Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2006 ~ Zápis ze zasedání Zastupitelstva 14.12.2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis ze zasedání Zastupitelstva 14.12.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města,
konaného dne 14. prosince 2006
za přítomnosti 15 členů. Jeden člen se dostavil v18,29 hod.


Hosté: 12

Zasedání zahájil starosta města v 18,22 hod konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina ZMě a zasedání je usnášení schopné. Dále seznámil přítomné s rozšířeným programem zasedání.
Hlasování bude uváděno v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE.

1. Navrhovaný program rozšířeného zasedání:

1. Schválení rozšířeného programu
2. Slib zastupitele ing. Petra Krse
3. Schválení jednacího řádu ZMě
4. Úpravy rozpočtu 2006
5. Inventarizace majetku města 2006
6. Rozpočet na rok 2007
7. Kontrolní výbor - jednací řád
- zvýšení počtu členů
8. Finanční výbor - jednací řád
- zvýšení počtu členů
9. Odměny zastupitelů
10. Informace - prodej pozemků
- územní plán
- psychiatrický areál Bohnice
- dopis sdružení ochránců přírody
- cílová částka stavebního spoření
- dotace na opravu zábradlí - potok
- U rampa - sport. areál -změna umístění


P. Šebek připomínka ke schválení jednacího řádu – schvalování je nadbytečné.
Rozšířený program zasedání byl schválen:

Dále byla schválena návrhová komise ve složení: ing. J.Bendl, Z. Šebek, J. Medek

Ověřovatelé zápisu: J. Brožová, Z. Kudláčková


2. Složení předepsaného slibu člena Zastupitelstva ing. Petra Krse
Zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č.313/2002 Sb. stanovuje, že člen ZM skládá slib před ZM pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem. Slib přednesla Jaroslava Nováková.
Ing. Petr Krs složil předepsaný slib a ujal se svého mandátu.

3. Schválení jednacího řádu
Byl schválen stávající jednací řád.


4. Úprava rozpočtu na r. 2006
Úpravu přednesla p. Kudláčková. Ing. Bendl podal doplňující informace k rozpočtu.


5. Inventarizace majetku města rok 2006
Se zprávou o inventarizaci seznámil zastupitele starosta, navrhl prodloužení inventur.
Termín prodloužení inventur: DIK od 12.12.2006 do 22.1.2007, odevzdají hl. invent.
komisi do 26.1.2007. HIK zpracuje do 31.1.2007.


Připomínka p. Kuchty – do DIK č. 2 doplnit ing. Krse.


6. Návrh rozpočtu na r. 2007
Přednesla p. Z. Kudláčková
Připomínky k rozpočtu měli zastupitelé: p. Dvořák, ing. Krs, ing. Bendl, pí Brožová.
Připomínky se týkaly sportovní činnosti, dotací městu (i z EU), ubytovny v kasárnách, mateřské školky.
Pan Kuchta upozornil, na to, kdo je v zastupitelstvu první období, nemá potřebné informace aby se orientoval v rozpočtu a proto doporučil návrh schválit


7. Kontrolní výbor
Kontrolní výbor souhlasí se stávajícím jednacím řádem. J. Brožová přednesla rámcový program na r. 2007.

Návrh doplnění kotr. výboru o další 2 členy – Bohumilu Novákovou a Boženu Michalcovou.


8. Finanční výbor
- souhlasí se stávajícím jednacím řádem a navrhuje doplňit o dva členy - Petra Mervarta, ing. Jiřího Zacha.


9. Odměny zastupitelů
Přednesl p. Kurhajec. Odměny budou vypláceny od 14.12.2006.

Odměny budou vypláceny jen v základní výši bez příplatku.
Členové rady, hlasování: 12, 0, 3.
Předsedové výborů a komisí, hlasování: 12, 0, 3.
Zastupitelé města, hlasování: 10, 1, 4.

10. Informace
I. a) prodej poz. p.č. 236/1, 236/2 o výměře 740 m2 manž. Moravcovým – přednesl p. Němeček Připomínka p. Kuchty – vyjasnění hranic tak , aby byla zachována původní cesta a navrhl odložení prodeje do vyjasnění situace.

b) prodej poz. p.č. 626/39 a 626/9 pí Guntě Kymplové, kterou na jednání zastupoval p. Kunze.
K tématu se vyjádřili- p. Brožová, Šebek a Bendl. P. Bendl navrhl další jednání mezi městem a pí. Kymplovou.

c) pronájem pozemku p. Gruncla
Jedná se o dlouhodobý pronájem podél potoka, za účelem úpravy zarostlého pozemku.
P. Šebek vznesl připomínku, že o pronájmu rozhoduje RM. P. Matějka upozornil na vodoteč
Na tomto pozemku o kterou se musí starat vlastník starosta odpověděl, že tato vodoteč není nikde evidovaná. P.Kuchta navrhl, aby tuto informaci ZM vzalo na vědomí a dalším jednáním ať se zabývá RM.

II. Územní plán
Zprávu přednesl ing. Zeman. Je třeba vypracovat dlouhodobý územní plán, který by platil alespoň 10 let. ZM ukládá RM vytvořit pracovní skupinu, která se územním plánem bude zabývat (i z řad občanů města) do 31.1.2007.

III. Psychiatrické centrum Praha Bohnice
Žádost o odkup pozemků 19.000m2 pro výzkum. ZMě bere na vědomí a konstatuje, že město takový pozemek k prodeji nemá.

IV. Metropolitní region sdružení ochránců přírody
ZM bere na vědomí dopis p.Bratky.
V. Cílová částka Stavebního spoření
Město nevyužije možnost čerpání úvěrů. ZM bere na vědomí.

VI. Oprava zábradlí potoka ul.Do Klecánek
Informaci přednesl starosta. Cena opravy cca 400 000,- Kč. Možnost využití dotace.

VII. U rampa
U rampa bude přemístěna ze zátopové oblasti v Klecánkách do prostorů před Dolními
Kasárnami – bývalá střelnice.


11. Diskuze
P. Matějka – žádal o informaci, jak se vyřeší neutěšený stav komunikace Do Klecánek, Parkování u Savků, kanalizace Do Klecánek.
P. Vrbová – zda a jak se bude využívat prostor na Černé Skále. Starosta sdělil, že pozemky jsou soukromé.

12. Usnesení
Přečetl p. Šebek.


13. Závěr
Starosta ukončil zasedání Zastupitelstva města a popřál všem příjemné prožití vánočních svátků.

Zapsala: Jaroslava NovákováOvěřovatelé:

Jarmila Brožová
Zuzana Kudláčková

 

Ladislav Němeček
Ivo Kurhajec
místostarosta starosta

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.