Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 6/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 6/2006Ročník XXV. Červen 2006 / číslo 6.

Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Je vždy lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém...

Vandalové.
Za dlouhých zimních večerů - a bylo jich letos požehnaně - jsem pročítal staré výtisky našeho Zpravodaje. Velmi často se zde v souvislosti s poškozováním obecního majetku vyskytuje slovo vandalizmus, vandalské ničení apod. Naše vandaly, respektive následky jejich řádění známe. Nejvíce se jim nelíbí zastávky, dopravní značky, lavičky, ale dokáží ničit a devastovat i hroby a urny na hřbitově, nebo poničit křížek v Benešovce. Kdo to vlastně byli ti, od kterých se ti naši, klecanští vandalové, učí?

Kmen Vandalů přišel od Severního moře a usadil se načas v Podunají. Na počátku pátého století pronikli Vandalové k Rýnu, prošli Galií a vpadli do Španěl, kde založili mocnou říši. Vandalský král Genserich, nebo také Gaiserich vpadl přes Gibraltarskou úžinu do Afriky. Vandalové se zmocnili téměř celého jižního pobřeží Středozemního moře. Potom si po vzoru Římanů pořídili loďstvo, dobyli i část Sicilie a v divokých nájezdech po dlouhou dobu pustošili italské pobřeží.

To vše se odehrálo za panování mladičkého římského císaře Valentiniana. Ten se záhy oženil, ale jeho manželství s krásnou Eudocií netrvalo dlouho. Jeden ctižádostivý senátor císaře zavraždil, zmocnil se trůnu a vdovu přinutil, aby se za něho provdala. A tehdy se dostalo Vandalům od Eudocie pozvání. Chtěla se svému vnucenému manželovi pomstít a vybídla Gensericha, aby Řím potrestal. Genserich neodolal, vylodil se na italském pobřeží, zpustošil Řím a s uloupenými poklady zase odplul.
Vandalové se svým vpádem do Říma zapsali do dějin velmi jasným písmem. Kudy šli, loupili, vraždili a ničili. V Římě například dal Genserich svým vojákům na čtrnáct dnů volnou ruku a ti dělali, co uměli.

A aby nezůstalo jen u Říma, tak vyloupili i slavné Kartágo, zpustošili ho a nakonec zahladili všechny stopy velikým požárem. Bohaté město prý hořelo celých sedmnáct dní a zbyla z něho obrovská hromada popela.

Mimochodem - Kartágo mělo tuhý život. Na rozvalinách zanedlouho vyrostlo nové město, které však po dalších dvou stech letech bylo zničeno Araby. Ti to ovšem udělali tak důkladně, že dodnes přesně nevíme, kde vlastně toto nešťastné město stálo.

Slovo vandalizmus užil jako první pan biskup Grégorie z Blois za Francouzské revoluce, když se obrátil na Konvent a žádal ho, aby zabránil pustošení, které nazval vandalizmem. Slovo se ujalo a jeho frekvence je, bohužel, ještě dnes velmi častá. I v našem Zpravodaji!

- ms 20. 5. 2006 -


Z Rady

15. května 2006

Rada projednala závěry posledního zasedání ZMě. Ustavení Letopisecké komise odložila na další zasedání RM, kdy bude jasné její personální obsazení.
Rada souhlasí s vysláním 3 členů JSDH Klecany do kurzu strojníků, který se koná od 6. 6. do 10. 6. t.r. v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. Zúčastní se: Martin Kříž, Miroslav Ollé a Marek Relich.
Rada schválila tyto žádosti o finanční příspěvky:
- pro Diakonii Broumov 500 Kč
- pro SOS dětské vesničky 500 Kč
- pro Skautský oddíl Havran 10 000 Kč na krajské kolo závodu vlčat a světlušek
- pro ZŠ a MŠ Klecany spolu s ZUŠ Klecany 25 000 Kč na Den otevřených dveří

Rada souhlasí s dovybavením dětského hřiště Na Sídlišti o dvě pružinové houpačky - lva a dalmatina. Zodpovídá místostarosta.

Rada souhlasí s převodem částky 70.000 Kč na účet Skautského střediska Havran. Tato částka je v rozpočtu města určena na výstavbu skateboardové dráhy v Klecánkách. MěÚ zajistí stavební ohlášení.
Rada vzala na vědomí ohlášení zástupců Zemědělské a včelařské farmy Úžice o kočování včelstev, která budou umístěna na pozemcích ZD Klecany. Počet včelstev 200, termín kočování od 7. 5. do 1. 6. 2006.


Ze Zastupitelstva

Další řádné zasedání Zastupitelstva, v letošním roce druhé, se konalo 4. května. Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili novou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o „Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“, souhlasili se změnami rozpočtu města na letošní rok. Dále schválili přijetí daru od s.p. Správy letišť Praha, který je určen k zlepšení životního prostředí ve městě, prodej části poz. p.č. 236/30 a koupi pozemku V Boleslavce.

Vzali na vědomí informaci starosty města o povodňové situaci v Klecánkách letos v dubnu, o opravě části komunikace č. 242, o stavu jednání s ministerstvem, týkající se převodu Horních kasáren do majetku města.

ZMě vzalo na vědomí způsob narovnání majetkoprávních poměrů mezi městem a TJ Sokol Klecany (převod „Sportklubu“ do majetku Sokola).

Dělnému jednání bylo přítomno místy až 5 občanů.


Zdenek Šebek

Co se událo?

Co se udělalo v právě plynoucím volebním období.
Rok 2004.
V tomto roce byly hlavní práce soustředěny na plynofikaci místní části Drasty. Práce to byla technicky i časově náročná. Napojení na plynovod bylo vyprojektováno z Hoštic. Již jednání s obcí Vodochody nebylo jednoduché. Zastupitelstvo obce chtělo na Klecanech za připojení se na plynovod částku přesahující půl milionu korun. Tím se celá záležitost zkomplikovala a skončila až na Krajském úřadu Středočeského kraje. Ten požadavek obce Vodochody zamítl jako neoprávněný. Celá stavba plynovodu měřila přes dva kilometry a vyšla na 2,105.737 korun. Byly zavedeny plynové přípojky ke všem domkům na Drastech. Napojena byla i obec Větrušice, kolaudace proběhla až v lednu roku 2005.

Probíhala běžná údržba města, oprava objektů v kasárnách. Byla provedena rekonstrukce další části vozovek na Sídlišti, rekonstruováno sociální zařízení na Zdravotním středisku, vč. úprav dětského oddělení.

Ve škole bylo rekonstruováno soc. zařízení v pavilonu „B“, vymalovány všechny třídy v pavilonu „A“, vymalována školní kuchyně a znovuzprovozněna třetí třída v Mateřské škole.

V tomto roce si zastupitelé připomněli 10. výročí určení obce Klecany městem na slavnostním zasedání. To proběhlo v pátek 17. září. Ve čtvrtek, 16. září schválilo Zastupitelstvo města darovací smlouvu, kterou nám byla převedena do majetku Dolní Kasárna. Následující sobotu se konala oslava na náměstí Třebízského. Kulturní komise RM uspořádala všechny tradiční kulturní akce, pořadatelům se povedla i VIII. Klecanské veteran Rallye.


Zdenek Šebek

Upozornění

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů - upozornění!

Podle nařízení vlády č.612/2004 Sb., jsou občané povinni si vyměnit občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31.12.1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do konce letošního roku. Žádost o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2006.

Doporučujeme všem občanům, kterých se tato výměna týká, aby žádali o výměnu již nyní. Neponechávejte výměnu až na poslední měsíce roku. Za výměnu se nevybírá žádný poplatek; zajděte si na náš Matriční úřad, kde dostanete všechny potřebné informace.
Vyjímka z povinnosti výměny občanského průkazu pro ty z Vás, kteří jste narozeni před 1. lednem 1936 se sice vztahuje i na tuto etapu výměny, ale z dalších ustanovení vyplývá, že termín výměny Vašich občanských průkazů byl pouze posunut do 31. prosince 2008. Je lepší si o výměnu zažádat nyní, kdy se správní poplatek nevybírá.


Libuše Kotrčová a Irena Sedláčková - matrikářky


Ptačí chřipka

Změna rozsahu a způsobu vyšetřování na ptačí chřipku u uhynulých volně žijících ptáků ve Stč. kraji od 1. května, mimo ochranná pásma a pásma dozoru.

S platností od 1. 5. 2006 budou prováděny odběry vzorků uhynulých volně žijících ptáků, za účelem jejich dalšího vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha pouze v těchto indikovaných případech:

1. Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků, nalezených v areálu větších hospodářství s chovem drůbeže nebo jejich bezprostřední blízkosti. U ostatních chovatelů, kteří chovají drůbež podnikatelským způsobem, se postupuje obdobně.

2. Stejná kriteria se uplatňují na obdobné nálezy uhynulých volně žijících ptáků v blízkosti zoologických zahrad nebo geneticky cenných chovů drůbeže uznaných státem.

3. Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků v případě podezření, že došlo k přímému kontaktu mezi těmito uhynulými ptáky a ptáky (drůbeží) v drobnochovech.

4. Ve sporných případech rozhodne o odběru vzorků k vyšetření příslušný inspektor Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj.

Ve všech ostatních případech zabezpečuje sběr a neškodné odstranění nalezených uhynulých volně žijících ptáků příslušná obec, do jejíž územní působnosti nález spadá.

MVDr. Zdeněk Císař - ředitel krajské veterinární správyNejbližší veterinární ordinace:

MVDr. Irena Sedláčková - Veterinární ambulance tel. 283 981 111 mobil 606 904 360
Líbeznice 37 (ve statku)

Ordinační hodiny: Po - Pá: 15.00 - 18.00 hod.
operace a ostatní dle telefonické dohody
výjezdy - velká hospodářská zvířata


MVDr. Pavel Anton - tel. 284 891 794
Báštecká 93, Klíčany

Ordinační hodiny: Po, St, Čt: 16.00 - 20.00 hod.
Út: 14.00 - 20.00 hod.
Pá: 15.00 - 18.00 hod.
ošetření o víkendech po tel. dohodě


MVDr. Karel Čep - Veterinární ošetřovna tel. 283 981 235
Mělnická 34, Líbeznice (budova OÚ)

Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá: 17.00 - 21.00 hod.
St: 14.00 - 21.00 hod.

MVDr. Petr Podratzký - Veterinární klinika tel. 284 683 450
Trousilova 1064/4, Praha 8 - Kobylisy

Ordinační hodiny: Po - Pá: 07.30 - 21.00 hod.
Pohotovostní služba: So, Ne: 10.00 - 19.00 hod. (příplatek 80.- Kč)

Veterinární klinika ERIKA - nepřetržitý provoz tel. 284 821 784
náměstí Dr. Holého 8, Praha 8

Běžný provoz: Po - Pá: 08.00 - 20.00 hod.
Pohotovostní služba: 20.00 - 08.00 hod.
Pohotovostní služby jsou určeny především pro případy, u nichž hrozí nebezpečí z prodlení.

1. Záchranná Služba Veterinární SEJIDA TRANS tel. 602 322 212, 603 417 335
Působí v Praze a nejbližším okolí na východ a západ, poskytuje první pomoc při akutních stavech s následným rychlým odvozem na veterinární kliniku. Po tel. dohodě výjezdy s lékařem do bytu. Bližší informace a ceník na: www.volny.cz/animal_rescue

Když naleznete zvíře v nouzi, volejte:
AVES Kladno - tel. 602 336 014
ČSOP Praha Jinonice - tel. 602 205 070

NEDOTÝKEJTE SE UHYNULÝCH PTÁKŮ ANI ZVÍŘAT!


Napsali nám

Slovo k volbám.

Když dostanete do rukou červnový Zpravodaj, bude už rozhodnuto. Předvolební boj skončil! Karty jsou rozdány. Je jasné, kdo zvítězil. Jistě jste jako dobří občané naší demokratické republiky využili svého práva zvolit si svého zástupce, ke kterému máte důvěru. Považuji toto využití svého práva za velmi důležité, ale i za občanskou povinnost. Jistě jste k volbám šli a podle svého uvážení volili dobře.

Předvolební boj byl veden nelítostně, s velmi nízkou politickou kulturou. Protivníci na sebe vylévali džbery špíny, vyhledávali nejrůznější podrazy, skandály, používali očerňující taktiky vůči svým konkurentům.

I když jsem už stará osoba, zajímají mne ještě stále věci veřejné. Ráda sleduji v TV různé politické pořady, mohu si tak utřídit své názory. V poslední době před volbami jsem se však už na tyto pořady nemohla dívat. Neměla jsem na to žaludek, ani nervy. Ještě, že se může televize vypnout! Ale své volební právo jsem využila, šla k volbám a myslím, že jsem volila dobře. Ti, kteří k volbám nešli, ať už z pohodlnosti, nebo z nezájmu a nejsou s výsledky voleb spokojeni, mohou naříkat jen na sebe a svou lhostejnost. Pak je zbytečné láteřit někde u piva! Budeme mít takovou vládu a parlament na další 4 roky, jakou jsme si zvolili a jakou zasluhujeme.

V květnu jsme slavili 1. máj. Nejvíc práce měli policisté. Zasahovali u manifestací anarchistů a neonacistů. Byla zde napadena ředitelka sekce pro lidská práva a rovné příležitosti na Úřadu vlády. A hned to byla politická aféra. Policisté jsou trestáni za to, že konali a že i nekonali. Musí z toho být zmateni. Odnesli to i vyšší policejní „šarže“ různými tresty. Myslím, že ta paní si musela být vědoma, že tam, kam jde, může dojít k nějaké úhoně. Jako máma se divím, že tam vedla i své dvě malé děti. V pořadu TV Nova Na vlastní oči měla svůj šot a na závěr prohlásila, že zase půjdou manifestovat! Měla by mít na krku ceduli „POZOR, JSEM Z ÚŘADU VLÁDY, NEMLÁTIT!“ Zkrátka, celá tato událost se mi jeví jako zpolitizovaná. Poslanec KSČM Dolejš byl zbit neznámými útočníky, téměř přišel o oko, ale je ticho po pěšině, nic se nevypátralo. Odmítám každé násilí, ale kladu si otázku, zda by byl takový humbuk s celou kauzou, kdyby se to přihodilo kterékoliv normální občance a ne funkcionářce z Úřadu vlády. Odpověď si mohu dát sama, že?

Dne 7. 5. proběhla skromná oslava ukončení 2. světové války v našem městě. Účast jako jindy: minimální. V projevu bylo vzpomenuto na naše Klecanské občany, kteří v těchto pohnutých dobách přišli o život. V Praze byla oslava u rozhlasu, kde vlastně Pražské povstání začalo. Byla dokonce vzpomenuta účast Vlasovovy armády (o tom se dlouhá léta mlčelo), která Praze velmi pomohla, než přijela Rudá armáda. Dostalo se jim odměny - byli Stalinem jako nepřátelé zlikvidováni.

V Plzni slavili za účasti amerických vojáků, bylo tam i několik přímých účastníků - dnes už starců. Přála bych našim potomkům, aby nikdy nezažili, co zažila moje generace, která byla ochuzena o mnohé. Klid a mír pro všechny.

Druhá neděle v květnu je věnována našim maminkám. Hezký svátek, dlouho opomíjený. Vždy byl ve znamení právě rozkvetlých jabloní.

Na závěr svého povídání přeji nově zvoleným politikům, aby nezklamali důvěru svých voličů. Aby byli moudří, tolerantní mezi sebou a chovali se k sobě navzájem slušně. Aby vydávali jen dobré zákony, s pokorou plnili své poslání a hleděli na zájmy svého národa. Jen tak budeme moci žít v klidu a spokojenosti.


Marie Štěpánová - 20. 5. 2006 -

Proměny našeho hřbitova
Delší dobu můžeme pozorovat, jakou proměnou prochází náš hřbitov. Počínaje vyžínáním trávy mezi hroby, shrabováním spadaného listí a jeho odvozem, zametáním cestiček, důsledným odklízením sněhu z hlavních cestiček, až po obnovení funkce výkonného čerpadla vody na zalévání a údržbu hrobů. Svědčí to o systematicky a poctivě prováděné práci člověka, kterému byla tato činnost svěřena. Dnes můžeme říci, že klecanský hřbitov se posunul do kategorie dobře udržovaných hřbitovů a lze si jenom přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

Bassyovi Klecany - 20. května 2006

Děkujeme za slova, která potěší. Náš nový správce veřejného pohřebiště, jak zní úřední název hřbitova je pan Dušan Šmerda. Nastoupil na místo pana L. Štumpfa, který odešel do důchodu.

Co se šustlo v naší škole

Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo školní kolo 40. ročníku Biologické olympiády pro žáky 6. a 7. tříd. Přírodopisného klání se zúčastnilo pět soutěžících - Tereza Skrbková ze 7.A, Jiří Filinger, Helena Davidová, Aneta Novotná a Marie Tománková z 6.A. Pro všechny byla soutěž premiérou. Během tří vyučovacích hodin absolvovali test z teoretických znalostí, test z poznávání organismů a dva laboratorní úkoly - jeden zaměřený na plankton, druhý na lišejníky. Nejlépe si vedla Tereza Skrbková, avšak vzhledem k tomu, že z celkového počtu bodů, které bylo možno získat, dosáhla jen poloviny, nebyla jí účast ve vyšším kole soutěže doporučena. Všem soutěžícím děkuji za čas, který věnovali biologické olympiádě a doufám, že v příštím školním roce využijí své zkušenosti a po důkladné přípravě se opět zúčastní.

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Do okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce vyrazila letos nebývale silná sestava - Soňa Herdová ze 7.A, Martina Vovsová z 8.A a Hedvika Gregorová z 9.A, které po klikatých cestách do Brandýsa a zpět doprovodila paní učitelka Věra Štembergová. Na rozdíl od obou starších žákyň byla Soňa Herdová v areálu Základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem poprvé. Získala 6.místo a spolu s ním i první zkušenosti, které ji možná budou motivovat k příští účasti, jako tomu bylo u Martiny a Hedviky. Obě se letos na konverzační témata připravily opravdu skvěle. Hedvika Gregorová získala 2.místo a Martina Vovsová 3.místo. Gratulujeme soutěžícím a děkujeme za opravdu vynikající reprezentaci naší školy.

Ivan Rychlý

Taje staré Prahy
V uličkách staré Prahy se toulala 3. května třída 6.A spolu s paní učitelkou Staňkovou a Dočkalovou. V rámci programu připraveného ekologickým hnutím Tereza prošli známá i méně známá zákoutí historického centra Prahy. Prostřednictvím her a soutěží se dozvěděli mnoho nového o památkách, uličkách, významných a turisticky často navštěvovaných i odlehlejších místech. Počítali domovní znamení a hledali jejich význam, měřili nejužší dům v Praze pomocí 1m dlouhého provázku, hráli si na slepé hledače tajných pokladů a snažili se nalézt pátého ledňáčka na mostecké věži, který jim přinese štěstí do manželství.

Během aktivní tříhodinové procházky centrem Prahy je provázelo krásné sluneční počasí. Kromě prošlapaných bot si odnesli šesťáci mnoho nových informací a poznatků, které stará Praha ukrývá. Mohli tak lépe poznat krásná místa našeho hlavního města, která většina z nich znala jen z doslechu nebo fotografií.

Tichým údolím krokem volným...
... se procházela třída 8.A. Bylo tomu tak 10. května za pěkného slunečního počasí. Pan přívozník je přepravil přes řeku z Klecánek do Roztok spolu s paní učitelkou Bláhovou a Dočkalovou. Tady na ně už čekala paní Eva z Toulcova dvora. Připravila si pro osmáky program „Člověk v krajině“, který upozorňuje na pozitivní i negativní zásahy člověk do přírody. Žáci se rozdělili do skupinek a během procházky Tichým údolím vypracovávali teoretické i praktické úkoly do pracovních listů.

Poznávali hlasy ptáků a druhy rostlin rostoucích na určitých lokalitách, sbírali do kornoutů vůni lesa a hledali v okolí dominanty, které na ně nějak zapůsobily a o kterých dokázali něco povědět ostatním.

Díky tomuto programu si mohli na vlastní oči uvědomit, jak člověk do krajiny zasahuje a jaký má toto jeho jednání dopad na životní prostředí. A to je důležité právě proto, abychom se naučili na naší planetě žít.

Alena Dočkalová

Zprávy z I. stupně ZŠ

Pyžamkový den
V pátek 28. 4. - dva dny před oblíbenou Filipojakubskou nocí jsme si v pavilonu C uspořádali pyžamkový den s knížkami, hrami, písničkami plnými čarodějů, čarodějnic a kouzel.

Ráno jsme se všichni včetně paní učitelek převlékli do oblíbených pyžamek a pustili se v rámci jednotlivých tříd do připravených her, povídání a kreslení. Okolo 10 hodiny se všechny třídy sešly v tělocvičně ke společnému kouzlení (jen samá dobrá kouzla), k čarodějnému tanci a hodu oblíbeným polštářkem do dálky. Myslíme, že jsme si tento den, pyžámkově, užili.

Botanicus
Dne 3. 5. odjely třídy III. A a V. A se svými třídními učitelkami (A. Vulterinovou a J. Šiklovou) na výlet do historického centra Botanicus, nedaleko Lysé nad Labem. Počasí, nálada i chuť prohlédnout si zajímavé věci nechyběly. Naše průvodkyně Martina, byla velice dobře připravená, takže při odpoledním odjezdu domů jsme si všichni odnášeli plno nových a zajímavých informací o truhlářské dílně, lékárně, výrobě mýdel, svíček, provazů a výrobě papíru. Mohli jsme si také prohlédnout věznici, pekárnu, hodovnu (kde jsme si všichni pochutnali na sladkých palačinkách). Zkusili jsme rýžování zlata a prošli jsme hrnčířskou dílnou. Na závěr jsme si vyzkoušeli jaké je to zabloudit v přírodním labyrintu. Výlet se nám velice líbil a před nadcházejícím létem a prázdninami dáváme typ na krásný rodinný výlet.

Dopravní soutěž mladého cyklisty
Stále slyšíme, kolik lidí se každý den vážně zraní při dopravní nehodě, řidič nedá přednost chodci na přechodu ...
Z těchto a mnoha dalších důvodů se pedagogové a vychovatelé I. st. ZŠ rozhodli uspořádat dopravní soutěž pro své žáčky.
Brzy z jara jsme začali s teoretickou přípravou žáčků. Velmi nám pomohla spolupráce s dopravní policií, která nás v dubnu navštívila. Žáci byli seznámeni se základními pravidly pro chodce a cyklisty, mohli si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pouta, používání pistole, obušku i měřiče na alkohol. Na závěr jsme si prohlédli policejní auto a zaměřili radar.

Další příprava už byla na paní učitelkách (zhlédnutí výukových videokazet, naučit se dopravní značky, řešit dopravní situaci na křižovatkách, namalovat značky).

A hurá do soutěže..., která proběhla dne 17. 5. Děti plnily teoretické testy ve svých třídách, po skupinách řešily povinnou výbavu kola, mohly si prohlédnout nejmodernější výbavu policejního vozu. Na náměstí našeho města si zkusily jízdu zručnosti a jízdu na simulované křižovatce. Zde profesionálně dohlíželi na průběh soutěže pan Kpt. Karban s třemi členy policejního sboru. Při vyhodnocení dopravní soutěže byli žáci odměněni od paní tiskové mluvčí ppor. L Kubátové, pana Kpt. Kaplana a ZŠ a MŠ Klecany.
Každý žák získal vysvědčení mladého cyklisty s přehledem získaných bodů za každou kategorii. I přes nepřízeň počasí, která znesnadnila ranní přípravu soutěže, jsme se shodli (žáci a pedagogové), že se soutěž podařila.

Naše poděkování patří: panu starostovi a místostarostovi (propůjčili nám náměstí, zajistili odvoz a dovoz materiálu na náměstí), Kpt. Karbanovi a členům policejního sboru Odolena Voda, tiskové mluvčí ppor. L. Kubátové, Mjr. J. Pípalovi za pomoc při organizaci dopravní soutěže. Také tatínkům - panu Savkovi (za dovoz a odvoz pneumatik), panu Stanislavovi (za přípravu pomůcek k jízdě zručnosti), panu Knorovi (za vyřezání značek), panu truhláři Peřinovi (který nám nařezal tyče na značky), speciální třídě ZŠ s paní učitelkou Pechovou (vyrobili stojany na značky), žákům IX. A (bodovali, pomáhali a dohlíželi).

Pedagogové I. stupně ZŠ.

Historie skautingu

... dokončení z minulého čísla.

V roce 1996 tábořily skautky na Orlíku pod vedením nové vedoucí sestry Marcely Ježkové a v roce 1997 se pod vedením Mirka Černého - Kida - uskutečnil dvoutýdenní putovní vodácký tábor. V těchto létech tábořili společně světlušky a skauti v Sedlicích u Blatné a vlčata v Borové u Náchoda.

V roce 1998 se událo několik změn. Vedení 2. oddílu skautů převzal bratr Ivoš Hlaváčeka 4. oddíl skautek se pro nedostatek členů slučuje s 1. rojem světlušek. Tento rok tábořilo celé středisko v Heřmanicích. V roce 1999 pro nedostatek členů obnovuje 4. oddíl skautek svou samostatnou činnost pod názvem Tillia Cordata, který vede sestra Míša Sedláčková - Mišpule. V tomto roce se opět táboří v Heřmanicích a stejně tak i v letech 2000 a 2001. V roce 2001 došlo z důvodu nedostatku členů ke sloučení 2. oddílu skautů s 3. smečkou vlčat pod vedením bratra Ivo Kurhajce - Filla. Tento rok je také ve znamení 65. výročí založení skautingu v Klecanech - na podzim proběhla oslava v sále Sportklubu, který byl zaplněn do posledního místa. Velmi nás potěšila přítomnost nejstarších žijících zakládajících členů klecanského střediska (bratři Jaroslav Velíšek a František Pazderník), které je také od roku 1995 nositelem čestného jména „Havran“. Tento název se vztahuje k osobě spisovatele Václava Beneše Třebízského a jeho povídek.
V roce 2002 došlo opět ke sloučení 4. oddílu skautek s 1. rojem světlušek pod vedením Ivany Vojtěchovské. V tomto roce tábořil 3. oddíl tři týdny v Heřmanicích a 1. oddíl tábořil dva týdny v Hřebečné v Krušných horách. V této době nastupují noví vedoucí, kteří se vzdělávali ve skautingu pro budoucí potřeby střediska. Rok 2003 je opět plný změn. Bratr Miroslav Černý - Kid - předává funkci vedoucího střediska bratru Ivo Kurhajcovi - Fillovi - a sám se stává výchovným zpravodajem chlapeckého kmene, kde nahrazuje Miroslava Peroutku - Perďu. Zástupkyní zůstává sestra Růžena Pacovská - Babačka, výchovným zpravodajem dívčího kmene je sestra Ivana Vojtěchovská - Fredka a místo bratra Filla vede 3. oddíl Matěj Zach - Stopař - letitý zástupce tohoto oddílu. U 1. oddílu, který přebírá sestra Míša Sedláčková - Mišpule - ji zastupuje Jana Klausová ml. - Janina. V roce 2005 se do čela 1. oddílu staví Janina a oddíl se vydává na novou, ne vždy lehkou a jednoduchou cestu.

Co vše naše středisko pořádalo.
Naše středisko mezi jinými klasickými aktivitami, jako jsou velikonoční a vánoční jarmarky, sbírky Tříkrálové, uctívání památek zesnulých v I. a II. světové válce, uctění památky prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka, svátku sv. Jiří 24. 4., vzniku samostatného Československa, pořádání charitativních sbírek ve spolupráci s městem Klecany, výročních ohňů a výprav
do blízkého okolí nebo do přírody Moravského krasu a Adršpašských skal, se zúčastnilo nebo pořádalo sjíždění řek Vltavy, Ohře, Sázavy, Berounky, Otavy, lyžařských výcviků v Krušných horách (Potůčky, Pernink, Hřebečná, Abertamy, Boží Dar, Klínovec), dále zájezdů do Adammello - Tonale - Ponte di Legno v Itálii, do Hochfichtu v Rakousku, výstupů na Mont Blanc, Matterhorn, horolezecké výpravy do Francie - Ardes, Itálie - Dolomity Brenta, Finale Ligure. Výstupů v Julských Alpách pod vedením bratra Miroslava Černého - Kida - se zúčastnili: Karel Tintěra, Irena Sedláčková, Slavomír Kapusta, Luke, Kulíšek, Kulihrášek, 6 a1/2 a 3/4, Stydlín, Mišpule, Lenora, Čudla.

Pamatujeme i na nejmenší děti, pro které v oddílech vytváříme co nejlepší podmínky k přípravě na život a poznávání jeho krás, přátelství, dobrodružství a kamarádství.

Parta mladých lidí, skutečně zapálených pro věc skautingu, je dokonalým předpokladem pro zdárné fungování střediska Havran Klecany. Jen pro zajímavost uvedu pár přezdívek, které vyvolávají náladu prožitých chvil pospolu: Speciál, Bobr, Kulda, Bílý maso, Peggy, Cibulka, Lexa, Šipka, Soudek, Babačka, Káně, Klíště, Kulička, Baribal, Kartáč, Bouček, Pinďa, Gumička, Čipera, Kulíšek, Špageta, Kulihrášek, Žlababa, Borůvka, Kvítko, Macek, Saxana, Lenora, Stydlín, Luke, Šlahoun (Drsoň), Bodlina, Mates, Karkulka, 6a1/2 a 3/4, TomaJerry, Viki, Tajný eso, Raněný bůvol, Buba, Kolumbus, Junior, Mamut a naposledy Hyneček.

Na závěr si dovoluji připomenout, že toto vše děláme s nemalým počtem rodičů, kamarádů a přátel našeho střediska, kteří nám pomáhají a doplňují naše stavy všude, kde je to potřeba. Tímto jim děkujeme a přejeme si, aby to tak vydrželo i nadále, neboť si fungování skautingu bez nich nedovedeme a ani nechceme představit.

Za středisko Havran Klecany zdraví a s přáním suché cesty, slunce nad hlavou a radosti v srdci


- bratr Ivo Kurhajec - FILL.

Společenská rubrika

Naši červnoví jubilanti
Ludmila Pekařová (86), Marie Bajerová (81), Antonín Dvořák (80), Pavel Galbavý (79), Stanislav Moucha (78), Bedřich Povondra (78), Miroslav Drastil (78), Vladimír Novák (74), Emilie Španingerová (73), Pavel Šebesta (72), Zuzana Rathuská (71), Antonín Pavlík (71), Eva Horáková (71), Zdenka Gersdorfová (71), Věra Břendová (70), Jan Trávníček (70).

Klecany sobě

Klecany sobě aneb jak se těšíte?
Jistě jste si všichni nejednou povšimli, že vedle mnoha zajímavých a “kouzelných” čísel, jako je sedmička se svým Sedmým nebem, Sedmero krkavců, Sedmi morovými ranami atd., nebo třináctka, které je připisován vliv tak neblahý, že řada významných hotelů nemá pokoj tohoto čísla, je desítka číslem nad jiné významným.

Je přirozeným základem naší číselné soustavy, chceme-li se o někom pohrdavě vyjádřit, říkáme, že neumí do deseti počítat, i když 1+2+3+4=10. Mojžíš nám odkázal desatero přikázání, máme deset planet sluneční soustavy - o tu poslední se vedou dosud učené disputace - měli jsme soutěž Deset stupňů ke zlaté, pivaři mají desetistupňové pivo (ale “dvanáctka” je určitě lepší)
a dokonce se můžeme pyšnit deseti prsty na rukou i nohou. Ale za to až tak nemůžeme, to vymyslela a obdařila nás jimi moudrá příroda.

Zkrátka - desítka je číslem nad jiné dokonalým. O tom se budeme moci všichni přesvědčit i letos, kdy se naše “Klecanská veteran rallye” dočkala právě svého desátého pokračování, nebo desáté reprízy, chcete-li, i když repríza není zrovna vhodné přirovnání.
Je té naší soutěži skutečně už řada let. Má za sebou první krůčky batolete a pomalu začíná odrůstat školním škamnám. Roste, mohutní, udržuje si oblibu dávno získanou a každým rokem nás dokáže překvapit něčím novým. A já si zase nedokážu představit, že letos by tomu mělo být jinak.

V roce, kdy dojde na naší “radnici” ke střídání stráží bych si přál, aby také nové vedení města, které bude určeno podzimními volbami, bylo pořadatelům této jedinečné soutěže i nadále příznivě nakloněno, spolupracovalo s pořadateli a pomáhalo tak udržet nejen její dobrou pověst, ale podílelo se tím na zvyšování prestiže našeho města a přispívalo k jeho dobrému jménu. Vždyť Klecanská veteran rallye je od samého začátku podnik ryze klecanský, který se zrodil v hlavách několika našich občanů (celkem dvou dam a dvou pánů), kteří každoročně vymýšlí, organizují, připravují, shání sponzory, pachtí se a lopotí, obávají se o průběh a většinou se radují z výsledku, aby zakrátko po ukončení jedné plánovali pořádání další.

Zkrátka: již podesáté Klecany sobě pořádají veteran rallye (ale nejen pro sebe) a většina z nás si určitě přeje, aby při té desítce nezůstalo. Jak se těšíte? Já držím palce!


Zdenek Šebek
t.č. místostarosta

Vyhláška

Co se Vám i nám nelíbí.
V poslední době dochází stále častěji k porušování obecně závazných vyhlášek města. Na tuto skutečnost bylo již několikrát ve Zpravodaji poukazováno. Volné pobíhání psů, neplacení poplatků za odvoz TKO, nedodržování nočního klidu atd.
V poslední době si občané stěžují na rušení klidu o neděli a o svátcích. A právem.

Podle Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2001 článku 4 e) je na celém území města zakázáno: V neděli a svátkem uznané svátky vytvářet nadměrný hluk (např. používat travních sekaček, motorové pily, brusky, stavební stroje a jiné mechanizmy, zkoušky motorů, zvukové reklamy, hudební produkce aj.).

Snažme se být tolerantní a ohleduplní k ostatním, pomůžeme si tím všichni.


- ms -

Kniha o Klecanech

Klecany - obec - město
Po cestách historie.

Na naší X. Klecanské veteran rallye bude představena kniha o historii Klecan, která vznikla dlouhodobým úsilím kolektivu lidí, kteří pod záštitou Rady města neúnavně shromažďovali dostupné prameny o všem, co se v naší kotlině v minulosti událo. Kniha je doplněna řadou dobových pohledů i fotografií.


Zájemci si ji budou moci koupit přímo na veteren rallye 10. 6. 2006, nebo kdykoliv později na Městském úřadě.

-ms-

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.