Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 10/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 10/2006Ročník XXV. Říjen 2006 / číslo 10.Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Vždycky se najde někde balvan, anebo čnící skála, pařez či břeh,
který se nebojí řádně přibrzdit valící se povodeň lidské hlouposti.


Toho bohdá nebude....

Historie praví, že výrok: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ vyslovil slepý český král Jan Lucemburský
v bitvě u Crésy - my říkáme u Kreščaku před svou poslední, osudovou bitvou. Ta propukla 26. srpna 1346, právě před 660 léty. Byla to první velká bitva stoleté války. Ale o tom, že bude stoletá, se už český král nedozvěděl.
Soudobý francouzský kronikář popisuje tuto událost takto:.....udatný král český, třebaže byl slepý, chtěl být jedním z prvních v bitvě. Dal svým rytířům rozkaz pod trestem zkrácení o hlavu, aby ho dovedli tak daleko vpřed, aby mohl zasadit do nepřátel ránu mečem.
Nepřátelské vojsko bylo anglické a Anglii tehdy vládl král Edvard III. Jan Lucemburský pomáhal v této bitvě svému zeti, Filipovi z Valois, dědicovi královské koruny Kapetovců, na kterou si právě anglický král činil nárok.
Lépe vyzbrojení Angličané s modernější vojenskou taktikou i lepší výzbrojí lehce vítězili nad zmatenou armádou protivníka, který byl zvyklý bojovat v individuálních soubojích. Zadní voj Francouzů a jejich pomocníků hnal přední do náruče nepřítele a nakonec se každý snažil vyprostit z chaosu řeže, kde nikdo neměl přehled o tom, kdo proti komu bojuje;
a nakonec dochází ke střetům proti vlastním lidem.
Český kronikář Beneš Krabice o bitvě píše: „A když král Jan dostal zprávu, že Francouzi prchli, a byl vyzván, aby útěkem zachránil život svůj a svých bojovníků, odpověděl: ,Bůh chraň, aby český král utíkal, ale zaveďte mne tam, kde zuří největší ryk válečný. Bůh buď s námi, nic se nebojme, jen mého syna pečlivě chraňte!, A když byl doveden na bojiště, tu král Jan, zasažen četnými šípy, podstoupil smrt a s ním mnozí čeští šlechtici...“
Když druhý den Francouzi počítali své mrtvé, musili na prvním místě uvést rytířského českého krále; za ním následovalo devět knížat, dvanáct set rytířů a šestnáct tisíc panošů. Moderní historici uvádějí čísla ještě nepoměrně vyšší.
Po bitvě dal anglický král vyhledat Janovo tělo a dal mu s velkým nářkem vystrojit slavný pohřeb. Když ostatky posílal pozůstalým, prý pravil: „Dnes padla koruna rytířstva, nikdy nebylo podobného tomuto českému králi.“
Jan Lucemburský byl určitě udatný rytíř, ale pramálo se staral o své královstí. Objevoval se zde jen tehdy, když mu došly peníze. Jinak vyhledával bitvy a jeho současníci právem říkali, že „ bez boží pomoci a krále českého se žádná bitva nedá vyhrát.“ Válčil ve Francii, Německu, pomáhal třikrát německým rytířům na Litvě, válčení a souboje byly jeho pravým živlem. Byl halasným a ušlechtilým bojovníkem, ale lehkomyslným politikem a prabídným hospodářem. Byl pravým opakem svého nejstaršího syna a dědice - Karla IV., který posléze dovedl české království k nebývalé slávě a rozmachu. Ale tuto historii našeho „Otce vlasti“ určitě všichni znáte.


-ms- 20. 9. 2006

Z RADY MĚSTA

28. srpna 2006
Rada rozhodla uvolnit částku ve výši 32.500.-Kč na zakrytí válečných hrobů kamennou deskou. Jedná se o hroby sov. vojáků. Obec je povinna udržovat válečné hroby, které se nacházejí na jejích pozemcích podle zákona č. 122/2004,
§ 3 odst. 1). Práce zajistí správce veřejného pohřebiště. Termín - konec září.

Rada schválila splátkový kalendář na splacení dlužného nájmu firmy Matapat. Tato firma podnikala
v objektu Dolních Kasáren. Svou činnost ukončila a dlužnou částku za nájem zaplatí ve čtyřech měsíčních splátkách nejpozději do konce listopadu. Zajistí vedoucí finanční účtárny I. Kolářová.

Nabídka odkupu akcií společnosti Středočeská energetická bude předložena jako informace Zastupitelstvu města. ZMě je vázáno svým usnesením žádné akcie v majetku města neprodávat.

Žádosti o odkoupení pozemků v majetku města, které podali pan Václav Kraus a paní Jarmila Jägerová budou předány novému ZMě. Do konce volebního období není možné tyto žádosti vyřídit. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni dopisem. Zajistí místostarosta. Termín - do příštího zasedání RM.

Seznam zařízení z dílen Základní školy, které navrhla Likvidační komise k prodeji - jedná se hlavně o pracovní stoly - bude předán novému ZMě.11. září 2006

Rada projednala žádost paní D. Šimkové - Grunclové o prodej části pozemku p.č. 626/9 v k. ú. Klecany. Žádost bude předložena k vyřízení novému ZMě.


Rada vyhověla žádosti pana Antonína Tůmy, Klecany č. p. 343 o prominutí poplatků za odvoz TKO pro jeho dceru Zdeňku Tůmovou, trvale žijící v zahraničí. Vzhledem k datu podání žádosti se poplatek promíjí za poslední čtvrtletí 2006 a rok 2007. Zajistí správce poplatku.

Rozhodnutí o pokácení stromu - borovice, na poz. p. č. 196/2 před domem č.p. 370 bude vydáno po vyjádření odborníka
v oboru dendrologie. Zajistí místostarosta.

Rada projednala a schválila projekt kanalizačního řadu na poz. p. č. 132/3 a 134. Bude předloženo na zasedání ZMě, zodpovídá starosta.

Rada vzala na vědomí rozpis schůzek Sdružení zdravotně postižených na 4/4 roku. Schůzky budou jednou měsíčně
v malé obřadní síni na MěÚ.

Radní I. Kurhajec informoval Radu města o cyklistickém závodu do vrchu. Závod se uskuteční v neděli 17. září od 13.00 hodin. Pořadatelsky zajistí skautský oddíl Havran, oznámení PČR zajistí místostarosta.Ze zasedání Zastupitelstva.S největší pravděpodobností poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se konalo ve čtvrtek 21. září.
Před zahájením vlastního jednání přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého Ing. Bohumila Šimšíka, který město vedl jako starosta v létech 1990 - 1994.
Velký časový prostor byl věnován novým webovým stránkám města, které prezentovali zástupci firmy Target Media. Podrobnosti o tomto projektu najdete v příštím čísle našeho Zpravodaje. Jinak se zasedání neslo v mimořádně dělném duchu za notoricky malé účasti občanů. Byla přednesena zpráva o činnosti Rady města a statistický přehled činnosti Zastupitelstva v uplynulém volebním období. Byla schválena realizace vodovodního řadu v ulici Čs. armády a vodovodní přípojky v ulici Konečná. Dále byly schváleny dvě smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena - jedná se o vstup jiných subjektů na pozemky města v rámci položení el. kabelů a výstavby nové trafostanice. Zastupitelé schválili kupní smlouvu se společností A - TERZO, s.r.o., která městu nabídla kanalizační a vodovodní řad na dalších pozemcích V Boleslavce
za symbolickou cenu 2.-Kč. Po diskuzi ZMě schválili vybudování ozdobné mříže v kostele v rámci ochrany kulturních památek. Po informaci o plánované zástavbě v okolí zámku a o stavu jednání ohledně převodu Horních kasáren byla převážná část diskuze věnována možnosti zvýšení kapacity Mateřské školky. Na závěr starosta města Ing. Z. Malík poděkoval zastupitelům města za práci, kterou v uplynulém období pro město vykonali a popřál jim do další práce mnoho úspěchů.
Z. ŠebekSLOVO STAROSTYMěsto Klecany přebírá z majetku státu - Ministerstva vnitra objekt Horních Kasáren na základě usnesení Vlády České republiky. Bylo dohodnuto, že v tomto objektu dojde k vybudování multifunkčního centra s ubytovací kapacitou pro studenty a perspektivní zaměstnance pražských vysokých škol.
Technologickým parkem, vybudovaným ve spolupráci s Městem Klecany, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ústavem jaderného výzkumu Řež a pražskými vysokými školami vznikne centrum, které umožní rozvoj moderních inovovaných technologií nejen evropské, ale i světové úrovně, první tohoto typu v České republice.
V současné době na tomto projektu pracuje tým ve složení:
Ing. Zděnek Malík
Zdenek Šebek
Doc. Ing. Miroslav Grégr
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
Prof. Ing. František Hrdlička, Ph.D.
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Ing. František Pazdera, CSc.
Ing. Jiří Rous
Ing. Václav Lobovský
Ing. Anna Štancová (MV)
Ing. Jiří Petříček (MPO)

Pro občany Klecan přinese tento projekt mimo jiné rozvoj a rozšíření infrastruktury, vybudování kvalitního sportovního
a kulturního zázemí.
Za Město Klecany zodpovídá za práce na projektu a spolurealizaci starosta a místostarosta.


Ing. Zděnek MalíkNAPSALI NÁMŘíjnové povídání - jak to vidí řadový občan.

Když je v měsíci už desátého, začínám přemýšlet, milí čtenáři, o čem bych měla napsat. Podělit se s Vámi o své myšlenky a co by Vás asi zajímalo. Ráda se vracím do minulosti, do dětství, kdy byl život úplně jiný, než dnes. Ale dnes nechci hloubat v minulosti, naopak mířím do doby současné. Nechci, aby má slova vyzněla politicky, i když se trochu politiky dotýkají. Je to tak.
Blíží se totiž senátní a komunální volby (20. 10. 2006) a tak to znovu začne. To, co jsme zažívali v červnu t.r. a táhne se to do současnosti, kdy píši tyto řádky. Naši politici postrádají politickou kulturu. Podle mého laického rozumu se nás více dotýkají komunální volby, protože kandidáty známe a výsledky mají bezprostřední dopad na náš život (i když senátní volby považuji také za důležité).
Uvědomila jsem si, jaké jsme měli v minulých i předminulých volbách štěstí, že byla zvolena taková garnitura, která byla schopná spolupracovat, chovat se k sobě tolerantně a vedla město k rozkvětu. Vždyť se rozhlédněte kolem sebe. Město je upraveno, cesty a parky udržované, lidé zde staví a stěhují se k nám noví obyvatelé. Pozemky po armádě jsou ekonomicky využívané.
Je to tím, že do vedení města byli zvoleni lidé inteligentní, rozumní, tolerantní, vzdělaní jak technicky, tak ekonomicky. Ale i tak se zde najdou nespokojenci, kteří podezírají, pomlouvají
i osočují funkcionáře když neplní to, co oni žádají, co z důvodů zákona nelze splnit. A tak použiji přísloví: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.
Chtěla bych poděkovat našim funkcionářům v čele s panem starostou, místostarostou a ostatním členům zastupitelstva za práci, kterou v tomto volebním období odvedli. Starali se o město dobře, vždyť jako jedno z mála měst a obcí není zadluženo. Nemusí zastavovat ani rozprodávat pozemky ani majetek, jak často slýcháváme v mediích. Tito lidé, kteří pracují pro veřejnost, často to činí na úkor svých rodin, svých zálib i koníčků a přece bývají napadáni a uráženi. Však jsme si to několikrát přečetli i v našem Zpravodaji.
Mohu zde v kostce uvést, co bylo vykonáno a co je mi známo: vybudována kanalizace, plynofikace; při povodni v roce 2002 bylo vzorně postaráno o postižené občany, zajistili finanční podporu, postižení dostali nová obydlí. Byly udržovány cesty, vybudována nová čtvrť Klecan - Boleslavka, byly podporovány různé akce jak finančně, tak i patronací. Naše Veteran rallye je už známá. V neposlední řadě oceňuji velmi kladně vydání krásné knihy Klecany - obec - město, cesta historií. Za to, co vykonali, se nemusí stydět. Práce pro veřejnost je těžká, zodpovědná a nevděčná.
Ale já chci zároveň poděkovat i ostatním pracovníkům na MěÚ, jak administrativním, tak i technickým. Jsou vždy ochotní, slušní, příjemní, snaží se lidem poradit, pomoci. Technické služby zas využíváme na různé práce, dovoz uhlí, provádějí údržbu parčíků a uklízejí po nepořádných občanech, toto je nekonečná práce; provádějí opravy toho, co vandalové zničí.
V tuto dobu ještě neznám kandidátky do komunálních voleb, ale doufám, že tato garnitura bude kandidovat, aby dokončila své úkoly a tak bych jí přála úspěch, aby byla zvolena.
A u nových kandidátů bych si přála, aby šli do voleb s tím, že chtějí sloužit městu a občanům, ne pro své ambice. Občanům radím, aby zvolili dobře, vybrali jen ty nejlepší, kterým důvěřují. Známe se tu navzájem a tak víme, co v kom vězí a co kdo může pro naše městečko a občany vykonat.
Závěrem chci připomenout, že 14. září 1937 zemřel náš první prezident T.G. Masaryk, významná osobnost, která nám v politice tolik chybí. A 14. září uplyne 120 let od narození jeho syna Jana (1889), významného diplomata, který byl milován celým národem. Jistě jste si vzpomněli i Vy.

13. 9. 2006 Marie ŠtěpánováJAROSLAV HAŠEK V KLECANECHJaroslav Hašek, autor světoznámého románu „Osudy dobrého vojáka Švejka“, napsal také několik stovek povídek a fejetonů, většinou humoristického a satiristického obsahu. Náměty k povídkám získával z cest, které podnikal po celém Rakousku - Uhersku a sousedních zemích. Již jako student reálného gymnázia o prázdninách navštívil Moravu, Slovensko a Halič, po skončení studií se toulal po Uhersku, Balkáně, Bavorsku a Itálii. Známé jsou jeho toulky po Čechách, které podnikal se svými přáteli. Některé cesty popisuje Z. M. Kuděj v knize „Ve dvou se to lépe táhne“. Na cestách navštěvoval hlavně hospody, kde získával náměty ke svým povídkám. Jistě tomu tak bylo, když psal povídku „Vojenský pamětní peníz“, která byla uveřejněna 17. dubna 1904 v Besedách lidu. Je to povídka o obecním strážníkovi v Čimicích, kterému starosta vyčítá, že dosud nezatkl žádného žebrajícího syčáka: „My jsme pozadu.
V Klecanech zatknou v něděli vždy někoho, ve Veltrusích taky, ve Vodolce taky, jen u nás nikoho. Syčáků plno a nic“.
Lze předpokládat, že Hašek navštívil Čimice, kde se o této příhodě dozvěděl a je možné, že navštívil i některou z hospod v Klecanech. Zdali tomu tak bylo, nebo nebylo, se asi nedozvíme. Můžeme si však tuto humoresku přečíst v knize „Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky“, která byla vydána v roce 1957 jako 10. díl Spisů Jaroslava Haška.
Jiří Böhm


AKTUÁLNĚOznámení Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Na základě požadavků některých starostů byl s platností od 4. září rozšířen provoz oddělení dopravně správních agent v Praze, Biskupská 7, Praha 1 o další dva úřední dny.
Jedná se o úsek evidence řidičů (vydávání řidičských průkazů národních i mezinárodních s vyjímkou vyřizování řidičských průkazů ve zkrácené lhůtě) a úsek evidence vozidel.

Nové úřední hodiny:
Pondělí 08.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Úterý 08.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Středa 08.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Čtvrtek 08.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Nová telefonní čísla Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Územní odbor Mladá Boleslav
Pracoviště ochrany obyvatelstva a plánování, 293 01 Mladá Boleslav

npor. Světlana Beránková - ved. prac. 950 861 228
nstržm. Tomáš Havlíček 950 861 231
stržm. Ivana Konývková 950 861 229

Operační středisko HZS Mladá Boleslav 950 861 200 nebo 950 861 201

OZNÁMENÍo době a místě konání voleb do zastupitelstva města podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. volby do zastupitelstva města KLECANY se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin


2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadu - zasedací místnost v 1. patře pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Klecanech, Klecánkách a na Drastech

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost na Městském úřadu - obřadní síň VBT v přízemí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Klecanech - část Skalka, Sídliště a V Boleslavce

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem povolení k pobytu.

V Klecanech dne 5. října 2006
Ing. Zděnek Malík
starosta


VOLBY 2006 - VOLEBNÍ PROGRAM


Č. 1 - OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY.


Komunální volby 2006

Vážení spoluobčané!
Před letošními komunálními volbami považujeme za svou povinnost seznámit Vás s volebním programem Občanské demokratické strany.
Již počtvrté Vás současně žádáme o souhlasnou podporu v nadcházejících volbách. Dosažené výsledky v právě končícím volebním období jsou důkazem toho, že Vaše volba před čtyřmi roky byla uvážená a správná. Známe potřeby města, ve kterém všichni žijeme a umíme je řešit.
V tomto volebním období jsme převážně pracovali na obnově Dolních kasáren. Naše práce se ukázala jako vysoce efektivní a v současné době můžeme prostředky, plynoucí z využití těchto prostorů použít pro potřeby nás všech.
Bylo by velkou škodou pro naše město kdyby vše, co bylo v posledním desetiletí vykonáno, bylo zmařeno neuváženou a špatnou volbou.
Cílem snažení ODS bylo a i v budoucnu vždy bude zajistit lepší a spokojenější život všech občanů našeho města. Přitom nepochybně sehrajete významnou úlohu i Vy, budete-li chtít
a mít možnost přispět k realizaci cílů, které si ODS vytýčila pro následující volební období.

Pracovní a sociální program:
- zajistíme zaměstnání pro 34 lidí v dělnických profesích pro práce u Městského úřadu
- vybudujeme 9 nových bytových jednotek 1+kk s vybavením I. kategorie pro Dům
s pečovatelskou službou a byt pro zdravotní obsluhu
- zefektivníme administrativní činnost městského úřadu
- na nových webových stránkách zajistíme lepší informovanost a zlepšení komunikace mezi občany a úřadem

Zdravotnictví
- provedeme nástavbu zdravotního střediska s ordinací specialisty, rehabilitačním střediskem
a bytem pro lékaře
- zajistíme výstavbu výtahu do všech podlaží zdravotního střediska vč. zajištění parkovacích prostorů

Zlepšení životního prostředí:
Klecany - parková úprava části nám. Třebízského ve spolupráci s župou Podbělohorskou
- zbytek náměstí bude upraven zámkovou dlažbou proti zneužívání plochy
k „závodním účelům“
Klecánky - výstavba protipovodňové hráze proti pětileté vodě
- projekt, ev. stavba pro zajištění proti 10ti leté vodě
Drasty - vybudování vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod
Zlepšení vzhledu města:
Klecany - nový živičný povrch ulice U Lékárny včetně chodníků - generální oprava ulice Konečná
- vydláždění chodníků a zatravnění pásů kolem komunikací
- pravidelná údržba poškozených povrchů ulic
Klecánky - dokončení nové komunikace v Povltavské ulici v obou směrech
- oprava koryta Klecanského potoka
- oprava komunikace Klecánky - Klecany
Drasty - dokončení úpravy chodníků
- oprava kumunikace

Občanská vybavenost:
- Město se bude významnou měrou podílet na stavbě nového vodojemu 1000 m3
- rozšíříme dětská hřiště na Sídlišti a ve školce
- vybavíme dětské hřiště Na Hradišti
- zajistíme kropení hlavních komunikací v letních měsících
- provedeme údržbu lesů v majetku města
- zajistíme rozšíření autobusového spojení v pozdních večerních a nočních hodinách min. o dva spoje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
- zkvalitňováním výzbroje a výstroje jednotky (příspěvek min. 100.000.-Kč ročně) zajistíme větší požární bezpečnost města
Podpora školství:
- zajistíme provedení rekonstrukce a vybavení tříd fyziky a chemie v pavilonu „D“
- provedeme rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonech „D“ a „E“
- upravíme areál školy, chodníky vybavíme zámkovou dlažbou
- materielní účastí se budeme podílet na aktivitách Základní umělecké školy
Podpora sportovní činnosti:
- zprovozníme fotbalového hřiště u kasáren s úpravou plochy pro další druhy sportu
- vybavíme toto hřiště kabinami
- vybudujeme dva tenisové kurty s antukovým povrchem
- zajistíme převod Sportklubu do majetku Sokola
- věnujeme podporu sportovním oddílům
Využití areálu kasáren:
- zajistíme jednoduchý projekt k dlouhodobému využití Dolních kasáren pro občany města
- projekt bude předložen k všeobecné diskuzi
- Město Klecany bude garantem vybudování multifunkčního centra v Horních Kasárnách
- ve spolupráci s ČVUT Praha a ÚJV Řež budou vybudovány koleje a zázemí pro studenty a doktoranty
Kultura:
- v Horních Kasárnách vybudujeme sál pro kulturní akce
- budeme podporovat tradiční kulturní a společenské akce - Klecanskou veteran rallye, cyklistický závod do vrchu, jarmarky a skupinu Lakomých Barek

Tento náročný program je splnitelný, ale může být realizován pouze za Vaší plné podpory.
Dejte nám svůj hlas, my Vás nezklameme! Volte p r a v o u rukou, volte kandidáty Občanské demokratické strany!

Kandidáti komunálních voleb za Občanskou demokratickou stranu Klecany, říjen 2006:
Ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek, Ing. Jiří Bendl, Ing. Petr Šafus, PH.D., Ing. Jan Pinc, Mgr. Pavel Kotrba, Irena Nováková, Martin Hora, Karel Beran, Mgr. Ludmila Szollosová, Dana Kalfařová, Slávinka Kalvachová, Daniel Dvořák, Jan Suchomel, Marie Satranová.
Č. 2 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Klecany 2006.Vážení občané,
Sdružení nezávislých kandidátů Klecany 2006 vám v letošních komunálních volbách nabízí alternativu k zavedeným kandidátkám volebních stran. Jsme sdružení občanů našeho města, kterým není lhostejná současnost ani budoucnost Klecan. Proto bychom rádi nabídli svoje řešení řady problémů, které nás i vás denodenně trápí. Zároveň chceme prosadit i nové projekty, které by zlepšily život ve městě pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel. Většinu z nás velmi dobře znáte, ať už z účasti na práci zastupitelstva v minulých volebních obdobích, či ze zapojení do celé řady akcí veřejného života v Klecanech nebo z aktivní práce v zájmových organizacích. Naše kandidátka tvoří v průměru mladý, ale co se týče zkušeností velmi dobře vyvážený tým.
Dáte-li nám vaši důvěru, chceme významně rozšířit informovanost občanů a jejich zapojení do řízení města, najít způsob jak výrazně zvýšit klid a bezpečnost, rozšířit sociální služby, pomoci získat Základní škole zpět důvěru žáků a rodičů, nabídnout mládeži nové možnosti pro trávení volného času, pokusit se zajistit více zdrojů k financování rozvoje infrastruktury města a v neposlední řadě pojmenovat a začít postupně řešit všechny problémy životního prostředí, vzhledu a údržby města. O všech těchto tématech, ale i o mnoha dalších, jsme připraveni s vámi diskutovat na našem předvolebním setkání, které se bude konat dne 11. října v zasedací místnosti MěÚ v 19.00 hodin. Na zajímavou diskuzi s vámi se těší:

IVO KURHAJEC 44 let, ženatý, dvě děti 15 a 17 let. Vyučený zedník, úplné střední vzdělání
s maturitou. Podnikatel ve stavebnictví. V uplynulém volebním období člen Rady města Klecany zvolený jako nezávislý za ODS. Vedoucí Skautského střediska Klecany.

LADISLAV NĚMEČEK 45 let, ženatý, dvě děti 16 a 18 let. Vyučený automechanik, úplné střední vzdělání s maturitou. Podniká v Klecanech - montáž žaluzií a renovace součástí bytových interiérů. Hlavní pořadatel všech ročníků „Klecanské veteran rallye“.

JIŘÍ MEDEK 48 let, ženatý, dvě děti 22 a 24 let. Vyučený automechanik - majitel autoservisu
v Klecanech. V uplynulém volebním období člen zastupitelstva zvolený jako nezávislý
na kandidátce ODS.
ING. ZDENA LAHODOVÁ 42 let, vdaná, dvě děti 11 a 13 let. Pracuje jako výzkumná pracovnice v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V předminulém lebním období byla zvolena do zastupitelstva jako nezávislá na kandidátce ODS.

ZUZANA KUDLÁČKOVÁ 48 let, vdaná, syn 25 let. Vystudovala gymnázium s ekonomickým zaměřením. Pracovala v bývalém obchodním domě v Klecanech. Od roku 1992 do loňského roku provozovala textilní prodejnu v Klecanech a samoobsluhu v Řeži.

ING. PETR KRS 45 let, ženatý, dvě děti 15 a 19 let. Jaderný inženýr - v současnosti zastává funkci místopředsedy Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

MIROSLAV KŘÍŽ 42 let, ženatý, syn 16 let. Vyučený. Podniká v místě - provozuje obchody
s potravinami v Klecanech a ve Veltěži. Člen Rybářského svazu v Klecanech.

MARTIN LEMON 39 let, svobodný. Vystudoval střední zahradnickou školu. Podniká
v zahradnickém oboru se zaměřením na pěstování okrasných dřevin.

PaeDr. DAGMAR KAPUSTOVÁ 43 let, vdaná, dvě děti 15 a 19 let. Speciální pedagožka, pracovala 10 let ve Zvláštní škole Klecany. Nyní učitelka logopedické základní školy v Praze 8 a externí redaktorka časopisů nakladatelství Portál.

JAN BUSCH 27 let, ženatý. Vyučený. Podniká devět let jako truhlář. Zajímá se o zejména sportovní aktivity mládeže - navrhl a pomáhá realizovat klecanský „skatepark“.

KAREL TINTĚRA 58 let, rozvedený, dvě děti 28 a 29 let. Vyučený elektrikář. Podniká v Klecanech
v oboru montáže a údržby elektroinstalací.

JANA KLAUSOVÁ 50 let, vdaná, tři děti 17, 22 a 24 let. Mzdová účetní, 13 let zaměstnána
na MěÚ v Klecanech. Dlouhodobě pracuje v kulturní komisi města a podporuje činnost skautů.

ZDENA TOMÁŠOVÁ 54 let, vdaná, dvě děti 30 a 32 let. Střední vzdělání s maturitou. Pracuje ve firmě zabývající se počítačovými programy jako licenční specialista. V posledních dvou volebních obdobích předsedkyně kulturní komise města Klecany.

JIŘÍ SRB 32 let, ženatý, dvě děti 5 a 9 let. Podnikatel v oboru logistiky a skladování. Člen Sboru dobrovolných hasičů. Od roku 2003 člen Krizového štábu města Klecany.

ING. JIŘÍ ZACH 58 let, ženatý, syn 25 let. Státní úředník - v současné době působí jako ředitel
odboru ve Správě pražského hradu. V letech 1990 - 94 byl zvolen do zastupitelstva jako nezávislý. Dlouholetý jednatel místní organizace Českého svazu chovatelů.
Č. 3. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM pro volby do zastupitelstva města KLECANYVážení občané!
Základní organizace KSČM v KLECANECH Vám předkládá volební program, s kterým přicházíme do volebního období 2006 – 2010. Úkolem našich zvolených zástupců do zastupitelstva města bylo a i nadále zůstane úsilí o rozvoj města, spokojený a bezpečný život všech občanů. O Vaši důvěru a přízeň pracovat v zastupitelstvu města se uchází tito kandidáti:

1. KUCHTA Václav 6. BROŽOVÁ Jarmila 11. BEZOUŠKOVÁ Jana
2. NOVÁKOVÁ Bohunka 7. NOVOTNÝ Miroslav 12. ZBRANKOVÁ Jarmila
3. VALTERA Jiří Ing. 8. DINI Markéta 13. POC Bohumil
4. BARTUSÍK Josef 9. KOLÁŘ Ivan Ing. 14. STANISLAV Miroslav
5. BUCHAR Miloslav 10. KIZNAROVÁ Milena 15. STANISLAVOVÁ Jitka.

V tomto funkčním období zastupitelstva města bude jejich úsilí zaměřeno do následujících oblastí:
samospráva městapřiblížit více veřejnou správu občanům; ustavit místní části (osadní výbory Klecánky, Drasty, sídliště, Skalka, Vinice, Boleslavka) k zvýšení vzájemné informovanosti a rychlého řešení místních problémů obyvatel;
ustavit poradní orgán rady města k využití možnosti získání finančních prostředků od EU
k rozvoji životního prostředí, kulturní a sportovní činnosti; posoudit efektivnost míst správního aparátu MěÚ, zřídit funkci tajemníka MěÚ; program obnovydokončit aktualizaci územního plánu města k zajištění zdravého životního prostředí a vlivu na ně; současně s odborníky řešit přestavbu a využití prostoru bývalých kasáren; uskutečnit úpravy některých objektů jako startovací byty pro mladá manželství;

životní prostředí provést úpravy vedlejších městských ulic (např. Pod Rychtou, Konečná) a opravit komunikace narušené plynofikací; rozšířit hospodaření s odpadem novým statutem sběrného dvora. Zvýšit možnosti recyklace odpadu; usilovat o vybudování multifunkčního sálu nebo zařízení pro shromažďování většího počtu občanů (alespoň 200 míst), podporovat činnost zájmových organizací k rozvoji tradic města, možnosti kulturních a sportovních zálib a zájmu občanů;

školství
zajistit v mateřské školce možnost umístění většího počtu dětí – včas a účinně reagovat na počty dětí; v rámci města rozšířit počet dětských hřišť; péče o seniory trvale sledovat a řešit sociální zajištění starších občanů města – rozšíření možnosti ubytování v Domě s pečovatelskou službou, stravování a zajištění dalších forem pomoci.

NAŠÍM PŘÁNÍM JE, aby občané žili v našem městě šťastně a spokojeně, aby se Klecany pro ně staly bezpečným a příjemným domovem. Proto v průběhu celého volebního období budou zvolení zastupitelé za KSČM:
PODPOROVAT
všechny návrhy a náměty zvolených zastupitelů i ostatních občanů města, které budou prospěšné rozvoji a posílení významu města, zejména v oblasti společenské, ekonomické, práce s mládeží, kulturní, sportovní a dalších
NAVRHOVAT
podle současných podmínek další vhodná opatření k rozvoji města, které přinesou užitek občanům, politický, společenský i hospodářský rozvoj.

Do minulosti se obracíme pouze pro zkušenosti a poučení z chyb a nedostatků. Díváme se kupředu a chceme pracovat a řešit problémy ve prospěch všech občanů města.
........................


DĚKUJEME
všem současným zastupitelům KSČM za dobrou reprezentaci v zastupitelstvu města
i za důslednou osobní přípravu a aktivní podíl při všech jednáních v průběhu volebního období 2002 – 2006.


ŠKOLSKÁ RADA
Zápis ze zasedání Školské rady dne 13. září 2006

1) Na zasedání se na pozvání školské rady dostavila ředitelka Základní a mateřské školy pí. Janovská. Školskou radu seznámila se svým novým statutárním zástupcem, přítomným panem Hadravou. Ten bude nadále současně zastávat funkci zástupce ředitele i v otázkách výuky a nahradí tak dosavadní zástupkyni pí. Zuzanu Kulštrunkovou.

2) Pí. Janovská Školskou radu dále seznámila s tím, že p. Hadrava byl pověřen funkcí koordinátora školního vzdělávacího programu, který má vstoupit v platnost počínaje školním rokem 2007/2008 a zpočátku se bude vztahovat na výuku v 1. a 6. ročníku. První pracovní verze školního vzdělávacího programu by měla být hotova a předložena Školské radě do konce 1. pololetí.

3) Pan Hadrava Školské radě nastínil svůj koncept tvorby školního vzdělávacího programu
a provozu školy vůbec. Odpověděl také na dotazy členů Školské rady týkající se vnitřního chodu školy a v souladu s názorem Školské rady vyslovil názor, že by škola měla usilovat o zlepšení kvality výuky i o to, aby se do školy v budoucnosti hlásilo ze spádové oblasti pokud možno více žáků.

4) Pí. Janovská informovala o současném stavu plánovaného propojení pavilónů školy bezdrátovou datovou sítí. Došlo ke zpoždění prací, protože z firmy, která měla instalaci zajišťovat, odešel klíčový zaměstnanec, který však současně zakládá vlastní firmu. Instalaci techniky by měl nicméně brzy provést za stejných smluvních podmínek.

5) Pí. ředitelka Školskou radu seznámila se stavem kapacity mateřské školy. Škola navýšila kapacitu o 8 žáků díky tomu, že krajský hygienik udělil škole vyjimku umožňující vyšší počty dětí ve třídách. V nejbližší době se proto uskuteční doplňkový zápis do mateřské školy. Tato vyjimka je platná do konce roku 2007, jedná se tedy pouze o dočasné řešení. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí a pokračující výstavbě domů a bytů by zřejmě v budoucnosti bylo žádoucí rozšíření prostor a kapacity mateřské školy o další třídu. Školská rada tento názor plně podporuje.


CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE… na začátku nového školního roku.
Základní škola Klecany přivítala své žáky do nového školního roku s mnoha příjemnými změnami. Během letních prázdnin byl kompletně vymalován pavilon D, udělána nová podlaha v dílnách, rekonstruované sociální zařízení v pavilonu A, vybavena nově první třída a provedeny úpravy maleb v ostatních pavilonech. Na úpravách a opravách se podílela Základní škola spolu s Městským úřadem Klecany, proto bychom chtěli MěÚ Klecany prostřednictvím Zpravodaje
za tyto nově rekonstruované a vybavené prostory, ve kterých se od září učíme, poděkovat.

První školní den pro nové žáčky
V pondělí 4. září v 9 hodin začal první školní den pro klecanské prvňáčky. Nejprve se sešli spolu s rodiči, svou novou paní učitelkou a paní družinářkou ve školní družině. Tady je přivítala a uvedla do řad školáků také paní ředitelka a pan zástupce. Každý prvňáček byl všem přítomným představen a dostal na uvítanou malý dárek, který mu jistě dobře poslouží i při školní výuce. Jelikož někteří přišli na první školní den velmi dobře připraveni, mohli si pomůcky hned uklidit do své krásné aktovky.
Pak se s paní učitelkou Janou Šiklovou přesunuli do své nově vybavené první třídy. Do aktovek si přidali své první učebnice a za odměnu, že první školní den všichni úspěšně zvládli, dostali děvčátka lízátko kočičky a kluci pejska.

Celodenní výlet do Kutné Hory
Osmáci a deváťáci vyrazili ve středu 20. září se svými třídními učitelkami Evou Staňkovou a Alenou Dočkalovou na výlet do Kutné Hory poznávat památky a život ve středověku druhého největšího města v Českém království. Prošli si historické centrum, navštívili Vlašský dvůr, který sloužil jako centrální královská mincovna. Na vlastní oči si také prohlédli, jak se ručně razily mince, a každý si jednu odnesl na památku. Pak následovala prohlídka gotického chrámu sv.Barbory, zasvěceného patronce horníků sváté Barboře. Největším zážitkem však pro všechny byla procházka jedním z místních dolů, ve kterých se kutalo stříbro. Každý návštěvník si musel obléci pracovní oděv, dát ochranou helmu na hlavu a vybavit se svítilnou. A takto se vystrojeni se prodírali šachtou místy vysokou jen 120cm a širokou 40cm. Hřebem celého výletu byla návštěva kostnice v nedalekém Sedelci, která svou výzdobou mnohé překvapila. Celá akce se vydařila a všem se moc líbila.

Alena DočkalováZVEME VÁSPůjčovní doba v klecanské knihovně
úterý 8.00 -11.30 12.30 - 18.00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 18.00

3.11. v 19 hodin Dušičková slavnost
Lakomé Barky Vás zvou do Obřadní síně V. Beneše Třebízského na své vystoupení. Další informace najdete na plakátech, které budou vyvěšeny na obvyklých místech.
Tentokrát si musíte vstupenky zajistit dopředu u paní Jany Klausové na městském úřadě.

29. 10. 2006 v 17 hodin.
Slavnostní koncert Symfonického orchestru Prahy 8 v klecanském kostele.

Vstupné dobrovolné.
Stalo se tradicí, že dvě nejvýznamnější data v roce, 28. říjen a 8. květen slavíme koncertem Symfonického orchestru Prahy 8. Tentokrát to bude Koncert pro violoncello a orchestr h-moll od Antonína Dvořáka.

O orchestru
Symfonický orchestr Prahy 8 vznikl v roce 2004. Jeho členové jsou většinou studenti různých vysokých škol nebo mladí pracující. Orchestr má plné smyčcové a dechové obsazení a celkový počet hráčů je 43. Od založení orchestru stojí v jeho čele Jiří Hájek, který se kromě dirigování věnuje i studiu skladby na pražské HAMU a hře na klasickou kytaru.
Repertoár je tvořen symfoniemi, předehrami a sólovým koncerty s doprovodem orchestru. Během sezóny se studované skladby obměňují a repertoár se tak neustále rozšiřuje. Našim cílem je přinášet posluchačům nejen známá klasická díla, ale seznamovat je i s moderní tvorbou autorů dvacátého století. Kromě děl Beethovena či Mozarta lze proto v repertoáru orchestru nalézt i skladby Šostakoviče, Martinů a dalších.
Snažíme se rovněž umožnit mladým lidem, kteří hrají na nějaký hudební nástroj, aby se aktivně zapojili do provozování vážné hudby a aby měli příležitost zahrát si díla klasiků 18., 19. a 20. století i moderní tvorbu autorů žijících.
Symfonický orchestr Prahy 8 uskutečňuje za rok nejméně tři série koncertů - v prosinci, březnu a červnu, přičemž repertoár se v jednotlivých obdobích liší. Většina koncertů se koná v Praze, některé i v mimopražských sálech a kostelech.

Jiří Hájek - studuje na Akademii múzických umění v Praze obor skladba. Kromě studia na vysoké škole pokračuje u Dr. Štěpána Koníčka ve studiu dirigování. V loňském roce absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze ve hře na klasickou kytaru. Je autorem více než 50 skladeb komorního a symfonického rázu a dále také scénických a filmových hudeb. Některé z nich byly nahrány u Českého Rozhlasu. Má za sebou již řadu koncertů s různými sbory a orchestry.

Repertoár orchestru, plán koncertů a fotografie najdete adrese: http://sop8.neco.cz/index.htm

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.