj. bude poskytovat i vzdělávací aktivity, ať už vůči univerzitě, které bude součástí, tak i vůči laické veřejnosti města, aby působilo jako kulturní a relaxační centrum. Dále C. Höschl vysvětlil, že do doby, než získají souhlas zastupitelstva, nemohou zpracovat podklady pro podrobnou dokumentaci. Ale připravili studii, která ukazuje, že projekt zapadá jak do geografického a krajinného charakteru města, tak i do ÚP.  Esteticky by měl být objekt dobrý. Je to také nabídka pracovních příležitostí, je třeba přijmout asi 240 lidí, zejména středně technického personálu. Požádal o dotazy.

Starosta se zmínil, že někteří zastupitelé se zúčastnili jednání na stavební komisi. Teď jde o schválení záměru, samotné připomínky budou v dalších krocích územního řízení při povolení výstavby. Z. Lahodová: Časový harmonogram? Höschl: Půjde-li všechno podle harmonogramu, do roku 2011 by mělo centrum (na klíč) stát. - J. Bendl: Přesune se sem pracoviště psychiatrického centra? Höschl: Psychiatrické centrum je původně rezortní ústav ministerstva zdravotnictví. Nikdy nefungovalo ani jako psychiatrická léčebna ani jako nemocnice. Dnes dělá výzkum 80 % a léčba 20 % rozpočtu  (úplně jiný profil pacientů). Nejsou tam dlouhodobě nemocní, drogově závislí atd. Předpokladem je rozsah o 5 % nižší. Klinický výzkum asi 15 % činnosti. – J. Brožová souhlasí s projektem také proto, že mladé ženy se středoškolským a vysokoškolským vzděláním najdou uplatnění v blízkosti domova. Přínos pro Klecany.

Starosta diskuzi uzavřel a dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje využití pozemků pp. č. 136/1 a 136/2 v k. ú. Klecany ve vlastnictví pana Bohumila Hladkého pro výstavbu výzkumného pracoviště NÚDZ? Zastupitelstvo uložilo vedení města zajistit tuto změnu ÚP Klecan.

 

Hlasování: 13 – 0 – 1(Němeček).

Prof. Höschl mu předal podepsaný závazek projektu.

Změny katastrální hranice         
Zastupitel J. Medek konstatoval, že jestliže v příštím roce dojde ke schválení ÚP,  je třeba provést některé změny v katastru. U nástěnné mapy názorně vysvětlil situaci na Drastech: Starosta města Klecan Ivo Kurhajec a starosta obce Vodochody JUDr. Vladimír Palák projednávali na MěÚ otázky, které se týkají ÚP  Klecan a přímo souvisejí s ÚP Vodochod a plánovanou výstavbou na jejich katastrech. Jedná se o lokalitu označenou jako číslo 12 v k.ú. Drasty.Tuto lokalitu řeší ÚP Klecan, ale spádově budou všechna připojení (voda, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení, telefon, svoz odpadu probíhat a napojovat se do obce Vodochody. Pokud se podaří odsouhlasit oběma zastupitelstvy schválení změny katastru, bylo by možno toto území převést do k.ú. Vodochody.

Starosta hovořil o tom, že věc dohodne se starostou Vodochod právník JUDr. Berka. J. Brožová připomněla, že o tom zastupitelstvo už jednou jednalo a pověřilo  dalšími kroky vedení města.

J. Medek dodal, že lokalita č. 12 je tak stranou od Klecan, že by bylo obtížné, aby tam město zajišťovalo komunální služby. Další připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu:

Kdo schvaluje záměr, aby bylo zahájeno jednání o změně katastr. hranice v ÚP mezi obcemi Klecany a Vodochody  u lokality č. 12, k. ú. Drasty?

 

Hlasování: 14 - 0 - 0


Druhý návrh na změnu katastrálního území se týkal pp. č. 21/2, 21/3, 21/16, 21/17, 21/18 a 21/19 o šířce 16 až 20 m. J. Medek detailně vysvětlil na nástěnné mapě. Problém je v tom, že původní zpracovatel ÚP Ing. Zeman  pozemky v původním návrhu ÚP  navrhoval jako komunikaci, která by měla vést na Vlasiň. Po projednání se Stavebním úřadem a některými zastupiteli Přemyšlení jde o posunutí hranice. Starosta podotkl, že není jisté, jestli se podaří tuto změnu schválit.

Dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení záměru změny katastrálního území u pozemků 21/2, 21/3, 21/16, 21/17, 21/18, 21/1, a to jejich převedení z k.ú. Přemyšlení na k.ú. Klecany?

Hlasování: 14 – 0 – 0.

Zastupitelé pověřili vedení města jednáním ve věci.

Další návrh na změnu katastrálního území přednesl starosta. Jedná se o pozemky č.216/13, o výměře 1 003 m2 v k.ú. Přemyšlení. Jedná se o komunikaci do obytného souboru RD "Vilová čtvrť Zdiby" v k.ú. Přemyšlení.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro záměr převedení pp. č. 216/13 z k. ú. Klecany do k. ú.  Přemyšlení.

 

Hlasování: 14 – 0 – 0

Stavba domů – obecní pozemek 357/1  
Dál starosta oznámil, že do materiálů k dnešnímu jednání  obdrželi zastupitelé nabídku investice: Viničné terasy Klecany a předal slovo zástupcům firmy Oresta spol. s r.o. Ti ukázali zastupitelům a přítomným občanům z lokality Vinice studii na stavbu 38 terasových domů. Firma Oresta předložila návrh, podle kterého by stavěla a prodávala domy, obec by prodávala vlastníkům pozemky.

V diskuzi starosta sdělil, že ve schváleném návrhu ÚP z r. 2001 je celá lokalita navržena k zástavbě a toto je prezentace možné formy. Jsou i jiné možnosti. Za občany, kteří mají v této lokalitě pronajaté pozemky, vyjádřil stanovisko Z. Klaus. Poukázal na prudce svažitý terén.

D. Dvořák se dotazoval na cenu pozemků. Zástupkyně Oresty se vyjádřila, že firma vloží investice a cena bude odpovídat té, za kterou se prodávají zasíťované pozemky (tj. cca 1 900-2100 Kč/m2). Místostarosta se zmínil o současné nepříznivé situaci (finanční krize dolehne i na ČR), kdy je třeba být opatrnější. Starosta řekl, že v tomto svahu se terasové domy mohou dobře stavět. J. Bendl: Největší riziko nese investor vložením prostředků do inženýrských sítí. Pokud by nedošlo k celkové realizaci, netratí město ani korunu. Starosta poukázal na složitost jednání a řekl, že ti, kdo mají pronajaté pozemky, mohou vznést  požadavky. Ve smlouvě s obcí, která platí do r. 2010, mají předkupní právo. Není záruka, že pozemky budou k prodeji. M. Lemon doporučil dát záležitost jen na vědomí. D. Dvořák: Pozemek má dnes mnohem menší hodnotu než zasíťovaný.  Z. Lahodová navrhla pokračovat v jednání s firmou a stavební komisí. Starosta: Záměr je postaven na tom, že obec bude partnerem. J. Pinc: Jestliže je ve smlouvě předkupní právo,  nechtěl by si  kupovat dům na cizím pozemku. J. Homoláčová: Podle připravované novely Občanského zákoníku bude stavba součástí pozemku. Starosta: Slyšeli jsme problematiku kolem pp. č. 357/1. Zastupitelstvo by mělo uložit vedení města do příštího zasedání způsob  řešení. Jsou dvě varianty:  Buď: Připravit způsob zástavby a právní záruky pro ni – nebo: Schválit záměr zástavby lokality. 

Dal hlasovat o první variantě:
Kdo je pro návrh, aby zastupitelstvo uložilo vedení města připravit způsob a vyjasnění  právních záruky pro budoucí zástavbu, a to do dalšího zasedání zastupitelstva?

Hlasování: 12 – 1(Z. Šebek) – 1(Z.Kudláčková).

8) Zpráva RM  o výsledku kontroly plnění usnesení za minulé období    

Z. Kudláčková přednesla za revizní komisi zprávu, kde konstatovala, že většina úkolů rady je vyřešena. Stále se řeší bod 4) polní cesta. Starosta dodal, že tato záležitost mezi Zdiby, ZD Klecany a městem Klecany  je na Stavebním úřadě. O cestu požádalo ZD Klecany. V jednání se pravděpodobně bude pokračovat pouze tehdy, pokud tu část, kterou vlastnilo město Klecany, dostane od ZD nazpět. Pokud by komunikace byly v majetku Zdib a Klecan, nebyly by problémy a  komunikace by byla pro účely všech bez podmínek.

Z. Kudláčková pokračovala: Bod č. 1) rozšíření ordinačních hodin gynekologie v Klecanech dopadl tak, že paní Mudr. Novotná nesouhlasila. Nevyřešilo se parkování u střediska, bude řešeno v úpravě parku.  Ostatní body jsou vyřešeny.
Dotazy nebo připomínky nebyly. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

9) Školská rada                                             

Starosta:Po třech letech práce Školské rady a jejích zástupců za město ing. Filipa Kadlece, pí Ireny Novákové a pí Pavly Šebkové dochází k ukončení jejich činnosti (obě posledně jmenované nechtějí kandidovat) a k potřebě jmenovat nové zástupce do ŠR ze strany  zřizovatele. Rád bych dosavadním členům ŠR poděkoval za jejich obětavou práci pro město a popřál mnoho úspěchů v osobním a pracovním životě.

V souladu s Volebním řádem je počet členů školské rady – devět. Tři zástupce jmenuje zřizovatel, tři zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy a tři zástupce volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Volby těchto dvou skupin již ve škole proběhly, nyní je na nás jmenovat zástupce za zřizovatele. Zítra 16. prosince bude první společné jednání nové školské rady.

Do nové  ŠR navrhuje RM Ing.Filipa Kadlece, Ing.Zdenu Lahodovou a  Kláru Kumštovou (Malečkovou). Starosta zdůvodnil jednotlivé návrhy. Dotazy nebo připomínky nebyly a zastupitelé hlasovali o návrhu společně: Kdo schvaluje navržené členy školské rady podle § 167, odst. 2 zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) jako zástupce zřizovatele?

 

Hlasování: 14 – 0 – 0.

 

10) Dopis ministru obrany – odkup studní   

Starosta: Z důvodu skončení smlouvy o zápůjčce v září roku 2008 a následného prodeje nepotřebného majetku MNO došlo k jednáním a snaze vedení města získat tento nepotřebný materiál  (pozemky a budovy) vedené jako „Studny a čerpací stanice Klecany“ na pozemcích p.č. 216/1, p.č. 216/8 a p.č. 216/9 (mokřad) v k.ú. Klecany a p.č. 138/11 v k.ú. Přemyšlení do majetku města a pro využití k ochraně přírody,volný čas, Integrovaný záchranný systém  a Sbor dobrovolných hasičů Klecany. Minist. obrany vložilo studny zpět do svého majetku. Jednalo by se o „bezplatný převod za určitých podmínek“. Studny mají zaručena ochranná pásma. Hrozí, že by se daly použít jiným způsobem. Pokud OÚ Zdiby (Přemyšlení) zažádá také, měli bychom nárok na studny jen na našem katastru, na ostatním ne.

Starosta dal poté hlasovat o návrhu:  Kdo je pro schválení  záměru podat žádost MO o bezplatný převod bývalého vojenského areálu vyřazeného z užívání AČR a prohlášeného za nepotřebný pro MO a pro stát na pozemcích p.č. 216/1 o výměře 15160 m2, p.č.216/8 o výměře 136 m2 a p.č. 216/9 o výměře 44m2 v k.ú. Klecany  a pozemek p.č. 138/11 v k.ú.Přemyšlení o výměře 3127 m2 do  vlastnictví města Klecany?

 

Hlasování: 14 – 0 – 0.

11)  Informace          

Farní Charita
Starosta: Farní charita Neratovice (pod dřívějším názvem Česká katolická charita) začala působit  od 1.10.2008  v Klecanech. Zajišťuje nejen pečovatelskou službu, ale  provozuje i Dům s pečovatelskou službou. Jejími klienty se může stát každý, bez omezení věku nebo trvalého pobytu, či sociálního postavení, kterému tuto službu buď doporučí ošetřující lékař, sociální odbor, nebo ten, kdo o tuto službu požádá z vlastního rozhodnutí, a na základě sociálního šetření a je mu tato služba  přiznána. Jsme velice rádi, že  poskytují služby na vysoké profesionální úrovni, že klienti i jejich rodiny jejich  práci oceňují, a že díky jejich pomoci mohou senioři prožívat plnohodnotný život. Součástí péče je i spolupráce s obcí a předkládání vyúčtování, které je velmi pečlivé a podrobné. Naším přáním je rozšiřování kvalitních služeb a získávání klientů, kterým je poté přiznán příspěvek na péči. Což je jedna z věcí, kterou Charita začala ihned prověřovat. Je tu spousta babiček a dědečků, kteří příspěvek nepobírají, protože si žádost nevyřídili. S dovážením obědů byly zpočátku potíže, ale oceňují to hlavně lidé, kteří onemocní a potřebují pomoc. Dodání oběda je sice za úplatu, ale pravidelné a kvalitní. Splňuje to normy. V současné době využívá jejich služeb dvacet lidí a další se hlásí. V prosinci už jich je 28. Částka platby je různá podle poskytnutých služeb (pochůzky, úklid, příprava oběda, donáška oběda). Např. u p. Havla z Řeže  činí měsíční částka 1457 korun. Syn je maximálně spokojený, protože mu odpadlo dennodenní dojíždění. Mám tu vyúčtování za říjen letošního roku: průměr na osobu  vychází kolem 330 Kč. J. Brožová podotkla, že na sociální příspěvek nemá každý nárok (uvádí příklad). Starosta: Museli jsme situaci řešit vzhledem k odchodu pečovatelky D. Kalfařové.                            
Další připomínky nebyly a zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

Změna svozové společnosti.
Místostarosta: Od 1. listopadu začala v našem městě provádět svoz odpadů společnost České Sběrné Suroviny Kralupy n.Vltavou. S firmou Ipodec – čisté město, a.s. byla ukončena spolupráce, z důvodu nespolupráce jejich obchodního zástupce s městem. Požadovali jsme od firmy rozšíření jejich služeb pro město, na naše požadavky obchodní zástupce odpovídal, že tohle jejich společnost nedělá, tímhle se nezabývají apod. Požadovali jsme například odvoz bioodpadu od obyvatel, vybavení města hnědými kontejnery, případně popelnice na tento druh odpadu na některá místa Klecan. Se společností České sběrné suroviny jsme se domluvili na postupném rozšíření a zavedení těchto ale i dalších služeb. S ČSS  je zatím podepsána smlouvu jen na dobu určitou, a to do konce roku 2009. Důvodem toho je, že v příštím roce bude vypsáno výběrové řízení na výběr svozové společnosti, které určí, společnost, která bude v příštích letech zajišťovat tyto služby v našem městě. Nyní máme rok na to posoudit, jak bude fungovat jiná společnost. Přechod sebou nesl výměnu některých nádob, neboť firma IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a.s. doložila v posledním týdnu října počet nádob, které za poslední 4 roky bezplatně zapůjčila městu, a tudíž si je při posledním vývozu odebrala. ČSS okamžitě nahradily odebrané nádoby svými novými a se svým označením. Tento odvoz způsobil chaos, neboť Ipodec  sjednal na tuto akci partu zahraničních dělníků, kteří neorganizovaně odebírali nádoby bez toho komu patří, a tudíž došlo v některých ulicích k tomu, že někomu nádoba chyběla. Další problémy byly vyvolány tím, že město v minulosti prodávalo občanům nádoby, které ve skutečnosti byly majetkem Ipodecu, tudíž město prodávalo věci, na které nemělo nabývací doklady. Tento problém zatím nebyl ukončen a vyřešen.

V minulých dvou týdnech, došlo k nedokonalému vývozu nádob na domácí komunální odpad. Tato skutečnost byla způsobena onemocněním 8 řidičů kuka vozů ČSS. Kontaktovali jsme obchodní ředitelku ČSS paní Soukupovou, která okamžitě přijela a celou záležitost začala osobně řešit. 10. prosince proběhlo jednání, na kterém byla seznámena se všemi nedostatky, při vývozech. 11. prosince proběhl náhradní vývoz, k tomuto vývozu byla Sběr. surovinám  předána mapka s vyznačenými místy, kde nejsou nádoby umístěny na jiných než klasických místech. Dnešního vývozu  se od rána osobně paní ředitelka účastnila, a celý den kontrolovala průběh svozu.  

Dále byly doplněny kontejnery na separovaný odpad. Původní počet, který byl na katastru města, byl zavezen podle počtů, které vycházely z počtů z původní smlouvy Ipodecu. Po dvou týdnech  byl počet doplněn, tak aby se netvořily hromady mimo kontejnery, ale aby byl dostatek místa uvnitř. Bohužel se pořád setkáváme s tím, že do tříděného odpadu občané stále odkládají věci, které tam nepatří. Zároveň někteří podnikatelé zde odkládají odpady ze své podnikatelské činnosti. Jedná se hlavně o části motorových vozidel, různé druhy skel, zrcadla a suť. Také během prvních dvou týdnů stihl již někdo na stanovišti Drasty odcizit nový kontejner na nápojové kartony,dále jsme řešili už i několik chybějících nádob na domácí komunální odpad.   

Nyní máme 4 druhy tříděných surovin: plasty a papír se odváží týdně, sklo a nápojové kartony se vyváží 1 x za měsíc vždy koncem měsíce. Stanoviště na náměstí bylo posunuto od herny Tygr na odstavnou plochu k ulici Do Klecánek. Důvodem byl neustálý nepořádek na původním místě, odpadky, které tam nechávali provozovatelé okolních restaurací, a odpadky rozházené kolem v celé stráni za plochou.

Při výměně nádob se zjistilo, že z městského rozpočtu jsou hrazeny nádoby a hlavně kontejnery na směsný odpad, za které městu nikdo neplatí. Jde hlavně o firmy v Dolních kasárnech, které mají s městem uzavřené smlouvy, a neplatí. Začalo se to řešit.  Od 1. ledna 2009 si tito podnikatelé zajistí likvidaci odpadu přímo se svozovou společností. Za předešlé roky vymáháme poplatky zpětně.

Místostarosta pak požádal zastupitele, aby stížnosti tlumočili přímo jemu, protože s firmou stále komunikuje.  Občan ze Sídliště p. Valtera upozornil na nedostatek při vyvážení nádob, který pozoroval v těchto dnech. M. Lemon se ptal na svoz nebezpečného odpadu.  Místostarosta: Mají třídičku. Pokud někdo vhodí papír do plastů, vytřídí se. Jinak zní dohoda s ČSS tak, že jakmile se zaběhne svoz komunálního odpadu, budeme jednat o dalším. Ve sběrném dvoře je zatím ukládání tohoto odpadu dovoleno. Starosta navrhl, že svoz nebezpečného odpadu by bylo možno udělat třikrát ročně –  pokud by se dostatečně rozhlásil. Lidé by si odpad nastřádali a pak naložili do vozu. Špatná zkušenost je s bateriemi, které se dávají do dvora (vybírání mědi a ničení baterií). M. Lemon: Lednice? Místostarosta: To funguje přes firmu. Občan Z. Klaus: Svoz trávy? Starosta: Trávu bychom sváželi sami, lidé by ji dali v pytli před vrata a my bychom ji odvezli do krechtu ZD.  Zatím jsou popelnice doslova nacpané listím a trávou. Debata skončila dotazy kolem poplatků.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

VKM a.s. -  čistička odpadních vod
Starosta: V materiálech jste obdrželi text dopisu poslaného jako výsledek jednání o ČOV Klecany. Celá věc se nadále komplikuje, protože nedošlo k převodu ČOV do majetku města, nebo nebyla věc dotažena na katastru. Pokud má někdo ze zastupitelů k celé věci co říci, nechť tak udělá, protože min. obrany má opět ČOV v aktivním majetku (na výpisech z katastru a podle vyjádření členky správní rady pí.Fivebrové). Jednáme s Vojenskou ubytovací správou Praha o možnostech,  jak celou věc pro Klecany co nejlépe vyřešit a dotáhnout  převod ČOV do majetku města Klecany. Mám doklad, že při rekonstrukci čističky došlo ke kolaudaci. To potvrzuje i Dr. Berka. (Čte dopis od Ing. Bartáka, ředitele VKM, zastupitelstvo jej obdrželo v příloze k zasedání v němž se navrhuje stavba nové ČOV). Nyní jsou  problémy s čištěním. ČOV byla rekonstruována v r. 1996 na projektovanou kapacitu, ale vzhledem ke stále se snižujícím limitům vypouštěných vod je skutečná kapacita nižší. Je to způsobeno srážkovými vodami. Vzhledem k tomu, že ČOV má současné povolení k vypouštění odpadních vod do Vltavy, mají mírnější režim.Tím, že ve městě dojde k rozvoji bytové výstavby, doporučuje se zpracovat územní dokumentaci ČOV. Sloužila by jako podklad pro požadavky na investory. Dokumentaci by hradil svazek obcí VKM.

Klecanská ČOV je jediná s biologickými filtry. U klecanské ČOV nepočítá VKM do roku 2014 se žádostí o dotaci. Spoléhají na to, že zde bude bytová výstavba tak masívní, že některý velký developer to uhradí - Což se jevilo v prostoru za kasárnami. Zatím k tomu nedochází a žádná jednání nejsou. Obec by pravděpodobně rekonstrukci musela provést sama a jednotliví majitelé domů by skládali příspěvek. Takže navrhuji řešit po dohodě s investory, kteří přijdou. Budu s nimi jednat a předložím na zastupitelstvu, pokud bude třeba odsouhlasit záměr. Způsob biologického čištění už se nedá použít. Použil by se jen části systému, ale zbourá se biologický filtr atd. (tak jsem byl informován).

MO dokončilo seznamem pozemků, u kterých máme zažádat o převod. Jsou to stp. č. 476 60 m2, 477 a budova bez čp. 70 m2 a 538 a budova bez čp. 2122 m2. Dnes je trend, že ministerstva chtějí prodávat majetek. Ale v našem případě je bezplatný převod odůvodněný v IZS  - ochrana obyvatelstva - a SDH.

Po kratší debatě vzalo zastupitelstvo zprávu na vědomí a uložilo vedení města pokračovat v jednání ohledně vypracování projektové dokumentace nové ČOV a požádat MO o převod zmíněných pozemků.                                    

Pravý Hradec, o.s.
Starosta: Na dnešní jednání ZMě byli pozváni zástupci Pravého Hradce o.s. , aby se nastavila míra spolupráce a partnerství ,které už sice probíhá ,ale pro potřeby o.s. je  třeba zaštity  a smluvního  rámce, který sdružení předkládá ke svým záměrům při získávání různých dotací a financí z jiných než obecních příspěvků a darů. Obdrželi jste celkem rozsáhlý materiál a tak předávám slovo zástupcům o.s. Pak  předal slovo zástupkyním Pravého Hradce Z. Tomášové a A. Václavíkové, které na úvod vystoupení předali smlouvu o spolupráci OS s městem.  Smlouvu město předá k posouzení JUDr. Berkovi.

Dále se hovořilo o získání vhodného prostoru pro činnost Pravého  Hradce. Posuzovaly se návrhy na budovu v kasárnách (zástupkyně PH odmítají), na stavbu nové budovy, na klecanskou faru atp. Starosta sdělil, že Arcibiskupství pražské má záměr na pronájem fary. (P. Kuneš slíbil zjistit na AP, jak situace vypadá.)  Dal potom hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje záměr podepsat smlouvu o spolupráci mezi OS Pravý Hradec a městem Klecany?

 

Hlasování: 13 – 0 – 1 (Z. Šebek).

11) Diskuze

- Z. Šebek se zeptal na zprávu o revizi účetnictví a požádal o to, aby mohl zprávu jako zastupitel prohlédnout. Starosta: V druhé polovině listopadu proběhla kontrola v naší účtárně. Jsou chyby, které se mají v účetnictví odstranit a jedná se o tom, že se provede revize účetnictví zpětně za dva roky. Zastupitelé vzali sdělení na vědomí.

- Z. Lahodová požádala, aby se napříště připravovalo přesnější formulace hlasování, vzhledem k usnesení ze zasedání.

- Z. Tomášová poděkovala zastupitelům za podporu činnosti OS Pravý Hradec.   

12) Schválení usnesení

Starosta poté vyzval návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva. Za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení Z. Šebek.
Starosta: Prosím o schválení usnesení.  
Kdo souhlasí, aby bylo schváleno usnesení v tomto znění?

 

Hlasování: 14 – 0 – 0.

13)  Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast. Pořad zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nepřihlásil  o slovo. Prohlásil zasedání za ukončené.

Popřál přítomným příjemné prožití vánočních  svátků a do nového roku 2009 hodně zdraví, spokojenosti a tvůrčích sil. Poděkoval všem za práci  v zastupitelstvu, radě, komisích a jiných funkcích, v kterých se zapojují a které tak spojují se svým životem v našem městě.

(Zasedání ukončeno ve 21.19 hodin.)
                    


Ověřovatelé zápisu:

Jiří Medek, Zuzana Kudláčková

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-13 06:43:47

Člověk je tvor chybující,důležité je však,chybu si uvědomit a nedělat chyby další.
Pokračuje li se v chybování,je někde chyba.Buď na to dotyčná osoba nestačí a dělá chyby bezděčně a nebo jsou chyby vědomé.To by nasvědčovalo tomu,že se neodstranily dosud staré chyby a kopila se řada dalších.
Protože jde o peníze,je věc závažná a mělo
by se udělat opatření jde o peníze nás všech,
úředníci jsou za nakládání s prostředky placeni,a kdo by chtěl nekvalitní práci.

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: Zdenek Šebek - neregistrovaný - 2009-01-09 08:28:39

Dílčí kontrola hospodaření proběhla 18. a 19.11.2008.Ze zápisu vyplývá, že staré chyby nebyly odstraněny a nakupila se řada dalších. Starosta při naší schůzce 6. ledna slíbil vše napravit.

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-07 13:34:41

jak tedy se smlouvami a ochranou mesta proti umistovani drogove zavislých a lidi s ochranou lecbou?

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-06 14:03:07

Chyby v účetnictví přetrvávájí od minulé kontroly a nebo jsou činěny další?

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-05 08:16:48

Stavba domů – obecní pozemek 357/1
To musíte vešketé obecní pozemky nechat zastavět a prodat?Co přinese stavba domů, obyvatelům Klecan,krom zisku za prodej parcel?
Rozbité silnice od stavební techniky,hluk a rušivé elementy ze stavby, opět bude obec investovat do nvých chodníků do osvětlení(i když ve staré zástavbě jsou některé ulice na úrovni "tankodromu"chodníky nedokončené,ale co hlavně,opět přijdeme o kus zeleně,na procházky budeme chodit mezi domy,pokud tam nebude cedule "soukromý pozemek"opět vypudíme spoustu zvěře a ostatních živočichů a tak se zbavíme opět kusu přírody.Město Klecany je krásné né proto,že je v něm zástavba různých
domů,ale proto,že je v něm a hlavně v jeho okolí zeleň a příroda.Je ještě pochopitelné,že se fyzické osoby snaží prodat své pozemky a tak zjískat nějaké peníze,ale proč prodávat a zastavět i obecní pozemky,když jsou zdrojem zeleně a přírodních krás?To jsou pro Vás ty peníze tak důležité?

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-23 18:04:01

je možné do smluv zapracovat, že se zde nebudou moci umistovat drogově závislí, odsouzení s ochrannou léčbou atp. to že pan Hoschl řekne, že se to neplánuje, nezajistí to, že se nebudeme bát jednou děti pouštět ven :(

Děkuji za odpoved

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-12-23 12:40:17

Dobrý den,projekt(návrhová studie) NÚDZ je uložen na Mě.ú. a pokud jsou zájemci o jeho prohlídku není problém zapůjčit.Pokusíme se získat souhlas s umístěním na stránky,ale to až v novém roce.Jinak přístup je plánován z Topolové ulice a propojení ke kasárnám bude řešit jednak Ú.P.a jednání ,která povedou k vydání Ú.R. pro tuto stavbu.Využití prostor bylo nabídnuto nekomerční, budou dále vedena jednání o možnostech využití pro občany města.Tak uvidíme.Přístup k vodárenské věži nebude nijak omezen.

Odpovědět

re: Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: NÚDZ - neregistrovaný - 2008-12-23 17:25:14

Děkuji

Odpovědět

NÚDZ

Vložil: NÚDZ - neregistrovaný - 2008-12-21 20:09:24

Dobrý večer bude též výrazněji prezentován širší veřejnosti projekt NÚDZ ? Ty pozemky jsou v okolí vodárenské věže - hlavní přístup bude od kasáren, či od ul. Topolová ? Je nějak smluvně zabezpečeno, že bude město moci využívat prostory v budovách, popřípadě za jakou cenu - nepůjde o komerční pronájem ?

Děkuji

Odpovědět

Zápis ZMě 15.12.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-20 23:53:53

Dobrý večer, na katastru nejsou pozemky 136/1 a 2 v náhledu katastrální mapy, kde presne by tedy centrum melo byt staveno?

Děkuji


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.