Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 11/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 11/2006Ročník XXV. Listopad 2006 / číslo 11.

 

Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Láska - to nejdůležitější v životě, nepodléhá přítažlivosti zemské. Rodná sestra svobody, štít,
který uchránil dlouhá pokolení lidí dobré vůle, že zachrání svět. Bez lidí dobré vůle by život byl
než nákladné a nebezpečné dobrodružství.


Jak dopadli sedláci u Chlumce.
Každý, kdo cestuje po státní silnici z Prahy do Hradce Králové, si nemůže nepovšimnout pomníku,
který za Chlumcem nad Cidlinou je vlevo při silnici. Tento pomník sedláka, který před nedávnem byl poškozen nájezdem vandalů - kosa z jeho ruky skončila někde ve sběrných surovinách - je na místě velmi kruté porážky sedláků, kteří bojovali za osvobození od těžkého jha poddanství.

V listopadu léta Páně 1774 vypršela šestiměsíční lhůta, v níž měly na základě robotního patentu vydaného Marií Terezií vrchnosti sjednat s poddanými dobrovolné úmluvy ke zlepšení jejich neutěšeného stavu. Dělo se tak velmi liknavě a sedláci se domnívali, že vrchnost lidem něco tají. Šla fáma, že císařovna určitě zrušila všechnu robotu. Někde už v létě 1774 odpírali robotovat. Čeští i němečtí sedláci začali organizovat povstání, do čela byl zvolen rtyňský rychtář Antonín Nývlt. Připravovali velkou akci. V květnu 1775, o svatojánských slavnostech, kdy bude Praha plná venkovanů, chopí se sedláci zbraní, zmocní se zemských úřadů a obsadí město. A pak se uvidí!

Vzpoura vypukla mnohem dřív, již v únoru. Povstání zachvátilo hlavně východní Čechy. Zástupy venkovského lidu se valily od vesnice k vesnici, narychlo vyzbrojené cepy, kosami a starými mušketami, vyhlašovaly, že robota byla zrušena. Všichni šli na Prahu. Do čela se vedle Nývlta postavili Němec Antonín Seidl a Čech Matěj Chvojka. Ten vedl sedláky ke Chlumci nad Cidlinou, kde se chtěl probít. Proti vzbouřencům byly totiž postaveny všechny vojenské posádky v Čechách, zesílené čtyřmi pluky jízdy. Chvojka šikoval sedláky dosti obratně blíže chlumeckého rybníka, ale voda se jim stala osudnou. Prudký útok vojska zatlačil sedláky za hráz, kde jich velmi mnoho v chladné jarní vodě našlo smrt. Ostatní byli zajati. Zajatců bylo tolik, že nestačily všechny sýpky a stodoly v okolí Chlumce. Zbytek „selského vojska“ pronikl až k Praze, ale tam byl poražen znovu. Spiklenci byli trestáni podle stanného práva - sedm z nich bylo pověšeno pro výstrahu ostatním, další byli mučeni, biti....

Zle dopadli sedláci u Chlumce. Padli pod píkami, v dýmu střelného prachu, naděje v císařskou spravedlnost byly utopeny na dně chlumeckého rybníka. A symbol této kruté porážky, socha hrdého sedláka, ozbrojeného kosou, která tuto událost připomíná přišla letos i o svou zbraň. Byla ukradena. Co k tomu dodat? I ta socha nakonec „dopadla jako sedláci u Chlumce.“

-ms- 20. 10. 2006

Z RADY

25. září 2006

Rada projednala žádost paní Aleny Brzybohaté - nájemce přívozu - o pomoc při řešení úhrady faktury za odběr vody na přívozu v době od ledna do dubna 2006. RM rozhodla pozvat na své další zasedání pana
Brzybohatého a pana Šmerdu k vysvětlení celé situace.

Rada projednala stížnost majitelů rodinných domů v ulici Čs. armády. Majitelé domů v okolí autobusové stanice U Hřbitova žádají odstranění zpomalovacích pasů - retardérů. Zpomalovací pasy zde byly umístněny na základě petice občanů z důvodů zvýšení bezpečnosti hlavně školních dětí. V žádosti o odstranění (majitelé šesti rodinných domů - celkem 12 podpisů) se uvádí, že při průjezdu vozidel dochází k otřesům, které mohou poškozovat omítky a statiku domů. Dále se zde uvádí, že přístup ke stanicím je nyní možný po vybudovaných chodnících. Signatáři doporučují instalovat v tomto prostoru stacionární radarový systém pro měření rychlosti. Rada po zvážení všech okolností rozhodla zachovat současný stav. Zpomalovací pasy byly schváleny odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem i DI PČR Praha - východ. Došlo ke zvýšení bezpečnosti všech občanů, nejen dětí. Bude zajištěn zákaz vjezdu nákladních automobilů a pro kontrolu požádána součinnost DI Policie České repubiky, hlavně ve večerních hodinách. Starosta informoval RM o ustavení pracovní skupiny, složené ze zástupců ČVUT Praha, ÚJV Řež a Města Klecany, která jedná o využití Horních kasáren. Za město jsou jejími členy Ing. Z. Malík a Z. Šebek. Informace byla vzata na vědomí.

9. října 2006

Rada města Klecany stanovila: Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 108 odst. (2) a § 4 odst. (1) zákona č. 94/1963 Sb., má člen RM Ivo Kurhajec právo užívat závěsný odznak dne 13. října 2006. Na zasedání RM se dostavili pánové Brzybohatý a Šmerda. Jednáno bylo o nadměrné spotřebě vody na přívozu v Klecánkách v zimních měsících. Normální spotřeba je cca 6 m3/měsíc, v zimě to vlivem prasklého potrubí bylo 500 m3. Protože se nepodařilo určit, kdo tento nadměrný odběr zavinil, rozhodla RM, že určený pracovník města se pokusí zjistit příčinu úniku vody. Jednání v této věci bylo přerušeno, dokud nebude znám výsledek šetření.

RM souhlasí s cestou starosty a místostarosty do Hranic na Moravě. Jde o prohlídku nepotřebného movitého majetku Ministerstva obrany, který je městu nabízen k bezúplatnému převodu. Cesta se uskuteční dne 11. října.

Rada se zabývala žádostí paní Ing. Gunty Kymplové na odkoupení části poz. p. č. 626/39 a části poz. p. č. 626/9 (u Felixů). Žádost bude předložena novému ZMě k vyjádření.

Na základě stížností obyvatel „Boleslavky“, týkajících se vjezdu těžkých nákladních vozidel na nově budované komunikace, rozhodla RM, že celá oblast bude uzavřena pro pohyb těchto vozidel vyjma vozidel odvážejících odpad.

Rada rozhodla zrušit pohledávky za platby TKO v roce 2005. Jedná se o 33 lidí, z toho je 15 hlášeno na ohlašovně MěÚ. Zbytek jsou občané, kteří jsou ve městě trvale hlášeni, ale dlouhodobě zde nežijí a jejich současný pobyt není znám.

Žádost pana Martina Žoltáka o potvrzení splátek na dům č.p. 59 vyřídí místostarosta. Termín - do 13.10. 2006.

Žádost manželů Novotných o pronájem části poz. p.č. 89/1 jako komunikace k domu č.p. 311 bude předána nové RM.

Rada na základě vyjádření starosty souhlasí s výkonem trestu obecně prospěšných prací pro Martina Šimona. Administrativně zajistí místostarosta.

Rada města vzala na vědomí otevřený dopis starostů okolních obcí k záměrům rozvoje letiště Vodochody. V dopise je formulována žádost o odpovídající účast v rozhodovacích procesech, které budou probíhat při plánované privatizaci letiště. Dopis podepsalo 16 starostů okolních obcí a byl zaslán na KÚ Středočeského kraje a Úřad vlády ČR.

Po skončení posledního zasedání Rady města v tomto volebním období poděkoval starosta Ing. Zdeněk Malík všem radním za jejich práci a popřál jim mnoho úspěchů v osobním životě.

VÝSLEDKY VOLEB

Výsledky voleb do zastupitelstva města Klecany, které se konaly 20. a 21. října 2006.
Volební účast: 60,44% zúčasněných voličů - nevolilo 39,56%

Získané hlasy: ODS 5.057 34,66%
Nezávislí 7.734 53,00%
KSČM 1.801 12,34%

Do zastupitelstva byli zvoleni:

Za ODS:

Ing. Jiří Bendl 414 hlasů
Mgr. Ludmila Szöllösová 402 hlasů
Daniel Dvořák 372 hlasů
Ing. Zděnek Malík 357 hlasů
Zdenek Šebek 332 hlasů

Za Nezávislé

Ivo Kurhajec 522 hlasů
Ladislav Němeček 547 hlasů
Jiří Medek 550 hlasů
Ing. Zdena Lahodová 561 hlasů
Zuzana Kudláčková 498 hlasů
Ing. Petr Krs 468 hlasů
Miroslav Kříž 529 hlasů
Martin Lemon 527 hlasů

Za KSČM

Jarmila Brožová 167 hlasů
Václav Kuchta 165 hlasů

SLOVO STAROSTY

Poslední slovo (dosavadního) starosty.

Vážení spoluobčané!
Dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste v komunálních volbách dali hlas Občanské demokratické straně. Děkuji všem spoluobčanům, kteří nás v minulém volebním období podporovali a byli nám oporou v naší práci pro město. Podařilo se nám splnit řadu náročných prací, které se ukázaly být ku prospěchu nás všech. Za Vaši morální podporu ještě jednou, naposledy, děkuji.

Ing. Zděnek Malík

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

potěšila nás důvěra všech našich voličů, vážíme si jí a děkujeme vám za ni. Těšíme se na spolupráci s vámi v nadcházejícím volebním období.

Sdružení nezávislých kandidátů Klecany 2006

NAPSALI NÁM

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora....
Tak jsem zpívávala se svými malými svěřenci, když jsem ještě působila jako učitelka MŠ. Pro mne už je to dávno, ale nezapomněla jsem na ty doby. Starým lidem zůstávají už jen vzpomínky, dobré, i ty horší.

Prožili jsme letos překrásný podzim „babí léto“. Beru to jako odměnu za letošní škaredé počasí: předlouhá zima, přemíra sněhu, tání a následné záplavy, ohnivé léto, sucho, až jsme se dočkali tohoto krásného času. Díky za něj.

28. září jsme slavili státní svátek. Výročí zavraždění českého knížete sv. Václava (nar. 907, zavražděn 929). Patřímezi české světce, stejně jako jeho babička sv. Ludmila, která Václava vychovala. Svatý Václav byl zavražděn právě 28. září 929 na přímý pokyn svého bratra Boleslava, který chtěl vládnou po svém. I sv. Ludmila byla zavražděna svou snachou Drahomírou v roce 921 ze stejných důvodů. Jak je vidno, byla tehdy doba těžká, ale kdy vlastně není. Protože bratrovražda se udála ve Staré Boleslavi, vzpomínkové oslavy probíhají každoročně zde. I letos jsme mohli tyto oslavy sledovat. Viděli jsme lebku sv. Václava,a Palladium země České, zlatý šperk - destičku, kterou světec nosil na svém hrdle. Svatováclavská tradice se v naší zemi udržuje dlouhá léta. Když je národ v úzkých, obrací se právě ke sv. Václavovi. Jen si vzpomeňte na svatováclavský chorál - Nedej zahynouti nám.... nebo na listopadové události roku 1989, na velká shromáždění před sochou sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Při letošní oslavě jsme si uvědomila, že žijeme na historickém území, kde se před dávnými léty tyto události odehrávaly. Stará Boleslav je blízko. Od nás za řekou vidíme Levý Hradec, u nás je Pravý Hradec, jak ukazují archeologické výzkumy, díváme se na mýtický kopec Řivnáč (prý rozhání zlé bouře), dále je Tursko, kde se odehrávala bitva Čechů s Lučany (píše o ní A. Jirásek ve Starých pověstech českých), nedaleko Budeč, kde se sv. Václav vzdělával. V našem kostelíku je obraz sv. Václava, před kostelem jeho socha. Za mého dětsví chodívalo do Staré Boleslavi pravidelně procesí. Po mši svaté se poutníci sešikovali, vpředu byly neseny korouhve (bývaly v kostele, ale zmizely v nenávratnu), za procesím jel povoz, který měl za úkol sbírat padlé poutníky, protože cesta byla dlouhá, u každé kapličky byla malá pobožnost. Byl to výlet na dva dny. Spávalo se na slámě, někdo si zajistil nocleh v hospodě s honosným názvem „V kufru“. Auta ani autobusy tehdy nejezdily, dopravní prostředky byly jen nohy poutníků. Jako dítě jsem vždy toužila zúčastnit se tohoto aktu, ale nebylo mi to nikdy dopřáno. Obě babičky mně vždy odmítaly, protože bych rušila jejich pobožnost. Mohla jsem jen procesí doprovodit s ostatními do cesty, které se dnes říká V Boleslavce, nebo se zúčastnit přivítání procesí při jeho návratu zpět do kostelíka. Dnes docela chápu, proč mně babičky s sebou nechtěly.

V uběhlém měsíci naše republika čelila teroristickým hrozbám, proti kterým byla činěna náležitá opatření.
Státní svátek 28. října připomíná ustavení Československé republiky; budeme vzpomínat na vzácné lidi, kteří se na této události podíleli: T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, V. Klofáč a mnoho dalších osobností. Bylo pro ni mnoho obětováno. Po osamostatnění Slovenska jsme Česká republika. Zůstaly nám národní symboly: hymna, vlajka, státní znak. Překvapila mně zpráva, že originál návrhu státního znaku, který byl uložen ve sněmovně, zmizel. Ztratil se. Hledali ho i na Hradě, kam prý byl zapůjčen. Asi je někde založen, protože naši zloději mají zájem o jinou kořist.

Víte, že jsme získali světové prvenství, na které ale nemůžeme být hrdi? Jsme prý největší zloději na světě. Máme ale nejkrásnější dívku planety - a to už je lepší.

Protože se blíží dušičkové období, lidé budou navštěvovat hroby svých drahých. Chci zde vzpomenout kromě jiných našich občanů, kteří nás letos opustili, několik jmen, kterých jsme si vážili a měli rádi. Je to Ing. Jiří Sedláček, ing. Bohumil Šimšík, náš bývalý starosta a moje spolužačka paní Anna Hejkrlíková. Čest jejich památce.

Potěšilo mně, že pan hrobník opravil opuštěnou hrobku manželů Machytkových, kteří odkázali svou nemovitost obci Řež, aby se starala o jejich hrob. Přimlouvala bych se též za úpravu hrobu učitelské rodiny Vlkových a Šulcových - poštmistrových. Zřejmě už tyto rodiny nemají nikoho, kdo by se o jejich hroby postaral. Byli to naši občané a zasloužili by si to.

Nakonec připomínám komunální volby 20.- 21. října. Přála bych si, aby bylo i nadále pamatováno na potřeby seniorů rozšířením sociálních a pečovatelských služeb. V programech to měly všechny kandidátky. Měli by to mít na paměti hlavně mladí kandidáti. Budou také staří. Taková skateboardová dráha seniorům nic neříká a nijak jim nepomůže.

Nakonec hezký citát, který jsem slyšela v rozhlase a hodí se do dnešní politické situace: Zamlčované pravdy se stávají jedovaté (Nietsche). Po česku: „Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu“.

Marie Štěpánová 20.10. 2006

NÁŠ ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři Klecanského zpravodaje.

Toto je poslední číslo našeho periodika, které pro Vás připravila redakční rada ve starém složení. Za to předvánoční už bude odpovídat člověk, určený novým vedením města. Po celých dlouhých osm let jsem se společně s redakční radou i dalšími přispěvateli snažili poskytnout Vám kromě informací z města i další zajímavé čtení. Věřím, že alespoň někdy se nám to podařilo. Chtěl bych Vám poděkovat za Váš zájem a Vaši trpělivost. Děkuji redakční radě. Děkuji paní Marii Štěpánové, za její milé články a úvahy, ing. P. Šafusovi za zachycení historie klecanského letiště, panu Jiřímu Böhmovi za zajímavé příspěvky a panu Bratkovi za fundované články o klecanské přírodě. Říká se nakonec to nejlepší - tedy: bez mnohaleté spolupráce s kronikářem Ing. Janem Novotným by byl náš Zpravodaj daleko chudší a nedozvěděli bychom se asi nic o historii našeho městečka. Také díky jeho vytrvalosti a trpělivosti vznikla kniha, se kterou - promiňte mi mou troufalost - můžeme být navýsost spokojeni.

Přeji Vám i nové redakční radě, aby náš Zpravodaj byl ještě lepší, než dosud. V předstihu Vám přeji příjemné vánoce a hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Zdenek Šebek

POŠTA OZNAMUJE

Z provozních důvodů je od 16. října až do odvolání upravena otevírací doba pro veřejnost takto: pondělí až pátek od 08.00 hodin do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 hodin do 17.00 hodin.
Za pochopení děkuje Blanka Hrabovská, ved. pošt. úřadu

VEOLIA VODA OZNAMUJE

Jak jistě víte, jednou z priorit naší společnosti je informovat zákazníky adresně prostřednictvím zákaznického časopisu „Voda pro Vás“ o veškerých, z našeho pohledu důležitých skutečnostech, které se jich dotýkají. Hojné reakce našich čtenářů společně s výsledky každoročních průzkumů spokojenosti nám následně umožňují lépe indentifikovat potřeby zákazníků a zlepšovat naše služby.

V praxi se tak ukázalo, že takto nastoupený dialog mezi Středočeskými vodárnami, a.s. (SV) a Vámi, našimi odběrateli, je krok správným směrem a na základě těchto zkušeností z našeho regionu bylo centrálně ve skupině Veolia Voda rozhodnuto o vydávání celostátního časopisu s regionální přílohou, kde nyní naleznete jak vodohospodářské informace konkrétní - znaší oblasti, tak i obecné z celé České republiky, případně i dalších zemí, kde skupina Veolia Envirnnement působí. I nadále předpokládáme frekvenci časopisu dvakrát ročně.

Věřím, že se nový časopis bude líbit a předem děkuji za Vaši případnou reakci, ať již bude pozitivní nebo negativní. S pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
generální ředitel

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování.

Mnohokrát děkujeme všem za projevenou soustrast.

Rodina Šimšíkova.


Děkuji zástupcům města Klecan za blahopřání k mému významnému životnímu jubileu.

Ruce tiskne Marie Peroutková, Dolní Kasárna 604, Klecany.


Naši jubilanti.
Omlouváme se našim říjnovým jubilantům, na které se nedostalo v minulém čísle. Uvádíme je dodatečně.
Karel Šturma (83), Karel Brávník (81), Jaroslava Horáková (81), Miroslav Vybulka (80), Marie Peroutková (80), Jindřich Harant (79), Jan Čapka (79), Anna Košťálová (79), Jaroslav Hančl (79), Josef Stránský (74), Libuše Rudolfová (74), Osadchykh Nina (72), Věra Drastilová (72), František Šimek (71), Anna Stanislavová (71), Marie Satranová (71), Vencelides Petr (70), Jiří Knor (70).

V listopadu slaví svá životní jubilea:
Emilie Selicharová (87), Milada Šafaříková (86), Zdenka Přibylová (85), Jaroslav Březina (85), Božena Kotková (83), Marie Štěpánová (82), Marie Zoubková (81), Marie Zemenová (80), Marie Peřinová (77), Milena Dvořáková (76), Václav Mervart (76), Blanka Štěpánková (76), Věra Mouchová (76), Bohumila Kmotorková (75), Osadchykh Mykhaylo (73), Milada Koubová (70), Libuše Svobodová (70).

Rozloučení
Po dlouhém zdravotním trápení od nás v říjnu navždy odešel dlouholetý správce našeho hřbitova, pan Luboš Štumpf ve věku 70 let. Vzpomínáme.

PARKOVIŠTĚ?

Parkoviště u zdravotního střediska … ?
Před nějakou dobou projednávalo zastupitelstvo Klecan otázku rozšíření parkovacích míst u zdravotního střediska. Důvodem mají být údajné časté stížnosti na to, že tam nelze dobře zaparkovat, a přitom sem docházejí i pacienti s omezenou pohyblivostí. Návrh na rozšíření je založen na tom, že by se měl odbagrovat svah v parku pod pomníkem, a na takto získaném místě by byla zřízena cca 4 stání. To by se však neobešlo bez kácení minimálně dvou vzrostlých stromů. Máme zato, že takový postup by vadil nejen ochráncům přírody, ale i všem vnímavějším občanům. Protože se jedná o věc, kterou máme takříkajíc před očima, trochu jsme se na to zaměřili.

U kostela je cca 6 vhodných stání, před střediskem se podaří zaparkovat obvykle až pěti vozům. Podle vedení města je však třeba mít k dispozici až 15 míst. Chybí tedy 4 místa. Sledovali jsme rozsah využití stávajících parkovacích míst po dobu cca dvou měsíců, a dospěli jsme k následujícím závěrům. Zpravidla dva dny v týdnu zde parkuje více než 10 vozů (nejčastěji pondělí, středa), někdy až 16. Pokud však vyjdete do prostor střediska, zjistíte, že je tam okolo 7 – 9 jejich majitelů. Zbývající vozy patří pracovníkům okolních staveb. Ostatní dny v týdnu parkuje u střediska okolo 4 – 6 vozů, nebo i méně. To by ve prospěch rozšíření přiliš nesvědčilo.

Aby se však vyšlo lékařům i pacientům maximálně vstříc, zaměřme se na případné stavební úpravy tak, aby se stromy nekácely. A skutečně to provést lze, chce to jen více se zamyslet. Náš návrh spočívá v určitých terénních úpravách a obětování malé části okrasných křovin, bez kácení stromů. Celkově by se tak mohlo zřídit cca 15 řádných a označených parkovacích míst. A to by snad na malé středisko stačit mohlo.

Jaromír Bratka
Metropolitní region
sdružení ochránců přírody

 

ROK 2007

ROK 2007 V HISTORICKÝCH DATECH MĚSTA KLECANY
V tomto příspěvku chceme seznámit čtenáře s některými události dávných let, jejichž výročí jsou pro nás „kulatá nebo půlkulatá“. Využíváme dosud poznanou historii, která je zaznamenaná v kronikách, Pamětních knihách, ale také v zápisech obecního zastupitelstva i jednání rady obce – města Klecany.
Jistě nejdůležitějším datem, staré rovných 500 let - je den 20. ledna 1507, kdy se nám dostalo prvního povýšení obce KLECANY na město. Stalo se tak za panování krále Vladislava II. Jagellonského na jeho sídle v maďarském Budíně …. „jsme prošeni od urozeného vladyky Zikmunda z Boršic a na Klecanech, věrného našeho milého, abychom ze vsi jeho Klecan městečko udělati a vysaditi, přitom jeho některými dalšími milostmi obdařiti …..“
V úctě si budeme připomínat i desáté výročí od 17. ledna 1997, kdy byl městu Klecany udělen předsedou Poslanecké sněmovny PČR znak a prapor.

Další výročí pro oživení historie a paměti našim občanům:
1607
- již v tomto roce je připomínán klecanský zámek (dosud jako tvrz – zámek)

1787 - 24. 1. zavřena a odsvěcena kaplička sv. Mikuláše (farář P. Jan Nepomuk Studnička). Zvony připojeny k harmonickému vyzvánění farního kostela – bylo zde celkem 7 zvonů

1827 - 20. 4. požár klecanského zámku (shořel dvoupatrový zámek, byt vrchního mlatce, chlévy), zemřel p. František Tichý z Hoštic při hašení

1847 - p. Jan Vilém Woborzil prodává zámek panu Antonínu Ballemu - významnému cukrovarníkovi. J.V.Woborzil byl vášnivý ornitolog: „..staraje se více o ptactvo nebeské než o svoje řepné lány, přišel o celý majetek.“

1857 - 16. 9. druhý požár klecanského zámku – vznikl v severním křídle, škoda 10-12.000 zlatých

1867 - můžeme číst první zápis o volbě obecního zastupitelstva

1897
7. 5. byl převzat nově vystavěný Obecní dům
4. 9. přebírá obecní zastupitelstvo obecní chudobinec
18.12. čteme v zápise z jednání obecního zastupitelstva první požadavek – návrh na zřízení c.k. pošty v obci.
K zřízení došlo až 16. března 1906, telegrafní a telefonní stanice 1907.
1902 - 6. 3. usnesení obecního zastupitelstva o jmenování p. řídícího učitele J. VLKA čestným občanem

1907
zahajuje činnost TJ Sokol – podnět dal V.všesokolský slet – cvičilo se v hostinci „U Hrubých“

1912 - 1. 9. požadavek od obecního zastupitelstva na přeložení četnické stanice z Klecánek
do obce Klecany, první veřejné cvičení TJ Sokol na nádvoří velkostatku

1917 ve třetím roce I. světové války si připomínáme alespoň následující události
12. 1. druhá rekvizice zvonů z chrámu Na nebevzetí P. Marie (první 29.12. 1916, třetí 30.10. 1917) kronika připomíná rovněž předpis na pečení chleba: 2 kg kukuřičné mouky, 1,25 kg pšeničné č. 4, 0,75kg uvařených protlačovaných brambor, 14 dkg bramborové mouky, 2 dkg kvasnic + voda
20. 6. TJ Sokol předává veškeré spolkové jmění obci

1922 - 28. 10. odhalení pomníku padlým v I. světové válce – celkem 49 jmen padlých je zapsáno na pamětní desce

1927 - 11. 3. ukončena adaptace zámku po požáru 9.12.1925 – povolení k užívání
1. 6. vznik nového okresu – sloučen okres Karlínský se Smíchovským s názvem „Okres
Praha - venkov“ se sídlem na Smíchově
17. 7. schváleny stanovy prvního družstva pro stavbu skupinového vodovodu v obci
8. 10. informace o stavbě mostu Klecánky-Roztoky – rozpočet 6 mil. (železný 9 mil.). Rozsáhlé jednání s obcemi v okolí (finance, plány apod) - ke stavbě nikdy nedošlo

1932

16. 5. havaroval v prostoru letiště hrabě Tassilo princ Hanavský při odletu z návštěvy u majitele panství
27. 6. první jednání spojených obcí o rozšíření klecanského hřbitova - povolení k užívání vydáno 2. 10. 1933

1937 - 23. 1. založena Vlastenecko – dobročinná Obec Baráčníků Vácslava Beneše Třebízského. Slavnostní sedění se konalo 16. května, zvoleni: pantatínek Karel Novotný, rychtář Vácslav Stanislav, místorychtář Josef Chalupa …. Činnost ukončena 18.července 1990 – poslední
pantatínek p. Václav Kotrč.

1942 - 14. 5. prodán zámek pí. Matyldou Weinzenbeckovou (M. Beniesová, býv. manželka posledního majitele zámku) říšskému svazu německé mládeže Hitlerjugend

1947 - 8. 1. Fond národní obnovy předává klecanský zámek do vlastnictví Svazu čs. mládeže
20. 4. seznamovací odpoledne Aeroklubu vysokoškolského studentstva; účast primátora Prahy a dalších hostů
18. 9. v obci zřízena „poradna pro matky a děti“ ordinuje 1x týdně (středa)
28.10. instalována na pomník padlým v I.světové válce - pamětní deska obětem II.světové války
na hřbitově odhalen památník padlým příslušníkům Rudé armády při osvobození ČSR
27.11. zřízena družstevní prádelna

1957 - 7. 6. významná oslava Obce Baráčníků k 20. výročí založení – župní zasedání – hra „Muziky, muziky“

1967 - 23. 1. kolaudace a slavnostní otevření panelové prodejny na sídlišti
4. 9. slavnostní otevření areálu ZDŠ (18 tříd, 473 žáků) – ředitel p. Alois BIEL. Do budovy Na Vinici přemístěna MŠ ze Drast. Budova staré školy přestavěna na zdravotní středisko (1970)
1977 - 28. 3. narozen 15 miliontý občan ČSSR – p. Stanislav Vokáč z Klecánek
24. 8. povodeň v Klecánkách – nárůst stavu Vltavy o 2,41 m

1982 - 24. 5. slavnostní otevření Nákupního střediska na náměstí – soustředění prodejen

1987 březen otevřena upravená prodejna v Klecánkách
rekonstrukce vodovodní sítě – zahájena výstavba globusu
oslavy „80. výročí organizované tělovýchovy v obci“ – 373 členů

1992 - 1. 1. tímto dnem zrušen provoz místního kina (založeno 1926)
10. 3. otevřeno pekařství a prodejna pečiva „U Koktanů“ na náměstí – provoz ukončen v květnu 1998
26. 3. schválen prodej zámku AZ SERVIS BRNO. Smlouva podepsána 7.května
10. 8. zahájena privatizace klecanského „Zdravotního střediska“

1997
- 17.1. předseda Poslanecké sněmovny PČR udělil městu znak a prapor
6. 7. požár márnice ze 17. stol. – shořelo i tzv. podium pod židle v kostele, kazatelna z 18. stol., starý oltář z roku 1888. V roce 1997 vzniklo mnoho požárů v Klecanech a okolí, posledním požárem byla márnice.

NOVÉ WWW STRÁNKY MĚSTA

Město Klecany má již několik dnů novou podobu své internetové prezentace. Původní www stránky byly již dlouho naprosto nevyhovující a navíc neaktualizované. Zastupitelstvo, v čele se starostou panem Malíkem, zadalo zpracování firmě Target Media s.r.o. Volba na tuto firmu padla především pro to, že firma má bohaté zkušenosti s vytvářením www prezentací a internetových aplikací. Target Media s.r.o. nabídla městu možnost spustit internetovou prezentaci na základě redakčního systému Target Web editor 4.0, postavené na redakčním systému tmWE 4.0 na kterém by firma bezplatně otestovala další nadstavby a moduly systému pro své zákazníky. Výsledkem, těchto možná nesrozumitelných slov, je nová podoba www stránek města.

Zastupitelstvu města byla podoba včetně redakčního systému velmi podrobně předvedena na posledním zasedání dne 21.9. 2006. Grafickou podobu stran navrhla bezplatně firma Fiala&Šebek s.r.o. V současné době jsou stránky v rozpracovaném stavu, probíhá aktualizace a doplňování informací, testování rychlosti a monitorování přístupů (za říjen mají stránky přes 700 jedinečných přístupů).

Co nového nabízejí? Oproti původním stránkám jsou moderní, přehledné a pokud vše půjde dobře, poskytnou občanům kompletní informace o životě města. Zatím je připravena základní část, která převzala informace ze starých stránek. Na hlavní stránce jsou velmi přehledně základní informace o kontaktech, nejdůležitější odkazy, upoutávky a hlavně novinky. Jednoduchou formou informují o novinkách na webu. Další novinkou je možnost registrace Vašeho e-mailu. Po registraci budete informování vždy po aktualizaci jakékoli části webu. Stránky splňují kritéria "Pravidel pro tvorbu přistupného webu" vydaného ministerstvem informatiky ČR.

Naleznete zde úřední desku, E-podatelnu (ta zatím není funkční, město ještě nemá elektronický podpis), dále E-shop, kde si budete moci zakoupit předměty s tématikou Klecan, také zde naleznete jízdní řád autobusů, přívozu atd. Zajímavou inovací je zprovoznění diskuze, kde se již živě diskutuje o problémech města. V současné době se pracuje na inzertní části pro občany - bazaru. Prakticky každý den se stránky obnovují a plní aktuálními informacemi.

V brzké budoucnosti by mělo dojít k další nadstavbě - rozšíření o sekci Školství. Naším cílem je vybudovat informační systém město - školy - zájmové organizace - podnikatelé, vše pod hlavičkou www.klecany.cz, kde každý návštěvník nalezne veškeré potřebné informace o samotném městě, místních podnikatelích a firmách a společensko kulturních aktivitách.

 

 

A tak pevně doufáme, že se na stránkách města dostanete do sekce umělecké školy, školky, základní školy, skautu, ale i organizací sportovních a zájmových. To vše by asi nebylo tak světoborné. Co je na systému
nejdůležitější je samotný redakční systém, který je naproto jednoduchým nástrojem pro editaci stránek. Aktualizace není závislá na programátorech, ale zvládne ji po velmi krátkém zaučení kdokoli, kdo se umí připojit na internet a umí psát. Velmi (casto se Vam opakuje slovo velmi) jednoduše je řešeno i vkládání tabulek, obrázků a fotogalerií. Pokud se najde okruh přispěvovatelů a lidí, kteří chtějí informovat své okolí o životě města, může mít celý projekt úspěch.

Jak již bylo řečeno stránky jsou ve stavu plnění a aktualizace. Situaci nám trochu zkomplikovaly volby, které nám zpozdily dokončení, ale web je funkční a již nyní poskytuje řadu důležitých informací. Pokud se podaří propojení webů Klecan a najde se skupina ochotných dopisovatelů, bude mít naše město skvělý informační nástroj.

Máte nějaký nápad co by mělo na stránkách města být? Nebo nám chcete pomáhat s náplní stránek? Napište nám na e-mail: webmaster@klecany.cz, nebo zavolejte k nám do firmy 284689443 a domluvíme spolupráci. Jaké budou naše stránky záleží i na Vás.

Štěpán Bárta
Target Media s.r.o.
Zveme Vás na


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.