Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z ZMě 25.9.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, ze dne 25. 9. 2008

(Zasedání zahájeno v 18.20 hodin)

Místostarosta Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání, které bylo svoláno starostou města. Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední  desce Městského úřadu dne 12. září tr. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §§ 92 a 93 zákona 128/2000 Sb. (Zákon o obcích). Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 12 členů městského zastupitelstva, a toto zasedání je usnášeníschopné. Tři členové zastupitelstva (Ing. J. Bendl, M. Lemon a Ing. P. Šafus) se omluvili. Jako hosté byli přítomni zástupkyně Farní charity Neratovice a pp. Vladimír Hrubý a jeho asistent. Přítomni byli také čtyři občané.

Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH -  PROTI NÁVRHU -  ZDRŽEL SE.
Zapisovatelem dnešního zasedání je:   Zdena Lomová

V souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva Mě Klecany předložil pak ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě:

1.    Schválení  programu

2.    Námitka V. Kuchty k zápisu ZMě ze dne 13. 3. 2008

3.   Mimořádná inventarizace

4.   Veřejné osvětlení ul. Mírová – 2. etapa

5.    Oprava komunikace ulice U lékárny

6.    Úprava rozpočtu

7.    Dotace letiště Praha

8.    Pozemky Vladimír Hrubý

9.    DPS – nové prostory

10.    Smlouva s Obcí Zdiby

11.    Informace    

- výsadba stromů
- sportovní areál Sportklub – dopis V. Kuchty
- dotazník svazku obcí Dolní Povltaví
- dopis p. Šestáka
- Žoltákovi prodej domu čp. 59
- Akcie České spořitelny a. s.

12. Diskuze

13. Schválení usnesení

14. Závěr

1) Schválení programu

Václav Kuchta namítl, že v programu chybí zpráva o činnosti Rady města od začátku roku 2008.  Po krátkém vysvětlení  uložilo zastupitelstvo, vedení města, podat tuto zprávu na příštím zasedání zastupitelstva.

Další námitky proti navrhovanému programu nebyly, a proto dal místostarosta hlasovat o schválení navrhovaného rozšířeného programu.

Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Dále dal schválit opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť

Hlasování: 12 – 0 – 0

                
Hlasovalo se o třech  navržených členech ZMě do návrhové komise, kterými byli Ing. Zdeněk Malík, Zdeněk Šebek a Daniel Dvořák.     

Hlasování: 12 – 0 – 0


Za ověřovatelky zápisu byly navrženy Ing. Zdena Lahodová a Jarmila Brožová.

Hlasování: 12 – 0 – 0

Zápis z minulého zasedání dne 15. července, byl ověřen,  vyvěšen na vývěsní desce a nebyly proti němu podány žádné námitky. Zároveň s ním byl vyvěšen i opravený zápis z jednání 26. června, proti kterému byla při minulém jednání podána námitka. Po tomto vyvěšení nebyly podány další námitky. Oba  zápisy  jsou na předsednickém stolku k nahlédnutí členům ZMě.

2. Námitka V. Kuchty k zápisu ze zasedání zastupitelstva 13. 3. 2008

Místostarosta: Nedopatřením nebyly námitky podané V. Kuchtou dne 16. dubna 2008 (administrativní chybou) projednány. Vzhledem k tomu, že na dalším jednání ZMě, kterého se V.  Kuchta zúčastnil a neupozornil na neprojednání těchto námitek, zápis v souladu s  § 7, bod 4. jednacího řádu,  byl pokládán za schválený.

Námitky V. Kuchty k tomuto zápisu jste všichni dostali s materiály k dnešnímu jednání. Proto je v tomto případě potřeba, aby zastupitelé hlasováním rozhodli, zda se budou tyto námitky nyní dodatečně projednávat, či nikoliv.

Kdo je pro projednání námitek V. Kuchty k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 13. 3. tr.

Hlasování: 11 – 0 – 1 (Z. Šebek)

Místostarosta konstatoval, že zastupitelstvo rozhodlo o projednání námitek k zápisu ze 13. 3. tr. V souladu s § 7 odst. 4, pokud byly uplatněny námitky proti zápisu, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. Těmi byli J. Bendl a D. Dvořák. Pokud jde o J. Bendla, který je nemocný, hovořil s ním a ten souhlasí s opravou bodu, jak V. Kuchta navrhuje. D. Dvořák se vyjádřil v tom smyslu, že v bodě 2 respektuje názor V. Kuchty přeformulovat větu , u námitek 1 a 3 přesně nepochopil co je námitkou míněno upravovat.  

Místostarosta pak navrhl, že vzhledem k tomu, že jde o tři námitky, bylo by dobré hlasovat o každé námitce samostatně.

Hlasování: 12 – 0 – 0

Námitky se projednávaly takto:

Místostarosta:
K námitce  1 – zápis je dokument, v kterém je zaznamenán průběh jednání se zaznamenáním výroků jednotlivých zastupitelů, nikoliv dokument, který by měl řešit, zda ten či onen výrok jednotlivého řečníka je pravdivý či nepravdivý. Ve zprávě paní Kudláčkové skutečně tato věta zazněla, proto nevidím důvod ji ze zápisu odstraňovat.

K námitce  2 – Tato záležitost byla projednána s J. Bendlem, který souhlasí s připomínkou V. Kuchty, že v zápisu uvedená věta skutečně nevystihuje jeho připomínku k názvu fondu.

K námitce  3  - K této námitce se vyjádřil starosta, který přečetl dopis AP, v němž se poukazuje na výrok V. Kuchty v zápisu z 15. 11. 2007.

Místostarosta pak dal hlasovat takto:
Kdo schvaluje oprávněnost námitky 1 V. Kuchty a tím opravu zápisu z jednání
zastupitelstva dne 13. 3. tr.?

Hlasování: 3(Brožová, Kuchta, Lahodová) – 6 (Dvořák, Kudláčková, Kurhajec, Kříž, Medek, Němeček) – 3(Busch, Malík, Šebek)

Tento návrh neprošel, tzn., že   zápis se v této věci nebude opravovat.

Kdo schvaluje oprávněnost námitky 2 V. Kuchty a tím opravu zápisu z jednání
zastupitelstva dne 13. 3. tr.?

Hlasování: 9 – 0 – 3(Kříž, Malík, Šebek)

Tento návrh prošel, takže tady se v zápisu provede oprava.

Kdo schvaluje oprávněnost námitky 3 V. Kuchty a tím opravu zápisu z jednání
zastupitelstva dne 13. 3. tr.?

Hlasování: 3(Brožová, Dvořák, Kuchta) – 0 – 9(Kurhajec, Němeček, Ing. Malík, Šebek, Kudláčková, Kříž, Medek, Ing. Lahodová, Busch)

Tento návrh neprošel, tzn., že zápis se v této věci nebude opravovat.

3) Mimořádná inventarizace  

Zuzana Kudláčková sdělila, že mimořádná inventarizace byla provedena ve dnech 1. až 10. září 2008, a to na základě příkazu starosty města č. 2/2008.

Inventuru provedla inventarizační komise ve složení Z. Malík, Z. Šebek, I. Nováková a M. Kříž.  Byla provedena dokladová inventura, kde byly inventarizovány finanční prostředky, akcie, pohledávky a závazky:

Finanční prostředky .................................. 10.340.126,60
Akcie ......................................................... 12.225.000,-
Pohledávky .................................................... 704.731,50
Závazky ...................................................... 1.521.641,75


Žádné inventarizační rozdíly  zjištěny nebyly.

Ústřední inventarizační komise se sešla ve složení J. Bendl, V. Kuchta, Z. Kudláčková a zápis ústřední inventarizační komise o provedení inventury byl předán starostovi města dne 19. září 2008.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

4) Veřejné osvětlení ul. Mírová – 2. etapa    

Starosta informoval o tom, že veřejné osvětlení  v ulici Mírová bylo dokončeno a je od 2. 9. 2008 v provozu. Zbývá dokončit předávací protokoly a fakturaci do 30. 9. 2008. První etapa stála 349.499,97 Kč a druhá etapa stála 175.125,38 Kč, obě včetně DPH. Firma pracovala na obou etapách současně a souhlasy s dílčími změnami nebo navýšením  schvaloval starosta nebo Rada města . Celková cena  nepřesáhla částku v rozpočtu a tak není potřeba upravovat rozpočet. Dotazy nebo připomínky nebyly.

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

5) Oprava komunikace ulice U lékárny    

Starosta sdělil, že rozhodnutím Rady města bylo zadáno projektantovi Ing. Kalibovi vypracování dokumentace k provedení opravy komunikace U lékárny. Ing.Kaliba provedl zaměření a následně vypracoval projekt, který řeší celé těleso komunikace včetně odvodu dešťových vod,  obrubníků a vsakovacích pasů. Vedení města navrhuje zastupitelstvu schválit tento záměr na jaro roku 2009 a  finančnímu výboru uložit zařazení této akce do rozpočtu města na příští rok.
Předpokládané náklady  2.500.000,- Kč. Na zvážení je návrh na provedení této komunikace v zámkové dlažbě. Vedení města dále doporučuje výběrové řízení na dodavatele této zakázky.

Na dotaz J. Brožové, která si prohlédla návrh, sdělil starosta: Na komunikaci, která je rozšířená o 120 cm, jsou dvě dešťové vpusti. Jedna na křižovatce s ulicí Dlouhou, druhá s ulicí Na skalkách.  Součástí výběrového řízení budou obě varianty provedení, jak asfaltový povrch, tak zámková dlažba. Vzhledem k vsakování by asi byla lepší zámková dlažba.

Starosta dal hlasovat o návrhu: Kdo je pro schválení opravy komunikace U lékárny, která je v plánu na r. 2009, a uložení úkolu finančnímu výboru na příští rok?

Hlasování: 12 – 0 – 0

6) Úprava rozpočtu 2008                    

Z. Kudláčková předložila zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2008 s tím, že finanční výbor předkládá ZMě ke schválení následující úpravy:

Rozpočet je třeba upravit v několika paragrafech a to:

Na straně  příjmu v § daně  - je schválený rozpočet  19 mil. 200 tis. Kč,  návrh na zvýšení je na 22 mil. 800 tis. Kč, předpoklad tohoto nárůstu vychází ze skutečnosti, kdy každý měsíc přichází do městského rozpočtu ze státního, částka za daně a poplatky, která do konce roku bude činit 3 mil. 600 tis. Kč.

Činnost místní správy § 6171 - tady je schválený rozpočet ve výši pouze 320 tis. a návrh na úpravu je 5 mil, 200 tis., a to z důvodu, že na tento § byly zaúčtovány dary, a to např. Central Group 2 mil., Stavitelství DE 100 tis., Správa letišť 368 tis., prodej pozemku KC Groupu 420 tis. Je zde zaúčtováno i vyplacené pojistné ve výši 151 tis. za pojistné náhrady, a do konce  roku na tento § přibude částka 1 mil 700 tis., a to bude pojistná náhrada za zničenou střechu na budově pošty.

Celkem na straně příjmu se  zvyšuje  rozpočet o 8 mil. 15 tis. Kč

Výdaje
Tady bych se zastavila u § 2321 – odvádění a čištění odpadních vod: zde je schváleno 500 tis., návrh na úpravu je 3 mil. a to z důvodu opravy a rekonstrukce podtlakové kanalizace v Klecánkách. § 311 zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání: schváleno 3 mil. 550 tis. a návrh na úpravu 5 mil. 79 tis., zde je zaúčtována částka 480 tis. učebna fyziky a chemie a 279 tis., které škole schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání: rekonstrukce kuchyně (tj. zednické, malířské práce a nový rozvod elektřiny a vody), položení nových koberců a lina ve školce, a v obou prvních třídách, zakoupení nových regálů do školní kuchyně.

§ 6171 - Činnost místní správy: schválený rozpočet 5 mil. a návrh na úpravu 17 mil. 706 tis. zde se projevila změna metodiky v účtování, na tento § se účtují platy všech zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni pod Městským úřadem. To znamená jak přímo administrativa, tak všichni ostatní. Zde se zaúčtovávají i drobné opravy budov, které jsou v majetku města.

Celkové navýšení rozpočtu ve výdajích je tedy 8 mil. 135 tis.

Závěrem bych chtěla říct, že ve svých materiálech jste obdrželi účetní rozvahu, z které  vyplývá, že závady v účtování byly již odstraněny.

Starosta se zeptal, jestli má někdo připomínku nebo návrh. Protože tomu tak nebylo, dal hlasovat o návrhu: Kdo schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008 podle návrhu rozpočtového opatření č. 2/2008?

Hlasování: 12 – 0 – 0

7)  Dotace letiště Praha        

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že město Klecany jako  člen Sdružení obcí dotčených leteckým provozem letiště Ruzyně  dostává každoročně  dotaci. Letos jsme obdrželi 368 tis. Kč. Tuto částku můžeme použít na péči o zeleň, ochranu proti hluku, ochranu ovzduší a odpadové hospodářství.

Nyní Správa Letiště Praha s. p. rozdělí předem určené finanční prostředky na veřejně prospěšné účely v obcích a městských částech a jejich okolí v programu „Dobré sousedství „  kde je možnost financovat projekty z kultury, školství, pro tělovýchovné a sportovní účely, sociální a zdravotnické.

Město má vypracován projekt na dětské sportovní hřiště a na zajištění sociálních  služeb . S těmi se hodlá k dotaci přihlásit. Na posledním jednání sdružení jsme se dověděli, že jde celkem o 9 mil. Kč. Je nastaven určitý klíč, kdy budou pravděpodobně upřednostňovány všechny dotčené obce v částce 600 až 800 tis. Ujišťují nás o tom. Návrh sdružení je, aby letiště dávalo nějaké platby do okolí, tak jak je to ve světě, ale zatím pro to není  ani legislativa, ani vůle, takže to zůstává v rovině darů, které letiště dává. Jednou z podmínek je zastupitelstvem schválené usnesení.

Protože dotazy ani připomínky nebyly, hlasovalo se o návrhu: Zastupitelstvo města Klecany schvaluje podání žádosti o dotace Letiště Praha v programu „Dobré sousedství“.

Hlasování: 12 – 0 – 0

8)  Pozemky Vladimír Hrubý

Místostarosta sdělil zastupitelům, že  přítomný zástupce společnosti Vladimír Hrubý doručil na Městský úřad žádost o souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro „ Rozšíření areálu autodopravy v k.ú. Klecany“. Jedná se o pozemky p.č. 589/1 a p.č. 589/15 v k. ú. Klecany, o celkové výměře 0,8434 ha ( 8434 m2). V současné době jsou tyto pozemky vedeny jako orná půda. Oba pozemky mají ve společném vlastnictví pan Vladimír Hrubý a paní Mgr.Hana Hrubá.   

Autodoprava Vladimír Hrubý má úmysl na těchto plochách rozšířit svůj areál. Chce zde vybudovat  servis nákladních vozidel. V současné době , kdy nemá město schválen územní plán,  nacházejí se pozemky mimo vytyčené zastavěné území. Tyto plochy jsou ve schváleném zadání ÚP zařazeny jako průmyslová zóna ( plocha E ). Z těchto důvodů nemůže
společnost, bez  souhlasu ZMě , ve svém záměru pokračovat. Pan Hrubý nabízí - jak za vydání souhlasu s trvalým vynětím půdy ze ZPF, tak za vydání  souhlasného stanoviska k ÚR na jeho stavbu - finanční podporu městu na vylepšení sportovišť a dětských hřišť ve městě.  Požádal pak zástupce společnosti, aby seznámil zastupitele se svým záměrem a podal bližší informace kolem zamýšlené stavby.

Vladimír Hrubý poděkoval zastupitelstvu, že mu umožnilo vybudovat areál, který už stojí. Jeho lidé se snaží udržet pořádek a prostředí, aby to tam bylo hezké. Dnes firma opravuje vozidla v areálu JZD Klecany ve Větrušicích, ale dílna nestačí, je malá a také není známo, jak dlouho ještě bude nájem možný. V areálu Aholdu, kde mohou vozy parkovat, nelze zase provádět opravy. A potřeby servisu  zařízení V. Hrubého v současné době nepokrývá. Vylíčil dál, jak několik let hledal vhodné pozemky. Nyní má všechna souhlasná stanoviska k vydání územního rozhodnutí, o které bude město Klecany žádat. Bylo by vhodné nabídnout městu nějaký dar, i když  v současné době na tom firma není dobře. V. Hrubý pak opakoval návrh na sepsání smlouvy – pokud dostane  souhlas s vynětím půdy do konce roku – podle které by městu poslal podporu na vylepšení sportovišť apod.  

V diskuzi  odpovídal V. Hrubý a jeho asistent na dotaz J. Brožové, zda se jednalo s Dopravním inspektorátem o sjezdu (je navržen odbočovací pruh a existuje už sjezd na Stavebniny, takže by bylo možno na servis jezdit, ale bylo by dobré mít ještě jeden sjezd – zásadní řešení, které je navrženo, je schválené). V. Hrubý dodal, že pokud tam auta parkují při tankování benzínu, najedou si do areálu. Servis nebude přímo u komunikace. Trochu se ušetří na provozu, vozidla nebudou muset jezdit do Větrušic.

Místostarosta dal hlasovat o návrhu:
Kdo  schvaluje vydání souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF pozemků 589/1 a 589/15 o celkové výměře 8434 m2.

Hlasování: 12 – 0 – 0

9) DPS – nové prostory          

Starosta informoval zastupitele o tom, že na základě požadavku ZŠ a MŠ Klecany je potřeba zajistit od září 2009 větší počet míst pro děti v MŠ v Klecanech. Jako nejvýhodnější z hlediska nákladů se jeví varianta výběru budovy v Dolních kasárnách a provedení stavebních úprav tak, aby došlo k respektování zákonných norem určených Zák. 108/2006 Sb. a požadavků Farní charity Neratovice, která bude provozovat zajištění sociálních služeb pro Klecany. Pracovnice MěÚ Dana Kalfařová po 13 letech odchází z DPS, její rozhodnutí je neměnné a je nutné zajistit péči o naše seniory jiným způsobem.
Vybraná  budova je v těsné blízkosti bytů, v kterých žijí občané po povodni. Projektovou dokumentaci vypracuje projektant s ohledem na nové hygienické předpisy a zákonná ustanovení pro tyto zařízení  (pokoje se soc. zař., společenské prostory a prostory oddělené pro pečovatelky, podobně jako je to v dosavadní budově, ale hlavně opatření pokud se týče bezbariérovosti).  Měli jsme na mysli postavení zvláštní budovy, ale to by stálo asi 7 mil. Kč. Využili bychom tedy menší budovu za štábem. Nechtěli bychom zvětšovat počet osob v DPS vzhledem k tomu, že velcí developeři mluví o tom, že by na katastru Klecan chtěli postavit Domov důchodců.

Práce provedou pracovníci města a někteří dodavatelé. Přes zimu by došlo k vybudování nových prostor, přestěhování seniorů a k opravě a přípravě pavilónu pro děti tak, aby všechny klecanské děti mohly do školky nastoupit. Letos jsme museli odmítnout dvacet dětí. (nevíme, jaký byl poměr klecanských a ostatních).
                       
To všechno spolu souvisí. Když paní Kalfařová dala výpověď (konečný termín 15. 12. tr.),  přemýšleli jsme, jak to řešit, jestli shánět zdravotní sestřičku, která umožní pokračovat v této péči, nebo zda se obrátit na někoho jiného. Informovali jsme se na Odolena Vodě a byla nám doporučena spolupráce s Farní charitou Neratovice.

Starosta pak předal slovo zástupkyni Farní charity Neratovice, která řekla, že FCH Neratovice působí již více než 17 let  na území Středočeského kraje a vykonává jak zdravotní, tak i sociální péči v terénu. Pro tuto činnost  má  příslušné kvalifikace, potřebné registrace, vyškolený personál, dlouholeté zkušenosti, provozní zázemí i klienty, kteří jsou s naší prací spokojeni a  vyžadují tuto službu právě od naší organizace.

FCH působí již v deseti střediscích po celém Středočeském kraji. Naše zdravotní sestřičky i pečovatelky  můžete zastihnout nejlépe  po ránu mezi 7 – 7.30 hodinou na každém středisku, protože potom se rozjíždějí ke svým pacientům.                                 

Je potřeba rozlišit obě naše činnosti: Zdravotní  ošetřovatelská služba je praktikována na základě indikace lékaře a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a klienti na tuto činnost nic nedoplácí. Druhá je  služba sociální, kterou si klienti hradí sami, např. z příspěvku na péči.Výše cen za poskytnuté služby je dána zákonem 108/2006.

Pečovatelská služba  svým klientům nabízí: pomoc s osobní hygienou, nákupy,pochůzky,  úklid,praní a žehlení prádla, donášku oběda a další věci související s chodem domácnosti a péčí o vlastní osobu. Naše pečovatelky docházejí do bytů klientů a pomohou se vším, co je potřeba.

Podle zákona 108 /2006 musí být všichni poskytovatelé sociálních služeb řádně registrováni. Na základě registrace jsou inspektory kvality soc. péče služby kontrolováni, je sledováno plnění standardů kvality poskytované péče a na tomto základě mohou poskytovatelé žádat o dotace.

Vzhledem k tomu, že uzávěrka žádostí na rok 2009 je k 30.9.2008, zaregistrovali jsme pod naší hlavičkou  středisko Klecany a v žádosti o dotaci již kalkulujeme s provozem na tomto středisku. K registraci je co nejdříve potřeba doložit smlouvu o spolupráci a nájemní smlouvu na pronajaté prostory.

Starosta dodal, že by pečovatelka zajišťovala také okolní obce. Tato služba, jejíž středisko by bylo v Klecanech, by mohla zajišťovat také Řež, Větrušice, Máslovice. V rozpočtu na r. 2008 je na domovy, kam budou služby spadat, částka 350 tis. Kč na zajištění sociálních služeb. V letošním roce nedojde k dalšímu zvýšení, protože záloha na tyto služby bude 140 tis. Kč.

Dále je nutno zajistit vozidlo pro potřeby služeb pečovatelky, která bude zaměstnancem FCH. Vozidlo bude v majetku města. FCH Neratovice používá vozidla Fiat Dublo (červené nebo bílé dodávky). I nám doporučila nákup tohoto vozidla (leasing nebo za hotové).


V debatě vyslovila J. Brožová obavu, jestli doba od 7 do 7.30 je dostačující pro obstarání seniorů v DPS, když bude mít pečovatelka na starosti ještě obce v okolí. Myslí si, že jeden pracovník na uvedený rozpis prací nestačí. Dál se zmínila o potřebě rozhovoru se seniory a o vybavení místností linoleem, pro zjednodušení úklidu. Z. Lahodová se zajímala o termín výpovědi D. Kalfařové, o nákup auta a o dotace na stavební úpravy DPS. J. Busch se zajímal, jestli v případě potřeby je možno sjednat ještě jednoho pracovníka a od čeho je odvozen příspěvek FCH.

Starosta vysvětlil, jaký je stav v DPS v současné době (4 klienti, pátý přijde v říjnu + 12 lidí v terénu). Pečovatelka bude zajišťovat dovoz jídla jak po Klecanech, tak pro zaměstnance MěÚ. V  FCH vysílá své pracovníky a střídá je, tak jak potřebuje. O službách rozhoduje každý senior sám, FCH sepisuje smlouvy o poskytovaných službách, každý měsíc předkládá vyúčtování. Největší procento z toho je hrazeno z dotací a pak teprve přicházejí prostředky obcí. Obce dávají čtvrtletně zálohově částky na účet FCH a ta je pak vyúčtovává. Jak jsem se informoval v Odolena Vodě, roční částka na zálohu  byla kolem 420 tis. a na konci roku obci vraceli 270 tis. s tím, že obec tam ty peníze nechala na příští rok jako zálohu. Na námitky odpověděl, že byl na středisku FCH v Libiši, kde viděl služby, které zatím nejsme schopni našim seniorům zajistit. S Charitou se mluvilo o úvazku 1,5 pracovníka – budou nás informovat. FCH bude u nás fungovat od 1. 10. s tím, že D. Kalfařová se podílí na zaškolení nové pracovnice. Auto je možno získat buď hotově nebo leasingem. Dotace na stavební úpravy FCH nemá, ekonomka dala spojení na projektanta. Obec se bude snažit o dotaci z nějakého programu. Ale není to jisté, proto se nám hodí budova v kasárnách, ve které se provedou úpravy. Příspěvek je odvozen  podle tabulek od počtu obyvatel.

V. Kuchta: Dohoda je věcí právníka. Starosta: Ale je potřeba souhlasu zastupitelstva, smlouva je standardní, mezi FCH a městem a Dr. Berka ji doporučil k podpisu. V. Kuchta: Součástí domluvy podmínek by mohlo být i vozidlo. Starosta: Budu raději, když to bude takto. Navíc vozidlo je od firmy, která je dodává standardně s 20procentní slevou. Starosta hovořil o částce na služby FCH, která bude činit asi 46 tis. Kč měsíčně, s tím, že část, která nebude využita, bude vrácena. Zatím se budeme registrovat jako středisko Klecany a obce, které budou využívat služeb, nám budou posílat určitou částku do rozpočtu, tak jako dnes Řež posílá příspěvek na žáky, kteří k nám chodí.

Další dotazy nebo připomínky nebyly a starosta dal hlasovat o těchto třech záměrech:

Kdo schvaluje dohodu s FCH Neratovice o poskytování sociálních služeb v Klecanech?

Hlasování: 11 – 0 – 1 (V. Kuchta)

Kdo schvaluje přemístění Domu s pečovatelskou službou do objektu Dolních kasáren a rozšíření MŠ o další třídu od září 2009?

Hlasování: 12 – 0 – 0

Kdo schvaluje nákup vozidla Fiat Dublo pro FCH Neratovice, středisko Klecany, které bude v majetku města Klecany, formou leasingových splátek?

Hlasování: 11 – 0 – 1 (V. Kuchta)

10)  Smlouva s Obcí Zdiby

Starosta informoval o tom, že vedení města podepsalo smlouvu s obcí  Zdiby  na zabezpečení činnosti Obecní Policie Zdiby na území města Klecany. Smlouva byla odeslána na KÚ ke schválení. Z KÚ přišel požadavek na upřesnění znění usnesení ZMě Klecany. V bodě Schvaluje je nutno  schválit  Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní Policie Zdiby na území města Klecany.  

Dotazy nebo připomínky nebyly, proto dal starosta hlasovat o návrhu:

Zastupitelstvo města Klecany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany.

Hlasování: 12 – 0 – 0

11)   Informace          

- výsadba stromů
Starosta informoval, že stromy budou vysazeny letos na podzim a nákup stromů je zajištěn u firmy Jena – okrasné školky Úholičky za cenu cca 250.000,- Kč. Výsadba provede firma Pávek Adam a zčásti občané při uvažované akci Zasaď si svůj strom. Cena výsadby je cca 160.000,- Kč. V ceně je zemina, ochrana proti okusu, mulčování, zalévání. Jedná se o 50 kusů habrů (smlouva se Správou silnic), 20 kusů dubu letního (ty by se měly vysadit v Klecánkách v rámci obnovy bývalé kaštanové aleje) a 17 kusů kaštanů, které přijdou do aleje V kaštanech, aby došlo k jejímu doplnění, protože některé stromy jsou tak poškozené, že je bude nutno odstranit. Dále se jedná o jednu lípu na náměstí V.B. Třebízského.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

- sportovní areál Sportklub – dopis V. Kuchty
Starosta upozornil, že dopis dostali zastupitelé v obálkách a předal slovo V. Kuchtovi. V. Kuchta řekl, že jeho dopis je podklad k projednání jeho návrhů a necítí potřebu další text uvádět. Debatu, ve které mluvili D. Dvořák, starosta, V. Kuchta, J. Busch, J. Brožová, Z. Lahodová, místostarosta. Zastupitelstvo uložilo vedení města vyzvat TJ Sokol Klecany, a to do 10.10.tr., k účasti na činnosti skupiny pro dořešení provozu sport. areálu. Starosta pak navrhl, aby zastupitelstvo schválilo pracovní skupinu ve složení V. Kuchta, D. Dvořák, J. Busch, která se bude zabývat problematikou sportovního areálu a dořešením jeho provozu.

Hlasovalo se o návrhu:
Kdo je pro schválení této pracovní skupiny?

Hlasování: 11 – 0 – 1 (V. Kuchta)

-dotazník svazku obcí Dolní Povltaví
Starosta informoval přítomné, že dotazník připravil svazek pro potřeby jednání o věcech letiště Vodochody s Aerem Vodochody a zatím stačí, když každý zastupitel vyplní samostatně (možno i anonymně) a po skončení jednání ho odevzdá. Dodal, že obce, které jsou proti letišti a pro něž je to záležitost bytí nebo nebytí, jako jsou Chvatěruby nebo Panenské Břežany, by rády, aby je svazek obcí Dolní Povltaví podpořil – tak jako jednotlivé obce podpořili jižní variantu pražského silničního obchvatu. Podal potom výklad k jednotlivým otázkám dotazníku.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

- dopis pana Borise Šestáka
Starosta sdělil, že dopis zastupitelé obdrželi  v materiálech (ti jej vzali na vědomí) a vyzval je, aby se - pokud má někdo připomínky nebo návrh – vyjádřili.

V debatě vystoupili J. Busch, D. Dvořák, J. Brožová a V. Kuchta. Starosta poté přečetl výpisy ze zápisů o schůzi RNV Klecany dne 13. 6. 1945 a o schůzi MNV Klecany dne 14. 8. 1947. Zastupitelé také měli možnost prohlédnout si ověřený úmrtní list Karla Stýbla z 1. 6. 1945, který vystavil Magistrát hl. m. Prahy. Kronikář Ing. Jan Novotný řekl, že při svých zjištěních vycházel čistě z písemných podkladů. Jiné podklady neměl. Přečetl potom zápis kronikáře pana Černého z roku 1956, kterým hodnotil události v Klecanech za německé okupace.Dodal, že ať už je postoj B. Šestáka jakýkoliv, nikdo neudělal v ilegální práci od r. 1938 do r. 1945 víc než rodina Šestákových (otec Karel, bratr Jevgenij a Boris sám).
Starosta konstatoval, že z materiálů, které byly předloženy, není průkazné, že by byla neoprávněnost uvedení jména K. Stýbla na pomníku. (V Národním archivu se nenašel žádný doklad proti K. Stýblovi.) Z. Šebek poznamenal, že vzhledem k tomu, že jde o pomník padlých a byly jasně předloženy důkazy, že pan Stýblo padl v boji, tak přes všechna negativa, která nelze dost dobře prokázat, na pomník jeho jméno patří, protože to byl občan Klecan a padl při osvobozovacích bojích. Zastupitelé uložili vedení města vypracovat odpověď na dopis B. Šestáka a dohodnout návštěvu. J. Novotný – na dotaz  zastupitelů – odpověděl, že podle zjištění rozhoduje o jménech na pomníku  pouze zastupitelstvo.

Starosta dal hlasovat o návrhu Z. Šebka: Zastupitelstvo schvaluje umístění jmen na pomníku padlým ve stávající podobě.

Hlasování: 9 – 1 (Brožová) – 2 (Kuchta, Lahodová)

-  Žoltákovi odprodej domu čp. 59 – převod práv a povinností
Starosta informoval zastupitele o tom, že podle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Klecany a Josefem Žoltákem ve věci pozemku p. č. 85 a domu čp. 59, je město Klecany povinno prodat Josefu Žoltákovi zmíněné nemovitosti, protože Josef Žolták splnil svůj závazek a složil celou kupní cenu. Prodej tohoto domu bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. j. 115/2002 ze dne 14. února 2002, v bodě 12, části I. SCHVALUJE. Josef Žolták se obrátil na město Klecany se žádostí, aby práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy byly převedeny na jiné subjekty, a to na Kvetu Horvátovou a Karla Žoltáka. Je na městu, aby nechalo provést geometrické zaměření, vypracovat smlouvu a vložit to na katastr. Dr. Berka už s oběma jmenovanými jednal. Jsou dvě možnosti: buď se pozemek striktně zaměří, tak jak byl, anebo se zaměří vybudovaná příjezdová cesta a oplocení – pokud s tím nejsou jiné záměry. Koupě se bude schvalovat, až uvidíme, jaký je rozdíl. Místostarosta připomněl, že kolem hasičárny byl chodník. Občan pan Novotný žádá, aby si Žoltákovi pozemek oplotili.

Další připomínky nebyly, starosta dal hlasovat o návrhu:

Kdo je pro schválení převedení práv a povinností  vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na parcelu č. 85 a dům čp. 59 v katastrálním území Klecany z Josefa Žoltáka na Kvetu Horvátovou a Karla Žoltáka?

Hlasování: 12 – 0 – 0.

-   Akcie České spořitelny a.s.
Starosta dál informoval o tom, že finanční výbor na své schůzce doporučuje  změnu stanoviska k prodeji akcií Č.S. a zvážení nabídky na obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce, za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj. za našich 1500 ks celkem 600.000,- Kč. S ohledem na skutečnost ,že rakouská ERste bank vlastní více než  90% akcií, bylo by vhodné prodat, dokud je o ně  ještě nějaký zájem.

Tahle nabídka chodí už nějaký rok a zatím se zastupitelstvo vždycky vyjadřovalo k tomu, aby se akcie neprodávaly. Není to v rovině, že by to teď bylo vhodné. Členové FV zmiňovali, že by se mohlo stát, že za jednu akcii bude šedesát korun. Požádal přítomné, aby ten, kdo s tím má nějaké zkušenosti, poradil. Nabídka platí do 31. 10. 2008.
Do debaty se zapojili M. Kříž, místostarosta, Z. Malík, V. Kuchta.
          
Nakonec dal starosta hlasovat o návrhu: Kdo je pro prodej akcií České spořitelny?

Hlasování: 3 (L. Němeček, Z. Kudláčková, V. Kuchta) – 5 (J. Brožová, J. Medek, M. Kříž,
Z. Malík, Z. Šebek) – 4 (I. Kurhajec, Z. Lahodová, D. Dvořák, J. Busch).

Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

12) Diskuze

D. Dvořák se zeptal, proč se v odpoledních hodinách nedá využívat parkoviště u školy a proč není průchod mezi školou a školkou. Jezdí pro jedno dítě do školky a pro druhé do školy a má s tím problém. Je tam zamčená branka.

J. Brožová dodala, že je to z bezpečnostních důvodů, aby malé děti neutíkaly. Vzadu je nestřežený objekt a není přehled o tom, kdo se tam potuluje. Proto se kolem jedné hodiny zamykalo a zamykala se i brána.

Starosta řekl, že se domníval, když se udělala úprava, že začátkem školního roku nebude docházet k těžkostem. Vedení  města bude jednat s ředitelem ZŠ a vedením MŠ. Pokud se ředitel s MŠ domluví, nebude to překážka. Třeba budou mít jiný lepší nápad.

Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby si do příštího zasedání připravili návrhy na udělení čestného občanství města Klecany.

Protože další náměty do diskuze, dotazy nebo připomínky nebyly, starosta diskuzi uzavřel.                       

13) Schválení usnesení

Starosta poté požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města Klecany. Návrh usnesení přečetl Z. Šebek.

Starosta dal hlasovat o návrhu:
Kdo souhlasí aby bylo schváleno usnesení v tomto znění?

Hlasování: 12 – 0 – 0

14)  Závěr

Starosta sdělil, že pořad zasedání byl vyčerpán a protože se již nikdo nepřihlásil o slovo prohlásil zasedání za ukončené a pozval přítomné na sobotní (27.9.) Svatováclavské slavnosti.

Zasedání ukončeno v 21.35 hod.

Ověřovatelé zápisu

Ing. Zdena LahodováaaaaaaaaaaaaaaaaaaJarmila Brožová


Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-17 06:56:01

škoda těch jírovců.Kácení to vám de.nejlepší když si dáte povolení.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2008-10-10 23:51:24

ivo kurhajec nas starosta se asi uz vazne pomatl ..tak zdibska jizdni policie bude chytat v klecanech za rychlost a penize pujdou do kasy zdib tak to jste vazne borec pane starosto my jsme tak bohate mesto ze muzeme rozdavat..o obecni policii se rozhodlo jako o mokradu. o nas bez nas.

Odpovědět

POLICIE ZDIBY

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-10 13:46:08

Co dokaže a jak se chová policie Zdiby je velmi hezky vidět na YouTube - zadejte heslo Zdiby a můžete se potěšit tím, co nás čeká....

Odpovědět

re: POLICIE ZDIBY

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-10 14:30:35

například zde : http://www.youtube.com/user/kangozdiby

Odpovědět

re: re: POLICIE ZDIBY

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-10 14:35:01

nebo zde,
http://www.youtube.com/watch?v=1nkyQ-RHTwE&NR=1
to docela uujde, za kilčo na hodinu až budou takhle úřadovat v Klecanech...

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2008-10-09 19:48:31

pani kudlackova mozna mate pravdu ale musi to udelat firma ktera za prve bude rucit za to co udelaji a za druhe urcite udelaji lepsi dilo nez zamestnanci MeU NA BOLESLAVCE ..mozna jste tam jeste nejela tak to jedte prubnout....pane starosto muzete nam napsat jakou pracovni dobu bude pracovat policiie v klecanech.kdyz do bude od 7.do 15 tak je to na nic a akorat mrhate penezi ..

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-10-10 09:55:50

O.P.Zdiby bude zajišťovat měření rychlosti v Klecanech 5 hodin v měsíci za cenu 500,- Kč (tj.1 hodina/100,-č).Pokuty půjdou na účet Obce Zdiby.Další případné služby budou poskytovány po dohodě mezi obcemi a na základě dodatku ke smlouvě. V jakých časech bude prováděno měření opravdu nevím .

Odpovědět

re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-14 06:33:33

Vážený pane starosto,co jsou další případné služby?Občané potřebují vědět,v jakých konkrétních činnostech bude mít policie pravomoce.Strážníci budou mít sice jkési zmocnění,ale občan nebude vědět,zda smí strážník řešit to, či ono, zdali již nepřekračuje pravomoce.Bylo by dobré zveřejnit i případné dodatky ke smlouvě.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-14 12:56:14

Pokud občané nebudou překračovat zákony a vyhlášky, nemusí mít obavy, že policie bude překračovat své pravomoce...

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-15 06:40:46

Vážený,nasmlouvaná obecní policie bude moci řešit pouze přestupky uvedené ve smlouvě,ostatní přestupky dle zákona o obecní policii,keré řeší na území Zdib,řešit nebude moci,neboť tím překročila své pravomoce a tím se sama dopustila přestupku.(něco jiného kdyby zjistila trestný čin)Proto je třeba znát rozsah pravomocí nasmlouvaných s úřadem.
(co řešil strážník uvedené policie na svém služebním motocyklu při veteran rallye,když žádná smlouva nebyla uzavřena?Pracoval v Klecanech pro obec Zdiby?Asi né)Pro přehnanou horlivost některých strážníků,je třeba, aby občané věděli co mohou řešit na území Klecan. Strážníci by sice měli mít u sebe jakési zmocnění vydané na základě smlouvy v němž by byl popsán předmět,tedy jaké úkoly či přestupky může řešit na území Klecan a tímto by se měl strážník i prokázat,
Ale jaká bude praxe?Co spáchal za přestupek občan,kterému byla zabavena kamera a proti němuž bylo použito chvatů a hmatů jako donucovacích prostředků?http://www.youtube.com/user/kangozdiby

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-10-09 14:05:24

O.P. Zdiby bude měřit rychlost na katastru města Klecan ,smlouvu po odsouhlasení Kr.ú. zveřejníme ,povrch komunikace je navržen asfalt nebo zámková a bude schválen ZMě,souhlas ZMě s vynětím ze ZPF (nad 5.000 m2) nikdo jiný kromě p.Hrubého nepředložil a nepožadoval, konečné schválení není závislé na zastupitelích města,p.Varaj nejednal s Mě.ú. ve věci stavby mimo zast.území obce ani o vynětí ze ZPF.Bližší informace budou ještě doplněny .

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Kudláčková - neregistrovaný - 2008-10-09 12:03:33

Dobrý den,
na MěÚ došla pouze jedna žádost o vyjmutí z půdního fondu a to od p. Hrubého.
Já osobně si myslím, že zámková dlažba je efektivnějsí řešení pokrytí vozovky, a to z důvodu rozebiratelnosti. V případě potřeby je možno dlažbu rozebrat,upravit co je pod vozovkou a opět vrátit zpět.
Hezký den

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-13 06:18:21

Dobrý den paní Kudláčková,kdo dohadoval podmínky za vyřízení žádosti?

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-09 06:41:28

Vážený pane starosto,nebo místostarosto mihli byste sdělit veřejnosti,jak velkou finanční podporu nabídl městu pan Hrubý,jak za vydání souhlasu s trvalým vynětím půdy ze ZPF, tak za vydání souhlasného stanoviska k ÚR na jeho stavbu ?Nemáte picit,že zde dochází k zobchodování hlasů zastupitelů?
12 - 0 - 0 Prodáno!!!!!!!

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2008-10-08 23:12:58

bocela budu rad kdy uz nam pan starorta rekne svuj nazor jak na policii tak na zamkovou dlazbu.docela odmitam poslouchat tu motorkovou pechotu a nechat se buzerovat od ni a protoze jim uz nedovoli merit ve zdibech ta se chlapci asi nudi ze ...

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-09 09:06:28

Zrovna včera mi jeden z nich před bývalou mateřskou školkou ve Veltěži přeběhl před autem,jako by se ho ustanovení zákona pro chodce netýkalo,zřejmě byl obrněn pravomocí.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Václav Kuchta - neregistrovaný - 2008-10-08 12:19:04

Respektuji rozhodnutí většiny členů ZM k mým námitkám k zápisu z 13.3.2008. Když má platnost, žádám tudíž o zveřejnění mého internetového článku a písemného zápisu z jednání výboru TJ Sokol s panem starostou, které jsou v zápise citovány zapisovatelkou Z.L.. Ta je asi, na rozdíl od členů ZM, zná. Tolik pro pořádek.
Příprava jednání ZM 25.9.2008 pana místostarosty nebyla dokladem jeho vysoké profesionality. Aby se dále nedopouštěl dalších "administrativních chyb a nedopatření" (viz text zápisu), doporučuji mu,aby si osvojil Jednací řád ZM a ten také respektoval. Správa věcí veřejných není o osobnéích doměnkách a rozhodnutích. To v Klecanech již bylo.

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-09 13:20:12

Mě nezajímá co v Klecanech bylo,ale co v Klecanech je.Po dvou letech práce v instituci
se nelze bavit o chybějící vysoké profesionalitě.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-08 11:20:48

Činnost Obecní policie Zdiby ,na území Klecan ,se bude přímo dotýkat všech občanů.Bylo by možné tuto smlouvu zveřejnit?
Zajímalo by mě,jaké má město sjednané konkrétní činnosti (smluvní rozsah činnosti strážníků)Na jak dlouho bude činnost sjednána,a doba trvání smlouvy.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Zdeno Varaj - neregistrovaný - 2008-10-07 19:57:42

Vážený pane starosto, sice jeste nejsem občanem Klecan, ale již jsem koupil pozemek na stavbu rod. domu, jenže stavbu jsem začal vyřizovat už v novém stav.zákonu, jelikož není územní plán vynětí jsem nedostal,musím čekat a jak si mám vysvětlit akci p. Hrubého, pro něj to neplatí, tak kolik mám zaplatit abych taky nemusel čekat - musím tedy veřejně něco slíbit.

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-10-10 09:59:36

Pane Varaj pokud chcete získat informace o Ú.P. a možnostech stavět v Klecanech mimo zastavěné území města obraťte se přímo na mě.Informace Vám budou k dispozici.Starosta

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: administrator - neregistrovaný - 2008-10-07 20:05:20

Vážený pane, pohybujete se na hraně pravidel diskuzního fóra a myslím, že i na hraně zákona. Invektivy kolik mám zaplatit... si prosím odpusťte. Na takové příspěvky, myslím, pan starosta vůbec nemusí odpovídat. Volte prosím otázky jinou vhodnější formou.

Webmaster

Odpovědět

re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-08 06:56:21

Vážený pane administrátore, všimněte si,co pan Hrubý nabízí za tyto úřední úkony dle zápisu :Pan Hrubý nabízí - jak za vydání souhlasu s trvalým vynětím půdy ze ZPF, tak za vydání souhlasného stanoviska k ÚR na jeho stavbu - finanční podporu městu na vylepšení sportovišť a dětských hřišť ve městě.
Vůbec není divu,že se pan Zdeno Varaj táže co za podobný úřední výkon má poskytnout.Nelze též považovat za jakousi nabítku úplatku městu, když za vydání souhlasu a.t.d.něco nabízí?Kdyby nenabídl za
uvedené služby nic,dopadl by jako Zdeno Varaj
nebo jaký by byl průběh?Rozhořčenosti pana Varaje se nelze divit.Proč je spojována úředním výkonem jakási finanční podpora městu?Ten kdo má co nabídnout - výkon proběhne,kdo nenabídne - čeká.A co tedy zákon?
Na to by měl pan starosta odpovědět.A nebo alespoň uvést věc na pravou míru,či věc vyrátit.Neměla tato nabídka(kterou si každý nemůže dovolit)ovlivnit hlasování?Odposťte
pane Webmaster, nemán právního vzdělání a nedokáži též posoudit,kde je hrana zákona,
ale selský rozum a chabé právní vědomí mi říká ,že není něco v pořádku.

Odpovědět

re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Zdeno Varaj - neregistrovaný - 2008-10-07 22:13:12

Ještě jsem se vrátil, neznám vás, ale člověka to pořádně naštve když musí čekat na nějaký územní plán a jiný si přijde a dle zápisu z jednání nabízí městu peníze za souhlas s vynětím, nebo si nejsme všichni rovni a neplatí zákony pro všechny stejně, tak proč jsme cinkali klíčema,hypotéka mi stojí a platit musím jinde nájem, ale stavět nemohu, proto se nedivte když po půl roce se jdu podívat na web Klecan a tam je popsáno jak se to má dělat. nechci nikoho napadat, ale ale stejná pravidla pro všechny.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-09 15:33:28

Naprosto souhlasím. Pokud mají zákony platit, tak bez rozdílu pro všechny. Rovněž čekáme na územní plán Klecan, abychom mohli stavět. Tak ať čekají všichni, podpora, nepodpora. Ostatně nikdo nebrání panu Hrubému podporovat Klecany, nicméně by to měla být podpora nezištná a tudíž by mu neměla zaručovat žádné výhody oproti jiným. Nemyslíte?

Mimochodem, co dát takhle do Nové diskuse nějakou aktuální informaci k územnímu plánu? Věřím, že by to zajímalo více lidí.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Kudláčková - neregistrovaný - 2008-10-07 11:50:11

Město dováželo obědy pouze pro 20 důchodců, o ostatních strávnících mi není nic známo. Hezký den

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 13:50:49

Já též nevím o které jde,ale na stránkách školy je uvedeno že se stravuje 112 dospělých strávníků odečteme li 20 důchodců zaměstnance školy,pořád pro někoho ještě vaří.Lítá v tom kolem 60 až 80 obědů.Tak nevím.Něco nesedí.I Vám hezký den.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 11:28:36

Víme, že strážníci obecní policie se musí ve své činnosti řídit Zákonem o obecní policii a spadají v obcích pod starostu,který zadává konkrétní úkoly a svým způsobem ji řídí,budeli zdibská obecní policie pracovat na území klecan,pod koho bude spadat a bude mít starosta Klecan nebo jiný funkcionář nějaké řídící pravomoce a který?
Děkuji

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: Kudláčková - neregistrovaný - 2008-10-07 09:48:12

Zaměstnancům úřadu se obědy nedovážejí.

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 11:12:52

Nejprve děkuji za odpověď,ani mi nejde o zaměstnance úřadu,ale je zde
112 dospělých strávníků a ti dochází na obědy do školní jídelny?

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 06:55:06

Veřejný pořádek je v Klecanech porušován především v nočních hodinách,kdy se vracejí domů občané s omezenými rozpoznávacími a ovládacími schopnostmi,ovlivnění alkohohem,způsobují škody na majetku obce,znečišťují prostranství.To nám policie obecní Zdibská vzhledem k pracovní době nevyřeší.Vedne může dělat akorát dopravu a neoprávněné zábory,ty však v Klecanech,jak víme, nejsou.Dále může zkontrolovat jestli ten Větnamec na náměstí má vůbec nějakou firmu,původ zboží a zdali má zaplacený zábor.
Zjišťovat zakládání skládek a další drobná provinění.Klecany potřebují práci policie především v noci.

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 06:39:59

Dotaz:Farní charita bude čerpat dotace i na rozvoz obědů zaměstnancům úřadu?

Odpovědět

Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: občan klecan - neregistrovaný - 2008-10-06 20:57:53

mam dva dotazy pane starosto.. za prve .proc stale preferujete zamkovou dlazbu kdyz se udela poradny asfalt a hlavne tam uz nebudete posilat na skladku nakladni auta tak ta silnice bude drzet hodne dlouho. byl jsem se podivat na boleslavce na polozeni zamkove dlazby od zamestnancu uradu a pripadal jsem si jako na mori. za druhe..co ma za cenu najimat obecni policii ze zbib kdyz ona slouzi od sesti do ctyr a to se moc nekrade a vecer ta slavna motorkova jizdni policiie neni videt ale na to se muzete zeptat obcanu za zdib jak moc jsou spokojeni s jeji praci a moc tedy nejsou pane starosto....

Odpovědět

re: Zápis z ZMě 25.9.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-10-07 14:04:32

Zámková dlažba je hezká věc,avšak, aby snesla zatížení třeba popelářského vozu,musí mít betonový podklad,v Boleslavce,co jsem viděl,je podklad tvořen šotolinou a není tedy divu,že se při zátěži vlní.Možná, bylo počítáno jen pro pěší chůzi. Zanedlouho budou retardéry ,co tam udělali ,zbytečné.
Asi by to chtělo reklamovat ,aby odvedli kvalitní práci a položili dlažbu na suchý beton.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.