Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 4/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 4/2006Ročník XXV. Duben 2006 / číslo 4.

Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Výplod chorého mozku nemusí být vždycky nesmysl. Víme totiž ze zkušenosti,
že výplod zdravého mozku se často navenek projeví co neskonalá blbost.


Karel IV., císař a král z Boží milosti.
Až do 21. května máme všichni neopakovatelnou možnost shlédnout na Pražském hradě výstavu gotického umění, která představuje díla vzniklá v českém prostředí za doby vlády posledních Lucemburků - císaře Karla IV. a jeho synů. Můžeme si prohlédnout historické dokumenty z doby, kdy naše země vzkvétala hlavně zásluhou moudrého a ve světě uznávaného panovníka - císaře, kterého my, Češi uznáváme jako otce vlasti.

Dodnes nám po něm zbylo nemálo památek nejen stavebních, ale i duchovních. Jako zakladatel university, která nese jeho jméno, se snažil z nás, Čechů, vychovat národ vzdělaných a moudrých lidí. Ale, bohužel, ne vše se vždy povede, i když záměr panovníka byl určitě dobrý. I v soukromém životě se císaři střídavě vedlo i nedařilo. Určitě všichni si z dějepisu pamatujeme, že třikrát ovdověl. Při čtvrté svatbě mu bylo již 47 let a jeho nastávající ženě Elišce pouhých šestnáct. Mnozí se nerovnému sňatku posmívali. Ale mýlili se ve špatných předpovědích. Eliška byla po všech stránkách neobvyklou ženou. Vynikala například nevšední silou. Dovedla přelomit nově vykovanou podkovu pro velkého valacha, kterou i ti nejsilnější muži nebyli schopni ani ohnout. Také král se občas chlubil její silou a na jeho žádost pak lámala silné nože vojáků a kuchařů jako mrkve a brnění rytířů dovedla roztrhnout od shora dolů.

A tato žena líbezné tváře a sličné postavy nadevše milovala svého muže. Prožili spolu krásná léta. Porodila mu tři syny a dvě dcery. Když král zemřel, byl žal královny tak velký, že až dvanáctý den po jeho smrti byla schopna zúčastnit se pohřebního průvodu. Eliška byla tehdy teprve třicetiletá. Zbytek života prožila na hradě ve městě, které se dnes nazývá Hradec Králové.

Navštívíte-li tuto výstavu, vzpomeňte si i na neobyčejnou poslední manželku Karla IV. - Elišku Pomořanskou.
A jaký byl 1. duben? Vyvedli jste někoho aprílem, nebo jste byli vyvedeni? Je lepší být vyveden aprílem, než být vyveden kdykoliv, odkudkoliv, kýmkoliv a kamkoliv.

 

- ms -
20. 3. 2006

Z Rady

27. února 2006

Rada vzala na vědomí dopis Ing. Karla Štíchy, vedoucího Správy majetku pražského arcibiskupství, jako odpověď na dopis Rady města, týkající se budoucího osudu církevního majetku v Klecanech. V krátké odpovědi se konstatuje, že: “Arcibiskupství pražské neuvažuje o tom, že by tyto nemovitosti prodalo nebo pronajalo“.
Rada se zabývala nabídkami na zhotovení plynového topení v objektu dílen v Dolních Kasárnách. Všechny nabídky byly odloženy. RM pověřila starostu města, aby oslovil nejméně tři další odborné firmy a požádal je o vypracování nabídky na zhotovení díla. Rada rozhodne na základě nejvýhodnější nabídky.

Na základě seznamu Cizinecké policie ČR, ve kterém jsou uvedeni cizí státní příslušníci, přihlášení k dlouhodobému pobytu v Klecanech, rozhodla RM o jejich povinnosti zaplatit poplatky za odvoz TKO podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2005. Majitelé domů, kde jsou cizinci hlášeni, budou vyzváni dopisem k zaplacení poplatku. Zajistí vedení města do 10. března. Zodpovídá místostarosta.

13. března 2006

Rada projednala žádost manželů Moravcových ze dne 25. 2. 2006 na koupi části pozemku p. č. 236/30. Žádost bude předložena ZMě s doporučením ke schválení.

Místostarosta informoval RM o schůzi Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně. Na jednání byl projednáván návrh na rozdělení finančního daru Letiště obcím, které jsou členy sdružení. Město Klecany obdrží dar ve výši 300.000 korun. Částka je určena na údržbu a zlepšování životního prostředí. Přijetí daru je podmíněno schválením ZMě.

Rada projednala oznámení o přijetí povinné nabídky převzetí týkající se akcií společnosti Středočeská plynárenská a. s. Konstatovala, že v tomto případě je vázána usnesením Zastupitelstva města, akcie neprodávat. Nabídka nebude akceptována.

Rada schválila žádost stavební firmy WOODCOTE Cz a. s., dříve Matapat, o umístnění reklamních poutačů na příjezdových komunikacích do Dolních Kasáren, kde má firma provozovnu. Jedná se o pět poutačů, jejich umístnění je v souladu s platnými předpisy.

Rada schválila zakoupení daru k diamantové svatbě manželů Novákových. Zajistí L. Kotrčová.

20. března 2006

Rada projednala a schválila opravu vozidla Multicar 25 - výměnu kabiny, kterou provede odborná firma. Předpokládaná cena asi 25.000 Kč.

Na zasedání RM se dostavil pan Dušan Šebek, jeden z organizátorů a pořadatelů X. Klecanské veteran rallye. Ta se uskuteční tradičně druhou sobotu v červnu. Celodenní program bude převážně směrován na náměstí Třebízského. Zde se také uskuteční vyhlašování vítězů a večerní zábava. Rada povolila zábavu do 02.00 hodin následujícího dne. Pořadatelé na tuto skutečnost upozorní obyvatele nejbližšího okolí dopisem. Hlavním mediálním partnerem bude Český rozhlas Regina, jedná se o účast televize. Celková informace byla vzata na vědomí.

Starosta seznámil RM se záměrem opravit silnici Zdiby - Klecany od hranice katastru ke křižovatce u hřbitova. Silnice je po letošní zimě ve velmi špatném stavu a dílčí opravy se jeví jako neefektivní. Rada
s opravou souhlasila. Starosta byl pověřen jednáním se SSŽ. Zástupci firmy loni přislíbili pomoc při opravě vozovek v rámci spuštění nové obalovny. O výsledku jednání bude RM informována.

Rada dále schválila vybavení dětského hřiště na Sídlišti novou skluzavkou (za cca 40.000 Kč), nákup 5 kusů parkových laviček - doplnění na frekventovaných místech, nákup televizního přijímače pro potřeby úřadu (bude využíván při školeních bezp. práce a školení řidičů) a nákup služebního mobilního telefonu pro p. Herdicze. Vše zajistí vedení města.

Radní I. Kurhajec jménem skautského oddílu Havran poděkoval RM za podporu skautského plesu, který skauti uspořádali v sokolovně ve Zdibech v rámci 70. výročí založení „Svazu Junáka - skautů ČSR“
v Klecanech (1936).

Skautský oddíl Havran bude pořadatelem krajského kola závodu vlčat a světlušek. Závod se uskuteční 17. června, účastníci budou ubytováni v ZŠ.

 

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady (ŠR) dne 15. března 2006

1. ŠR vyslechla informace správce sítě p. Rychlého o stavu počítačového vybavení školy
a připojení na internet. Zatímco počítači je škola obstojně vybavena, protože starší počítače dostává často darem, k internetu je připojena pouze jedna budova. Dle názoru ŠR je důležité vyřešit připojení ostatních budov, včetně knihovny. Umožnilo by to daleko efektivnější využití výukových programů a pozvedlo úroveň výuky ze současného stavu, který inspekční zpráva z roku 2005 hodnotila jako nevyhovující po technické stránce. Přístup na internet je nezbytný pro splnění metodického pokynu MŠMT „Standard ICT služeb ve škole“ a je také jedním ze základních předpokladů výuky dle rámcového vzdělávacího programu. Odhadované náklady na zavedení bezdrátové sítě jsou dle informací p. Rychlého asi 40 000 Kč.

2. ŠR vzala na vědomí sdělení ředitelky školy, podle kterého probíhá příprava školního vzdělávacího programu a jeho předběžná verze by měla být předložena školské radě koncem roku 2006.

3. Dle sdělení ředitelky školy dosud nebyl jmenován její statutární zástupce. ŠR to považuje za závažný nedostatek pro plynulý chod školy a opětovně žádá o jeho jmenování do konce dubna.

4. ŠR konstatuje, že do dnešního dne neobdržela zprávu o hospodaření školy za rok 2005 a že výroční zpráva za školní rok 2004/2005 dosud nebyla zveřejněna. ŠR proto žádá ředitelku školy o její zpřístupnění veřejnosti.

5. Podle informací paní ředitelky krajský úřad i městský úřad již oznámily výši dotací na provoz školy na rok 2006. ŠR přesto návrh rozpočtu dosud neobdržela.

6. ŠR vzala na vědomí informace paní ředitelky o počtu žáků zapsaných do prvního ročníku a záměr rekonstrukce učebny pro první třídu. ŠR tento záměr plně podporuje.

7. ŠR projednala dopis, kterým se na ni obrací vyučující 1. stupně a k jeho třem bodům se vyjádřila následovně:
a) ŠR nedokáže objektivně posoudit rozvržení rozpočtu na učebnice v rámci 1. stupně.
b) ŠR podporuje názor vyučujících, že v případě nemoci učitele je žádoucí nahradit jej kvalifikovaným dočasným náhradníkem namísto jednorázových zástupů nebo rozdělování dětí na výuku do ostatních tříd na 1.stupni.
c) ŠR souhlasí s tím, že by bylo vhodné vybavit novým nábytkem a tabulemi nejen 1. třídu, ale i další učebny. ŠR si je však vědoma omezených finančních možností rozpočtu.

8. ŠR připomíná rodičům možnost vyjádřit svoje názory a připomínky k chodu školy zasláním na e-mailovou adresu skrada.klecany@centrum.cz.

Příští zasedání ŠR se uskuteční 10. května 2006. V Klecanech dne 16. 3. 2006

Rozpočet města

Zastupitelé každoročně schvalují rozpočet města na příslušný kalendářní rok a město podle takto schváleného rozpočtu hospodaří. Naše rozpočty jsou vždy vyrovnané a na konci roku se zpravidla najde nějaká ta koruna jako rezerva pro rok další.

Příjmová část rozpočtu je tvořena místními poplatky, tj. poplatky ze psů, za užívání veřejných prostranstvích, z ubytovací kapacity, za provoz hracích přístrojů, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a pod.

Dále jsou to příjmy daňové - daň z nemovitostí, výnos ze záloh na daň z podnikání fyzických osob (30%), dále 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, z daně z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob v případě, kdy je poplatníkem příslušná obec nebo kraj. Podíl na 20,59% celostátních výnosů daní se na jednotlivé obce rozděluje podle poměru počtu obyvatel obce a počtu obyvatel ČR násobeného velikostním koeficientem obce. Obce jsou rozděleny do čtrnácti kategorií podle velikosti a každé obci je přiřazen koeficient, který je každoročně vyhlašován Ministerstvem financí. Dále jsou to ještě dotace ze státního rozpočtu pro samostatnou působnost obce v předškolních zařízení a základních škol a na výkon přenesené působnosti (Matriční a Stavební úřad). Do příjmů jsou zařazeny i dary, finance za prodej obecního majetku, úroky, dividendy z akcií a pod.

Příjmy ze státního rozpočtu nejsou většinou známy při tvorbě rozpočtu, který se schvaluje před koncem roku (jinak by město muselo hospodařit podle tzv. rozpočtového provizoria) a je zpravidla nutné rozpočet během roku upravovat.

Z tohoto balíku peněz jsou na straně výdajů financovány všechny akce města, údržba zeleně a silnic, veřejné osvětlení, provoz a údržba škol, provoz úřadu vč. Stavebního a Matričního úřadu, úhrada energií a vodné, odměny zastupitelům a vedení města, mzdy zaměstnanců, nákup pohonných hmot a údržba techniky. Potom to jsou různé nákupy, poskytování půjček obyvatelům, podpora sportu, kultury, příspěvky Sboru dobr. hasičů, vč. nákupu techniky a výstroje, platby za nájmy, údržba veř. pohřebiště atd.

Na to, aby se s penězi neplýtvalo, dohlíží Rada města. Investované částky, které jsou vyšší než 50.000 korun a vyžadují změnu rozpočtu, musí schvalovat Zastupitelstvo města. Výkon přenesené působnosti je hrazen ze státního rozpočtu cca ze 60%, zbytek musí hradit město ze svých prostředků.

Rozpočet každoročně připravuje Finanční výbor spolu s vedením města. Návrh rozpočtu je vždy uveřejněn po dobu patnácti dnů na úřední desce a každý občan má možnost se k němu vyjádřit. Za posledních 8 let se tak nestalo, nikdo z řad občanů se k návrhu nevyjádřil ani při projednávání rozpočtu v Zastupitelstvu.

Zdenek Šebek

Přijde jaro - přijde?

Všimněte si milí čtenáři toho otazníku! Doufám, že až budete číst dubnový ZPRAVODAJ, bude to už pravda. Zima se u nás uhnízdila již loni v listopadu a i teď, když píšu tyto řádky a podívám se z okna na náš dvůr, vypadá to spíše na vánoce, než na předjaří. Sluníčko nevidět, zima jako na Sibiři a vyhlídky na zlepšení v nedohlednu.
Dnes chci trochu rekapitulovat průběh minulého měsíce a uvést různé události, o kterých jsem přemýšlela.
6. března se uskutečnil lampionový průvod jako vzpomínka na TGM. Uspořádala ho Kulturní komise se skautským oddílem Havran.
7. března - každý dobrý Čech vzpomněl na 156. výročí narození TGM.
10. března roku 1948 zemřel za dodnes nevyjasněných okolností syn našeho prvního prezidenta - JAN MASARYK, člověk českým národem milovaný.
11. března oslavovali místní občané masopust, zdařilý i přes částečnou nepřízeň počasí.
15. března 1939 byla Česko-slovenská republika obsazena nacistickou armádou a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava - tento stav trval až do roku 1945.

Stále slyšíme, že toto zimní období působí neblaze na psychiku lidí. Jsou deprese, špatné nálady, potíže s bolestmi. Je nutné si udělat občas malou radost; například promluvit si se známými lidmi, koupit si kytičku, přečíst hezkou knížku, najít si v televizi hezký program (ale to dá dost hledání), zamlsat si čokoládu (je lék). Věřte mi, čokoláda mi udělá vždy dobrou náladu. V únoru mi udělala radost kytička sněženek na záhonku obráceném na jih u naší chalupy. V téhle době odpočívají pod sněhem a čekají na teplé paprsky sluníčka. Už jsem věřila, že jaro je tu!

Radost mi udělal i opakovaný pořad českého rozhlasu 2 „T. G. Masaryk a my“, který přednesl profesor Zdeněk Mahler. První byl vysílán na Nový rok 2006 v ranních hodinách v relaci Host do domu a posluchači si ho vyžádali k opakování. Jak první i druhé vysílání mne oslovilo a dojalo. Mělo by být vysíláno častěji, aby národu vešlo do krve a probudilo národní hrdost. Radost nám udělala na olympiádě Katka Neumannová zlatou medailí, naši sportovci se umístili čestně. Jen mne mrzelo, že národ neocenil bronzovou medaili našich hokejistů. Vždyť i to byl dobrý výkon. Národ se nepomaloval národními barvami jako indiáni, mecheche na náměstích se nekonalo. Když je zlato, které někdo jiný získá, to je něco jiného!! Také jsme se tenhle měsíc dozvěděli, že jsme ekonomičtí tygři, jen marně hledám v peněžence, kde ty peníze jsou. Vše se zdražuje, od plynu, elektřiny i poplatků za léky.
V mediích začíná předvolební kampaň. Politici se nešetří. Do voleb ještě leccos uslyšíme! Musíme to vydržet a dobře si vybrat. Můj názor je: jaký je národ, takovou má vládu. Ze strachu před ptačí chřipkou přestali lidé krmit ptáčky zpěváčky, dokonce někde rozbíjejí vlaštovčí hnízda. Ale na druhou stranu jim nevadí za vidinou zisku organizovat zavážení odpadů z vedlejšího státu. Dokonce někde lidé rozebrali hadry z kontejnerů, to se nebojí? Nebo riskují životy v adrenalinových sportech, v horách nerespektují zákazy a vstupují do lavinových polí, na silnicích divokými jízdami ohrožují své životy i životy jiných. Myslíte, že je to normální?

Na závěr mého neurovnaného povídání končím smutnou zprávou:
Ztratili jsme dobrého spoluobčana, ušlechtilého a vzácného člověka, pana Ing. Jiřího Sedláčka. Člověka moudrého, čestného, vzdělaného, který vyznával myšlenky TGM. Vzpomínám na minulý rok, kdy pro nás, občany, připravil krásnou vzpomínku na TGM, na kterou dodnes vzpomínám. Zajímal se i o věci veřejné, psal do našeho Zpravodaje zajímavé úvodníky. Spolupracoval s Kulturní komisí a delší dobu působil jako předseda Sociální komise. Já osobně jsem si ho velmi vážila pro jeho názory a postoje. Zaslouží si od nás dík a laskavou vzpomínku. Čest jeho památce.

Marie Štěpánová
15. 3. 2006

 

Kultura v Klecanech

Skautský ples
Díky moc všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o konání „Skautského plesu“ ve Veltěžské sokolovně. Od začátku až do konce byl ples perfektně zorganizován, na plese vládla skvělá atmosféra a tančilo se až do brzkých ranních hodin. Vím, že okolo pořádání takového plesu je nemálo starostí, ale přesto by bylo super, kdyby se takový ples stal další „Klecanskou tradicí“. Je opravdu škoda, že v Klecanech nemáme prostor, ve kterém bychom si plesy a zábavy mohli užít a nemuseli do cizího. Takže ještě jednou díky moc, byla to skvělá akce.
Málem bych zapomněla, že jednu výhodu ten ples ve Veltěži přeci jenom měl. S takhle „voháknutým“ řidičem autobusu jsem ještě nikdy nejela. Díky za odvoz, pane Šťastný.

D. Horová

Zprávy z letošního masopustu.
Nevyzpytatelné počasí nás napínalo do poslední chvíle. Ještě minutu před půl druhou padal sníh s deštěm, ale náměstí se už začalo plnit maskami i diváky. Letos dostala každá maska číslo, takže víme, že jich bylo nejméně 56. Nejmladší maska medvídka se vezla v kočárku a byl to dvouměsíční Filípek Gabrielů. Lakomé Barky přišly ve slušivých čepcích, tančily, zpívaly a málem zvítězily v anketě o nejlepší masku. Největší úspěch měl bohatý beduín, který přivedl i jednoho ze svých velbloudů. Manželku však měl jen jednu! Třetí místo získala myška v červených šatičkách. Snědlo se 150 jitrnic, 50 jelit, koblih z 10kg mouky, vypilo se 25 litrů svařeného vína
a jablečného moštu.

Už dnes víme, že příští masopust by měl být 17. února 2007. Počítáme s tím, že se to bude hodit i skautům, protože bez nich by to nešlo. Na webových stránkách www.klecany.cz si můžete prohlédnout další fotografie pro inspiraci na příští masopust.

Z. Tomášová

Vzpomínka na TGM.
I letos v předvečer výročí narození našeho prvního prezidenta uspořádala Kulturní komise lampionový průvod. Ten vyšel úderem šesté hodiny večerní od Základní školy a v okamžiku, kdy průvod vyšel (bohužel příliš rychlým tempem pro děti) začalo sněžit a tak se stalo, že k cíli na Masarykovu skálu dorazilo postupně, se svými rodiči, množství malých sněhuláčků s lampiony (některé cestou i přes nepřízeň počasí shořely). Sněhu bylo opravdu dost.

Na místě už hořela vatra, o kterou se postarali junáci a v pohotovosti byli, jako každoročně, i hasiči. Po krátké vzpomínce na TGM si přítomní zazpívali tři národní písničky a paní Z. Tomášová položila kytičku k pamětní desce, připomínající návštěvu pana prezidenta v Klecanech. I přes nepřízeň počasí, protože sněžit přestalo až když už šli všichni domů, byla akce početná. Tak zase za rok!

P. Šebková

Co se šustlo v naší škole

Karlovarský skřivánek
Dne 9. února se čtveřice mladých zpěváků zúčastnila okresního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Za doprovodu klavíru každý zazpíval jednu lidovou a jednu libovolnou píseň.V Domě dětí a mládeže města Mělník vybírala odborná porota z dvaceti soutěžících dva nejlepší pro postup do celostátního kola a třem dalším udělila čestná uznání. Na postup jsme sice nedosáhli, ale Jan Sekula z 9.A si odvezl za svůj výkon čestné uznání a děvčata - Barbora Pleskotová, Karolína Kopsová a Kateřina Vencláková - získala zatím jen zkušenosti, které určitě zužitkují v příštím roce. I tak si za své výkony zaslouží poděkování.

Olympiáda v českém jazyce
Dne 9. března poměřili své jazykové dovednosti čtyři žáci z devátých tříd v okresním kole Olympiády v českém jazyce, na které se vypravili do Gymnázia v Brandýse nad Labem. Své soupeře z víceletých gymnázií sice neporazili, ale ostudu naší škole ani sobě neudělali.

Z 27 soutěžících obsadila Radka Hladíková z 9.A velmi pěkné 14. místo se ztrátou pouhých 6 bodů na vítěze, Petr Šoukal z 9. A zaujal 20 místo a zbylá 2 děvčata - Jarmila Říhová z 9. B a Barbora Krátká z 9. A - skončila těsně v závěsu na 21. místě se stejným počtem bodů. Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Dagmar Rauschová

Biologická olympiáda
Pro osm žáků 8. a 9.třídy neznamenalo pondělí 27. února jen den nástupu do školy po jarních prázdninách. Hned druhou vyučovací hodinu totiž začínalo školní kolo 40. ročníku Biologické olympiády a to zcela netradičně v naší počítačové učebně. Žákyně Martina Vovsová, Michaela Řápková, Andrea Tipplová a žáci Viktor Harnach, Jiří Kulich, Karel Šindelář, Jan Sekula a Petr Šoukal zde usedli k počítačům a snažili se poznat 15 rostlin a 15 živočichů z fotografií, které se objevovaly na obrazovkách. Nejlépe si vedla Martina Vovsová, která poznala 6 rostlin a 8 živočichů.

V odpoledních hodinách pokračovala soutěž již v učebně přírodopisu, kde žáci řešili praktickou laboratorní úlohu, letos zaměřenou na horniny organického původu. Chemická reakce kyseliny chlorovodíkové s vápencem, s ulitami hlemýždě či skořápkami vajec mladé badatele nadchla a jejich zručnost, pozornost a důvtip se odrazily i v bodovém hodnocení.

Naše školní přírodopisné klání uzavíral ekologicky zaměřený test. Nejlepší znalosti zde prokázal Jan Sekula z 9.A, který nakonec získal první místo, následován žáky 8.A Martinou Vovsovou na druhém a Karlem Šindelářem na místě třetím. Zajímavostí jistě je to, že tito tři vítězové se vzájemně lišili o pouhý jeden bod. K jejich výkonu jim samozřejmě blahopřejeme, avšak v rámci objektivity je třeba dodat, že dosáhli prakticky jen poloviny maximálního počtu bodů, což na postup do vyššího kola olympiády nestačí.

Všem osmi zmíněným přírodozpytcům děkuji za účast v Biologické olympiádě, oceňuji jejich odvahu a chuť poměřit své přírodovědné znalosti a dovednosti a přeji si, aby vytrvali ve svém zájmu o přírodu a aby se aktivně podíleli na její ochraně.

Ivan Rychlý

Anketa o nejzdařilejší návrh znaku a loga ZŠ a MŠ Klecany
Ve dnech 6. 3. - 10. 3. 2006 proběhla na naší škole anketa o NEJZDAŘILEJŠÍ NÁVRH ZNAKU A LOGA ZŠ A MŠ KLECANY. Ankety se mohli zúčastnit všichni žáci naší školy od první do deváté třídy, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy. Každý měl právo na jeden hlas. Vyplněný anketní lístek vhodil do anketní urny. Nominované práce byly vystaveny ve školní jídelně. Zde si také každý mohl přečíst výsledek ankety. Nejvíce hlasů získal znak Lukáše Beneše ze třetí třídy a logo Ivany Borzové z deváté třídy.

Kateřina Knorová

Matematický klokan
V pátek 17. března probíhala na prvním i druhé stupni, stejně jako na dalších školách v mnoha zemích světa, matematická soutěž Klokan. Podle věku soutěžili žáci ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7.třída) a Kadet (8. a 9. třída). Úkolem pro ně bylo odpovědět celkem na 24 otázek, které byly rozděleny do tří skupin (otázky za 3 body, 4 body a 5 bodů). Jako bonus každý obdržel startovních 24 bodů. Za špatnou odpověď se jeden bod odečítal. Celkem mohl každý žák získat za úspěšné vyřešení 120 bodů. Při řešení nebylo možné používat kalkulačku ani tabulky.

Výsledky prvních tří míst v jednotlivých kategoriích:

CvrčekTřída:Počet bodů:Klokánek
Třída:
Počet bodů:
Lukáš Beneš(3.A)60 Ondřej Lahoda(5.A)89
Denisa Zrubecká(3.A)40David Jeřábek(5.A)84
Lukáš Gerhát(3.A)40Nikola Vilímová(5.A)81
      
BenjamínTřída:Počet bodů:KadetTřída:Počet bodů:
Karolína Kopsová(7.A)80Radka Hladíková(9.A)56
Jiří Haken(7.A)58Christian Vavruš
(8.A)56
Soňa Herdová(7.A)57Michal Bočan(8.A)56Akce devátých tříd
Jeden svět

Žáci 9. A a 9. B navštívili spolu s třídními učitelkami festival dokumentárních filmů o lidských právech, který probíhal i pro veřejnost v několika kinech v centru Prahy v době od 3. do 9. března. Shlédli v kině Lucerna film Kinneret žije - příběh o krásné dívce zasažené při pumovém útoku v Tel Avivu. Po projekci dokumentu následovala diskuze na téma problematiky terorismu a sebevražedných atentátnících na Blízkém východě s odborníkem. Film velmi poutavě a sugestivně upozornil na velký problém dnešní doby, který nám někdy může připadat velmi vzdálený a který si někdy ani neuvědomujeme.

Život na Zemi v 21. století
Globální problémy lidstva, porušování lidských práv a ohrožující přístup člověka k životnímu prostředí - to vše zahrnoval program život na Zemi v 21. století, který nabízí pro žáky nezisková organizace Tereza. Prostřednictvím her, diskusí a zkušebního testu si žáci devátých tříd ověřili své znalosti o ostatních národech a zemích na světě a také si vyjasnili své představy o problémech, které tyto lidi v současné době trápí. Pochopili, že svět mnohokrát vidíme z pohledu Evropana, kterému se události z ostatních koutů Zeměkoule dostávají dosti často zprostředkovaně a neúplně prostřednictvím médií. Stává se tak, že nám chybí některé informace, které s těmito problémy souvisí, a pak mohou být naše představy o životě lidí jiných kultur a národností zkreslené. Program motivoval jeho účastníky k většímu zamyšlení o situaci dnešního světa a k tomu, aby se život na Zemi pokusili vnímat z více úhlů pohledů.

Alena Dočkalová
Za poskytnuté informace děkuji také paní učitelce Bláhové.

Národní divadlo
V úterý 21. 3. byly třídy 5. A a 8. A s paní učitelkou Šiklovou a paní učitelkou Bláhovou na exkurzi v Národním divadle. Průvodce nás vzal do osvětleného hlediště a tam nám povídal o výstavbě a výzdobě Národního divadla i jeho dalších budovách. Viděli jsme základní kameny, výzdobu balkónů a dostali se i na střešní terasu k Trigám. Prohlídka se všem moc líbila. Možná i proto, že většina dětí byla v Národním divadle poprvé. Historickou exkurzi jsme doplnili procházkou po Karlově mostě.

Alena Bláhová

Poděkování z MŠ
Během vánočních a jarních prázdnin, kdy byl omezen provoz MŠ na jeden pavilon, došlo k rekonstrukci zastaralého sociálního zařízení. Veškeré vodovodní potrubí, které bylo vedeno vrchem je nyní skryto ve vyzdívce a stěny obloženy dlaždičkami. Zároveň s tím byla usazena nová umyvadla a záchody, které jsou zainstalovány s přístupnými splachovači pro děti. Tím se výrazně zlepšila hygiena sociálních zařízení.

Na chodbě byly také zavěšeny sítě, které slouží jako nástěnky pro výtvarnou činnost dětí a zároveň se tím také zútulnila jinak dlouhá a studená chodba.

Rády bychom touto cestou poděkovaly MěÚ Klecany a sdělily Vám, že z toho všeho máme velikou radost. Za celý kolektiv MŠ, děkuji.

Petra Borzová
vedoucí MŠ

Likvidace nežádoucích živočichů.
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak zák. č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), Vás na základě četných dotazů týkajících se likvidace zdivočelých holubů (v rámci prevence proti ptačí chřipce) na nehonebních pozemcích informuje:

- Zdejší referát zajistil firmu, která se touto problematikou zabývá.
- Likvidace bude probíhat současně se zlikvidováním těchto živočichů v souladu s předpisy na úseku veterinárním a hygienickém.
- Náklady na likvidaci nesou subjekty, které si likvidaci objednají.


V případě Vašeho zájmu se obraťte na zdejší odbor pro bližší informace.

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
odbor životního prostředí
detašované pracoviště Praha 1
náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1
JUDr. Lubomír Štícha
tel. 221 621 459

Velikonoční dílna

Srdečně Vás zveme na „Velikonoční dílnu“,
která se uskuteční ve školní družině (pavilon B) ZŠ Klecany dne

4. 4. 2006 mezi 14.00 - 16.00hod.

Jako každý rok si připomeneme svátky jara, vyrobíme si velikonoční výzdobu za použití různých technik
a materiálů a společně budeme doufat, že sluníčko už porazí paní zimu a vládu převezme jaro.

paní učitelka Alena Tinclová, Dagmar Horová
a jejich tým dobrovolníků

V.B. Třebízský

 

Stalo se již samozřejmostí, že každoročně v měsíci dubnu vzpomínáme příchodu Vácslava Beneše Třebízského na klecanskou faru. Bylo to 6. dubna 1876. Co předcházelo jeho jmenování kaplanem do Klecan? Sledujme jeho cestu od vysvěcení na kněze, které se konalo 18.července 1875. Nechejme ho, ať sám vypráví o tom, jak se dostal do Klecan. Využijeme k tomu jeho vlastní slova z dopisů svým přátelům a především části z povídky „Bludné duše“ - v níž v mladém kaplanovi zobrazil sám sebe.

Jeho prvním působištěm byla fara v Litni. Liteňská kaplanka, malá a studená komůrka s jedním okénkem téměř u země, jeho zdraví nijak neprospěla. „Je mi zde smutno, tak divně - ty ideály, jež si člověk stvořil, se poznenáhlu rozplývají a kdo je tím vinen? Snad ten kaplan, jenž si je utvořil a ještě tak se jimi těšíval? Abych šel mezi lid, pan farář nechce, a tak jsem poustevník. Jen odpoledne k šesté hodině jdu s panem farářem na procházku.“

Přemíra povinností, nevlídné počasí se podepisují zápalem plic a pohrudnice. 4.prosince 1875 ulehl - těžce nemocného syna ošetřovala v Litni jeho maminka. Když se jeho zdravotní stav jen trochu zlepšil, odvezla ho 30.prosince domů, do Třebíze. V dopise svému příteli píše: „Kdybych neměl matku, nepostaral by se o mne nikdo, ležel bych, jako v Litni, opuštěn od svých bratří v Kristu“.

Domov a nesmírná péče milované maminky ho postupně vracela zpět do života. Ještě 19.února si stýská: „...četl jsem dnes opět poprvé v našem chrámu Páně mši svatou. Ale ještě to dobře nejde. Celý se třesu a cítím značnou slabost.“

Náznak očekávání čehosi lepšího a radostnějšího vyplývá z dopisu příteli Františkovi. Je to 24.března co píše. „Jsem sice přesazen z Litně do Klecan u Roztok, víš to snad, ale dosavad dlím doma u matky. Není mi ještě dobře. Onehdy se mi opět přitížilo... V Klecanech bude prý pohodlnější byt, méně práce a budu prý se moci spíše ušetřiti. Dej Pánbůh! Liteňský mi psal, abych nechodil pryč ..... ale nejspíš, že půjdu nad Vltavu, hodinu od Prahy, nesebere-li mne ještě v dubnu ta neuprositelná. Dubna se bojím...“ (Až po létech, po smrti své matky hovoří
o Klecanech jako o svém druhém domově.)

V povídce Bludné duše, o nástupu mladého kněze píše: „Na faře v Okrouhlíně, asi půl hodiny od Jiřic, čekali nového kaplana. Vybílili pokojík, vydrhli podlahu, umyli dvéře a otevřeli okno, aby to hezky provětralo. Kaplanka na Okrouhelské faře byla skrovňoučká, tak zrovna pro jednu duši. Staré nepravidelné klenutí připomínalo, že tu vždycky kaplan nebydlil. Někdy prý zde bývala komora s kuchyní. Ale měla tu výhodu, že jedním oknem bylo daleko viděti..... Už se chýlilo k večeru, a kaplan měl býti dneškem na místě. Pan farář přestupoval netrpělivě
z jednoho podpatku na druhý. Náhle ozval se za ním slabý, poněkud nesmělý hlas. Bylo to latinské pozdravení.

Však už se vás, pane bratře, ani nemohu dočkati a kudy, řekněte mi, jste tudy přišel?“ - přivítal jej p. farář Vácslav Rottenborn, dvaašedesátiletý přívětivý, laskavý kněz lidumil a pokračoval: „Nebojte se, jsou zde dobří lidé a hodného kněze mají rádi, a já doufám, že vy, velebný pane, hodným budete. Ve mně naleznete pravého a upřímného bratra; uvidíte, že se vám zde zalíbí. Buďte mi ještě jednou srdečně vítán!

Mladý kněz musil sám sobě přiznati, že tak vlídného, opravdu bratrského přivítání se nenadál.... Musili i do sklepa pro víno, pro tu „rýnskou s tím zlatým papírem“ a potom si s ním farář ťukl na upřímné přátelství. Nechci vám býti představeným, ale přítelem, rádcem, bratrem, otcem.“

Dlouho trval společný večer s panem farářem „už mohlo být k jedenácté, když ho pan farář uvedl do pokojíku. Pan páter neměl však na spánek ani pomyšlení... Vzpomínal na rodiče, z nichž jeden už odpočívá pod zelenou travou, a napadlo mu, zdaliž ví, že jeho jedináček je dnes na faře, že je kaplanem v Okrouhlině, a zdaliž viděl, jak srdečně a upřímně byl uvítán. V oku se mu zakmitla slza a svitem voskovice proměnila se v perlu.“

Ano, tak popisoval nový kaplan přijetí a svůj první den na klecanské faře. Tuto povídku napsal v roce 1880 a v úvodu je následující věnování „Své drahé matičce posvěcuje tuto knihu spisovatel.“ Byla pro něj vším - zemřela 31.7.1882 - svému příteli Josefu Vycpálkovi se 20.8.1882 svěřuje: „Jsem tu nyní úplně sám a ta opuštěnost svírá příliš, byť by byl člověk i dospělý..“

Vácslav Beneš Třebízský si postupně zamiloval celé Klecany - k jeho miláčkům patřily především děti, ale rád hovořil se všemi lidmi, byl jim přítelem, rozuměl jim a uměl naslouchat. Skutečně druhý domov - podle svého vyprávění - našel v rodině hospodářského správce velkostatku v panu Josefu Janáčkovi. Z prvního setkání se vyvinulo upřímné přátelství a přes velký věkový rozdíl byl to „můj zlatý velebníček“ a naopak „můj zlatý dědeček“. Přes všechny nabídky k odchodu VBT z Klecan do Prahy „na lepší“ místo odpovídá svému zlatému dědečkovi „Ztratil jsem letos matku a nyní bych měl ztratit druhý domov, který jsem nalezl u vás? Ne, nepřemlouvejte mne, Klecany už neopustím.“

Kaplanka v Klecanech se mu stala druhým domovem. Právě zde napsal svá nejlepší díla, zde vytvořil i největší část svého literárního bohatství. Byla to léta spisovatelsky nejplodnější, právě zde vybrousil jemnou rukou umělce vzácné literární drahokamy národní poesie.

Jen krátkých osm let života prožil v obci a přesto na něj nelze zapomenout - patří Klecanům.


PODKLADY:
B.Hofmeisterová: Osm let s Třebízským
V.B.Třebízský: Bludné duše
Josef Šach: Vzpomíná se ... JN

Sport - fotbal

Okresní přebor - jaro 2005/2006

Datum Výkop Odjezd
26. 3. 0615.00 13.30SK Zeleneč - Sokol Klecany
1. 4. 0616.30 Sokol Klecany - FK Všetaty
8. 4. 0616.30 14.30SK Kamenice - Sokol Klecany
15. 4. 0617.00 15.30FK Říčany - Sokol Klecany
22. 4. 06

17.00

 Sokol Klecany - Sokol Vyšehořovice
29. 4. 0617.0016.00A Sokol Veltěž - Sokol Klecany
6. 5. 06
17.00 15.30Sokol Klecany - Sokol Měšice
14. 5. 06 17.00 Svornost Brázdim - Sokol Klecany
20. 5. 06
17.00 15.00Sokol Klecany - Slávia Radonice
27. 5. 06 17.00 Sokol Senohraby - Sokol Klecany
3. 6. 06 17.00  Sokol Klecany - FK Dobřejovice
11. 6. 06 17.00  Slavoj St. Boleslav B - Sokol Klecany
    

 

Společenská rubrika

 

Děkujeme matrikářce paní Libuši Kotrčové a člence zastupitelstva paní Boženě Michalcové za krásný obřad u příležitosti naší diamantové svatby v obřadní síni MěÚ. Zároveň děkujeme MěÚ za věcný dar k této naší příležitosti.

 

Josef a Eva Novákovi
březen 2006

 

Naši dubnoví jubilanti:
Aranka Sitarová (88), Jana Staňková (85), František Štěpánek (84), Helena Rosenbaumová (81), Jaroslav Velíšek (81), Jan Novotný (79), Jiřina Srbová (77), Albert Višňovský (76), Václav Smolík (76), Irena Jandovská (75), Zdeněk Bureš (75), Jaroslav Jech (75), Jindřiška Hoosová (73), Olga Dušková (72), František Plicka (72), Bořivoj Vyšín (72), Jiří Matějka (71), Jiří Böhm (70).


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.