Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 7/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 7/2006Ročník XXV. Červenec 2006 / číslo 7.Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Ti, co byli hloupí mladí, jsou obyčejně na starý kolena daleko víc hloupější.
Chytří v mládí ve stáří bývají chytřejší o zkušenosti, jimiž nesmírně zbohatli....


6. července 1415. Jan Hus a pappenheimští.
Šestý červenec je od jisté doby státním svátkem. Připomínáme si tak českého rodáka, kněze, mistra svobodných umění na pražské univerzitě, církevního reformátora a posléze kacíře a mučedníka - Jana Husa.

Vše začalo prodejem odpustků. V roce 1412 válčil tehdejší papež Jan XXIII. proti Ladislavovi Neapolskému.
A protože to nebyla levná záležitost, vymyslela církev prodej odpustků. Každý, kdo měl dostatek peněz, mohl si od ní koupit odpuštění svých hříchů. Tento prodej podpořil také král Václav IV., protože i on měl mít podíl na zisku. Proti kupčení s odpustky vystoupil právě mistr Jan Hus a tím si proti sobě postavil nejen krále, ale hlavně církev. Byl dán do klatby, musel opustit Prahu a posléze byl předvolán před kostnický koncil. Hus přes mnohá varování se do Kostnice vypravil v bláhové naději, že zde obhájí své názory. Nedlouho po příjezdu byl však zatčen, uvězněn a byla proti němu připravena obžaloba.

Kostnický koncil nebyl svolán především kvůli Husovi a Husův spor nebyl z hlavních bodů programu. Koncil měl kromě zaujetí stanovisek ke kritikám a kacířským učením Viklefa, Husa, Jeronýma, Jeana Petita a mnoha dalších řešit především znovusjednocení církve, rozdělené tehdy předchozí vládou tří papežů, a očistu církve. Trval od 5. listopadu 1414 do 22. dubna 1418. V té době se sešlo 45 všeobecných sezení a nespočet zasedání početných komisí. Hus byl předvolán do pěti takových zasedání. Doufal, že zde bude moci obhajovat svoje učení. Podle koncilu však nešlo o obhajobu, ale o výslech nebezpečného kacíře. Tomu také odpovídal konečný verdikt. Hus odmítl odvolat své názory a byl XV. všeobecným sezením odsouzen na smrt a předán světské moci.

6. července 1415 proběhla mše, po ní byl přiveden Jan Hus. Byl potupně zbaven kněžského svěcení, na hlavu mu byla posazena čepice s namalovanými čerty, zápasícími o jeho duši. Pak byl v průvodu odveden za město a připoután ke kůlu hranice.

A dostáváme se k pappenheimským. Z malé a dnes docela výstavné jihoněmecké obce Pappenheimu kdysi vzešel jeden z nejvznešenějších říšskoněmeckých rodů - pánové von Pappenheim. Od nepaměti měl každý z nich hodnost říšského dědičného maršálka. A právě 6. července 1415 říšský dědičný maršálek pan z Pappenheimu se dostavil ke kostnické hranici, „tleskl rukama a pryč odjel“. Byl to přímý pokyn katovi, aby podpálil kostnickou hranici.

A hranice vzplála, tam na břehu Rýna......
Rod pánů von Pappenheim se zapsal do českých dějin ještě jednou a to 8. listopadu 1620 v bitvě na Bílé Hoře, kde osobní statečnost plukovníka hraběte Gottfrieda Heinricha z Pappenheimu významně ovlivnila, ne-li rozhodla výsledek bitvy. Takže bychom mohli s klidným svědomím říci, že „známe své Pappenheimské“, i když toto úsloví poprvé vložil do úst Friedrich Schiller Valdštejnovi v dramatickém výstupu prvého dějství své trilogie „Wallenstein“. Ale to už je zase trochu jiná historie.

-ms 20. 6. 2006 –

Z Rady


5. června 2006
Rada stanovila termín zasedání Zastupitelstva na 22. června 2006.

Rada vyhověla žádosti Matouše Koláře o pronájem pozemku p.č. 343/3 u přívozu v Klecánkách. Pozemek o rozměrech 50x25 m navazuje na pozemek, který má pan Kolář již v pronájmu. Vyměření zajistí vedení města, smlouvu místostarosta. Termín - do konce června.

Rada schválila pronájem části pozemku p.č. 628 v k.ú. Klecany, který sousedí s pozemkem p.č. 123/3. Výměra cca 80 m2. O pronájem žádá paní Jarmila Černá, Do Klecánek 60. Vyměření zajistí ved. města, smlouvu připraví místostarosta. Termín - do konce června t.r.

Rada vzala na vědomí Nařízení krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 14/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu. Nařízení ve formě vyhlášky je zveřejněno na úřední desce.

Pro neustále se opakující stížnosti na nepořádek v okolí kiosku pana Šmerdy u přívozu v Klecánkách, rozhodla RM pozvat pana Šmerdu na zasedání Rady. Zajistí místostarosta.

Rada vzala na vědomí informaci starosty o jednání, které proběhlo na Krajském úřadu odboru zemědělství ohledně změn konceptu územního plánu.

Radní I. Kurhajec seznámil RM se stavem prací na stavbě U-rampy, která bude instalována u přívozu v Klecánkách.

19. června 2006
Rada města rozhodla snížit na základě žádosti poplatky za odvoz TKO pro Václava Adama a Zdeňka Adama na polovinu. Zajistí I. Sedláčková.

Na základě žádosti Milana Uhra a Ivany Srpové povolila RM vyjímku z Obecně závazné vyhlášky č. 4/1999. Jedná se o produkci živé či reprodukované hudby v restauraci U sv. Václava dne 25.8.2006 v době po 22.00 hodině. Povolení se vydává do 02.00 hodin následujícího dne. Důvody - svatební hostina. Povolení vydá MěÚ, zodpovídá místostarosta.

Na základě žádosti Simony Kunkové (1 poutač) a Petra Nováka (3 poutače) Rada souhlasí s umístěním reklamních poutačů o velikosti 1x1m na přístupových cestách. Poutače musí být umístěny tak, aby nebránily bezpečnému provozu na komunikacích. Umístění podléhá poplatku dle OZV o Místních poplatcích.

Rada souhlasí s prodloužením nájmu pozemku na plechovou garáž pro p. M. Pitauera, Sídliště č.p. 365. Zajistí p. Kalvachová.

Rada vyjadřuje poděkování pořadatelům X. Klecanské veteran rallye za bezchybné zvládnutí celé akce.

Rada města děkuje junáckému středisku „Havran“ Klecany za organizování krajského kola závodu světlušek a vlčat, které probělo v sobotu 17. června 2006. Jako ceny pro závodníky věnuje pořadatelům 10 výtisků knihy Klecany - obec - město po stopách historie.

Radní I. Kurhajec informoval RM o potřebě navýšení rozpočtu na vybudování „U rampy“ v Klecánkách. Podrobný rozpočet bude předložen na zasedání ZMě 22. června.

Rada vzala na vědomí, že v příštích měsících bude v rámci kraje probíhat v našem městě průzkum dopravního chování obyvatel, který bude provádět Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Občané budou informováni ve Zpravodaji.


Ze Zastupitelstva


Veřejné zasedání Zastupitelstva města se konalo ve čtvrtek 22. června za účasti 13 zastupitelů a 8 občanů. Zastupitelé schválili bezúplatný převod Horních kasáren do majetku města a pověřili starostu dokončit jednání v této záležitosti. Převod byl schválen vládou ČR, zbývá dokončit inventarizaci majetku. Převod musí ještě schválit ministerstvo financí. Podle informace starosty by se převod majetku měl uskutečnit nejpozději do podzimu.

Zastupitelé dále odsouhlasili závěrečný účet města za loňský rok a vzali na vědomí zprávu auditorky, která provedla audit hospodaření. Audit skončil výrokem „bez výhrad“, to znamená, že hospodaření města je v pořádku. V další části programu seznámil starosta přítomné s tím, že byla dokončena rekonstrukce vozovky od hřbitova na hranice města směrem k Přemyšlení. Náklady dosáhly částky 2,368.365 korun vč. DPH. Tuto částku zastupitelé schválili. Radní I. Kurhajec předložil zastupitelům návrh zvýšení rozpočtu na výstavbu „U rampy“ v Klecánkách. Protože rampa musí být konstruována jako snadno demontovatelná z důvodů umístění v zátopovém pásmu, je zapotřebí provést dodatečné úpravy konstrukce, které si vyžádají dalších 15.300 korun. Částka bude uhrazena z finanční rezervy rozpočtu.

Před blížícími se komunálními volbami, které budou ve druhé polovině října, bylo stanoveno, že příští Zastupitelstvo bude 15 členné, jako dosud. Tato informace je důležitá pro všechny subjekty, které se hodlají v podzimních volbách ucházet o hlasy voličů.

V diskuzi byl klecáneckými občany kritizován hluk, který působí majitelé vodních skůtrů při svých nepovolených jízdách, nepořádek v okolí přívozu i nedostatečná kapacita hygienických zařízení. Všechny připomínky budou ze strany města řešeny v rámci možností.


Rok 2005


Co se udělalo za uplynulé volební období
V první polovině roku byla hlavní pracovní činnost věnována údržbě Dolních Kasáren, které město převzalo v nedobrém stavu. Během této doby se podařilo část areálu, která byla určena ke komerčnímu využití opravit tak, že mohla být nabídnuta zájemcům o pronájem. Byla také zrekonstruována bývalá vojenská svobodárna na ubytovnu s kapacitou až 80 lůžek. Během prázdnin bylo ve škole rekonstruováno sociální zařízení v pavilonu „C“, stavebně upravena I. třída, nově vymalovány třídy a chodby pavilonu „B“ a provedeny nezbytné úpravy v Mateřské škole. Dětská hřiště na Sídlišti a v Klecánkách byla ohrazena, vyměněn písek v pískovištích.

Byly opraveny části komunikace na Sídlišti a Pionýrské ulici, V Boleslavce byla položena zámková dlažba v první ulici.
Z kulturních akcí je třeba zmínit IX. Klecanskou veteran rallye, závod do vrchu, oslavy 25. výročí otevření Mateřské školy v Klecanech, tradiční jarmarky, koncerty symfonického orchestru Prahy 8 v kostele, Havelské posvícení, výstavu obrazů paní Fuxové či tradiční zpívání koled na Štědrý den na náměstí.


Zdenek ŠebekVolby


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Počet hlasů pro jednotlivé strany je uváděn ve zlomku. Jde o odevzdané hlasy v I. a II. volebním okrsku.
První volební okrsek zahrnuje Klecany - část, Klecánky a Drasty, druhý pak Klecany - část Skalka, Sídliště a Boleslavku. Procentuelní vyjádření je v celkovém součtu hlasů. Poslední sloupec jsou výsledky z roku 2002 (v %).

Počet osob zapsaných do volebních seznamů 839/823
Počet odevzdaných platných hlasů 567/623
Procentuelní účast (%) 67,6/75,7
Celková účast 71,6%

Strana počet hlasů % rok 2002

1. Strana zdravého rozumu 4/4 0,67 0,10
3. Balbínova poetická strana 1/3 0,33 0,74
5. Právo a spravedlnost 1/3 0,33
6. Nezávislí 6/1 0,59 2,45
8. Koruna Česká 3/2 0,42
9. Občanská demokratická strana 254/313 47,64 32,63
10. Čs. strana sociálně demokratická 148/124 22,85 27,37
11. SNK Evropští demokraté 15/32 3,95 2,45
14. Pravý blok WWW.CIBULKA.NET 3/0 0,25
15. 4 VIZE 0/1 0,08
18. Strana zelených 52/42 7,89 2,67
20. Komunistická str. Čech a Moravy 53/69 10,25 15,40
21. Koalice pro Českou republiku 1/1 0,08
24. Křesťanská a demokr. unie - ČSL 19/22 3,46 14,11
25. Nezávislí demokraté 4/1 0,42
26. Strana rovnost šancí 1/4 0,42

Poznámka: KDU-ČSL v roce 2002 kandidovala v koalici, SNK Evropští demokraté kandidovaly jako sdružení nezávislých.


Napsali nám


Dopis starostovi....

Vážený pane starosto!
Minulou sobotu jsem se svojí manželkou navštívil Klecanskou veteran rallye, o níž jsem se dozvěděl ze sdělovacích prostředků. Jsem již starý člověk, letos mě bude 73 roků a jako vyučený automechanik a střízlivý fanda jsem chtěl vidět některá stará vozidla v akci a manželku zaujala nabízená přehlídka historických dětských kočárků. Počasí bylo příznivé a jako bývalého filmového amatéra mě lákalo natočení si, ještě ve stáří na zapůjčenou videokameru, pár záběrů z této mimořádné motoristické události. Bohužel, před startem veteránů jsem byl postižen ztrátou vědomí a přítomnou sanitou odvezen na Bulovku, kde mě byla poskytnuta pomoc.

Až později jsem se dozvěděl, že jsem pořadatelům zkomplikoval start, který byl pro nepřítomnost sanitky odložen. Tímto se chci omluvit a zároveň poděkovat pořadatelům, kteří navíc zajistili odvoz mé ženy za mnou do nemocnice, což bylo mimořádně nadstandartní

a pro mne nesmírně potěšující. Tímto Vám všem děkuji. To, co se mě stalo, bylo poprvé v životě a dalo první signál k opatrnosti na sklonku života. Ještě jednou Vám i pořadatelům děkuji.16.6.2006 - Karel Tykal, Řepov 133, p. Mladá BoleslavJak to vidím já!
X. Klecanská veteran rallye 10. června 2006 skončila velmi úspěšně,
ať žije Veteran rallye XI. - 2007...


Myslím, že tato nejveselejší soutěž a výstava historických vozidel a dětských kočárků byla všemi účastníky hodnocena jen a jen kladně. Každý si zde našel, co ho zajímalo. Program byl velmi bohatý, organizátoři soutěže nezklamali. Zaslouží si obdiv za bezvadnou organizaci, spokojeni mohou být i sponzoři, bez nich by nebylo možné soutěž uskutečnit. Spokojeno může být i město a jeho představitelé.

Na výročí první písemné zmínky o Klecanech byla vydána krásná kniha s názvem „Klecany - obec - město - po stopách historie“. Byla zde slavnostně pokřtěna a dána do prodeje. Tento počin je pro nás jako občany velmi důležitý. Člověk - rodák - si uvědomí, kde má své kořeny, cítí, že sem patří a ti, kteří se sem přistěhovali a chtějí tu žít si uvědomí, že toto město má svou bohatou historii. Jako Klecanský rodák a patriot jsem si ji hned zamilovala. Koupila jsem ji pro svou sestru, sestřenici, vnuky. Jsem hrdá na to, že jsem i já trochu se svojí pamětí pomohla určit lidi a data na některých fotografiích a pohledech. Dostalo se mi odměny - knihy s krásným věnováním - díky!

Loňského roku jsem si vychutnávala atmosféru IX. Klecanské vetran rallye účastí jako spolujezdec (ráda na to vzpomínám), byla jsem za hvězdu, ale letos jsem byla jako „veterán“ úplně nepojízdná, malováním jsem si své staré kosti tak rozhodila, že bez hole ani krok, natož abych šla na náměstí do víru dění. Prostě jsem si netroufla jít do terénu. Zařídila jsem si účast jinak! Ozvučení na náměstí bylo velmi dobré a tak sedíc na lavici na dvoře nic mi neušlo. Slyšela jsem start, když syn s „popularem“ startoval, slyšela jsem i moderátora, který to komentoval a zmínil i mé loňské spoluúčinkování. Viděla jsem seskoky padáků a večer velkolepý ohňostroj. Mé kočky mi přišly domů až třetí den. Slyšela jsem i sanitku, která odvezla nemocného pána a byla jsem ráda, že jsem to nebyla já. Jinak jsem byla informována účastníky soutěže, které jsem měla doma.

Nakonec chci vyjádřit obdiv a úctu ke všem, kteří se o tuto akci zasloužili, organizátorům, i jejich pomocníkům, kteří se nezištně na akci podíleli. Cením si i zajištění finanční pomoci pro Mateřskou školu, která byla zajištěna vydáním a předáním plaketek pro dárce.

Díky za krásnou atmosféru, kterou tato akce dýchala, což je pro dnešní konzumní společnost nevídané, neslýchané.


16. 6. 2006 Marie ŠtěpánováPrůzkumPrůzkum dopravního chování obyvatel.
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy bude během měsíců června, září, října a listopadu provádět průzkum dopravního chování obyvatel. Průzkum je dobrovolný, získané údaje budou zpracovány anonymně a budou využity výhradně pro zpracování prognóz a plánů rozvoje dopravy a dopravního systému na území hl. města Prahy a okolí. Podrobné informace najdete na www.udipraha.cz.

Nová pravidla silničního provozu aneb co nás čeká od 1. července.
Novela zákona o pravidlech silničního provozu přináší významné změny v pravidlech, kterými se řídí silniční provoz v naší republice. Největší novinkou je zavedení trestných bodů za spáchané provinění proti předpisům. Tento systém hodnocení chování řidičů je již zaveden ve 12 státech Unie, my budeme třináctí.

Startovní čára je dána 12 body pro každého řidiče. Pokud je motorista nasbírá, přijde na rok o řidičský průkaz. Pověřený úřad to řidiči oznámí a ten musí v této lhůtě řidičský průkaz odevzdat. Pokud by i přesto řídil dál, hrozí mu vysoká pokuta včetně „udělení“ dalších šesti trestných bodů. Pokud by ani tyto sankce nepomohly, může takový řidič skončit až před soudem.

Vrácení řidičského průkazu po roce musí nejprve předcházet úspěšné složení zkoušky v podobě testu z dopravních předpisů, zdravotnické přípravy a zkušební jízdy. Zkouška se bude odbývat u zkušebního komisaře příslušného úřadu.

Zvyšuje se i výše pokut - nejvyšší je až 50 000 korun. Za některé formální přestupky, jako je nenalepení dálniční známky se od začátku příštího roku počítá s postihy dokonce ještě vyššími. Naopak není stanovena nejnižší pokuta za jakýkoliv drobný přestupek. Policisté i nadále mohou udělit blokovou pokutu třeba za minimální překročení povolené rychlosti.
Nejvyšší hranicí v bodovém sazebníku postihu je 7 bodů. O ty přijdete, pokud řídíte motorové vozidlo bez řidičského oprávnění, řídíte pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, odmítnete dechovou zkoušku, odmítnete se podrobit lékařskému vyšetření, pokud dechová zkouška byla pozitivní, nebo způsobíte dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví.

Naopak o 1 bod přijdete pokud pojedete s neosvětleným vozidlem. I to je jedna z novinek - svítit se musí po celý rok.
Bodový systém hodnocení řidičů, který se osvědčil v zahraničí, by se měl stát jedním z mnoha opatření ke snížení počtu a následků dopravních nehod v naší republice do roku 2010.

Zpracováno podle Idnes


Klecany - naučná stezka.
1. Zámek.
První písemná zmínka o Klecanech je z roku 1316, kdy se připomíná Mladoň z Klecan. Dalšími majiteli byli bohatí pražští měšťané. Šimon Olbramovic zde postavil tvrz patrně roku 1380. Další majitelé se rychle střídali. Roku 1507 byly Klecany povýšeny na městečko zásluhou Zikmunda Hromady z Boršic. Z dalších majitelů dlužno jmenovati Jiříka Vchynského (Kinského), Alžbětu Lobkovicovou z Lobkovic, Václava Vojtěcha ze Šternberka (za něho byla tvrz přestavěna na zámek kolem roku 1700), Filipa Josefa hraběte Gallase, Jana Viléma Woborzila (významný ornitolog).

2. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel Nanebevzetí P. Marie, původně gotický, připomínaný ve 14. století, barokně přestavěn
v letech 1748 - 1749. Pseudorenezančně upraven J. Vejrychem v letech 1889 - 1892.

4. Socha sv. Václava.
Socha sv. Václava z druhé poloviny 17. století, přenesená sem v roce 1896 z Přemyšlení.

5. Pomník V.B.T.
Pomník Václava Beneše Třebízského, postaven v roce 1894 z iniciativy českých spisovatelů podle návrhu arch. J. Stibrala. Plastiku Ukřižovaného vytvořil J. V. Myslbek, reliéf V. B. Třebízského J. Mařatka.

6. Fara.
Barokní fara z 18. století, v levé části v tzv. kaplance žil v letech 1876 - 1884 Václav Beneš Třebízský, který zde byl kaplanem a napsal zde většinu svých románů a povídek.

7. Bývalá škola.
Bývalá škola, nyní zdravotní středisko, postavena v roce 1863. V letech 1885 - 1895 zde učil spisovatel Josef Kožíšek.

8. Benešovka.
Oblíbené místo Václava Beneše Třebízského.

9. Pyramida.
Podle ústního podání je zde pohřben oblíbený pes majitele zámku.

10. Hájovna.
Hájovna se studánkou a rybníčkem. Ze studánky byl zásobován dávno zrušený panský pivovar.

11. Okopy.
Památka na II. světovou válku. Jsou zde zachovalé okopy, kde byla ukrývána letadla.

12. Vyhlídka.
Vyhlídka na údolí Vltavy, Pražský hrad a Levý Hradec.

13. Sedm dubů.
Z původních 7 dubů jsou dnes zachovány pouze dva. Klecanský háj, bývalá bažantnice a přírodní rezervace.

14. Turecká líska a platan.

15. Čertovka.
Vznikla spolu s hradištěm, přístupová cesta z hradiště k Vltavě.

16. Slovanské hradiště.
Slovanské hradiště, založené na přelomu 9. a 10. století. Některými historiky označováno jako „Pravý Hradec“. Dosud jsou zde patrny zbytky valů. Několikrát zde byl proveden archeologický výzkum, naposledy v roce 2000.

17. Pomník V. B. Třebízského.
Druhý pomník spisovatele a klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského postavený v roce 1898 z podnětu klecanských občanů. Žulový podstavec vytvořil sochař Žďárský, bustu
L. Šaloun.

18. Pomník padlým.
Pomník padlým v I. světové válce. Postaven v roce 1922. Pomník vytvořil sochař J. Drobník z Kolína.

19. Lípa
Lípa zasazená na paměť narození 15,000.000 občana tehdejšího Československa. (S.Vokáč 1977).

20. Dům u Felixů.
Dům „U Felixů“, býval zde pivovar, vinopalna a pražírna kávy. Většina z rodiny Felixů zahynula během druhé světové války v koncentračních táborech.

21. Mlýn.
Bývalý mlýn v Klecánkách, který navštěvoval V. B. Třebízský. Naposledy se zde mlelo v roce 1953.

22. Zdymadlo a jez.
Správa zdymadla a jez postavený v letech 1897 - 1899. V letech 1975 - 1981 zmodernizován
a postavena malá vodní elektrárna. Na budově jsou zaznamenány povodně od roku 1890. Tehdy voda vystoupila o 6,57m nad normální stav (175,00 m). V roce 2002 voda vystoupila o 9,37m nad normál.

23. Vyhlídka nad jezem.

24. Černá skála.
Černá skála, také zvaná Masarykova - na paměť návštěvy prezidenta T. G. Masaryka.

25. Hřbitov.
Hřbitov. Hrobka rodiny Novotných (majitelé Drast), hrobka kněží, hrob kantorské rodiny Vlků, hrob V. Marušky (významný zahradník), pomník prince Tassilo Hanavského hraběte ze Schaum-burku, který zahynul na klecanském letišti při letecké havárii v roce 1932.

J. Böhm
Společenská rubrika


Naši červencoví jubilanti:
Miroslav Peroutka (82), Miloslav Sýkora (81), Milada Jirkovská (81), Stanislav Trnka (76), Ervín Bassy (75), Josef Srstka (73), Anna Matysová (73), Hana Pínová (73), Ladislav Kukla (72), Marie Hronková (71), Eliška Pazderníková (70), Anna Rejmonová (70).


Poděkování.
Děkuji představitelům města za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Irena Jandovská


Odešel člověk....
V sobotu dne 17. června v podvečerních hodinách zemřel pan Miroslav Trtílek, člověk, kterého podle vidění znali asi všichni naši občané. Řízením osudu žil v poslední době v buňce v našem stavebním dvoře a spolu se svým věrným psíkem každé ráno odkráčel pomalým krokem na náměstí, kde trávil prakticky celý den. Tu sobotu mu nebylo dobře, stěžoval si na „kolísavý krevní tlak“, ale pomoc zavolat nechtěl. Smrt ho zastihla v okamžiku, kdy měl nakročeno snad na náměstí. Nedošel, odešel navždy. Naše městečko je chudší o jednu velmi rázovitou postavu...Co se šustlo v naší škole


Škola v přírodě Dolní Rejdice
V duchu čarodějnické školy probíhala 24. 5. - 31. 5. škola v přírodě 6.A, 9.A a 9.B třídy. Během týdne soupeřily v různých soutěžích mezi sebou jednotlivé koleje pod vedením kouzelnických kapacit Aleny Dočkalové, Evy Staňkové a Lucie Pechové. S dohledem na turnaj osmi čarodějnických kolejí jim pomáhaly úžasné vychovatelky Boženka Svobodová a Blanča Přidalová. Jednoho dne zápolili soutěžící se stavbou draka podle přesných matematických výpočtů, dalšího dne bojovali s jezerními lidmi uprostřed lesa. Sobotní večer se odehrával ve víru valčíku a to byla panečku podívaná. Společenské oděvy, parádní taneční páry a ladné pohyby (především pánů) na špičkách. A na závěr vyvrcholil boj o ohnivý pohár nelehkým absolvováním zapeklitého bludiště. Byl to týden plný zábavy a krásné spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi. Někdy jsme se až nestačili divit, jaká spontánní zábava se na chatě Panoramě rozpoutala. To vše dokládá výstava fotek a výsledných prací soutěžících kolejí na chodbě před ředitelnou v 1.patře správního pavilonu ZŠ, kam se o tom můžete přijít přesvědčit.

Putování po Zeměkouli
V pátek 2. června se na dětský den proměnila naše škola v cestovatelskou trasu po všech kontinentech. Děti z prvního i druhého stupně a speciální třídy rozdělení do expedicí putovaly ze světadílu na světadíl a prokazovaly při tom své znalosti a dovednosti. Na každém stanovišti musely vyplnit vědomostní test s otázkami zaměřenými na znalosti o daném kontinentu, a pak splnit další úkoly. Například v Austrálii předváděly umění skákat jako klokani, v Jižní Americe ladnou sambu, v Severní Americe řezání dřeva, na Antarktidě plazení jako tuleni, v Asii přebírání čočky a hrachu hůlkami na rýži, v Africe plácání báboviček z písku a v Evropě válení nejdelší špagety. Na konci dostaly za odměnu všechny expedice sladkou odměnu. Ale největší odměnou pro všechny byla určitě pořádná sranda, kterou si všichni za celý den užili.

To byla 60. léta
Do roztockého muzea se vypravily deváté třídy v úterý 13. června. V dějepisu probírali deváťáci v tomto pololetí s paní učitelkou Pechovou události z druhém poloviny 20. století, a tak si dotvořili představu o tom, jak se žilo v šedesátých letech minulého století, jaká byla tehdy móda, v čem se vařilo a co všechno frčelo. V muzeu se podívali také na výstavu ilustrací Matěje Formana a skvělou expozici brouků, které člověk jen tak okem v přírodě nezahlédne. Na výlet se vydařilo počasí, tak byla příjemná i procházka k přívozu do Klecánek a zpět.

Poděkování
Mateřská škola Klecany děkuje všem občanům, kteří přispěli na sbírku pro školku, pořádanou při X. ročníku Klecanské veteran rallye. Vybralo se více jak 18 000Kč. Především bych ráda poděkovala pořadatelům Pavle a Dušanovi Šebkovým, Aleně a Ladislavu Němečkovým, díky kterým se sbírka uskutečnila.

Borzová Petra

Poděkování
Třídní učitelky devátých tříd Alena Dočkalová a Lucie Pechová děkují panu Dušanu Šebkovi a firmě Fiala&Šebek s.r.o. za výrobu Pamětních listů pro naše absolventy.

A na závěr... sama za sebe bych se chtěla osobně rozloučit se svou třídou 9. B, se kterou jsem strávila nádherné společné 4 roky a zažila spoustu skvělých akcí. Přeji jim mnoho úspěchů
do dalšího života... 9.B forever.

Alena Dočkalová


Dělnické bratrstvo II.Pokud měl „Spolek podporujících se dělníků veškerého povolání“ (dále jen Spolku) skutečně plnit své naznačené poslání zaměřené na podporu v nemoci a při pohřbu, musel být do jejich organizační činnosti zapojen i lékař. V té době vykonával toto poslání pan MUDr. František Janoušek, lékař v Klecanech. Na jednáních Spolku, zejména při valných hromadách, které jsou pravidelně konány 1.ledna, je uváděn takto: „valná hromada konána za přítomnosti Pana Františka Janouška, lékaře v Klecanech, co ochránce Spolku“.(Jeho plný titul zněl: Dr. Fr. Janoušek, místní lékař a královský krajský ranlékař kraje Pražského, vrchní předseda gremia ranlékařského - zemřel 1897.)

V zachovalých zápisech - 1885 až 1903 - není žádné zmínky o činnosti lékaře ať již kladné, či záporné. Lze z toho usoudit, že s jeho činností byli členové spokojeni. Toto lze přisoudit i nástupci lékaře v Klecanech p. MUDr. V. Fišerovi (uváděn v roce 1892). Jaké tedy byly úkoly lékaře ve vztahu k „Spolku?“

Každý člen „Spolku“ měl co činit se „spolkovým lékařem“ již před přijetím za člena - výbor chtěl znát současný zdravotní stav nového člena. „Protokol sepsaný dne 7.února 1886 za příčinou usnesení spolkovým lékařem za konané služby spolku a členům. Usneseno následovně:

1. Každý člen, který bude přijmut musí dříve spolkovým lékařem vyšetřen a jeho způsobilost předsedovi lístkem ohlásí. Lístek a vyšetření zapraví člen sám - 20 kr.
2. Za poukázku k podpoře nemocného člena platí spolková pokladna - 20 kr
3. Za vyšetření nemocného člena a tudy jeho se přihlášení za nemocného platí v bytě lékaře spolková pokladna - 30 kr.
4. První lékařská návštěva v obydlí člena za vyšetření i nemoci, platí spolková pokladna v obci Velká a Malá Klecany - 50 kr.
5. Na hodinu cesty i mimo Klecany platí spolková pokladna - 1 zl.
6. Přes hodinu cesty platí spolková pokladna za cestu první - 1 zl 50 kr.
7. Spolková pokladna platí za první tři poukázky k spolkové pokladně, za každou poukázku 20 kr, ostatní pro téhož nemocného člena sepsané a vydané poukázky více lékaři neuhrazuje.“

V následných protokolech je jednání výboru - konáno pravidelně každý měsíc - pod heslem: „Pořádek v měsíci ....“ zapsáno jednatelem velmi stručně. Vybráno od členů ....., vydáno bylo celkem v (min.měsíci) ....., zbývá tedy čistého jmění ..... Jen velmi skromně bez bližších údajů je uváděna částka daná „spolkovému lékaři“ - asi takto: panu lékaři za prohlídku členů nemocných 2 zl 10 kr. V ročním finančním přehledu za rok 1892 je uvedeno, že podpora byla vyplacena 23 členům v celkové částce 334 zl. a 15 kr.

Rok 1890 pořádně zasáhl do pokladny „Spolku“. V kronice školy je tento zápis:
„... začátkem měsíce ledna rozšířila se po celé Evropě nemoc „chřipka“, která neušetřila ani osadu zdejší. Záležela v rýmě, bolestmi v hlavě, umdleností atd. Nekončila nemoc tato vždy smrtí, ač se i případy staly, že k nemoci této přidal se zápal plic a pak následovala neúprosná smrt. Jelikož případy onemocnění jak mezi žactvem, tak i ve sboru učitelském se udály, bylo vyučování přerušeno od 7. do 20.ledna“.

Ano, měla dopad i na výši podpor „Spolku“: 13.července byl podán návrh, „... aby se podpora, následkem návalu nemoci na nějaký čas o 1 zl snížila na tak dlouhý čas, dokud by naše návalem nemocí zesláblá pokladna nezesílila, a do pravého jmění nevystoupila...“ Podpora, která v té době byla již 4 zl 50 kr (schválena v roce 1889), byla tedy snížena na 3 zl 50 kr.

Rok 1889 byl vůbec rokem, ve kterém se již na začátku ledna dostává pokladna na 326 zl 34 kr. Valná hromada přichází s návrhem“... zvýšit měsíční příspěvek o 5 krejcarů (od 1.ledna z 25 na 30 kr) a od 1.července t.r. počne se vypláceti nemocnému členu tihodně 4 zl 50 kr, dále na pohřeb bude se vypláceti místo 15 zl, celých 20 zl. Návrh přijat jednohlasně, ode všech členů s provoláním „Sláva“ a do protokolu vtažen byl.“ Rok 1889 byl ukončen s celkovým jměním 505 zl 42 kr což byl pro další činnost příznivý stav.

Nehovořili jsme dosud o druhém způsobu podpory členů „Spolku“ - podpora při pohřbu. Původní povinnosti, přijaté na jednání v roce 1885, byly upřesněny a rozšířeny při jednání valné hromady 1.ledna 1889 takto: „Na pohřeb bude se vypláceti na místo 15 zl- 20zl. Zemře-li člen kdekoliv - nebo manželka kteréhokoliv člena, jest jedna polovice členů povinna a k tomu zavázaná dopodrobna na pohřeb se dostaviti. První polovice členů od čísla 1 do 45 jest vázaná zúčastniti se pohřbu prvnímu, druhá polovice od čísla 46 do čísla 90 pak pohřbu druhému. Tento pořádek jest povinen výbor říditi, kdy na kterou polovici „Spolku“ pohřeb připadá.

Každá polovice musí se bezpodmínečně ku pohřbu dostaviti. Kdo se však k pohřbu dostaviti nemůže, jest povinen obstarati za sebe člena z polovice na ni nepřipadající. Kdo by toto opomenul, objedná „Spolek“ na jeho útraty člena jiného. První oddělení vede při pohřbu předseda a jednatel; druhé oddělení vede místopředseda a pokladník.

Členům, k účasti na pohřeb nepřipadajícím, jest volno se dostaviti a svého spolubratra ku poslednímu odpočinku slušně doprovoditi.“

Po deseti létech trvání „Spolku“ dochází k určitému zlomu v postavení žen - manželek členů. V dosavadních jednání jde vždy jen o příspěvky mužů, ale toto se mění. Protokol z valné hromady konané dne 1.ledna 1895 tuto změnu uvádí takto:
„Na základě usnesení se veškerého mužstva spolku „Dělnického Bratrstva v Klecanech a okolí, veškerého povolání“ se následujíce usneslo a sice: Protokol uvádí následující mužstvo dotyčného spolku mezi sebou založiti spolek a schránku, ze které by se slušný pohřeby veškerých manželek dotyčných členů vybývati mohly a sice úmluva byla následující:
I. Každý člen zaplatí za svoji manželku 20 krejcarů zápisného
II. Každý měsíc zaplatí 5 kr co měsíční příspěvek
III. Volí sobě 4 muže co obstaratele veškerých pořádků a co osnovatele veškerých pohřbů, jakož i správné účtování výloh při pohřbu veškerých manželek. Voleni byli následující pánové: co první obstaravatel - co pokladník - co zapisovatel - co dozorce veškerých pořádků. (Jména v protokolu uvedena nejsou)

Povinnosti pohřbu jsou následující:
Každá manželka má míti pohřeb v témže pořádku jako každý člen, jelikož světlo, hudbu a veškeré výlohy krýti se musí z oné pokladny k tomu ustanovené, která se nesmí nechat klesnouti pod 30 zlatých. Kdyby se ten pád státi měl, že by ona pokladna pod 30 zl klesnout musela, jest povinen onen obstarávající výbor udělati rozvrh na veškeré mužstvo na onen schodek - kolik krejcarů na muže připadne, aby se ona částka do 30 zlatých dosadila, ze které odvolání není.

Když by se však pokladna zvedla do takového stavu, že by snad nějaké podpory manželce se poskytnouti mohly, může se dle usnešení né oněch 4 výborů, nýbrž dle správného usnešení se celého spolkového výboru tam, kde toho potřeba žádá, jakási podpora uděliti. Když by se stalo, že by manžel zemřel, může jeho manželka dále onen příspěvek na pohřeb platit a požívá veškerých nároků jakož za žití manžela“.

Zůstaňme chvíli u oddělených příspěvků - tedy „jmění“ - žen:
- v roce 1896 v účtování za I.pololetí se poprve objevuje řádek: „Spolek má též jmění čisté pro vyplácení pohřebného pro ženy = 37 zl 56 kr.“ - Celková částka pro ženy činí v závěru roku 1896: 51 zl 21 kr
- 10.ledna 1897 se přijímá usnesení: „... by ten, kdo nechce platit na ženu měsíční příspěvek byl ze spolku vyloučen. Schváleno i usnesení, aby peníze pro ženy byly uschovány zvlášť na knížce“.
- čisté jmění žen na konci roku 1897 činí 58 zl 41 kr. Na pohřeb ženy Dvořákové z Moráně vydáno 24 zl
- 31.12.1897 je zapsána poznámka: „Jelikož od půli léta vybíraly se příspěvky žen dohromady a sečteny, následkem toho splyne jmění žen do jmění členů.“ - A od tohoto dne se již „jmění žen“ zvlášť neuvádí
- přes všechna vydání (celkem 567zl 7 kr) v roce, je koncem roku 1897 celkové jmění Dělnického Bratrstva 945 zl 51 kr. Částka to úctyhodná.

Organizační zásady:
Spolek Dělnické Bratrstvo měl zřejmě své Stanovy obsahující cíle spolku i formy práce. Nemáme je písemně, nejsou v knize zapsány, ale v některých zápisech je uváděno „... dle Stanov, článek ...“. Jistě byly zpracovány velmi podrobně, aby zahrnovaly všechny možnosti spolkového života - povinnosti i práva členů a to nejen ke „Spolku“, ale i k vzájemnému bratrskému jednání členů.

Řídícím článkem byl výbor s předsedou, náměstkem (později místopředsedou), jednatelem a pokladníkem. Dále to bylo 8 - 13 členů výboru, 2-3 náhradníci, 2 přehližitelé účtů (dnes revizoři) a praporečníci. Protože to byl „spolek pro Klecany a okolí“ jsou do výboru zahrnuti i členové reprezentující okolní obce, zejména: za Chabry - Bohnice - Kobylisy, Roztoky a Žalov, Moráň, Letka - Libčice - Dolany, Větrušice, Hoštice - Vodochody a Klíčany.

Vedoucí funkcionáři ve svých funkcích zůstávali - nebyli často měněni. Ve funkci předsedy jsou uváděni pánové Václav Hrubý - po založení v roce 1885, p. Jan Fafejda, Jan Smolík. Posledními členy výboru byli zvoleni dne 1.ledna 1903: Jan Smolík - předseda, Josef Řada - místopředseda, Fr. Fišmistr - jednatel I., Ant. Kotrč - jednatel II., Jan Pokorný - pokladník. Prvního předsedu p. V.Hrubého si členové vážili - svědčí o tom zápis z roku 1895 (deset let spolku) „... aby za jeho starání se o spolek byly mu navždy odpuštěny měsíční příspěvky a koupen mu nový klobouk. Návrh byl nejméně 50 členy schválen.“

V životě „Spolku“ se konaly dvě valné hromady ročně - 1.ledna a v měsíci červenci. Jejich obsah byl stejný: vybírání příspěvků, zpráva jednatele, volby výboru a volné návrhy. Každý měsíc (většinou), je zapsán „Protokol a pořádek ze dne ...“ s pořadem: přijímání nových členů, vybírání měsíčních příspěvků a vyčíslení konečného finančního stavu.

Překvapující je zápis z 1.ledna 1887 o zvolení zábavního výboru. Valná hromada zvolila p. Josefa Veselého za předsedu, za členy pány Josefa Nováka, Jana Valtra a Františka Koubka. Škoda, že ani zde není zápis podrobnější a navíc, o činnosti tohoto výboru není již dále nic uvedeno. Je však potvrzena řada společenských akcí. Vzpomínali jsme již „věnečky“, které jsou konány v Klecanech i v okolních obcích a posilují finanční rozpočet. Objevují se zápisy
o příjmu ze zábavy v Klecanech - březen 1898 - celkem 40 zl 61 kr. Často je uváděna účast na církevních slavnostech, na které se „... rukuje...“ na Vzkříšení, slavnost Božího těla i na klecanskou pouť. Je uvedena takto: „...jednalo se o vyrukování o pouti, že máme na praporu Pannu Marii, tak se spolek usnes, aby rukoval s hudbou a hned si vyjednala hudbu za 10 zl...“

Zápisy se prolíná i pomoc spolkům v okolních obcích. Slavnosti svěcení praporu v Libčicích se spolek zúčastní s hudbou a praporem, ale s tou výjimkou, když nebude hudba drahá, že si sami něco přidají. Podobně je to i se slavnosti Božího těla v roce 1899. „Všemi hlasy se výbor usnes, když pan farář nějaký příspěvek dá, tak „Spolek“ by vyrukoval s hudbou a kdyby nic nepřispěl, tak spolek jde bez hudby.“

Výbor Dělnického Bratrstva si všímal i situace dětí. Čtěte z jednání 4.11.1888: „ ve volných návrzích předneslo více členů by se dala taneční zábava ve prospěch obuvi pro chudé školní dítky. Návrh jednohlasně přijat a zábava na den 18.listopadu určena byla a vzdor nepříznivým poměrům dělnictva 17 zl 30 kr čistého užitku vynesla. Částka hned Školní radě ku přiložení k oné částce za níž se každoročně oděvy kupují, odevzdána.“

Zvláštním jevem tohoto spolku je vedení evidence členů. Z jednotlivých protokolů je zřejmé, že každý člen dostal při vstupu své číslo. Pokud člen ze spolku odešel (ale také mohl být vyloučen, vymazán), dostal jeho číslo další nový člen. Setkáváme se i s čísly 106, 113 a pod.

U každé valné hromady nezapomíná zapisovatel uvést, zejména v prvních létech činnosti, že „... volby se konaly za přítomnosti pana Josefa Tovary, co obecního starostu a pana Františka Janouška ,co lékaře na Klecanech a ochránce spolku...“. Spolek Dělnické Bratrstvo mělo jistě vyjimečné postavení v obci i v okolí. Jen krátce uvedeme některé členy: dp. Josef Mejsnar - farář v Klecanech, p. Václav Malý - statkář z Chaber, p. Václav Hrubý ml. z Klecan (dostal číslo 110) rok 1890.

...pokračování příště

Klecany - obec - město Po cestách historie

.Na naší X. Klecanské veteran rallye byla pokřtěna kniha o historii Klecan, která vznikla dlouhodobým úsilím kolektivu lidí, kteří pod záštitou Rady města neúnavně shromažďovali dostupné prameny o všem, co se v naší kotlině
v minulosti událo. Kniha je doplněna řadou dobových pohledů i fotografií.

Zájemci si ji mohou kdykoliv
koupit na Městském úřadě.

-ms-


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.