Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 9/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 9/2006Ročník XXV. Srpen 2006 / číslo 9.Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Stáří bývá vždycky moudřejší. Neříkám chytřejší - to nemusí.
Je však obohaceno o zkušenosti,
tu obrovskou plejádu průšvihů, které si životem posbíralo.


Osudová bitva rakouských armád.
Tam u Královýho Hradce A v tom hrozným dešti kulek
lítaly tam koule prudce feuerwerker Franz Jabůrek
z kanónů a flintiček házel svoje kouličky
do ubohejch lidiček na ubohý Prajzíčky


Tak začíná písnička o jedné z nejkrvavějších bitev, které byly vybojovány na našem území. Je to vzpomínka na jednodenní bitvu mezi armádou Františka Josefa I., kterou vedl polní zbrojmistr Ludvig von Benedek na straně rakouských vojsk a armádou pruského krále Viléma I. Ke střetu došlo 3. července 1866 u Hradce Králové, či spíše u Chlumu a Sadové v blízkosti tohoto města. Začátek nepřátelství musíme hledat v roce 1864, kdy společné armády Prusů a Rakušanů vpadly do Dánského království a odňaly mu Holštýnsko, které se stalo kořistí Rakouska a Prusové si přivlastnili Šlecvicko. V červnu 1866, kdy Rakušané po předchozích střetech s Francií a s Ruskem i důsledku války o vliv na severu Itálie se ocitalo v mezinárodně politické izolaci, Prusové obsadili Rakušany držené Holštýnsko. Rakousko podporovaly některé německé státy - Sasko a Bavorsko. To se nelíbilo Prusku a to se rozhodlo vpadnout nejprve koncem června do Saska a za pár dní nato již byli v Čechách. Začali obsazovat česká města a zvítězili ve zmiňované bitvě u Hradce. Polní tažení pak
pokračovalo přes české a moravské území až do vítězné bitvy u Lamače. V srpnu 1866 podepsalo Rakousko mírovou dohodu s Pruskem, poté se muselo vzdát Benátska i svého vlivu v otázce německých záležitostí. Za rok nato se rakouské císařství rozpadlo v dualistickou monarchii Rakousko - Uhersko. Za několik let se Německo sjednotilo vyhlášením německého císařství. A cesta k I. světové válce byla otevřena.

A to vše způsobila jednodenní bitva, která u Sadové a Chlumu trvala od sedmé hodiny ranní do pěti odpoledne. Zúčastnilo se jí více jak 400 tisíc vojáků. Už po čtvrté hodině vydal Benedek rozkaz k ústupu a mnoha vojákům tak zachránil život. I přesto měla rakouská armáda více jak 30.000 mrtvých a raněných, zatím co na pruské straně byly ztráty „jen“ 9.200 mužů. Za zmínku snad ještě stojí střet rakouské jízdy s pruskými kavaleristy, který se udál okolo půl páté odpoledne u obce Střezetice. Byla to jedna z posledních velkých jezdeckých bitev v dějinách, které se zúčastnilo asi deset tisíc
jezdců. A padlých koní byly tisíce. Nejkrvavějším střetem bitvy byl boj o Svíbský les, kde v nesmyslné bitvě krváceli vojáci obou válčících stran. Také zde zůstalo přes čtyři tisíce mrtvých vojáků a tisíce zdechlin mrtvých koní, které z rozkazu pruských velitelů museli po bitvě pohřbívat zdejší vesničané. Dnes tuto bitvu připomíná více jak čtyři stovky pomníků, rozsetých v celé oblasti bojů a přibližně stodvacet hromadných hrobů.

A proč to pozdní vzpomínání? Ve věži Mihulka na Pražském hradě je v těchto dnech výstava, připomínající tyto tragické události. Jsou zde vystaveny exponáty ze sbírek Vojenského historického ústavu - výzbroj pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i ženijních jednotek. Dobovou atmosféru dokreslují i ukázky lékařských nástrojů z té doby. Vedle výstavy můžete v letošním parném létě navštívit i místa u „Královýho Hradce“, kde se bojovalo právě před 140 lety.
- ms - 20. srpna 2006


Z Rady


7. srpna 2006
Rada řešila odvolání M. Kříže proti rozhodnutí Sociální komise nedoporučit umístnění jeho otce v DPS. Na základě písemného vyjádření ošetřujícího lékaře a nového rozhodnutí Sociální komise Rada města souhlasí
s umístněním pana M. Kříže v DPS na dobu určitou do 31. října 2006. Smlouvu zajistí místostarosta.

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství zamítl žádost města Klecany o přehodnocení stanoviska ke konceptu územního plánu. Na základě tohoto rozhodnutí bude třeba provést některé zásadní změny v konceptu ÚP. Rada po diskuzi rozhodla nepokračovat v dalších pracech a přenechat rozhodnutí o konečné podobě územního plánu novému ZMě, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Na základě žádosti manželů Křížových, majitelů obchodu na Sídlišti, rozhodla RM o přeložení přechodu pro chodce před prodejnou v ulici Čsl. armády o cca 15 metrů dále tak, aby nezasahoval na parkoviště před prodejnou. Přechod bude přeložen do konce srpna, zodpovídá starosta.

RM souhlasí s dodatečným oplocením pronajatého pozemku na Sídlišti, který má v nájmu Ing. Alena Michalcová. Vzhledem k tomu, že zjištěná výměra pozemku neodpovídá skutečnosti, uvedené v nájemní smlouvě, je třeba vypracovat smlouvu novou. Zajistí S. Kalvachová.

Pan Filip Dvořák požádal dopisem ze dne 11.7.2006 o povolení pořádání hudebních produkcí v disco klubu El Paso na II. pololetí roku. Rada souhlasí za podmínek, uvedených v žádosti, tzn., že okna sálu budou zajištěna proti hluku a při každé akci bude zabezpečen dohled pořádkové služby. Rozhodnutí vydá I. Sedláčková.

Rada souhlasí s převodem pozemku pod garáží Zdeňka Simulíka na pana Roberta Přibyla, bytem Sídliště 365. Důvodem je předání garáže panu Přibylovi. Novou smlouvu zajistí S. Kalvachová.

Na základě žádosti manželů Schneiderových o dobudování zeleného pásu kolem jejich pozemku v ulici Dlouhá, RM rozhodla, že manželé Schneiderovi mohou pruh široký cca 1 metr využívat do doby, dokud nebude v této ulici vybudována definitivní komunikace.

RM projednala dopis obyvatel domu č.p. 432, ve kterém si stěžují na necitlivý zásah do porostu v okolí jejich domu. Starosta informoval Radu, proč k této situaci došlo. Zásah byl skutečně necitlivý a pracovníci města nedodrželi stanovený technologický postup. Nadále bude prováděna důsledná kontrola zadaných úkolů a z jejich nesprávného plnění vyvozeny patřičné důsledky. Rada města se obyvatelům domu č.p. 432 omluví dopisem, zajistí místostarosta.Před komunálními volbami


Nezadržitelně se blíží 20. říjen - první den voleb do zastupitelstev obcí a měst, nebo chcete-li voleb komunálních. V nich po čtyřech létech budeme volit „své“ zástupce do vedení města. Od roku 1990 to jsou již páté volby, ale přesto dovolte několik poznámek. Tak jako ve volbách před čtyřmi roky budete moci vybírat ze tří volebních uskupení - dvou stran a kandidátů nezávislých. Volební lístek se jmény všech kandidátů Vám bude doručen na adresu trvalého bydliště. Volit mohou pouze voliči, kteří mají v Klecanech trvalý pobyt. Na jediném volebním lístku budou strany seřazeny ve vylosovaném pořadí. Existují tři možnosti volby. Buď zaškrtnete v záhlaví jméno strany, které dáváte svůj hlas, potom volíte všechny její kandidáty - celkem 15 členů.

Nebo můžete označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasujete a to z kterékoliv volební strany. Ale opět můžete zakřížkovat maximálně 15 kandidátů. Vaše třetí možnost je, že použijete kombinaci předchozích způsobů hlasování. Můžete označit křížkem volební stranu a dále další kandidáty z ostatních kandidujících stran, kterým chcete dát svůj hlas. V tomto případě dáváte hlas jednotlivě označeným kandidátům. Ze zakřížkované volební strany patří Váš hlas podle pořadí na kandidátce jen tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Preferenční hlasy v případě komunálních voleb nejsou, ale ten kandidát, který získá o více jak 10% hlasů z průměrného počtu odevzdaných hlasů pro danou kandidátku, postupuje na první, ev. další (v případě více takových kandidátů) místa na kandidátce.

Dosti složitým způsobem se potom určí, kolik členů v zastupitelstvu budou mít jednotlivé strany. A takto zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání ze svého středu vyberou vedení města a radní. Zde už nerozhoduje počet odevzdaných hlasů, ale pouze nadpoloviční většina hlasů zastupitelů.


Zdenek ŠebekAktuálně z redakce


Vážení čtenáři našeho Zpravodaje. Říjnové číslo vyjde pravděpodobně až kolem 10. října. Rádi bychom Vás před volbami seznámili s volebním programem jednotlivých stran, které se budou ucházet o Vaši přízeň. I tak budete mít pro Vaše rozhodování ještě plných deset dní.

Omluva
I přes okurkovou sezónu si v minulém čísle zařádit náš ne příliš oblíbený tiskařský šotek. Tak podpis paní Novákové, patřící pod prázdniny v knihovně se objevil v záhlaví následujícího článku a v upozornění se ocitla webová adresa na Posázavský pacifik. Věříme, že Vás to až tolik nezmátlo, ale přesto se všem omlouváme.

Redakce


Napsali nám


Léto se ke konci chýlí.....
Ráda používám k názvu svých povídaček slova některých českých písniček. Teď se u nás hodně zpívají písně s anglickými texty, kterým nerozumím a ani nevím, zda jsou dobře interpretovány. A ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká....že? Když píši tyto řádky, blíží se mílovými kroky začátek nového školního roku. Naše ratolesti se už jistě těší, že se zapojí do výchovného? a vzdělávacího? procesu. Přeji všem kantorům, aby měli před sebou vnímavé, slušně vychované a přístupné děti, které budou se svými učiteli dobře nakládat. Učitelům přeji, aby za své služné odváděli tu nejlepší práci, jak by mělo být dobrým zvykem. Před nedávnem mi byla položena otázka, zda jsem sledovala na „Primě“ pořad J. Krampola “Nikdo není dokonalý”. Po pravdě jsem řekla, že tento pořad nemám v oblibě pro jeho vulgárnosti; neobejde se bez oplzlých anekdot a hrubých výrazů. Prý bych se byla dozvěděla, že český národ (nevím, odkud byl pořad vysílán) nevěděl nic, nebo velmi málo o posvátné hoře Čechů, hoře Říp, kde se nachází. To by se nám v Klecanech nestalo - když je jasné počasí, máme horu Říp jako na talíři. Ještě že se nejednalo o druhé naší bájné hoře - tedy o Blaníku. Mohlo by se stát, že by se Blaničtí rytíři probudili a povstali proti nevědomcům.

U nás historie prostě nefrčí. Není se co divit. Byla dlouhá léta překrucována a upravována, vykládána tak, aby vyhovovala. Za ty roky aspoň tři generace mají v tomto nedostatky, zvlášť, když je to nezajímá (je to úkol pro učitele dějepisu). Když jsou v tomto pořadu otázky kolem sexu, jídla, alkoholu, sportu či filmu, to jsou odpovědi za 10 bodů. Vzpomínám na generaci osobností (které nám tolik chybí) z 19. století - našich buditelů.

Začnu Karlem Havlíčkem Borovským, Boženou Němcovou, Františkem Palackým, Janem Evangelistou Purkyněm, Josefem Jungmannem, Václavem Benešem Třebízským, Vítězslavem Hálkem (narodil se v blízkém Dolínku), či Janem Nerudou. Jistě jsem nevzpoměla všechny, jsou i jiní a jiní, co sní na Vyšehradě svůj věčný sen. Potřebovali bychom je i dnes, aby působili na náš národ, který uznává jiné hodnoty, než uznávali oni. Dost možná, že by je národ upálil, jako církevní preláti upálili Mistra Jana Husa pro pravdu Boží. Náš národ není hloupý, jen nevědomý, v lecčem i vyniká (na příklad jak cokoli obejít, co by bylo jemu k prospěchu a pod.).

Můžeme se pochlubit i lidmi vysoce vzdělanými - lékaři, výzkumníky, historiky, prostě skutečnými celebritami. Ne těmi, co vyrábí naše televize jako na běžícím pásu v pořadech jako Superstar, Bratr, VyVolení, Bar. To nejsou vzory pro naše mladé.Pro naši generaci a generaci našich dětí to byl Vinetou, knížky o Rychlých šípech a všechny další foglarovky. Nyní je hlavním hrdinou Harry Potter. Heslem naší doby je užít si, zadovádět si na technopárty, opít se do němoty, pořádně si zapařit, aby to bylo SUPER (tohle slovo nesnáším). Nejsem žádný buditel, ani puritán, byla jsem jenom jinak vychována. Jsem pamětníkem první republiky a ráda a s nostalgií na tuto dobu vzpomínám.

Všimněte si, že jsem se ani slůvkem nezmínila o naší zajímavé politické scéně. Neměla jsem slov. Ve starém zpěvníku jsem našla „Píseň staročeskou“. Napsal J. Picek, nápěv J. Škroup. Zkuste si ji zazpívat:

Bývali Čechové statní jonáci, bývali rekové, muži co květ.
Bývali, bývali, válčili zpívali, tak je znal svět.
Čechové, Čechové, jak se měníte, buďte zas rekové, jak vás znal svět.
Rekové v smýšlení, lásce a dychtění, pro vlasti květ.


Marie Štěpánová, 20. 7. 2006


Upozornění


Upozornění Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na nový způsob výroby a zpracování cestovních dokladů s biometrickými údaji bude možné od 1. září 2006 požádat o cestovní doklad pouze na pracovištích v Praze 1, Biskupská 7 a Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28.

Žádosti o občanské průkazy bude možné i nadále podávat na matričních úřadech - Čelákovice, Dřísy, Klecany, Měšice, Líbeznice, Odolena Voda, Škvorec, Úvaly, Stará Boleslav a Praha 1.

TELEFONNÍ SEZNAM - Odbor vnitřní správy - evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy
Petra Zbudilová vedoucí odboru + evidence obyvatelprac. Biskupská 7, Praha 1 222 330 272
prac. St. Boleslav, Mar. nám. 326 909 361

pracoviště Praha 1, Biskupská 7:
Olga Hořejšová občanské průkazy 222 330 284
Hana Hanzalová občanské průkazy 222330 284
Markéta Gajdová cestovní doklady 222 330 293
Lenka Rajnišová cestovní doklady 222 330 292
Zbyněk Zeman přestupky, ověřování 222 330 285 fax 222 330 281

pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28:
Michaela Mihaličová cestovní doklady 326 909 355, 326 909 356
Michaela Benešová občanské průkazy 326 909 357
Magdalena Wohlštátová ohlašovna, evidence 326 909 358 fax 326 909 360Zajímavá památka na V.B.Třebízského


Na paměť V.B.Třebízského bylo postaveno několik pomníků (dva v Klecanech - v místě jeho působení, jeden v jeho rodišti Třebízi a pomník na hrobě VBT na Vyšehradě). Několik pamětních desek (na rodném domě v Třebízi, v Litni na bývalé faře kde krátce kaplanoval, dvě desky v Mariánských Lázních, kde zemřel a na zámku v Chvatěrubech, kam se vztahuje povídka Chvatěrubský kvas. Na počest VBT bylo pojmenováno bezpočet ulic ve městech i vesnicích v celé republice. Tyto památky zařizovaly různé spolky nebo obce. Nevšední památka na VBT, kterou na své náklady pořídil soukromník je v Čečelicích.

Čečelice je malá zemědělská vesnice nedaleko Všetat. Je zde kostel sv. Havla, původně románský, socha sv. Václava z roku 1912, nedaleko v parčíku pěkný pomník Karla Havlíčka Borovského a také Mistra Jana Husa. Na okraji návsi je dům čp. 11. Kdysi krásný statek Josefa Majzlera, který v roce 1912, když statek přestavoval, umístil do nadokenních výklenků busty významných osob českých dějin, osob jichž si vážila česká společnost.Ve štítě jsou busty zakladatelů Sokola J. Fügnera a M. Tyrše, na boční stěně do ulice je F. Palacký - historik a vůdčí osobnost národa, S. Kubr - jeden za zakladatelů Agrární strany, J.K. Tyl - autor divadelních her, V.B.Třebízský - ve své době nejoblíbenější český spisovatel, K.H. Borovský - významný novinář, politik a satirický básník. Poslední busta je B. Smetany - genia české hudby.Čečelice jsou od Klecan vzdáleny něco málo přes 20 km. Tak vyzdobený soukromý dům nikde jinde neuvidíte. Jeďte se tam podívat!


Jiří BöhmSport


Zprávy ze sportu.
Uplynulá sezóna 2005/2006 nepatřila k vydařeným sezónám v historii našeho klubu. Mužstvo dospělých nedokázalo navázat na výsledky z předchozích sezón a pohybovalo se spíše v dolních patrech okresního přeboru.Dorostenecké družstvo prožilo svou první sezónu v krajské soutěži, konkrétně I.A třídě.

V konkurenci mužstev např. z Mladé Boleslavi nebo Mnichova Hradiště se naše mužstvo po podzimní části ocitlo ve středu tabulky. Lichotivé umístnění se nám nepodařilo udržet a tak jsme byli rádi za záchranu v soutěži.

Mužstvo žáků se pohybovalo celou sezónu uprostřed tabulky a nezasáhlo tak do bojů o postup, ale ani nemělo problémy se záchranou. Z mužstva je třeba vyzdvihnout Filipa Hrkala a Tomáše Kopču, kteří reprezentovali náš oddíl ve výběrech okresního fotbalového svazu.

Věříme, že následující sezóna bude uspěšnější. Držte nám palce.

Výbor TJ Klecany

Okresní přebor mužů - podzim 2006/2007
Datum Výkop Odjezd

19.8. 2006 17.00 15.15 AFK Nehvizdy - Sokol Klecany
26.8. 2006 17.00 Sokol Klecany - Sokol Měšice
3.9. 2006 17.00 15.15 Svornost Brázdim - Sokol Klecany
9.9. 2006 17.00 Sokol Klecany - FK Dobřejovice
16.9. 2006 16.30 14.15 Sokol Senohraby - Sokol Klecany
23.9. 2006 16.30 14.30 SK Kamenice - Sokol Klecany
30.9. 2006 16.00 Sokol Klecany - Slavoj Stará Boleslav B
8.10. 2006 16.00 14.15 SK Všestary - Sokol Klecany
14.10. 2006 16.00 Sokol Klecany - Slávia Radonice
21.10. 2006 15.30 13.45 Slávia Louňovice - Sokol Klecany
28.10. 2006 14.30 Sokol Klecany - Sokol Veltěž
4.11. 2006 14.00 12.15 FK Říčany - Sokol Klecany
11.11. 2006 14.00 Sokol Klecany - Sokol Vyšehořovice

I. A třída dorostu - podzim 2006/2007
20.8. 2006 10.15 08.15 Vitana Byšice - Sokol Klecany
27.8. 2006 10.15 08.15 Nové Strašecí - Sokol Klecany
3.9. 2006 10.15 Sokol Klecany - Čechie Kralupy
10.9. 2006 10.15 09.00 FK Brandýs - Sokol Klecany
17.9. 2006 10.15 Sokol Klecany - Velký Borek
23.9. 2006 10.15 08.15 Eletis Lužec - Sokol Klecany sobota
1.10. 2006 10.15 Sokol Klecany - Kaučuk Kralupy
7.10. 2006 10.15 08.15 Novoměstský Kladno - Sokol Klecany sobota
15.10. 2006 10.15 Sokol Klecany - Velvary
22.10. 2006 10.15 08.15 Sparta Doly Kladno - Sokol Klecany
29.10. 2006 10.15 Sokol Klecany - Kablo Kladno Kročehlavy
5.11. 2006 10.15 09.00 AFC Veltrusy - Sokol Klecany
12.11. 2006 10.15 Sokol Klecany - Zlonice

Okresní přebor žáků - podzim 2006/2007
9.9. 2006 10.15 Sokol Klecany - Slávia Louňovice
16.9. 2006 10.15 SK Husinec - Řež - Sokol Klecany
23.9. 2006 10.15 Sokol Klecany - Sokol Mirošovice
30.9. 2006 10.15 09.00 SK Úvaly - Sokol Klecany
7.10. 2006 volno
15.10. 2006 14.00 12.30 FK Radošovice - Sokol Klecany
21.10. 2006 10.15 09.00 Sokol Kamenice - Sokol Klecany
28.10. 2006 10.15 Sokol Klecany - 1. FC Líbeznice
4.11. 2006 10.15 09.00 SK Zeleneč - Sokol Klecany
11.11. 2006 10.15 Sokol Klecany - Jiskra KojeticeSpolečenská rubrika


Naši zářijoví jubilanti.
Libuše Tundrová (86), Václav Kouba (85), Václav Satran (83), Helena Cibulková (82), Ludmila Koutová (82), Irma Maňáková (81), Jiřina Malíková (81), Ján Petříček (80), Libuše Kleckerová (79), Milena Sýkorová (79), Ludmila Kolářová (79), Věra Mouchová (78), Jaroslav Španinger (77), Miloslava Stanislavová (77), Drahoslava Tintěrová (77), Jarmila Pintová (76), Olga Tvrdá (73), Václav Dus (72), Milan Žalud (70), Marie Smolíková (70), Věra Krejzová (70), Václav Semík (70).Český myslivecký svaz


KRONIKA KOSMOVA:
„Povrch této země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny, bez lidského obyvatele, zněly však halasně bzukotem rojů včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu jako písku v moři, nebo jako hvězd na nebi a nikým neplašena těkala cestou necestou.“

Dnešním příspěvkem chci vás, čtenáře, zavést prostřednictvím toulek klecanskou minulostí do let minulého století a přiblížit vám alespoň kousek historie našich „myslivců“. K dnešnímu stavu české myslivosti vedla dlouhá cesta - prvním sdružením v naší historii bylo „Lovecké sdružení“ založené 31.12.1699 na panství schwarzenbergském (zámek Hluboká). Od tohoto základu vedla pomalá, ale soustavná činnost na vytváření různých společností a později na jejich sjednocování. Úplného sjednocení se myslivci dočkali až 22.dubna 1923 v Brně, kde došlo k ustavující schůzi „Československé myslivecké jednoty“- (ČSMJ). Po půl roce začal vycházet časopis „Stráž myslivosti“ a ČSMJ měla asi 3000 členů.

V našich prvních kronikách není o myslivosti vůbec žádná zmínka - byla výsadou velkých majitelů lesů a zemědělských majetků - lov se stal záležitostí společenské reprezentace. Po osvobození v roce 1945 byla založena Lidová myslivecká společnost v Klecanech.

První podrobnější zmínka o její činnosti pochází z pera kronikáře pana Antonína Černého, který začal psát kroniku obce 25.března 1956. Zapsal následující řádky: „Lidová myslivecká společnost, kterou dříve ovládali majitelé statků, byla v roce 1950 zreorganizována a jejími členy se mohli státi pouze drobní rolníci, dělníci a pracující inteligence. V Klecanech byli do výboru nově ustavené myslivecké společnosti zvoleni: Josef Janda - úředník, Jindřich Stanislav - úředník a Josef Luka - zahradník.“

Tento stav trval až do roku 1955.Příchodem vojenské posádky ČSLA došlo k různým společenským změnám a tyto se dotkly i myslivecké společnosti. V roce 1955 byl zvolen nový výbor a jeho předsedou se stal důstojník Karel Vrána, dalšími členy František Tintěra, Rudolf Kodet a Josef Luka. Na 50 ha mohl být jeden člen a proto celá myslivecká společnost měla jen 12 členů.

Podplukovník Karel Vrána byl náčelníkem štábu jednoho z týlových útvarů posádky. Byl obdařen velkou láskou k přírodě - to on se postaral o „zalesnění“ kasáren a stejně pečoval i o veškerou zvěř na letišti.

Podle údajů bylo v roce 1955 odstřeleno: 200 koroptví, 450 zajíců a 61. bažantů. Na konci tohoto roku je uváděn stav zvěře: 500 koroptví, 200 zajíců, 70 bažantů. V háji se zdržuje od roku 1952 osm kusů srnčí zvěře. Zajímavý je údaj kronikáře, že od roku 1950 do roku 1955 bylo zastřeleno 1200 zajíců, 1500 koroptví a 350 bažantů. U roku 1953 je také uváděno zastřelení škodné - 2 lišky v Šulkovně a v Přemyšlenském háji dokonce 20.

Následujících několik roků je zaznamenáno velmi pečlivě. Víme, že v roce 1957 měla společnost 12 členů a předsedou byl opět důstojník ČSLA Petr Uhřičár. Další členové byli z řad občanů Klecan i posádky: Jindřich Stanislav, František Tintěra, Karel Moucha, Josef Luka, Václav Břenda, Jiří Hartman, Michal Simulík, Bohumil Trnka a Dr. Sajdl - jména dvou členů nejsou uvedena.

Činnost společnosti byla zaměřena především na hájení lovné zvěře a hubení škodné. Členové působili i v dalších oblastech. Jednou z takových forem byl i patronát nad základní školou, zaměřenou především na výchově mládeže k lásce k přírodě a k všemu, co přírodu tvoří. Stejně tak pomoc členů v místním JZD formou brigádnických hodin - jen v tomto roce to bylo 77 hodin od každého člena.

V roce 1958
byl to další rok usilovné práce členů společnosti za předsednictví Petra Uhřičáře zaměřené k rozkvětu myslivosti i na úseku činnosti v rámci práce se školní mládeží i na pomoci JZD (zde odpracováno 2 443 brigádnických hodin).

Podstatný úspěch byl zaznamenán v likvidaci škodné zvěře - 249 lasic, 49 toulavých koček, 19 havranů, 17 tchořů a 15 hranostajů. Při podzimních honech bylo zastřeleno a odevzdáno národnímu hospodářství 200 zajíců a 35 bažantích kohoutů. v roce 1959 výroční členská schůze zvolila do výboru předsedu Petra Uhřičáře, hospodářem Jindřicha
Stanislava a Františka Tintěru, jednatelem Jiřího Hartmana. Do společnosti byli přijati dva členové: p. Jan Dřevíkovský, lesmistr v.v. a mladý začínající myslivec Vlastimil Jandovský.

Vstupem p. J. Dřevíkovského bylo více dbáno na starý myslivecký mrav a zvyky. Proto při poslední leči v prosinci t. r. byl podle starého zvyku pasován na myslivce nový člen V. Jandovský. Zachoval se nám popis tohoto slavnostního obřadu, který probíhal za účasti všech členů společnosti a jejich hostů. Je popsán takto:

Podle starého zvyku poklekl V. Jandovský na zem před pasujícího myslivce - p. J. Dřevíkovského, který jej udeřil symbolickým tesákem do ramene a pronesl tato slova:

Při prvním úderu:
„První úder k poctě Hubertově platí, přízeň svou patron náš rač zachovati“.
Při druhém úderu:
„druhý dávám jako myslivosti pán, jemuž výkon práva myslivosti je zde dán“
Při třetím úderu:
„třetí vedu k zdaru české myslivosti, kterou haj vždy a všude s bedlivostí!“
Pak nový myslivec povstal a pasující jej přivítal jako nového myslivce do kolektivu slovy:
„Přijímám tě do řad mysliveckých druhů s přáním Lovu zdar! Buď vítán v našem kruhu!“
Nastalo přivítání polibkem od všech členů a tak se stal Vlastimil Jandovský opravdovým myslivcem.

Členové věnovali hodně pozornosti péči o honitbu a proto výsledky byly dobré. Při honech bylo zastřeleno 145 zajíců, 45 bažantů, 60 koroptví a poprvé za trvání myslivecké společnosti i jedna srna. V naší honitbě se srnčí zvěř rozšířila tak, že zde bylo 12 stálých kusů a asi šest přebíhalo do sousedních honiteb.

v roce 1960
cílem tohoto roku, podle plánu třetí pětiletky, bylo dosáhnout do roku 1965 průměrnou produkci 1kg zvěřiny z 1 ha plochy. Vycházelo se i z toho, že naše myslivost jest prokazatelně na prvním místě ve světě. Snahou všech myslivců tedy bylo tento stav udržet a dále v úspěšné produkci pokračovat . Velký zájem byl i o odchyt zvěře, o kterou byl v zahraničí velký zájem právě pro její kvalitu. V našich podmínkách to byl odchyt zajíců, koroptví a bažantů. Proto i naši myslivci se na tento úkol zaměřili a v tomto roce nebyl uskutečněn lov zajíců, ale jen odchyt. Škoda, že tato data nejsou uvedena - odstřeleno bylo 33 bažantích kohoutů a 16 koroptví na jediném podzimním honu.

Samozřejmě, že i v tomto roce byla uskutečněna řada akcí ve škole, uskutečněna pomoc našemu JZD a to v počtu 646 brigádnických hodin

v roce 1961
činnost myslivců byla řízena stále ještě předsedou P.Uhřičářem. Došlo k podstatné změně tím, že v tomto roce bylo sloučeno JZD 3.pětiletka Klecany s obcemi Vodochody, Máslovice, Hoštice, Větrušice, Husinec-Řež. Tento stav také podnítil i myslivce k sloučení v jednu společnou organizaci. Došlo také k některým změnám v počtu členů - poprve se objevuje záznam o vyloučení dvou členů pro zásadní neplnění svých povinností.

Zdálo by se, že rok nebude narušen žádnou mimořádnou událostí. A přece k ní v naší myslivecké společnosti došlo. Zápis v kronice (od kronikářky pí. K.Horákové a pí. J.Bartůňkové) je zaznamenán takto:

„Pouhým střílením se myslivcem nestaneš! Pokorné srdce oddaného sluhy Hubertova nemůže se jen opájet barvou svých úlovků, ale musí být otevřeno přírodě. Láska k myslivosti si žádá mnoho obětí, hodin, dnů a nocí. Může-li myslivec něčeho litovat, pak je to jenom toho, že nedočte konec podivné knihy účelnosti a krásy přírody. Právě my, lidé, se musíme od přírody ještě hodně a hodně učit, než si dobře zasloužíme jméno - myslivec.

Místo abychom se radovali z toho co nám nesmírná příroda dává nebo může dát, najdou se ještě dnes mezi námi lidé, kterým vlastní zisk a prospěch zavře oči i uši, utlumí cit a neberou ohled na to, co je heslem našich klecanských myslivců v tomto roce.

V honitbě se začala objevovat oka, zvěř byla rozplašená a neklidná. Členové myslivecké společnosti viděli, že mají v honitbě pytláka. Když začaly padat v revíru i rány, byl pytlák po dlouhém pátrání a hlídkování chycen když v noci při měsíčku střílel zahřadované bažanty. Smutné na této věci není jen to, že to byl člověk, ale především to, že to byl člověk jeho povoláním bylo lesnictví a měl mít k přírodě opravdový vztah. Byl jím lesní hajný v Klecanech a poslanec MNV. Při činu ho přistihli členové společnosti - věc byla předána prokurátorovi a pytlák byl potrestán a z obce přeložen. Je nutno zde konstatovat, že se našli v obci i lidé, kteří zazlívali myslivcům, že trvali na potrestání pytláka. Nějaký bažant, nebo srna, prý za to nestojí. Byli mezi takovými i někteří veřejní funkcionáři. Neoceňovali úmornou a obětavou práci myslivců, ale hájili pytláka. Mnozí lidé ještě dnes myslí, že myslivost jest pouze střílení.“

V podzimní sezóně bylo střeleno 258 zajíců, 41 bažantů a 58 koroptví. Myslivci zůstali věrni i tradiční součinnosti s mládeží ve škole, věnovali 520 brigádnických hodin i pomoci JZD. Přes všechny události, šla činnost myslivců dál .....

V roce 1971
...až v tomto roce pokračuje další zápis kronikáře p. Václava Zemana - řídícího učitele v.v. Sloučením JZD okolních obcí v jeden celek „JZD 3.pětiletka Klecany“ došlo i k sloučení honitby. Lidová myslivecká společnost se rozrostla na 17 členů a 4 hosty. Předsedou se stal p. Václav Macal z Řeže, hospodářem p. Josef Šubrt z Klecan.

V hospodaření myslivců došlo k některým změnám. Dále byla poskytována pomoc JZD (140 hodin), ale také nově i lesnímu závodu (195 hodin). Na výměře o 3 ha bylo vysázeno 10.000 stromků. Na obnově zásypů a krmelců odpracováno 95 hodin. Ukazuje to na významnou osobní pomoc od všech myslivců.

V odstřelu zvěře bylo dosaženo těchto počtů: 316 zajíců, 125 bažantů, 1 srnec, 2 srnky a 2 srnčata. Do hospodářského družstva v Hošticích bylo odevzdána 100 zajíců (340 kg), 25 bažantů (25 kg). Sebráno bylo 118 bažantích vajec, z líhně vypuštěno ve stáří 12 týdnů 53 bažantíků. Úspěchy byly i v odstřelu škodné - celkem 132 kusy.

V kulturní činnosti bylo pokračováno i v tomto roce. Zvláštní pozornost si zaslouží zmínka v závěru zápisu: „světové myslivecké výstavy v Budapešti se zúčastnilo 12 členů s manželkami.“


... dokončení v příštím čísle.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.